Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  vitplätt

Organismgrupp Storsvampar, Basidiesvampar Chaetodermella luna
Vitplätt Storsvampar, Basidiesvampar

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
En skinnsvamp med utbredda, vidväxta, oftast små (1–3 cm) fruktkroppar som är utsträckta längs med vedens fiberriktning. De är upp till 2 mm tjocka och kritvita men kan med ålder bli sprickiga och blekgrå till blekt ockrabruna. Kanten är tvär och under lupp aningen fibrig. Fruktkropparna är till konsistensen något sega, nästan korkartade. Arten har långa cystider vilka kan ses i en stark lupp och ger hymeniet ett luddigt utseende. Sporerna är ovanligt stora och bågformade med tillspetsade ändar, vilket gett artens dess latinska namn med association till en månskära.
Utbredning
Länsvis förekomst för vitplätt Observationer i Sverige för vitplätt
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
Huvudsakligen i äldre öppen tallskog från Dalarna och norrut och hittills har ca 250 lokaler registrerats i denna del av landet. Arten hittas dock även söder om den biologiska norrlandsgränsen, t. ex. i Småland, Västergötland, Närke och i Stockholmstrakten. I Finland uppfattas den som tämligen sällsynt i större delen av landet, dock mer sällsynt i den sydvästra delen. Norska databaser redovisar ca 250 registreringar över hela landet. Arten är spridd genom Europa men tycks undvika de västra delarna. Den bedöms överallt som sällsynt. Eftersom arten först under senare år uppmärksammats vid naturinventeringar kan inga populationstrender utläsas. De fåtaliga fynden från södra Sverige visar ändå att arten där inte längre finner lämpliga miljöer.
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Nära hotad (NT)
Kriterier
A2c+3c+4c
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Nära hotad (NT)
 • 2005 Livskraftig (LC)
 • 2000 Livskraftig (LC)
Nedbrytare av död hård och torr framförallt grov tallved, speciellt på gamla torrakor. Kan även förekomma på hård och torr klen ved. Finns huvudsakligen i äldre tallskog från Dalarna och norrut. Lämpliga vedkvaliteer för arten är betydligt mindre i brukad skog. Den kan relativt säkert identifieras i fält, men för en helt säker artbestämning måste den mikroskoperas. Antalet reproduktiva individer skattas till 5000 (400-10000). Antalet har skattats genom att multiplicera tre faktorer: 1) Troliga antalet aktuella lokaler i landet (500). 2) Bedömt antal unika mycel/lokal (5). 3) En schablon för hur många fragmenterade enheter varje unikt mycel bedöms ge upphov till (2). Antalet lokalområden i landet skattas till 500. En minskning av populationen pågår eller förväntas ske. Minskningen avser kvalitén på artens habitat. Minskningstakten uppgår till 15 % inom 50 år. Den minskande trenden har pågått en tid och bedöms fortsätta. Bedömningen baseras på minskad geografisk utbredning och/eller försämrad habitatkvalitet. Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Nära hotad (NT) till Sårbar (VU). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Nära hotad (NT). Minskningstakten för den svenska populationen bedöms vara nära gränsvärdet för Sårbar (VU). (A2c+3c+4c).
Ekologi
Nedbrytare av död, hård och torr tallved och orsakar brunröta. Arten är särskilt vanlig på grövre lågor men växer också på grova kvarsittande eller nedfallna grenar från trädkronan. Den förekommer mest i äldre, naturskogsliknande tallskog eller blandskog med äldre tall.
Landskapstyper
Skog
Skog
Förekommer
Viktig
Biotoper
Barrskog
Barrskog
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Saprotrof/fag, detrivor
Substrat/Föda
Ved och bark
Ved och bark
· björkar
· björkar
· granar
· granar
· tall
· tall
· tallar
· tallar
Dött träd
Dött träd
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Agaricomycetes, Ordning Gloeophyllales, Familj Gloeophyllaceae, Släkte Chaetodermella, Art Chaetodermella luna (Romell ex D.P.Rogers & H.S.Jacks.) Rauschert - vitplätt Synonymer Peniophora luna Romell ex D.P.Rogers & H.S.Jacks., Chaetoderma luna (Romell ex D.P.Rogers & H.S.Jacks.) Parmasto

Kategori Nära hotad (NT)
Kriterier A2c+3c+4c
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Nära hotad (NT)
 • 2005 Livskraftig (LC)
 • 2000 Livskraftig (LC)

