Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  rysskörvel

Organismgrupp Kärlväxter Chaerophyllum prescottii
Rysskörvel Kärlväxter

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
Rysskörvel är en tvåårig, 30–70 cm hög, flockblomstrig växt med vita blommor. Den har en rotknöl som blir cirka 5 cm bred (2 cm hos rotkörvel). Stjälken är styvhårig och ofta rödfläckig. Arten saknar allmänt svepe, men har enskilt svepe bestående av 6–10 likstora blad (Den närstående rotkörveln C. bulbosum har ca 5 olikstora blad). Frukterna är 5–9 mm långa (4–6 mm hos rotkörvel) och smala med fem låga ribbor och med upprätta till svagt utåtböjda märken.
Utbredning
Länsvis förekomst för rysskörvel Observationer i Sverige för rysskörvel
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
Rysskörvel förekommer inom ett begränsat område i östra Norrbotten, inom Övertorneå och Pajala socknar, där den är känd från ca 15 lokaler. Den är sedd på tre av dessa lokaler senaste åren, i samtliga fall endast med enstaka ex. Arten är dessutom funnen som adventiv på Gotland (Slite 1920 och Endre 1902), i Östergötland (Dagsberg, 1970-talet? och Roglösa 2003), Sörmland (Nacka 1916–1933), Härjedalen (Lillhärdal 1913–1915) och Jämtland (Bispgården 1911). I norra Finland förekommer rysskörveln spridd, enstaka förekomster finns även ända ner till Finska viken. I Norge är den känd från ett par adventiva fynd. Arten saknas i övriga Norden. Dess huvudutbredning är i Ryssland till västra Sibirien (Jenisej och Altai), den saknas däremot i Vitryssland och Baltikum.
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Starkt hotad (EN)
Kriterier
B1ab(i,ii,iii,iv)c(iii,iv)+2ab(i,ii,iii,iv)c(iii,iv)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Akut hotad (CR)
 • 2005 Akut hotad (CR)
 • 2000 Akut hotad (CR)
Finns endast inom ett begränsat område i Norrbotten. Rysskörvel förekom tidigare främst som åkerogräs (potatis- och kornåkrar), idag växer den oftast i igenväxande ängsmarker, vägdiken och på ruderatmark. Arten kräver störning för etablering, och har i sen tid försvunnit från flera av sina fåtaliga lokaler. Antalet reproduktiva individer skattas till 5000 (2500-10000). Antalet lokalområden i landet skattas till 12 (10-20). Utbredningsområdets storlek (EOO) skattas till 208 (150-250) km² och förekomstarean (AOO) till 32 (28-48) km². En minskning av populationen pågår eller förväntas ske. Minskningen avser utbredningsområde, förekomstarea, kvalitén på artens habitat och antalet lokalområden. Extrema fluktuationer förekommer förmodligen i antalet lokaler eller subpopulationer och antalet fullvuxna individer. De skattade värdena som bedömningen baserar sig på ligger alla inom intervallet för kategorin Starkt hotad (EN). De skattade värdena för utbredningsområde och förekomstarea ligger under gränsvärdet för Starkt hotad (EN). Detta i kombination med att utbredningsområdet är kraftigt fragmenterat, extrema fluktuationer förmodligen förekommer och fortgående minskning förekommer gör att arten uppfyller B-kriteriet. (B1ab(i,ii,iii,iv)c(iii,iv)+2ab(i,ii,iii,iv)c(iii,iv)).
Ekologi
Rysskörveln förekommer främst som åkerogräs i Sverige, främst i potatis- och kornåkrar, oftast på sandjordar. Den förekommer även i vallar och i vägkanter. I norra Sverige och Finland har sannolikt rysskörvel kommit in med utsädet. I centrala delarna av utbredningsområdet (södra Ryssland) är den främst en stäppväxt, ofta med en långvarig viloperiod i livscykeln.
Landskapstyper
Jordbrukslandskap
Jordbrukslandskap
Urban miljö
Urban miljö
Förekommer
Viktig
Biotoper
Människoskapad miljö på land
Människoskapad miljö på land
Exploaterad miljö
Exploaterad miljö
Öppna gräsmarker
Öppna gräsmarker
Öppen fastmark
Öppen fastmark
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Autotrof (fotosyntetiserande)
Substrat/Föda
Mark/sediment
Mark/sediment
Mineraljord/sediment
Mineraljord/sediment
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Magnoliopsida (tvåhjärtbladiga blomväxter), Ordning Apiales (araliaordningen), Familj Apiaceae (flockblommiga), Släkte Chaerophyllum (rotkörvlar), Art Chaerophyllum prescottii DC. - rysskörvel Synonymer Chaerophyllum bulbosum ssp. prescottii (DC.) Nyman, sibirisk körvelrova

