Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  isabellflugsvamp

Organismgrupp Storsvampar, Basidiesvampar Amanita eliae
Isabellflugsvamp Storsvampar, Basidiesvampar

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
Isabellflugsvamp är till alla delar utom färgen en typisk flugsvamp. Den har gulbrun till svagt rosatonat sandfärgad 4–9 cm bred hatt som är radiärfårad i kanten. Det vita velumet är rikligt vid fotbasen och fastnar ibland även som fläckar på hatten. Ringen är mer eller mindre tydlig och lamellerna lysande vita. Den är närmast lik en kamskivling (Amanita sect. Vaginatae) eller gul flugsvamp (A. gemmata) som dock har helt annan ekologi och växer med tall på kalkrik sand.
Utbredning
Länsvis förekomst för isabellflugsvamp Observationer i Sverige för isabellflugsvamp
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
Arten är mycket sällsynt och endast funnen på 3 lokaler i landet, alla i Skåne. Första fyndet är från 1992 och arten är senast påträffad 2003. Även i Danmark är den sällsynt och rödlistad (CR).
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Starkt hotad (EN)
Kriterier
D
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Starkt hotad (EN)
 • 2005 Ej bedömd (NE)
 • 2000 Livskraftig (LC)
Bildar mykorrhiza med bok. En intensivt eftersökt art och uppenbarligen sällsynt art som förefaller knuten till gammal bokskog med lång skogskontinuitet. Endast funnen på 3 lokaler i landet, alla i Skåne. Första fyndet är från 1992 och arten är senast påträffad 2003. Antalet reproduktiva individer skattas till 200 (150-400). Antalet har skattats genom att multiplicera tre faktorer: 1) Troliga antalet aktuella lokaler i landet (10). 2) Bedömt antal unika mycel/lokal (2). 3) En schablon för hur många fragmenterade enheter varje unikt mycel bedöms ge upphov till (10). Antalet lokalområden i landet skattas till 10 (3-20). Utbredningsområdets storlek (EOO) skattas till 5000 km² och förekomstarean (AOO) till 40 (12-80) km². Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Sårbar (VU) till Starkt hotad (EN). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Starkt hotad (EN). Antalet individer bedöms vara lägre än gränsvärdet för Starkt hotad (EN) enligt D-kriteriet. (D).
Ekologi
Isabellflugsvamp bildar mykorrhiza med bok och ek. I Sverige är den hitills endast funnen med bok och samtliga fynd har gjorts i gamla skogar med lång kontinuitet. Längre söderut i Europa anses den främst växa med ek men verkar ingenstans vara allmän.
Landskapstyper
Skog
Skog
Förekommer
Viktig
Biotoper
Ädellövskog
Ädellövskog
Lövskog
Lövskog
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Mykorrhiza
Substrat/Föda
Växtdelar, ej ved
Växtdelar, ej ved
· bok
· bok
Mark/sediment
Mark/sediment
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Agaricomycetes, Ordning Agaricales, Familj Amanitaceae, Släkte Amanita (flugsvampar), Art Amanita eliae Quél. - isabellflugsvamp Synonymer

Kategori Starkt hotad (EN)
Kriterier D
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Starkt hotad (EN)
 • 2005 Ej bedömd (NE)
 • 2000 Livskraftig (LC)

