Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  flattoppad klubbsvamp

Organismgrupp Storsvampar, Basidiesvampar Clavariadelphus truncatus
Flattoppad klubbsvamp Storsvampar, Basidiesvampar

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
Flattoppad klubbsvamp förekommer oftast enstaka, eller i mindre grupper. Fruktkropparna, som kommer fram på hösten, är 10–15 cm höga, klubblika rynkade, med tillplattad topp. Toppen är 4–10 cm bred, steril och ojämnt rynkad kant. Foten smalnar av mot basen och är 1–2 cm tjock. De sporbärande sidorna av svamparna är först gula och släta, med tiden blir de mera violetta och rynkiga, toppen förblir gul. Köttet är vitt men blir brunrött i snittytorna, det färgas rött med KOH. Lukten är mild och smaken är först sötaktig men känns senare mera bitter. Sporer 9–13 x 5–8 µm, hyalina, brett ellipsoida och släta. Svampen anses ätlig.
Utbredning
Länsvis förekomst för flattoppad klubbsvamp Observationer i Sverige för flattoppad klubbsvamp
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
Arten har ca 250 kända aktuella lokaler i landet. Fyndnoteringar finns från Småland i söder upp till Torne Lappmark i norr. Arten är vitt spridd i båda hemisfärerna i den tempererade zonen. Det verkliga antalet lokaler i landet bedöms ha minskat med mer än 15 % över de senaste 20 åren och minskningen bedöms komma att fortsätta. Den är rödlistad i Polen och Lettland.
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Nära hotad (NT)
Kriterier
A2c+3c+4c
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Nära hotad (NT)
 • 2005 Nära hotad (NT)
 • 2000 Livskraftig (LC)
Bildar mykorrhiza med gran i fuktig barrskog på näringsrik mark. Arterna i släktet har tidigare betraktats som nedbrytare men anses numera vara mykorrhizabildande. Uppträder huvudsakligen i äldre örtrik granskog påverkade av ytligt och rörligt markvatten. Enstaka förekomster i yngre skog. Total population i landet bedöms ha minskat och minskar fortsatt p.g.a. slutavverkningar av äldre ängsgranskog. Antalet reproduktiva individer överstiger gränsvärdet för rödlistning. Antalet har skattats genom att multiplicera tre faktorer: 1) Troliga antalet aktuella lokaler i landet (2500). 2) Bedömt antal unika mycel/lokal (3). 3) En schablon för hur många fragmenterade enheter varje unikt mycel bedöms ge upphov till (10). Antalet lokalområden i landet skattas till 2500 (250-5000). Utbredningsområdets storlek (EOO) och förekomstarean (AOO) överskrider gränsvärdena för rödlistning. En minskning av populationen pågår eller förväntas ske. Minskningen avser kvalitén på artens habitat. Minskningstakten uppgår till 15 % inom 20 år. Den minskande trenden har pågått en tid och bedöms fortsätta. Bedömningen baseras på minskad geografisk utbredning och/eller försämrad habitatkvalitet. De skattade värdena som bedömningen baserar sig på ligger alla inom intervallet för kategorin Nära hotad (NT). Minskningstakten för den svenska populationen bedöms vara nära gränsvärdet för Sårbar (VU). (A2c+3c+4c).
Ekologi
Bildar mykorrhiza med gran i fuktig barrskog på näringsrik mark. Arterna i släktet har tidigare betraktats som nedbrytare men anses numera vara mykorrhizabildande. Uppträder huvudsakligen i äldre barrskog på näringsrik, kalkpåverkad mark. Växtmiljön utgörs vanligen av örtrika granskogar med höga naturvärden, gärna påverkade av ytligt och rörligt markvatten. Svampen kräver välutvecklade gamla mossmattor med konstant fuktigt mikroklimat. Den är ofta knuten till s.k. brandrefugier.
Landskapstyper
Skog
Skog
Förekommer
Viktig
Biotoper
Barrskog
Barrskog
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Mykorrhiza
Substrat/Föda
Mark/sediment
Mark/sediment
Organogena jordar/sediment
Organogena jordar/sediment
Levande träd
Levande träd
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Agaricomycetes, Ordning Gomphales, Familj Clavariadelphaceae, Släkte Clavariadelphus, Art Clavariadelphus truncatus (Quél.) Donk - flattoppad klubbsvamp Synonymer

Kategori Nära hotad (NT)
Kriterier A2c+3c+4c
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Nära hotad (NT)
 • 2005 Nära hotad (NT)
 • 2000 Livskraftig (LC)

