Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  kavernularia

Organismgrupp Lavar Hypogymnia hultenii
Kavernularia Lavar

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
Kavernularia är en rikligt förgrenad bladlav, 2–3 cm i diameter. Loberna är mindre än 1 mm breda, ihåliga med små huvudsoral nära lobspetsarna. Ovansidan är grå och undersidan svart med rikligt av karaktäristiska små håligheter, s. k. cavernulae. Apothecier är sällsynta, med brun disk och tydlig kant. Bålen reagerar Pd–. Kavernularia kan vara svår att skilja från små exemplar av en av de vanligaste lavarna, blåslaven Hypogymnia physodes, vilken den alltid växer tillsammans med. Blåslav bildar större bålar (upp till 8 cm i diameter), loberna är bredare (2–3 mm breda), saknar soral eller har läppsoral och saknar eller har bara enstaka hål på undersidan. Dessutom reagerar blåslav Pd+ orange.
Utbredning
Länsvis förekomst för kavernularia Observationer i Sverige för kavernularia
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
Arten har sin huvudutbredning de delar av Jämtland och Åsele Lappmark som har ett suboceaniskt klimat. Det finns också obekräftade uppgifter från nordvästra Ångermanland. Många gamla lokaler har inte återinventerats. Utanför Sverige är arten i Europa endast känd från angränsande områden i Norge samt från Skottland. I Nordamerika är den funnen längs västkusten från Alaska till Kalifornien samt från Newfoundland i Östra Kanada.
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Nära hotad (NT)
Kriterier
A2bc+3bc+4bc
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Nära hotad (NT)
 • 2005 Nära hotad (NT)
 • 2000 Sårbar (VU)
Växer på de nedre tunna grenarna av gran i halvöppna gamla granskogar i områden av Jämtland och Åsele Lappmark med ett suboceaniskt klimat. Många gamla lokaler har inte återinventerats. Avverkning av kontinuitetsskogar med hög och jämn luftfuktighet är ett hot. Antalet reproduktiva individer överstiger gränsvärdet för rödlistning. Antalet lokalområden i landet skattas till 5000 (100-20000). Utbredningsområdets storlek (EOO) skattas till 16368 km². Förekomstarean (AOO) överskrider gränsvärdet för rödlistning. En minskning av populationen pågår eller förväntas ske. Minskningen avser förekomstarea, kvalitén på artens habitat, antalet lokalområden och antalet reproduktiva individer. Minskningstakten uppgår till 15 (10-25) % inom 20 år. Den minskande trenden har pågått en tid och bedöms fortsätta. Bedömningen baseras på ett för arten lämpligt abundansindex och minskad geografisk utbredning och/eller försämrad habitatkvalitet. Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Livskraftig (LC) till Nära hotad (NT). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Nära hotad (NT). Minskningstakten för den svenska populationen bedöms vara nära gränsvärdet för Sårbar (VU). (A2bc+3bc+4bc).
Ekologi
Arten förekommer i områden med suboceaniskt klimat i den boreala zonen. Kavernularia förekommer i huvudsak på de nedre tunnare grenarna av gran i halvöppna gamla granskogar nära vattendrag eller myrar. Den är även funnen på björk. Skogarna har lång trädkontinuitet och hög luftfuktighet. Höjden över havet är vanligen mer än 500 m. Den är sannolikt konkurrenssvag och trängs ofta undan av blåslav. Den är ofta vanligare på småvuxna, men nödvändigtvis inte unga, granar. Ofta finns bara enstaka exemplar på varje träd varför arten är lätt förbisedd. Även om skogsbruk hittills bedrivits i begränsad omfattning i skogar där arten förekommer bedöms populationsminskningen ha varit minst 15% de senaste 20 åren
Landskapstyper
Skog
Skog
Våtmark
Våtmark
Skog
Skog
Förekommer
Viktig
Biotoper
Barrskog
Barrskog
Löv-/barrblandskog
Löv-/barrblandskog
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Autotrof (fotosyntetiserande)
Substrat/Föda
Ved och bark
Ved och bark
· björkar
· björkar
· gran
· gran
· rönn
· rönn
· sälg
· sälg
Levande träd
Levande träd
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Lecanoromycetes, Ordning Lecanorales, Familj Parmeliaceae, Släkte Hypogymnia (blåslavar), Art Hypogymnia hultenii (Degel.) Krog - kavernularia Synonymer Cavernularia hultenii Degel.

Kategori Nära hotad (NT)
Kriterier A2bc+3bc+4bc
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Nära hotad (NT)
 • 2005 Nära hotad (NT)
 • 2000 Sårbar (VU)

