Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  bågknotterskinn

Organismgrupp Storsvampar, Basidiesvampar Chaetoporellus curvisporus
Bågknotterskinn Storsvampar, Basidiesvampar

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
En vidväxt, utbredd skinnsvamp med småtaggigt hymenium. Fruktkroppens färg är beige eller ljust gulbrun. Arten har mycket karaktäristiska sporer. Dessa är korta, smala och starkt böjda. I hymeniet finns enkla, slangformade cystider. Chaetoporellus är närbesläktat med Hyphodontia och C. curvisporus ser till det yttre ut som flera vanliga arter i det släktet. Tack vare sina karakteristiska sporer kan C. curvisporus dock vid en mikroskopering lätt skiljas från alla Hyphodontia-arter och bara förväxlas med sin nära släkting C. latitans som emellertid har poroid fruktkropp. Den senare arten är inte påträffad i Norden.
Utbredning
Länsvis förekomst för bågknotterskinn Observationer i Sverige för bågknotterskinn
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
Arten är mycket sällsynt. Den beskrevs på material samlat i Dalarna 1966 och den hittades på nytt i detta landskap 1990. Övriga svenska fynd är från Småland 1964, Västergötland 1968, Dalsland 1970 och Västmanland 1992. 3 kända aktuella lokaler i landet (2005). Det verkliga antalet lokaler i landet bedöms inte överstiga 400, vilket motsvarar ungefär 1 500 genetiskt unika mycel (bedöms motsvara 3 000 individer enligt IUCN:s definitioner). Total population i landet bedöms ha minskat med mellan 5 och 10 % över de senaste 20 åren.p.g.a. slutavverkningar samt att mängden lågor i sena nedbrytningsstadier i kulturskog fortsätter att minska. Det finns tre norska fynd och ett finskt. Från övriga Europa föreligger ett fynd i Tyskland, ett i Polen, ett i Rumänien och ett i Kaukasus. Arten förekommer också i östra Asien. Ett mycket stort material av svampar av denna typ har undersökts i Sverige varför det är anmärkningsvärt att så få fynd registrerats. Arten är knappast förbigången.
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Sårbar (VU)
Kriterier
C2a(i)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Sårbar (VU)
 • 2005 Sårbar (VU)
 • 2000 Sårbar (VU)
Nedbrytare på starkt murkna, brunrötade och grova liggande stammar av gran i barrskog, mer sällan på tall och lövträd. Total population i landet liten och med få individ på varje lokal. Bedöms ha minskat och fortgående att minska p.g.a. slutavverkningar (inkl markberedning) och att mängden grova lågor i sena nedbrytningsstadier i skogsbruksomvandlad skogsmark fortsätter att minska. Antalet reproduktiva individer skattas till 1500 (30-3000). Antalet har skattats genom att multiplicera tre faktorer: 1) Troliga antalet aktuella lokaler i landet (150). 2) Bedömt antal unika mycel/lokal (5). 3) En schablon för hur många fragmenterade enheter varje unikt mycel bedöms ge upphov till (2). Antalet lokalområden i landet skattas till 150 (3-300). Utbredningsområdets storlek (EOO) överskrider gränsvärdet för rödlistning. Förekomstarean (AOO) skattas till 500 (12-500) km². En minskning av populationen pågår eller förväntas ske. Minskningen avser kvalitén på artens habitat. Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Sårbar (VU) till Akut hotad (CR). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Sårbar (VU). Fortgående minskning förekommer i kombination med att antalet reproduktiva individer är lågt vilket gör att arten hamnar i kategorin Sårbar (VU). (C2a(i)).
Ekologi
Bågknotterskinn är nedbrytare och växer enbart på starkt murken, brunrötad granved, mer sällan på tall och lövträd. Observationerna har gjorts i äldre barrskog av blåbärstyp eller i fuktig, örtrik barrskog. De kända fynden ger ingen anvisning om artens klimatiska krav. Den uppträder som regel bara på någon enstaka till ett par lågor på varje lokal. Varje låga rymmer troligtvis bara en genetiskt unik svampindivid (genet). Fruktkropparna är ettåriga, men mycelets livslängd kan vara lång, potentiellt lika lång som veden finns kvar.
Landskapstyper
Skog
Skog
Förekommer
Viktig
Biotoper
Barrskog
Barrskog
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Saprotrof/fag, detrivor
Substrat/Föda
Ved och bark
Ved och bark
· gran
· gran
· tall
· tall
· viden
· viden
Dött träd
Dött träd
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Agaricomycetes, Ordning Hymenochaetales, Familj Hymenochaetales, genera incertae sedis, Släkte Chaetoporellus, Art Chaetoporellus curvisporus (J.Erikss. & Hjortstam) J.Erikss. & Hjortstam - bågknotterskinn Synonymer Hyphodontia curvispora J.Erikss. & Hjortstam, Grandinia curvispora (J.Erikss. & Hjortstam) Jülich, Kneiffiella curvispora (J. Erikss. & Hjortstam) Jülich & Stalpers

