Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  onyxmusseron

Organismgrupp Storsvampar, Basidiesvampar Rugosomyces onychinus
Onyxmusseron Storsvampar, Basidiesvampar

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
Ej tillgänglig
Utbredning
Länsvis förekomst för onyxmusseron Observationer i Sverige för onyxmusseron
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Nära hotad (NT)
Kriterier
C2a(i)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Nära hotad (NT)
 • 2005 Livskraftig (LC)
 • 2000 Livskraftig (LC)
Nedbrytare på marken i äldre gran- och tallskog, huvudsakligen på kalkrik och sandblandad jord, ibland i kanten av skogsbilvägar. Total population i landet liten och få mycel på varje lokal. Bedöms påverkas negativt och fortgående att minska p.g.a. bl.a. avverkningar av äldre kalkbarrskog. Antalet reproduktiva individer skattas till 2500 (200-5000). Antalet har skattats genom att multiplicera tre faktorer: 1) Troliga antalet aktuella lokaler i landet (125). 2) Bedömt antal unika mycel/lokal (2). 3) En schablon för hur många fragmenterade enheter varje unikt mycel bedöms ge upphov till (10). Antalet lokalområden i landet skattas till 125 (10-250). Utbredningsområdets storlek (EOO) överskrider gränsvärdet för rödlistning. Förekomstarean (AOO) skattas till 500 (56-500) km². En minskning av populationen pågår eller förväntas ske. Minskningen avser kvalitén på artens habitat. Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Nära hotad (NT) till Starkt hotad (EN). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Nära hotad (NT). Fortgående minskning förekommer i kombination med att antalet reproduktiva individer är lågt vilket gör att arten rödlistas som Nära hotad (NT). (C2a(i)).
Ekologi
Landskapstyper
Skog
Skog
Förekommer
Viktig
Biotoper
Barrskog
Barrskog
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Saprotrof/fag, detrivor
Substrat/Föda
Mark/sediment
Mark/sediment
Har betydelse
Viktig

Klass Agaricomycetes, Ordning Agaricales, Familj Lyophyllaceae, Släkte Rugosomyces, Art Rugosomyces onychinus (Fr.) Raithelh. - onyxmusseron Synonymer Agaricus onychinus Fr., Calocybe onychina (Fr.) Donk

Kategori Nära hotad (NT)
Kriterier C2a(i)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Nära hotad (NT)
 • 2005 Livskraftig (LC)
 • 2000 Livskraftig (LC)

Dokumentation Nedbrytare på marken i äldre gran- och tallskog, huvudsakligen på kalkrik och sandblandad jord, ibland i kanten av skogsbilvägar. Total population i landet liten och få mycel på varje lokal. Bedöms påverkas negativt och fortgående att minska p.g.a. bl.a. avverkningar av äldre kalkbarrskog. Antalet reproduktiva individer skattas till 2500 (200-5000). Antalet har skattats genom att multiplicera tre faktorer: 1) Troliga antalet aktuella lokaler i landet (125). 2) Bedömt antal unika mycel/lokal (2). 3) En schablon för hur många fragmenterade enheter varje unikt mycel bedöms ge upphov till (10). Antalet lokalområden i landet skattas till 125 (10-250). Utbredningsområdets storlek (EOO) överskrider gränsvärdet för rödlistning. Förekomstarean (AOO) skattas till 500 (56-500) km². En minskning av populationen pågår eller förväntas ske. Minskningen avser kvalitén på artens habitat. Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Nära hotad (NT) till Starkt hotad (EN). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Nära hotad (NT). Fortgående minskning förekommer i kombination med att antalet reproduktiva individer är lågt vilket gör att arten rödlistas som Nära hotad (NT). (C2a(i)).

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för onyxmusseron

Länsvis förekomst och status för onyxmusseron baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för onyxmusseron

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.

 • Rike
  Fungi - svampar 
 • Stam
  Basidiomycota - basidiesvampar 
 • Understam
  Agaricomycotina  
 • Klass
  Agaricomycetes  
 • Underklass
  Agaricomycetidae  
 • Ordning
  Agaricales  
 • Familj
  Lyophyllaceae  
 • Släkte
  Rugosomyces  
 • Art
  Rugosomyces onychinus(Fr.) Raithelh. - onyxmusseron
  Synonymer
  Agaricus onychinus Fr.
  Calocybe onychina (Fr.) Donk

Ekologisk grupp: Saprotrof/fag, detrivor

Landskapstyper som är viktiga för arten: Skog

Biotoper som är viktiga för arten: Barrskog

Substrat/Föda:
Mark/sediment (Viktig)


Påverkan
 • Avverkning (Stor negativ effekt)

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Namn och släktskap
 • Rike
  Fungi - svampar 
 • Stam
  Basidiomycota - basidiesvampar 
 • Understam
  Agaricomycotina  
 • Klass
  Agaricomycetes  
 • Underklass
  Agaricomycetidae  
 • Ordning
  Agaricales  
 • Familj
  Lyophyllaceae  
 • Släkte
  Rugosomyces  
 • Art
  Rugosomyces onychinus, (Fr.) Raithelh. - onyxmusseron
  Synonymer
  Agaricus onychinus Fr.
  Calocybe onychina (Fr.) Donk
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.