Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  Peltigera britannica

Organismgrupp Lavar Peltigera britannica
  Lavar

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
Peltigera britannica är en stor bladlav med breda, rundade lober som bildar 10-20 cm (ibland upp till 40 cm) stora bålar. Loberna är 2-3 cm breda med uppstående kanter. Ovansidan är grågrön till brungrön, i väta rent grön, och undersidan har mörka rhiziner och saknar tydliga åsar eller ådror vilket kännetecknar de flesta arter i släktet filtlavar Peltigera. Till skillnad från de flesta andra filtlavar har den en grönalg som fotobiont men cyanobakterier finns i särskilda vårtlika bildningar, s.k. cephalodier. Apothecier har aldrig påträffats i Europa. Arten påminner mycket om torsklav P. aphthosa och närbesläktade arter (ådrig torsklav, P. leucophlebia och P. latiloba) och det bästa kännetecknet är utseendet på cephalodierna som hos P. britannica är fjällika och tydligt står upp från bålens yta och lätt ramlar av medan de hos torsklav m.fl. sitter tätt tilltryckta till bålen (Vitikainen 2007). Bålytan är också jämfört med torsklav mer rynkig med små gropar.
Utbredning
Länsvis förekomst för Peltigera britannica Observationer i Sverige för Peltigera britannica
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
Peltigera britannica hittades 1933 i Västergötland, på Hallesnipen, den nordligaste delen av Halleberg som sticker ut i Vänern. Kollekten låg dock länge i herbariet under namnet P. aphthosa och bestämdes inte förrän i sen tid (Svensson & Westberg 2010). Arten eftersöktes på sin gamla lokal 2006 utan att återfinnas. Arten rödlistas som Nationellt utdöd (RE) eftersom det bedömts som sannolikt att den upphört att regelbundet reproducera sig inom landet. Arten är inte rapporterad från Danmark eller Finland men i Norge är den känd längs nästan hela kusten och är inte rödlistad där (Timdal 2015). Peltigera britannica finns i västra Europa längs Atlantkusten ned till Portugal och i Makaronesien, samt i västra USA och Kanada.
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Nationellt utdöd (RE)
En suboceanisk art vilket nyligen uppmärksammats som förekommande i Sverige. Den noterades på Halleberg i Västergötland 1933. Trots att den eftersökts har den inte återfunnits. Det finns inga tecken på betydande populationsförändring. Arten rödlistas som Nationellt utdöd (RE) eftersom det bedömts som sannolikt att den upphört att regelbundet reproducera sig inom landet. Den påträffades senast år 1933.
Ekologi
Peltigera britannica växer på mossiga lodytor på fuktiga, skyddade lokaler. Det är en suboceanisk art som kräver hög och jämn luftfuktighet. I området kring den svenska lokalen fanns tidigare flera mycket sällsynta rödlistade suboceaniska arter med cyanobakterier som fotobiont som numera är försvunna härifrån, bl.a. västlig gytterlav Pannaria rubiginosa (Akut hotad CR) och ärrlav Sticta sylvatica (Akut hotad CR).
Landskapstyper
Skog
Skog
Förekommer
Viktig
Biotoper
Ädellövskog
Ädellövskog
Lövskog
Lövskog
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Autotrof (fotosyntetiserande)
Substrat/Föda
Berg/hårdbotten
Berg/hårdbotten
Växtdelar, ej ved
Växtdelar, ej ved
· mossor
· mossor
Mark/sediment
Mark/sediment
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Lecanoromycetes, Ordning Peltigerales, Familj Peltigeraceae, Släkte Peltigera (filtlavar), Art Peltigera britannica (Gyeln.) Holt.-Hartw. & Tønsberg Synonymer Peltidea variolosa f. britannica Gyeln., Peltigera aphthosa f. britannica (Gyeln.) Zahlbr.

Kategori Nationellt utdöd (RE)
Dokumentation En suboceanisk art vilket nyligen uppmärksammats som förekommande i Sverige. Den noterades på Halleberg i Västergötland 1933. Trots att den eftersökts har den inte återfunnits. Det finns inga tecken på betydande populationsförändring. Arten rödlistas som Nationellt utdöd (RE) eftersom det bedömts som sannolikt att den upphört att regelbundet reproducera sig inom landet. Den påträffades senast år 1933.
Peltigera britannica är en stor bladlav med breda, rundade lober som bildar 10-20 cm (ibland upp till 40 cm) stora bålar. Loberna är 2-3 cm breda med uppstående kanter. Ovansidan är grågrön till brungrön, i väta rent grön, och undersidan har mörka rhiziner och saknar tydliga åsar eller ådror vilket kännetecknar de flesta arter i släktet filtlavar Peltigera. Till skillnad från de flesta andra filtlavar har den en grönalg som fotobiont men cyanobakterier finns i särskilda vårtlika bildningar, s.k. cephalodier. Apothecier har aldrig påträffats i Europa. Arten påminner mycket om torsklav P. aphthosa och närbesläktade arter (ådrig torsklav, P. leucophlebia och P. latiloba) och det bästa kännetecknet är utseendet på cephalodierna som hos P. britannica är fjällika och tydligt står upp från bålens yta och lätt ramlar av medan de hos torsklav m.fl. sitter tätt tilltryckta till bålen (Vitikainen 2007). Bålytan är också jämfört med torsklav mer rynkig med små gropar.