Kategori Sårbar (VU)
Kriterier C2a(i)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Sårbar (VU)
 • 2005 Sårbar (VU)
 • 2000 Sårbar (VU)

Dokumentation Nedbrytare på starkt murkna, brunrötade och grova liggande stammar av gran i barrskog, mer sällan på tall och lövträd. Total population i landet liten och med få individ på varje lokal. Bedöms ha minskat och fortgående att minska p.g.a. slutavverkningar (inkl markberedning) och att mängden grova lågor i sena nedbrytningsstadier i skogsbruksomvandlad skogsmark fortsätter att minska. Antalet reproduktiva individer skattas till 1500 (30-3000). Antalet har skattats genom att multiplicera tre faktorer: 1) Troliga antalet aktuella lokaler i landet (150). 2) Bedömt antal unika mycel/lokal (5). 3) En schablon för hur många fragmenterade enheter varje unikt mycel bedöms ge upphov till (2). Antalet lokalområden i landet skattas till 150 (3-300). Utbredningsområdets storlek (EOO) överskrider gränsvärdet för rödlistning. Förekomstarean (AOO) skattas till 500 (12-500) km². En minskning av populationen pågår eller förväntas ske. Minskningen avser kvalitén på artens habitat. Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Sårbar (VU) till Akut hotad (CR). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Sårbar (VU). Fortgående minskning förekommer i kombination med att antalet reproduktiva individer är lågt vilket gör att arten hamnar i kategorin Sårbar (VU). (C2a(i)).
En vidväxt, utbredd skinnsvamp med småtaggigt hymenium. Fruktkroppens färg är beige eller ljust gulbrun. Arten har mycket karaktäristiska sporer. Dessa är korta, smala och starkt böjda. I hymeniet finns enkla, slangformade cystider. Chaetoporellus är närbesläktat med Hyphodontia och C. curvisporus ser till det yttre ut som flera vanliga arter i det släktet. Tack vare sina karakteristiska sporer kan C. curvisporus dock vid en mikroskopering lätt skiljas från alla Hyphodontia-arter och bara förväxlas med sin nära släkting C. latitans som emellertid har poroid fruktkropp. Den senare arten är inte påträffad i Norden.

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för bågknotterskinn

Länsvis förekomst och status för bågknotterskinn baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för bågknotterskinn

