Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  japansk andmat

Organismgrupp Kärlväxter Lemna japonica
Japansk andmat Kärlväxter

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
Japansk andmat är en friflytande sötvattensväxt, som är kraftigt reducerad och består av små (2-6 mm långa) något ovala bladskivor samt en rottråd på undersidan. Blommorna består av två ståndare och ett fruktämne. Den står morfologiskt mellan andmat Lemna minor och röd andmat L. turionifera och är möjligen uppkommen genom hybridisering mellan dessa. Från den förstnämnda skiljer den sig genom att ofta vara rödfärgad på undersidan och ofta något kupig på översidan, medan andmat alltid är grön på undersidan och har en plan översida. Röd andmat är ofta röd på ovansidan och har en tydlig rad av likstora papiller på mittlinjen av bladets ovansida. Hos japansk andmat är raden otydlig och endast ändpapillerna är någorlunda tydliga, andmat kan sällsynt ha liknande papiller. (Ljungstrand 2010, Li & Landolt 2017, Schou m.fl. 2017)
Utbredning
Länsvis förekomst för japansk andmat Observationer i Sverige för japansk andmat
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
Japansk andmat har hittats på tre öar i den uppländska ytterskärgården. Första fyndet gjordes redan 1999 men det dröjde ända tills 2010 innan det blev bestämt. Den har även hittats på två lokaler i Skåne de senaste åren. På grund av svårigheten att bestämma japansk andmat är den troligtvis förbisedd men den är sannolikt sällsynt. I övriga Norden är den känd från ett 30-tal fynd i Norge, de flesta kring Oslo. I övrigt är den endast känd från Kina, Korea och Japan. (Ekman 2010, Ljungstrand 2010, Li & Landolt 2017, Virtuella herbariet 2017)
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Kunskapsbrist (DD)
Japansk andmat har hittats i hällkar på tre öar i den uppländska ytterskärgården. Första fyndet gjordes redan 1999 men det dröjde ända till 2010 innan den blev bestämd. Arten är troligtvis förbisedd men den är klart sällsynt. De skandinaviska fyndens taxonomiska status inom artkomplexet japansk andmat är ännu något osäker. Faktaunderlaget bedöms vara otillräckligt för att avgöra vilken av de olika rödlistningskategorierna som är mest trolig.
Ekologi
De uppländska fynden är från hällkar i ytterskärgården, medan de skånska är från dammar. På de skånska lokalerna växte den tillsammans med röd andmat och stor andmat. Generellt så växer japansk andmat i samma miljöer som röd andmat, andmat, kupandmat Lemna gibba och stor andmat Spirodela polyrhiza, det vill säga mindre vattensamlingar, som hällkar, dammar och större vattenpölar. (Ekman 2010, Virtuella herbariet 2017)
Landskapstyper
Sötvatten
Sötvatten
Förekommer
Viktig
Biotoper
Vattenyta
Vattenyta
Småvatten
Småvatten
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Autotrof (fotosyntetiserande)
Substrat/Föda
Vatten
Vatten
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Liliopsida (enhjärtbladiga blomväxter), Ordning Alismatales (svaltingordningen), Familj Araceae (kallaväxter), Släkte Lemna (andmatssläktet), Art Lemna japonica Landolt - japansk andmat Synonymer

Kategori Kunskapsbrist (DD)
Dokumentation Japansk andmat har hittats i hällkar på tre öar i den uppländska ytterskärgården. Första fyndet gjordes redan 1999 men det dröjde ända till 2010 innan den blev bestämd. Arten är troligtvis förbisedd men den är klart sällsynt. De skandinaviska fyndens taxonomiska status inom artkomplexet japansk andmat är ännu något osäker. Faktaunderlaget bedöms vara otillräckligt för att avgöra vilken av de olika rödlistningskategorierna som är mest trolig.
Japansk andmat är en friflytande sötvattensväxt, som är kraftigt reducerad och består av små (2-6 mm långa) något ovala bladskivor samt en rottråd på undersidan. Blommorna består av två ståndare och ett fruktämne. Den står morfologiskt mellan andmat Lemna minor och röd andmat L. turionifera och är möjligen uppkommen genom hybridisering mellan dessa. Från den förstnämnda skiljer den sig genom att ofta vara rödfärgad på undersidan och ofta något kupig på översidan, medan andmat alltid är grön på undersidan och har en plan översida. Röd andmat är ofta röd på ovansidan och har en tydlig rad av likstora papiller på mittlinjen av bladets ovansida. Hos japansk andmat är raden otydlig och endast ändpapillerna är någorlunda tydliga, andmat kan sällsynt ha liknande papiller. (Ljungstrand 2010, Li & Landolt 2017, Schou m.fl. 2017)