Dokumentation Växer på de nedre tunna grenarna av gran i halvöppna gamla granskogar i områden av Jämtland och Åsele Lappmark med ett suboceaniskt klimat. Många gamla lokaler har inte återinventerats. Avverkning av kontinuitetsskogar med hög och jämn luftfuktighet är ett hot. Antalet reproduktiva individer överstiger gränsvärdet för rödlistning. Antalet lokalområden i landet skattas till 5000 (100-20000). Utbredningsområdets storlek (EOO) skattas till 16368 km². Förekomstarean (AOO) överskrider gränsvärdet för rödlistning. En minskning av populationen pågår eller förväntas ske. Minskningen avser förekomstarea, kvalitén på artens habitat, antalet lokalområden och antalet reproduktiva individer. Minskningstakten uppgår till 15 (10-25) % inom 20 år. Den minskande trenden har pågått en tid och bedöms fortsätta. Bedömningen baseras på ett för arten lämpligt abundansindex och minskad geografisk utbredning och/eller försämrad habitatkvalitet. Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Livskraftig (LC) till Nära hotad (NT). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Nära hotad (NT). Minskningstakten för den svenska populationen bedöms vara nära gränsvärdet för Sårbar (VU). (A2bc+3bc+4bc).
Kavernularia är en rikligt förgrenad bladlav, 2–3 cm i diameter. Loberna är mindre än 1 mm breda, ihåliga med små huvudsoral nära lobspetsarna. Ovansidan är grå och undersidan svart med rikligt av karaktäristiska små håligheter, s. k. cavernulae. Apothecier är sällsynta, med brun disk och tydlig kant. Bålen reagerar Pd–. Kavernularia kan vara svår att skilja från små exemplar av en av de vanligaste lavarna, blåslaven Hypogymnia physodes, vilken den alltid växer tillsammans med. Blåslav bildar större bålar (upp till 8 cm i diameter), loberna är bredare (2–3 mm breda), saknar soral eller har läppsoral och saknar eller har bara enstaka hål på undersidan. Dessutom reagerar blåslav Pd+ orange.

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för kavernularia

Länsvis förekomst och status för kavernularia baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för kavernularia

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.Arten har sin huvudutbredning de delar av Jämtland och Åsele Lappmark som har ett suboceaniskt klimat. Det finns också obekräftade uppgifter från nordvästra Ångermanland. Många gamla lokaler har inte återinventerats. Utanför Sverige är arten i Europa endast känd från angränsande områden i Norge samt från Skottland. I Nordamerika är den funnen längs västkusten från Alaska till Kalifornien samt från Newfoundland i Östra Kanada.
 • Rike
  Fungi - svampar 
 • Stam
  Ascomycota - sporsäcksvampar 
 • Understam
  Pezizomycotina  
 • Klass
  Lecanoromycetes  
 • Underklass
  Lecanoromycetidae  
 • Ordning
  Lecanorales  
 • Familj
  Parmeliaceae  
 • Släkte
  Hypogymnia - blåslavar 
 • Art
  Hypogymnia hultenii(Degel.) Krog - kavernularia
  Synonymer
  Cavernularia hultenii Degel.

Arten förekommer i områden med suboceaniskt klimat i den boreala zonen. Kavernularia förekommer i huvudsak på de nedre tunnare grenarna av gran i halvöppna gamla granskogar nära vattendrag eller myrar. Den är även funnen på björk. Skogarna har lång trädkontinuitet och hög luftfuktighet. Höjden över havet är vanligen mer än 500 m. Den är sannolikt konkurrenssvag och trängs ofta undan av blåslav. Den är ofta vanligare på småvuxna, men nödvändigtvis inte unga, granar. Ofta finns bara enstaka exemplar på varje träd varför arten är lätt förbisedd. Även om skogsbruk hittills bedrivits i begränsad omfattning i skogar där arten förekommer bedöms populationsminskningen ha varit minst 15% de senaste 20 åren

Ekologisk grupp: Autotrof (fotosyntetiserande)

Landskapstyper som är viktiga för arten: Skog, Våtmark, Skog

Biotoper som är viktiga för arten: Barrskog

Biotoper där arten kan förekomma: Löv-/barrblandskog

Substrat/Föda:
Ved och bark (Viktig)
· björkar - Betula (Har betydelse)
· gran - Picea abies (Viktig)
· rönn - Sorbus aucuparia (Har betydelse)
· sälg - Salix caprea (Har betydelse)
Levande träd (Viktig)
Även om skogsbruk hittills bedrivits i begränsad omfattning i skogar där arten förekommer är avverkning det största hotet. Plockhuggning och att kvistar plockas för eldning är också hot liksom ändringar av lokalklimatet som medför en minskning av luftfuktigheten.

Påverkan
 • Klimatförändringar (Viss negativ effekt)
 • Avverkning (Viss negativ effekt)
 • Dikning/torrläggning (Viss negativ effekt)
 • Igenväxning (Viss negativ effekt)
Flera områden med kavernularia måste skyddas. De områden med fjällnära skog där arten i huvudsak förekommer har hittills inte i någon större omfattning varit aktuella för kalavverkning. Om sådan skog börjar utnyttjas kan arten mycket snabbt försvinna då den förekommer i de mest produktiva av dessa marker. Dikning i och kring dessa lokaler bör också undvikas.
Utländska namn – NO: Groplav.

Ahlner, S. 1948. Utbredningstyper bland nordiska barrträdslavar. Acta Phytogeogr. Suec. 22.

Degelius, G. 1952. On the lichen Cavernularia hultenii Degel. and the problem of the glacial survival of spruce in Scandinavia. Svensk Bot. Tidskr. 46: 53–61.

Printzen, C. & Ekman, S. 2002. Genetic variability and its geographical distribution in the widely disjunct Cavernularia hultenii. Lichenologist 34: 101-111.

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Roland Moberg 1987. Rev. Göran Thor 1999. © ArtDatabanken, SLU 2005.

Namn och släktskap
 • Rike
  Fungi - svampar 
 • Stam
  Ascomycota - sporsäcksvampar 
 • Understam
  Pezizomycotina  
 • Klass
  Lecanoromycetes  
 • Underklass
  Lecanoromycetidae  
 • Ordning
  Lecanorales  
 • Familj
  Parmeliaceae  
 • Släkte
  Hypogymnia - blåslavar 
 • Art
  Hypogymnia hultenii, (Degel.) Krog - kavernularia
  Synonymer
  Cavernularia hultenii Degel.
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Roland Moberg 1987. Rev. Göran Thor 1999. © ArtDatabanken, SLU 2005.