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för Peltigera britannica

Länsvis förekomst och status för baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för Peltigera britannica

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.Peltigera britannica hittades 1933 i Västergötland, på Hallesnipen, den nordligaste delen av Halleberg som sticker ut i Vänern. Kollekten låg dock länge i herbariet under namnet P. aphthosa och bestämdes inte förrän i sen tid (Svensson & Westberg 2010). Arten eftersöktes på sin gamla lokal 2006 utan att återfinnas. Arten rödlistas som Nationellt utdöd (RE) eftersom det bedömts som sannolikt att den upphört att regelbundet reproducera sig inom landet. Arten är inte rapporterad från Danmark eller Finland men i Norge är den känd längs nästan hela kusten och är inte rödlistad där (Timdal 2015). Peltigera britannica finns i västra Europa längs Atlantkusten ned till Portugal och i Makaronesien, samt i västra USA och Kanada.
 • Rike
  Fungi - svampar 
 • Stam
  Ascomycota - sporsäcksvampar 
 • Understam
  Pezizomycotina  
 • Klass
  Lecanoromycetes  
 • Underklass
  Lecanoromycetidae  
 • Ordning
  Peltigerales  
 • Underordning
  Peltigerineae  
 • Familj
  Peltigeraceae  
 • Släkte
  Peltigera - filtlavar 
 • Art
  Peltigera britannica(Gyeln.) Holt.-Hartw. & Tønsberg
  Synonymer
  Peltidea variolosa f. britannica Gyeln.
  Peltigera aphthosa f. britannica (Gyeln.) Zahlbr.

Peltigera britannica växer på mossiga lodytor på fuktiga, skyddade lokaler. Det är en suboceanisk art som kräver hög och jämn luftfuktighet. I området kring den svenska lokalen fanns tidigare flera mycket sällsynta rödlistade suboceaniska arter med cyanobakterier som fotobiont som numera är försvunna härifrån, bl.a. västlig gytterlav Pannaria rubiginosa (Akut hotad CR) och ärrlav Sticta sylvatica (Akut hotad CR).

Ekologisk grupp: Autotrof (fotosyntetiserande)

Landskapstyper som är viktiga för arten: Skog

Biotoper där arten kan förekomma: Ädellövskog, Lövskog

Substrat/Föda:
Berg/hårdbotten (Viktig)
Växtdelar, ej ved (Viktig)
· mossor - Bryophyta s.lat. (Viktig)
Mark/sediment (Viktig)
Peltigera britannica är beroende av hög och jämn luftfuktighet. Slutavverkning av lokaler eller andra åtgärder som påverkar luftfuktigheten har sannolikt starkt negativ effekt. Försurning är en annan orsak till tillbakagång av arter med en liknande ekologi. Hur luftföroreningar i form av kväveföreningar påverkar denna och andra suboceaniska arter med cyanobakterier är okänt.

Påverkan
 • Försurning (Viss negativ effekt)
 • Igenväxning (Viss negativ effekt)
Om arten återfinns måste lokalen skyddas. Arten bör ytterligare eftersökas i lämpliga fuktiga miljöer i sydvästra Sverige.
Arten saknar svenskt namn. Utländska namn - NO: kystgrønnever.

Svensson, M. & Westberg, M. 2010. Additions to the lichen flora of Fennoscandia. Graphis Scripta 22: 33-37.

Timdal, E. 2015. Lav ('Lichenes'). Norsk rødliste for arter 2015. Artsdatabanken [[http://www.artsdatabanken.no/Rodliste/Artsgruppene/Lav]]. [uttag 2016-10-21]

Vitikainen, O. 2007. Peltigeraceae. Nordic Lichen Flora 3: 113-131. Uddevalla.

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Martin Westberg

Namn och släktskap
 • Rike
  Fungi - svampar 
 • Stam
  Ascomycota - sporsäcksvampar 
 • Understam
  Pezizomycotina  
 • Klass
  Lecanoromycetes  
 • Underklass
  Lecanoromycetidae  
 • Ordning
  Peltigerales  
 • Underordning
  Peltigerineae  
 • Familj
  Peltigeraceae  
 • Släkte
  Peltigera - filtlavar 
 • Art
  Peltigera britannica, (Gyeln.) Holt.-Hartw. & Tønsberg
  Synonymer
  Peltidea variolosa f. britannica Gyeln.
  Peltigera aphthosa f. britannica (Gyeln.) Zahlbr.
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Martin Westberg