Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  Cresponea premnea

Organismgrupp Lavar Cresponea premnea
  Lavar

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
Cresponea premnea är en skorplav med en tunn, gråaktig bål vilken är UV-. Algen är trentepohlioid. Apothecierna är svarta och ofta tunt grågrönt pruinösa och kanten är karaktäristiskt skårad. Sporerna är c. 5-septerade och 18-25 × 4,5-6(-7) µm. Arten kan påminna om gammelgranslav Lecanactis abietina men den arten har inte en skårad apotheciekant, sporerna är 3-septerade och bålen är UV+ gulgrå.
Utbredning
Länsvis förekomst för Cresponea premnea Observationer i Sverige för Cresponea premnea
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
En insamling av denna art från 1920 upptäcktes i herbariet i Uppsala långt efter att arten insamlades (Ekman 2010). Arten insamlades på klippor i en bergbrant på Tjörn i Bohuslän av A.H. Magnusson. Arten är lätt att känna igen och om den varit vanligt förekommande i Sverige borde den ha upptäckts av lichenologer. Hösten 2015 eftersöktes arten på Tjörn av expertkommittén för lavar utan att återfinnas. Lokalen utgörs av en svårgången och svårinventerad 300 m lång bergbrant exponerad mot sydost med stenar och klippblock. Branten var artrik på stenlevande skorplavar med bl.a. Lecanora vacillans (rödlistad som Starkt hotad EN). Det är därför inte otänkbart att arten skulle kunna finnas kvar. Släktet Cresponea förekommer främst i tropiska och varmtempererade områden (Egea & Torrente 1993) varför det svenska fyndet är överraskande. Cresponea premnea saknas i Danmark, Norge och Finland. Världsutbredningen omfattar Europa (främst de sydvästra delarna), Nordamerika, Asien och Afrika (Egea & Torrente 1993).
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Kunskapsbrist (DD)
En insamling av denna art från 1920 upptäcktes nyligen i herbariet i Uppsala. Arten insamlades på klippor på en lokal på Tjörn i Bohuslän. Arten har i övrigt i Europa en suboceanisk utbredning. Arten är lätt att känna igen och om den varit vanligt förekommande borde den ha upptäckts av lichenologer. Eftersom lokalen inte besökts placeras arten tillsvidare i DD. Faktaunderlaget bedöms vara otillräckligt för att avgöra vilken av de olika rödlistningskategorierna som är mest trolig.
Ekologi
Arten förekommer i övriga Europa oftast på gamla ädellövträd men kan också förekomma under överlutor i klippbranter med silikatsten.
Landskapstyper
Skog
Skog
Jordbrukslandskap
Jordbrukslandskap
Förekommer
Viktig
Biotoper
Blottad mark
Blottad mark
Öppen fastmark
Öppen fastmark
Öppna strandbiotoper
Öppna strandbiotoper
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Autotrof (fotosyntetiserande)
Substrat/Föda
Berg/hårdbotten
Berg/hårdbotten
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Arthoniomycetes, Ordning Arthoniales, Familj Opegraphaceae, Släkte Cresponea, Art Cresponea premnea (Ach.) Egea & Torrente Synonymer Lecanactis premnea (Ach.) Arnold, Lecidea premnea Ach., Bilimbia premnea (Ach.) H.Olivier, Lecanactis premnea (Ach.) Arnold, Opegrapha premnea (Ach.) Müll. Arg., Patellaria premnea (Ach.) Duby, Schismatomma premneum (Ach.) Mudd, Lecanactis plocina subsp. premnea (Ach.) Lettau

Kategori Kunskapsbrist (DD)
Dokumentation En insamling av denna art från 1920 upptäcktes nyligen i herbariet i Uppsala. Arten insamlades på klippor på en lokal på Tjörn i Bohuslän. Arten har i övrigt i Europa en suboceanisk utbredning. Arten är lätt att känna igen och om den varit vanligt förekommande borde den ha upptäckts av lichenologer. Eftersom lokalen inte besökts placeras arten tillsvidare i DD. Faktaunderlaget bedöms vara otillräckligt för att avgöra vilken av de olika rödlistningskategorierna som är mest trolig.
Cresponea premnea är en skorplav med en tunn, gråaktig bål vilken är UV-. Algen är trentepohlioid. Apothecierna är svarta och ofta tunt grågrönt pruinösa och kanten är karaktäristiskt skårad. Sporerna är c. 5-septerade och 18-25 × 4,5-6(-7) µm. Arten kan påminna om gammelgranslav Lecanactis abietina men den arten har inte en skårad apotheciekant, sporerna är 3-septerade och bålen är UV+ gulgrå.