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för japansk andmat

Länsvis förekomst och status för japansk andmat baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för japansk andmat

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.Japansk andmat har hittats på tre öar i den uppländska ytterskärgården. Första fyndet gjordes redan 1999 men det dröjde ända tills 2010 innan det blev bestämt. Den har även hittats på två lokaler i Skåne de senaste åren. På grund av svårigheten att bestämma japansk andmat är den troligtvis förbisedd men den är sannolikt sällsynt. I övriga Norden är den känd från ett 30-tal fynd i Norge, de flesta kring Oslo. I övrigt är den endast känd från Kina, Korea och Japan. (Ekman 2010, Ljungstrand 2010, Li & Landolt 2017, Virtuella herbariet 2017)
 • Rike
  Plantae - egentliga växter 
 • Underrike
  Viridiplantae - gröna växter 
 • Infrarike
  Streptophyta  
 • Överstam
  Embryophyta - landväxter 
 • Stam
  Tracheophyta - kärlväxter 
 • Understam
  Euphyllophytina - eufyllofyter 
 • Infrastam
  Spermatophytae - fröväxter 
 • Överklass
  Angiospermae - blomväxter 
 • Klass
  Liliopsida - enhjärtbladiga blomväxter 
 • Ordning
  Alismatales - svaltingordningen 
 • Familj
  Araceae - kallaväxter 
 • Släkte
  Lemna - andmatssläktet 
 • Art
  Lemna japonicaLandolt - japansk andmat

De uppländska fynden är från hällkar i ytterskärgården, medan de skånska är från dammar. På de skånska lokalerna växte den tillsammans med röd andmat och stor andmat. Generellt så växer japansk andmat i samma miljöer som röd andmat, andmat, kupandmat Lemna gibba och stor andmat Spirodela polyrhiza, det vill säga mindre vattensamlingar, som hällkar, dammar och större vattenpölar. (Ekman 2010, Virtuella herbariet 2017)

Ekologisk grupp: Autotrof (fotosyntetiserande)

Landskapstyper som är viktiga för arten: Sötvatten

Biotoper som är viktiga för arten: Vattenyta, Småvatten

Substrat/Föda:
Vatten (Viktig)
Japansk andmat är fortfarande för dåligt känd för att det ska gå att uttala sig om en eventuell hotbild.


Påverkan
 • Igenväxning (Viss negativ effekt)
Japansk andmat bör eftersökas på lämpliga lokaler i främst södra Sverige. Kunskapen om dess status och förekomst bör förbättras.
De skandinaviska fyndens taxonomiska status är inte helt klarlagd. Japansk andmat har av vissa taxonomer behandlats som ett artkomplex, men beroende på vilket ursprung arten har så kan det även vara en hybridogen art med en viss variation som tolkats som flera taxa.

Ekman, J. 2010. Röd andmat och japansk andmat funna i Uppland. Svensk Botanisk Tidskrift 104(6): 377–378.

Li, H. & Landolt, E. 2017. Lemnaceae. Flora of China. www.efloras.org [uttag 2017-12-28]

Ljungstrand, E. 2010. Röd andmat påvisad i svensk natur. Svensk Botanisk Tidskrift 104(1): 3–7.

Schou, J.C., Moeslund, B., Båstrup-Spohr, L. & Sand-Jensen, K. 2017. Danmarks vandplanter. BFN´s Forlag.

Virtuella herbariet 2017. http://herbarium.emg.umu.se/standard_search.html [uttag 2017-12-28]

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Mora Aronsson 2018. © ArtDatabanken, SLU

Namn och släktskap
 • Rike
  Plantae - egentliga växter 
 • Underrike
  Viridiplantae - gröna växter 
 • Infrarike
  Streptophyta  
 • Överstam
  Embryophyta - landväxter 
 • Stam
  Tracheophyta - kärlväxter 
 • Understam
  Euphyllophytina - eufyllofyter 
 • Infrastam
  Spermatophytae - fröväxter 
 • Överklass
  Angiospermae - blomväxter 
 • Klass
  Liliopsida - enhjärtbladiga blomväxter 
 • Ordning
  Alismatales - svaltingordningen 
 • Familj
  Araceae - kallaväxter 
 • Släkte
  Lemna - andmatssläktet 
 • Art
  Lemna japonica, Landolt - japansk andmat
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Mora Aronsson 2018. © ArtDatabanken, SLU