Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  älvstarr

Organismgrupp Kärlväxter Carex rhynchophysa
Älvstarr Kärlväxter

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
Älvstarren är en 60–90 cm hög starrart, som genom sitt kraftiga växtsätt och breda blad (6–14 mm) är en av våra större arter. Den känns lättast igen på bladens starkt markerade tvärsepta, som tenderar att försvinna på hybridexemplar samt på de tjocka honaxen med tätt packade uppblåsta fruktgömmen. Älvstarren förökar sig förutom med frön även genom vegetativa skott från horisontella underjordiska utlöpare. Den blommar i juni.
Utbredning
Länsvis förekomst för älvstarr Observationer i Sverige för älvstarr
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
Älvstarren finns sällsynt i Norrbotten, Västerbotten samt i Lycksele, Lule och Torne lappmarker, dock ej i fjällen. Hybridinslag är vanliga. Den är funnen i södra Norge. Älvstarren är en utpräglat nordöstlig art, som förekommer från Skandinavien över Ryssland till Japan. Den förekommer även i Alaska.
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Nära hotad (NT)
Kriterier
B2a
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Nära hotad (NT)
 • 2005 Nära hotad (NT)
 • 2000 Nära hotad (NT)
Älvstarr finns sällsynt från Västerbotten och norrut, dock ej i fjällen. Den växer på bäckstränder, källdråg och i gransumpskog. Den kräver rinnande vatten med god syresättning. Avverkning som direkt påverkar lokalen eller hydrologin på lokalen är skadligt för arten. Antalet reproduktiva individer skattas till 5000 (2500-20000). Antalet lokalområden i landet skattas till 40 (20-60). Utbredningsområdets storlek (EOO) överskrider gränsvärdet för rödlistning. Förekomstarean (AOO) skattas till 228 (200-400) km². Det finns inga tecken på betydande populationsförändring. De skattade värdena som bedömningen baserar sig på ligger alla inom intervallet för kategorin Nära hotad (NT). De skattade värdena för förekomstarea ligger under gränsvärdet för Starkt hotad (EN). Detta i kombination med att utbredningsområdet är kraftigt fragmenterat gör att arten uppfyller kriterierna för kategorin Nära hotad (NT). (B2a).
Ekologi
Älvstarren växer på bäckstränder, i källdråg, och gransumpskog. Den kräver rinnande, men inte gärna forsande, vatten med god syresättning och tämligen goda näringsförhållanden. Den torde vara relativt känslig mot uttorkning och kräver viss årlig översvämning av de basala delarna. Arten tolererar att växa i både sol och djup skugga.
Landskapstyper
Våtmark
Våtmark
Skog
Skog
Sötvatten
Sötvatten
Förekommer
Viktig
Biotoper
Vattendrag
Vattendrag
Sötvattensstrand
Sötvattensstrand
Myrbiotoper
Myrbiotoper
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Autotrof (fotosyntetiserande)
Substrat/Föda
Mark/sediment
Mark/sediment
Organogena jordar/sediment
Organogena jordar/sediment
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Liliopsida (enhjärtbladiga blomväxter), Ordning Poales (gräsordningen), Familj Cyperaceae (halvgräs), Släkte Carex (starrar), Art Carex rhynchophysa Fisch., C. A. Mey. & Avé-Lall. - älvstarr Synonymer Carex laevirostris (Blytt ex Fr.) Fr.

Kategori Nära hotad (NT)
Kriterier B2a
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Nära hotad (NT)
 • 2005 Nära hotad (NT)
 • 2000 Nära hotad (NT)

Dokumentation Älvstarr finns sällsynt från Västerbotten och norrut, dock ej i fjällen. Den växer på bäckstränder, källdråg och i gransumpskog. Den kräver rinnande vatten med god syresättning. Avverkning som direkt påverkar lokalen eller hydrologin på lokalen är skadligt för arten. Antalet reproduktiva individer skattas till 5000 (2500-20000). Antalet lokalområden i landet skattas till 40 (20-60). Utbredningsområdets storlek (EOO) överskrider gränsvärdet för rödlistning. Förekomstarean (AOO) skattas till 228 (200-400) km². Det finns inga tecken på betydande populationsförändring. De skattade värdena som bedömningen baserar sig på ligger alla inom intervallet för kategorin Nära hotad (NT). De skattade värdena för förekomstarea ligger under gränsvärdet för Starkt hotad (EN). Detta i kombination med att utbredningsområdet är kraftigt fragmenterat gör att arten uppfyller kriterierna för kategorin Nära hotad (NT). (B2a).
Konventioner Typisk art i 9750 Svämlövskog (Alpin region (ALP) och Boreal region (BOR))
Älvstarren är en 60–90 cm hög starrart, som genom sitt kraftiga växtsätt och breda blad (6–14 mm) är en av våra större arter. Den känns lättast igen på bladens starkt markerade tvärsepta, som tenderar att försvinna på hybridexemplar samt på de tjocka honaxen med tätt packade uppblåsta fruktgömmen. Älvstarren förökar sig förutom med frön även genom vegetativa skott från horisontella underjordiska utlöpare. Den blommar i juni.