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för Cresponea premnea

Länsvis förekomst och status för baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för Cresponea premnea

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.En insamling av denna art från 1920 upptäcktes i herbariet i Uppsala långt efter att arten insamlades (Ekman 2010). Arten insamlades på klippor i en bergbrant på Tjörn i Bohuslän av A.H. Magnusson. Arten är lätt att känna igen och om den varit vanligt förekommande i Sverige borde den ha upptäckts av lichenologer. Hösten 2015 eftersöktes arten på Tjörn av expertkommittén för lavar utan att återfinnas. Lokalen utgörs av en svårgången och svårinventerad 300 m lång bergbrant exponerad mot sydost med stenar och klippblock. Branten var artrik på stenlevande skorplavar med bl.a. Lecanora vacillans (rödlistad som Starkt hotad EN). Det är därför inte otänkbart att arten skulle kunna finnas kvar. Släktet Cresponea förekommer främst i tropiska och varmtempererade områden (Egea & Torrente 1993) varför det svenska fyndet är överraskande. Cresponea premnea saknas i Danmark, Norge och Finland. Världsutbredningen omfattar Europa (främst de sydvästra delarna), Nordamerika, Asien och Afrika (Egea & Torrente 1993).
 • Rike
  Fungi - svampar 
 • Stam
  Ascomycota - sporsäcksvampar 
 • Understam
  Pezizomycotina  
 • Klass
  Arthoniomycetes  
 • Ordning
  Arthoniales  
 • Familj
  Opegraphaceae  
 • Släkte
  Cresponea  
 • Art
  Cresponea premnea(Ach.) Egea & Torrente
  Synonymer
  Lecanactis premnea (Ach.) Arnold
  Lecidea premnea Ach.
  Bilimbia premnea (Ach.) H.Olivier
  Lecanactis premnea (Ach.) Arnold
  Opegrapha premnea (Ach.) Müll. Arg.
  Patellaria premnea (Ach.) Duby
  Schismatomma premneum (Ach.) Mudd
  Lecanactis plocina subsp. premnea (Ach.) Lettau

Arten förekommer i övriga Europa oftast på gamla ädellövträd men kan också förekomma under överlutor i klippbranter med silikatsten.

Ekologisk grupp: Autotrof (fotosyntetiserande)

Landskapstyper som är viktiga för arten: Skog

Landskapstyper där arten kan förekomma: Jordbrukslandskap

Biotoper som är viktiga för arten: Blottad mark, Öppen fastmark

Biotoper där arten kan förekomma: Öppna strandbiotoper

Substrat/Föda:
Berg/hårdbotten (Viktig)
Sannolikt utgör igenväxning vilket resulterar i kraftig beskuggning samt luftföroreningar de största hoten.

Påverkan
 • Försurning (Viss negativ effekt)
 • Igenväxning (Viss negativ effekt)
Arter bör ytterligare eftersökas. En viss röjning bör utföras för att minska beskuggningen. Genom sin svårtillgänglighet har bergbranten ett visst skydd från exploatering. Det bör dock övervägas om lokalen ska skyddas.
Arten saknar svenskt namn.

Egea, J.M. & Torrente, P. 1993. Cresponea, a new genus of lichenized fungi in the order Arthoniales (Ascomycotina). Mycotaxon 48: 301-331.

Ekman, S. 2010. I döda lavars sällskap - Cresponea premnea nygammal för Sverige. Lavbulletinen 2010: 151-154.

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Göran Thor

Namn och släktskap
 • Rike
  Fungi - svampar 
 • Stam
  Ascomycota - sporsäcksvampar 
 • Understam
  Pezizomycotina  
 • Klass
  Arthoniomycetes  
 • Ordning
  Arthoniales  
 • Familj
  Opegraphaceae  
 • Släkte
  Cresponea  
 • Art
  Cresponea premnea, (Ach.) Egea & Torrente
  Synonymer
  Lecanactis premnea (Ach.) Arnold
  Lecidea premnea Ach.
  Bilimbia premnea (Ach.) H.Olivier
  Lecanactis premnea (Ach.) Arnold
  Opegrapha premnea (Ach.) Müll. Arg.
  Patellaria premnea (Ach.) Duby
  Schismatomma premneum (Ach.) Mudd
  Lecanactis plocina subsp. premnea (Ach.) Lettau
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Göran Thor