Kategori Starkt hotad (EN)
Kriterier B1ab(i,ii,iii,iv)c(iii,iv)+2ab(i,ii,iii,iv)c(iii,iv)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Akut hotad (CR)
 • 2005 Akut hotad (CR)
 • 2000 Akut hotad (CR)

Dokumentation Finns endast inom ett begränsat område i Norrbotten. Rysskörvel förekom tidigare främst som åkerogräs (potatis- och kornåkrar), idag växer den oftast i igenväxande ängsmarker, vägdiken och på ruderatmark. Arten kräver störning för etablering, och har i sen tid försvunnit från flera av sina fåtaliga lokaler. Antalet reproduktiva individer skattas till 5000 (2500-10000). Antalet lokalområden i landet skattas till 12 (10-20). Utbredningsområdets storlek (EOO) skattas till 208 (150-250) km² och förekomstarean (AOO) till 32 (28-48) km². En minskning av populationen pågår eller förväntas ske. Minskningen avser utbredningsområde, förekomstarea, kvalitén på artens habitat och antalet lokalområden. Extrema fluktuationer förekommer förmodligen i antalet lokaler eller subpopulationer och antalet fullvuxna individer. De skattade värdena som bedömningen baserar sig på ligger alla inom intervallet för kategorin Starkt hotad (EN). De skattade värdena för utbredningsområde och förekomstarea ligger under gränsvärdet för Starkt hotad (EN). Detta i kombination med att utbredningsområdet är kraftigt fragmenterat, extrema fluktuationer förmodligen förekommer och fortgående minskning förekommer gör att arten uppfyller B-kriteriet. (B1ab(i,ii,iii,iv)c(iii,iv)+2ab(i,ii,iii,iv)c(iii,iv)).
Rysskörvel är en tvåårig, 30–70 cm hög, flockblomstrig växt med vita blommor. Den har en rotknöl som blir cirka 5 cm bred (2 cm hos rotkörvel). Stjälken är styvhårig och ofta rödfläckig. Arten saknar allmänt svepe, men har enskilt svepe bestående av 6–10 likstora blad (Den närstående rotkörveln C. bulbosum har ca 5 olikstora blad). Frukterna är 5–9 mm långa (4–6 mm hos rotkörvel) och smala med fem låga ribbor och med upprätta till svagt utåtböjda märken.

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för rysskörvel

Länsvis förekomst och status för rysskörvel baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för rysskörvel

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.Rysskörvel förekommer inom ett begränsat område i östra Norrbotten, inom Övertorneå och Pajala socknar, där den är känd från ca 15 lokaler. Den är sedd på tre av dessa lokaler senaste åren, i samtliga fall endast med enstaka ex. Arten är dessutom funnen som adventiv på Gotland (Slite 1920 och Endre 1902), i Östergötland (Dagsberg, 1970-talet? och Roglösa 2003), Sörmland (Nacka 1916–1933), Härjedalen (Lillhärdal 1913–1915) och Jämtland (Bispgården 1911). I norra Finland förekommer rysskörveln spridd, enstaka förekomster finns även ända ner till Finska viken. I Norge är den känd från ett par adventiva fynd. Arten saknas i övriga Norden. Dess huvudutbredning är i Ryssland till västra Sibirien (Jenisej och Altai), den saknas däremot i Vitryssland och Baltikum.
 • Rike
  Plantae - egentliga växter 
 • Underrike
  Viridiplantae - gröna växter 
 • Infrarike
  Streptophyta  
 • Överstam
  Embryophyta - landväxter 
 • Stam
  Tracheophyta - kärlväxter 
 • Understam
  Euphyllophytina - eufyllofyter 
 • Infrastam
  Spermatophytae - fröväxter 
 • Överklass
  Angiospermae - blomväxter 
 • Klass
  Magnoliopsida - tvåhjärtbladiga blomväxter 
 • Ordning
  Apiales - araliaordningen 
 • Familj
  Apiaceae - flockblommiga 
 • Släkte
  Chaerophyllum - rotkörvlar 
 • Art
  Chaerophyllum prescottiiDC. - rysskörvel
  Synonymer
  Chaerophyllum bulbosum ssp. prescottii (DC.) Nyman
  sibirisk körvelrova

Rysskörveln förekommer främst som åkerogräs i Sverige, främst i potatis- och kornåkrar, oftast på sandjordar. Den förekommer även i vallar och i vägkanter. I norra Sverige och Finland har sannolikt rysskörvel kommit in med utsädet. I centrala delarna av utbredningsområdet (södra Ryssland) är den främst en stäppväxt, ofta med en långvarig viloperiod i livscykeln.