Dokumentation Bildar mykorrhiza med gran i fuktig barrskog på näringsrik mark. Arterna i släktet har tidigare betraktats som nedbrytare men anses numera vara mykorrhizabildande. Uppträder huvudsakligen i äldre örtrik granskog påverkade av ytligt och rörligt markvatten. Enstaka förekomster i yngre skog. Total population i landet bedöms ha minskat och minskar fortsatt p.g.a. slutavverkningar av äldre ängsgranskog. Antalet reproduktiva individer överstiger gränsvärdet för rödlistning. Antalet har skattats genom att multiplicera tre faktorer: 1) Troliga antalet aktuella lokaler i landet (2500). 2) Bedömt antal unika mycel/lokal (3). 3) En schablon för hur många fragmenterade enheter varje unikt mycel bedöms ge upphov till (10). Antalet lokalområden i landet skattas till 2500 (250-5000). Utbredningsområdets storlek (EOO) och förekomstarean (AOO) överskrider gränsvärdena för rödlistning. En minskning av populationen pågår eller förväntas ske. Minskningen avser kvalitén på artens habitat. Minskningstakten uppgår till 15 % inom 20 år. Den minskande trenden har pågått en tid och bedöms fortsätta. Bedömningen baseras på minskad geografisk utbredning och/eller försämrad habitatkvalitet. De skattade värdena som bedömningen baserar sig på ligger alla inom intervallet för kategorin Nära hotad (NT). Minskningstakten för den svenska populationen bedöms vara nära gränsvärdet för Sårbar (VU). (A2c+3c+4c).
Konventioner Skogsstyrelsens signalart
Flattoppad klubbsvamp förekommer oftast enstaka, eller i mindre grupper. Fruktkropparna, som kommer fram på hösten, är 10–15 cm höga, klubblika rynkade, med tillplattad topp. Toppen är 4–10 cm bred, steril och ojämnt rynkad kant. Foten smalnar av mot basen och är 1–2 cm tjock. De sporbärande sidorna av svamparna är först gula och släta, med tiden blir de mera violetta och rynkiga, toppen förblir gul. Köttet är vitt men blir brunrött i snittytorna, det färgas rött med KOH. Lukten är mild och smaken är först sötaktig men känns senare mera bitter. Sporer 9–13 x 5–8 µm, hyalina, brett ellipsoida och släta. Svampen anses ätlig.

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för flattoppad klubbsvamp

Länsvis förekomst och status för flattoppad klubbsvamp baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för flattoppad klubbsvamp

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.Arten har ca 250 kända aktuella lokaler i landet. Fyndnoteringar finns från Småland i söder upp till Torne Lappmark i norr. Arten är vitt spridd i båda hemisfärerna i den tempererade zonen. Det verkliga antalet lokaler i landet bedöms ha minskat med mer än 15 % över de senaste 20 åren och minskningen bedöms komma att fortsätta. Den är rödlistad i Polen och Lettland.
 • Rike
  Fungi - svampar 
 • Stam
  Basidiomycota - basidiesvampar 
 • Understam
  Agaricomycotina  
 • Klass
  Agaricomycetes  
 • Underklass
  Phallomycetidae  
 • Ordning
  Gomphales  
 • Familj
  Clavariadelphaceae  
 • Släkte
  Clavariadelphus  
 • Art
  Clavariadelphus truncatus(Quél.) Donk - flattoppad klubbsvamp

Bildar mykorrhiza med gran i fuktig barrskog på näringsrik mark. Arterna i släktet har tidigare betraktats som nedbrytare men anses numera vara mykorrhizabildande. Uppträder huvudsakligen i äldre barrskog på näringsrik, kalkpåverkad mark. Växtmiljön utgörs vanligen av örtrika granskogar med höga naturvärden, gärna påverkade av ytligt och rörligt markvatten. Svampen kräver välutvecklade gamla mossmattor med konstant fuktigt mikroklimat. Den är ofta knuten till s.k. brandrefugier.

Ekologisk grupp: Mykorrhiza

Landskapstyper som är viktiga för arten: Skog

Biotoper som är viktiga för arten: Barrskog

Substrat/Föda:
Mark/sediment (Viktig)
Organogena jordar/sediment (Har betydelse)
Levande träd (Viktig)
Arten hotas främst av slutavverkning av äldre ängsgranskogar på näringsrik mark.

Påverkan
 • Avverkning (Stor negativ effekt)
Artens lokaler bör undantas från skogsbruk och de nyckelbiotoper där den förekommer bör skyddas. Många av artens förekomster bör finnas inom den i EU listade naturtypen högörtsgranskog och bör kunna gynnas parallellt med att naturtypen gynnas.
Flattoppad klubbsvamp räknas till signalarterna.

Breitenbach, J. & Kränzlin, F. 1986. Pilze der Schweiz, Band 2, Luzern 1986.

Hansen, L. & Knudsen, H. ed. 1992. Nordic Macromycetes, Vol. 3, Copenhagen 1997.

Nitare. J. red. 2000. Signalarter. Skogsvårdsstyrelsen 2000.

Ryman, S. & Holmåsen, I. 1984. Svampar, en fälthandbok. Stockholm 1994.

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Karin Bohlin 2005. Rev. Artdatabanken 2014.

Namn och släktskap
 • Rike
  Fungi - svampar 
 • Stam
  Basidiomycota - basidiesvampar 
 • Understam
  Agaricomycotina  
 • Klass
  Agaricomycetes  
 • Underklass
  Phallomycetidae  
 • Ordning
  Gomphales  
 • Familj
  Clavariadelphaceae  
 • Släkte
  Clavariadelphus  
 • Art
  Clavariadelphus truncatus, (Quél.) Donk - flattoppad klubbsvamp
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Karin Bohlin 2005. Rev. Artdatabanken 2014.