Dokumentation Nedbrytare av död hård och torr framförallt grov tallved, speciellt på gamla torrakor. Kan även förekomma på hård och torr klen ved. Finns huvudsakligen i äldre tallskog från Dalarna och norrut. Lämpliga vedkvaliteer för arten är betydligt mindre i brukad skog. Den kan relativt säkert identifieras i fält, men för en helt säker artbestämning måste den mikroskoperas. Antalet reproduktiva individer skattas till 5000 (400-10000). Antalet har skattats genom att multiplicera tre faktorer: 1) Troliga antalet aktuella lokaler i landet (500). 2) Bedömt antal unika mycel/lokal (5). 3) En schablon för hur många fragmenterade enheter varje unikt mycel bedöms ge upphov till (2). Antalet lokalområden i landet skattas till 500. En minskning av populationen pågår eller förväntas ske. Minskningen avser kvalitén på artens habitat. Minskningstakten uppgår till 15 % inom 50 år. Den minskande trenden har pågått en tid och bedöms fortsätta. Bedömningen baseras på minskad geografisk utbredning och/eller försämrad habitatkvalitet. Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Nära hotad (NT) till Sårbar (VU). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Nära hotad (NT). Minskningstakten för den svenska populationen bedöms vara nära gränsvärdet för Sårbar (VU). (A2c+3c+4c).
En skinnsvamp med utbredda, vidväxta, oftast små (1–3 cm) fruktkroppar som är utsträckta längs med vedens fiberriktning. De är upp till 2 mm tjocka och kritvita men kan med ålder bli sprickiga och blekgrå till blekt ockrabruna. Kanten är tvär och under lupp aningen fibrig. Fruktkropparna är till konsistensen något sega, nästan korkartade. Arten har långa cystider vilka kan ses i en stark lupp och ger hymeniet ett luddigt utseende. Sporerna är ovanligt stora och bågformade med tillspetsade ändar, vilket gett artens dess latinska namn med association till en månskära.

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för vitplätt

Länsvis förekomst och status för vitplätt baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för vitplätt

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.Huvudsakligen i äldre öppen tallskog från Dalarna och norrut och hittills har ca 250 lokaler registrerats i denna del av landet. Arten hittas dock även söder om den biologiska norrlandsgränsen, t. ex. i Småland, Västergötland, Närke och i Stockholmstrakten. I Finland uppfattas den som tämligen sällsynt i större delen av landet, dock mer sällsynt i den sydvästra delen. Norska databaser redovisar ca 250 registreringar över hela landet. Arten är spridd genom Europa men tycks undvika de västra delarna. Den bedöms överallt som sällsynt. Eftersom arten först under senare år uppmärksammats vid naturinventeringar kan inga populationstrender utläsas. De fåtaliga fynden från södra Sverige visar ändå att arten där inte längre finner lämpliga miljöer.
 • Rike
  Fungi - svampar 
 • Stam
  Basidiomycota - basidiesvampar 
 • Understam
  Agaricomycotina  
 • Klass
  Agaricomycetes  
 • Underklass
  Agaricomycetes, ordines incertae sedis  
 • Ordning
  Gloeophyllales  
 • Familj
  Gloeophyllaceae  
 • Släkte
  Chaetodermella  
 • Art
  Chaetodermella luna(Romell ex D.P.Rogers & H.S.Jacks.) Rauschert - vitplätt
  Synonymer
  Peniophora luna Romell ex D.P.Rogers & H.S.Jacks.
  Chaetoderma luna (Romell ex D.P.Rogers & H.S.Jacks.) Parmasto

Nedbrytare av död, hård och torr tallved och orsakar brunröta. Arten är särskilt vanlig på grövre lågor men växer också på grova kvarsittande eller nedfallna grenar från trädkronan. Den förekommer mest i äldre, naturskogsliknande tallskog eller blandskog med äldre tall.

Ekologisk grupp: Saprotrof/fag, detrivor

Landskapstyper som är viktiga för arten: Skog

Biotoper som är viktiga för arten: Barrskog

Substrat/Föda:
Ved och bark (Viktig)
· björkar - Betula (Har betydelse)
· granar - Picea (Har betydelse)
· tall - Pinus sylvestris (Viktig)
· tallar - Pinus (Viktig)
Dött träd (Viktig)
Avverkning av gammal, senvuxen tall. I södra Sverige råder brist på lämliga habitat och arten kan inte längre sprida sig utanför sina få kända växtplatser.

Påverkan
 • Avverkning (Stor negativ effekt)
Lokaler med gammal tall bör undantas från skogsbruk, i synnerhet i södra Sverige. Lågor och torrakor måste sparas vid avverkning. Tall i exponerade lägen kan vid avverkning med fördel lämnas till att ingå i det nya beståndet (evighetsträd).
Utländska namn: FI – kuuorvakka; NO – furuplett. Släktnamnet Chaetoderma kan inte användas på svampar eftersom namnet redan tidigare getts till en grupp kransalger. Detta uppmärksammades av Rauschert, som istället införde namnet Chaetodermella.

Eriksson, J. & Ryvarden, L. 1973. The Corticiaceae of North Europe, vol. 2. Aleurodiscus - Confertobasidium. Fungiflora, Oslo.

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Karl-Henrik Larsson 2012

Namn och släktskap
 • Rike
  Fungi - svampar 
 • Stam
  Basidiomycota - basidiesvampar 
 • Understam
  Agaricomycotina  
 • Klass
  Agaricomycetes  
 • Underklass
  Agaricomycetes, ordines incertae sedis  
 • Ordning
  Gloeophyllales  
 • Familj
  Gloeophyllaceae  
 • Släkte
  Chaetodermella  
 • Art
  Chaetodermella luna, (Romell ex D.P.Rogers & H.S.Jacks.) Rauschert - vitplätt
  Synonymer
  Peniophora luna Romell ex D.P.Rogers & H.S.Jacks.
  Chaetoderma luna (Romell ex D.P.Rogers & H.S.Jacks.) Parmasto
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Karl-Henrik Larsson 2012