Dokumentation Bildar mykorrhiza med bok. En intensivt eftersökt art och uppenbarligen sällsynt art som förefaller knuten till gammal bokskog med lång skogskontinuitet. Endast funnen på 3 lokaler i landet, alla i Skåne. Första fyndet är från 1992 och arten är senast påträffad 2003. Antalet reproduktiva individer skattas till 200 (150-400). Antalet har skattats genom att multiplicera tre faktorer: 1) Troliga antalet aktuella lokaler i landet (10). 2) Bedömt antal unika mycel/lokal (2). 3) En schablon för hur många fragmenterade enheter varje unikt mycel bedöms ge upphov till (10). Antalet lokalområden i landet skattas till 10 (3-20). Utbredningsområdets storlek (EOO) skattas till 5000 km² och förekomstarean (AOO) till 40 (12-80) km². Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Sårbar (VU) till Starkt hotad (EN). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Starkt hotad (EN). Antalet individer bedöms vara lägre än gränsvärdet för Starkt hotad (EN) enligt D-kriteriet. (D).
Isabellflugsvamp är till alla delar utom färgen en typisk flugsvamp. Den har gulbrun till svagt rosatonat sandfärgad 4–9 cm bred hatt som är radiärfårad i kanten. Det vita velumet är rikligt vid fotbasen och fastnar ibland även som fläckar på hatten. Ringen är mer eller mindre tydlig och lamellerna lysande vita. Den är närmast lik en kamskivling (Amanita sect. Vaginatae) eller gul flugsvamp (A. gemmata) som dock har helt annan ekologi och växer med tall på kalkrik sand.

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för isabellflugsvamp

Länsvis förekomst och status för isabellflugsvamp baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för isabellflugsvamp

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.Arten är mycket sällsynt och endast funnen på 3 lokaler i landet, alla i Skåne. Första fyndet är från 1992 och arten är senast påträffad 2003. Även i Danmark är den sällsynt och rödlistad (CR).
 • Rike
  Fungi - svampar 
 • Stam
  Basidiomycota - basidiesvampar 
 • Understam
  Agaricomycotina  
 • Klass
  Agaricomycetes  
 • Underklass
  Agaricomycetidae  
 • Ordning
  Agaricales  
 • Familj
  Amanitaceae  
 • Släkte
  Amanita - flugsvampar 
 • Art
  Amanita eliaeQuél. - isabellflugsvamp

Isabellflugsvamp bildar mykorrhiza med bok och ek. I Sverige är den hitills endast funnen med bok och samtliga fynd har gjorts i gamla skogar med lång kontinuitet. Längre söderut i Europa anses den främst växa med ek men verkar ingenstans vara allmän.

Ekologisk grupp: Mykorrhiza

Landskapstyper som är viktiga för arten: Skog

Biotoper som är viktiga för arten: Ädellövskog, Lövskog

Substrat/Föda:
Växtdelar, ej ved (Viktig)
· bok - Fagus sylvatica (Viktig)
Mark/sediment (Viktig)
Den lilla populationsstorlek tillsammans med de höga kraven på växtmiljöer gör arten mycket känslig för alla förändringar såsom avverkning.

Påverkan
 • Ökad näringsbelastning (Viss negativ effekt)
 • Avverkning (Stor negativ effekt)
Gamla bokskogar med lång kontinuitet på kalkstarka jordarter har mycket höga skyddsvärden och bör skyddas.
Isabellmusseron bör eftersökas och vid nyfynd bör dess ekologi och morfologi beskrivas närmare. Eventuellt kan den vara förbisedd under ek i andra delar av södra Sverige.

Courtecuisse, R. & Duhem, B. 1995. Mushrooms & toadstools of Britain & Europe. Collins.

Kriegelsteiner, G. (ed.). 2003. Die Grosspilze Baden-Wurttembergs. Band 4. Ulmer.

Vesterholt, J. 2012. Amanita. In Knudsen, H. & Vesterholt, J. 2012: Funga Nordica. Nordsvamp - Copenhagen.

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Tommy Knutsson 2012

Namn och släktskap
 • Rike
  Fungi - svampar 
 • Stam
  Basidiomycota - basidiesvampar 
 • Understam
  Agaricomycotina  
 • Klass
  Agaricomycetes  
 • Underklass
  Agaricomycetidae  
 • Ordning
  Agaricales  
 • Familj
  Amanitaceae  
 • Släkte
  Amanita - flugsvampar 
 • Art
  Amanita eliae, Quél. - isabellflugsvamp
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Tommy Knutsson 2012