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.Arten är mycket sällsynt. Den beskrevs på material samlat i Dalarna 1966 och den hittades på nytt i detta landskap 1990. Övriga svenska fynd är från Småland 1964, Västergötland 1968, Dalsland 1970 och Västmanland 1992. 3 kända aktuella lokaler i landet (2005). Det verkliga antalet lokaler i landet bedöms inte överstiga 400, vilket motsvarar ungefär 1 500 genetiskt unika mycel (bedöms motsvara 3 000 individer enligt IUCN:s definitioner). Total population i landet bedöms ha minskat med mellan 5 och 10 % över de senaste 20 åren.p.g.a. slutavverkningar samt att mängden lågor i sena nedbrytningsstadier i kulturskog fortsätter att minska. Det finns tre norska fynd och ett finskt. Från övriga Europa föreligger ett fynd i Tyskland, ett i Polen, ett i Rumänien och ett i Kaukasus. Arten förekommer också i östra Asien. Ett mycket stort material av svampar av denna typ har undersökts i Sverige varför det är anmärkningsvärt att så få fynd registrerats. Arten är knappast förbigången.
 • Rike
  Fungi - svampar 
 • Stam
  Basidiomycota - basidiesvampar 
 • Understam
  Agaricomycotina  
 • Klass
  Agaricomycetes  
 • Underklass
  Agaricomycetes, ordines incertae sedis  
 • Ordning
  Hymenochaetales  
 • Familj
  Hymenochaetales, genera incertae sedis  
 • Släkte
  Chaetoporellus  
 • Art
  Chaetoporellus curvisporus(J.Erikss. & Hjortstam) J.Erikss. & Hjortstam - bågknotterskinn
  Synonymer
  Hyphodontia curvispora J.Erikss. & Hjortstam
  Grandinia curvispora (J.Erikss. & Hjortstam) Jülich
  Kneiffiella curvispora (J. Erikss. & Hjortstam) Jülich & Stalpers

Bågknotterskinn är nedbrytare och växer enbart på starkt murken, brunrötad granved, mer sällan på tall och lövträd. Observationerna har gjorts i äldre barrskog av blåbärstyp eller i fuktig, örtrik barrskog. De kända fynden ger ingen anvisning om artens klimatiska krav. Den uppträder som regel bara på någon enstaka till ett par lågor på varje lokal. Varje låga rymmer troligtvis bara en genetiskt unik svampindivid (genet). Fruktkropparna är ettåriga, men mycelets livslängd kan vara lång, potentiellt lika lång som veden finns kvar.

Ekologisk grupp: Saprotrof/fag, detrivor

Landskapstyper som är viktiga för arten: Skog

Biotoper som är viktiga för arten: Barrskog

Substrat/Föda:
Ved och bark (Viktig)
· gran - Picea abies (Viktig)
· tall - Pinus sylvestris (Har betydelse)
· viden - Salix (Viktig)
Dött träd (Viktig)
Avverkning av äldre skog och minskningen av tillgången på lämpligt substrat i kulturskog är de främsta hoten. Fragmenteringen av skogslandskapet försvårar artens spridning.

Påverkan
 • Avverkning (Stor negativ effekt)
Kända lokaler som ej åtnjuter skydd bör återinventeras och därefter skyddas om de ekologiska förhållandena är intakta. För att på sikt gynna arten måste fler områden med äldre skog skyddas, särskilt i södra och mellersta Sverige.
Utländska namn – FI: Aarniotaraspikka.
Rödlistad 2005 under namnet Chaetoporellus curvisporus.

Eriksson, J. & Hjortstam, K. 1969. Four new taxa of Hyphodontia (Basidiomycetes). Svensk Bot. Tidskr. 63: 217–232.

Eriksson, J. & Ryvarden, L. 1976. The Corticiaceae of North Europe. Vol. 4. Fungiflora, Oslo.

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Karl-Henrik Larsson 1997.

Namn och släktskap
 • Rike
  Fungi - svampar 
 • Stam
  Basidiomycota - basidiesvampar 
 • Understam
  Agaricomycotina  
 • Klass
  Agaricomycetes  
 • Underklass
  Agaricomycetes, ordines incertae sedis  
 • Ordning
  Hymenochaetales  
 • Familj
  Hymenochaetales, genera incertae sedis  
 • Släkte
  Chaetoporellus  
 • Art
  Chaetoporellus curvisporus, (J.Erikss. & Hjortstam) J.Erikss. & Hjortstam - bågknotterskinn
  Synonymer
  Hyphodontia curvispora J.Erikss. & Hjortstam
  Grandinia curvispora (J.Erikss. & Hjortstam) Jülich
  Kneiffiella curvispora (J. Erikss. & Hjortstam) Jülich & Stalpers
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Karl-Henrik Larsson 1997.