Ekologisk grupp: Autotrof (fotosyntetiserande)

Landskapstyper som är viktiga för arten: Jordbrukslandskap

Landskapstyper där arten kan förekomma: Urban miljö

Biotoper som är viktiga för arten: Människoskapad miljö på land, Exploaterad miljö

Biotoper där arten kan förekomma: Öppna gräsmarker, Öppen fastmark

Substrat/Föda:
Mark/sediment (Viktig)
Mineraljord/sediment (Har betydelse)
Främsta hotet mot rysskörvel är att odlingen upphör på de få kvarvarande lokalerna med igenväxning som följd. Troligen kräver arten störning för etablering och kan klara sig på de lokaler som är av ruderatkaraktär. I övrigt är hotbilden mot arten mycket dåligt känd.

Påverkan
 • Exploatering/konstruktion (Viss negativ effekt)
 • Igenväxning (Viss negativ effekt)
Rysskörveln bör snarast återinventeras och aktuell status bör fastställas. Lokalerna bör övervakas av floraväktare. Lokaler bör även skötas på ett för arten gynnsamt sätt, på lokalen vid Pello bör man hålla efter arter som hundkäx Anthriscus sylvestris och älgört Filipendula ulmaria, de tar över.
Rysskörvel anses enligt vissa floror vara underart till rotkörvel, och heter då på latin Chaerophyllum bulbosum ssp. prescottii. Utländska namn – NO: Knollkjeks, DK: Finsk Hulsvøb, FI: Idänkirveli.

Antonsson, K. 1997. Hotade kärlväxter i Östergötland 1997. Information från länsstyrelsen i Östergötlands län 1997:4.

Engström, F. & Karlsson, T. 2006 Rödlistade kärlväxter i Östergötland – Trender för nationellt och regionalt rödlistade arter i Östergötlands län 1995-2005. Länsstyreslen Östergötland. Rapport 2006:20.

Hämet-Ahti, L. 1967. Chaerophyllum bulbosum L. ssp. bulbosum and ssp. prescottii (DC.) Nyman in Finland. Annales Botanici Fennici 4: 417–421.

Lönnqvist, O. 1964. Floran i Övertorneåtrakten i Norrbotten. Svensk Bot. Tidskr. 58: 371–408.

Mörner, C. T. 1921. Några östliga växter å svensk mark I. Chaerophyllum bulbosum L. var. prescotti (DC.) Fr. Acta Florae Sueciae I: 163–176.

Mörner, C. T. 1935. Några bidrag till norrländsk floristik, grundade huvudsakligen på reseanteckningar inom årsföljden 1923–1934. Bot. Not. 88: 254–272.

Petersson, J. 1999. Hotade växter på Gotland. Del 2: Sårbara arter. Rindi 19: 59-118.

Suominen, J. 1979. The grain immigrant flora of Finland. Acta Botanica Fennica 111.

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Mora Aronsson 1996. ©ArtDatabanken, SLU 2007.

Namn och släktskap
 • Rike
  Plantae - egentliga växter 
 • Underrike
  Viridiplantae - gröna växter 
 • Infrarike
  Streptophyta  
 • Överstam
  Embryophyta - landväxter 
 • Stam
  Tracheophyta - kärlväxter 
 • Understam
  Euphyllophytina - eufyllofyter 
 • Infrastam
  Spermatophytae - fröväxter 
 • Överklass
  Angiospermae - blomväxter 
 • Klass
  Magnoliopsida - tvåhjärtbladiga blomväxter 
 • Ordning
  Apiales - araliaordningen 
 • Familj
  Apiaceae - flockblommiga 
 • Släkte
  Chaerophyllum - rotkörvlar 
 • Art
  Chaerophyllum prescottii, DC. - rysskörvel
  Synonymer
  Chaerophyllum bulbosum ssp. prescottii (DC.) Nyman
  sibirisk körvelrova
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Mora Aronsson 1996. ©ArtDatabanken, SLU 2007.