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för älvstarr

Länsvis förekomst och status för älvstarr baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för älvstarr

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.Älvstarren finns sällsynt i Norrbotten, Västerbotten samt i Lycksele, Lule och Torne lappmarker, dock ej i fjällen. Hybridinslag är vanliga. Den är funnen i södra Norge. Älvstarren är en utpräglat nordöstlig art, som förekommer från Skandinavien över Ryssland till Japan. Den förekommer även i Alaska.
 • Rike
  Plantae - egentliga växter 
 • Underrike
  Viridiplantae - gröna växter 
 • Infrarike
  Streptophyta  
 • Överstam
  Embryophyta - landväxter 
 • Stam
  Tracheophyta - kärlväxter 
 • Understam
  Euphyllophytina - eufyllofyter 
 • Infrastam
  Spermatophytae - fröväxter 
 • Överklass
  Angiospermae - blomväxter 
 • Klass
  Liliopsida - enhjärtbladiga blomväxter 
 • Ordning
  Poales - gräsordningen 
 • Familj
  Cyperaceae - halvgräs 
 • Släkte
  Carex - starrar 
 • Art
  Carex rhynchophysaFisch., C. A. Mey. & Avé-Lall. - älvstarr
  Synonymer
  Carex laevirostris (Blytt ex Fr.) Fr.

Älvstarren växer på bäckstränder, i källdråg, och gransumpskog. Den kräver rinnande, men inte gärna forsande, vatten med god syresättning och tämligen goda näringsförhållanden. Den torde vara relativt känslig mot uttorkning och kräver viss årlig översvämning av de basala delarna. Arten tolererar att växa i både sol och djup skugga.

Ekologisk grupp: Autotrof (fotosyntetiserande)

Landskapstyper som är viktiga för arten: Våtmark

Landskapstyper där arten kan förekomma: Skog, Sötvatten

Biotoper som är viktiga för arten: Vattendrag, Sötvattensstrand

Biotoper där arten kan förekomma: Myrbiotoper

Substrat/Föda:
Mark/sediment (Viktig)
Organogena jordar/sediment (Viktig)
Älvstarr tål ej skogliga ingrepp, då den växer på mark som är mycket känslig. Den hotas även av vattenkraftsutbyggnad. Förekomster på ett flertal älvstrandlokaler torde för övrigt vara utgångna. Arten sprider sig såvitt man vet inte till nya lokaler.

Påverkan
 • Vattenreglering (Stor negativ effekt)
 • Avverkning (Viss negativ effekt)
 • Exploatering/konstruktion (Viss negativ effekt)
 • Förstörelse av habitat/substrat (Stor negativ effekt)
Källdråg, sumpskogar och bäckstränder bör undantas från avverkning. Körning med skogsmaskiner på dessa lokaler bör undvikas. Älvstarrförekomsterna bör karteras och rikliga förekomster skyddas.
Utländska namn – NO: Blaerestorr, DK: Stor Næb-Star, FI: Kaislasara.

Hylander, N. 1966. Nordisk kärlväxtflora bd 2. Stockholm.

Lundqvist, J. (red) 1974. Översikt över vegetationsförhållandena inom Vindelälvssystemet. Statens Naturvårdsverk PM 409.

Sporrong, H. & Sjöberg, M. 2000. Rödlistade kärlväxter i Skellefteå kommun. Skellefteå kommun, bygg- och miljökontoret. Rapport 1:2000.

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Jim Lundqvist 1984. © ArtDatabanken, SLU 2007.

Namn och släktskap
 • Rike
  Plantae - egentliga växter 
 • Underrike
  Viridiplantae - gröna växter 
 • Infrarike
  Streptophyta  
 • Överstam
  Embryophyta - landväxter 
 • Stam
  Tracheophyta - kärlväxter 
 • Understam
  Euphyllophytina - eufyllofyter 
 • Infrastam
  Spermatophytae - fröväxter 
 • Överklass
  Angiospermae - blomväxter 
 • Klass
  Liliopsida - enhjärtbladiga blomväxter 
 • Ordning
  Poales - gräsordningen 
 • Familj
  Cyperaceae - halvgräs 
 • Släkte
  Carex - starrar 
 • Art
  Carex rhynchophysa, Fisch., C. A. Mey. & Avé-Lall. - älvstarr
  Synonymer
  Carex laevirostris (Blytt ex Fr.) Fr.
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Jim Lundqvist 1984. © ArtDatabanken, SLU 2007.