Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  gaffelskinn

Organismgrupp Storsvampar, Basidiesvampar Clavulicium macounii
Gaffelskinn Storsvampar, Basidiesvampar

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
En utbredd, mjuk skinnsvamp som sitter ganska löst fäst mot underlaget. Den har en ljust gulbrun färg med ljusare och aningen fibrig kant. I mikroskop är arten mycket karakteristisk eftersom basidierna har två sterigmer, därav det svenska namnet. Sporerna är brett elliptiska och upp till 12 µm långa. Hymeniefärgen och även sporerna påminner om mjukskinn (Cylindrobasidium evolvens) men denna art växer främst på lövved och har basidier med fyra sterigmer.
Utbredning
Länsvis förekomst för gaffelskinn Observationer i Sverige för gaffelskinn
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
Förekommer fr.a. i sydvästra Sverige men enstaka fynd har också gjorts i de östra landskapen upp till Dalarna. I Norge är arten funnen ett 15-tal gånger men i Finland bara tre gånger. Detta förstärker bilden av att gaffelskinn har en västlig utbredning inom området för naturligt förekommande gran. Arten är samlad i Mellaneuropa från Frankrike till Balkan men är överallt sällsynt. Den förekommer också i Nordamerika. Arten har förmodligen minskat i Sverige i takt med att naturskogspräglade miljöer med gran avverkas.
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Sårbar (VU)
Kriterier
C2a(i)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Sårbar (VU)
 • 2005 Livskraftig (LC)
 • 2000 Livskraftig (LC)
Nedbrytare på liggande, grova och starkt nedbrutna stammar av gran i äldre naturskogsartad barrskog. Funnen i Östergötland, Västergötland och Dalsland. Total population i landet bedöms ha minskat, huvudsakligen p.g.a. slutavverkning av äldre barrskog, samt att uppväxande brukade skogar innehåller påtagligt mindre mängd grov död ved. Antalet reproduktiva individer skattas till 2500 (140-5000). Antalet har skattats genom att multiplicera tre faktorer: 1) Troliga antalet aktuella lokaler i landet (250). 2) Bedömt antal unika mycel/lokal (5). 3) En schablon för hur många fragmenterade enheter varje unikt mycel bedöms ge upphov till (2). Antalet lokalområden i landet skattas till 250 (14-500). En minskning av populationen pågår eller förväntas ske. Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Sårbar (VU) till Starkt hotad (EN). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Sårbar (VU). Fortgående minskning förekommer i kombination med att antalet reproduktiva individer är lågt vilket gör att arten hamnar i kategorin Sårbar (VU). (C2a(i)).
Ekologi
Nedbrytare i grova och starkt nedbrutna lågor eller stubbar av gran. Den anträffas främst i äldre, naturskogsliknande granskog, ofta i det som man ibland kallar bondeskogar, dvs skogar som har utnyttjats extensivt med plockhuggning och bete som främsta påverkansfaktorer.
Landskapstyper
Skog
Skog
Förekommer
Viktig
Biotoper
Barrskog
Barrskog
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Saprotrof/fag, detrivor
Substrat/Föda
Ved och bark
Ved och bark
· gran
· gran
Dött träd
Dött träd
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Agaricomycetes, Ordning Agaricomycetes, families incertae sedis, Familj Agaricomycetes, genera incertae sedis, Släkte Clavulicium, Art Clavulicium macounii (Burt) J.Erikss. & Boidin ex Parmasto - gaffelskinn Synonymer Clavulicium vinososcabens (Burt) Pouzar, Corticium macounii Burt, Corticium vinososcabens Burt

Kategori Sårbar (VU)
Kriterier C2a(i)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Sårbar (VU)
 • 2005 Livskraftig (LC)
 • 2000 Livskraftig (LC)

Dokumentation Nedbrytare på liggande, grova och starkt nedbrutna stammar av gran i äldre naturskogsartad barrskog. Funnen i Östergötland, Västergötland och Dalsland. Total population i landet bedöms ha minskat, huvudsakligen p.g.a. slutavverkning av äldre barrskog, samt att uppväxande brukade skogar innehåller påtagligt mindre mängd grov död ved. Antalet reproduktiva individer skattas till 2500 (140-5000). Antalet har skattats genom att multiplicera tre faktorer: 1) Troliga antalet aktuella lokaler i landet (250). 2) Bedömt antal unika mycel/lokal (5). 3) En schablon för hur många fragmenterade enheter varje unikt mycel bedöms ge upphov till (2). Antalet lokalområden i landet skattas till 250 (14-500). En minskning av populationen pågår eller förväntas ske. Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Sårbar (VU) till Starkt hotad (EN). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Sårbar (VU). Fortgående minskning förekommer i kombination med att antalet reproduktiva individer är lågt vilket gör att arten hamnar i kategorin Sårbar (VU). (C2a(i)).
En utbredd, mjuk skinnsvamp som sitter ganska löst fäst mot underlaget. Den har en ljust gulbrun färg med ljusare och aningen fibrig kant. I mikroskop är arten mycket karakteristisk eftersom basidierna har två sterigmer, därav det svenska namnet. Sporerna är brett elliptiska och upp till 12 µm långa. Hymeniefärgen och även sporerna påminner om mjukskinn (Cylindrobasidium evolvens) men denna art växer främst på lövved och har basidier med fyra sterigmer.

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för gaffelskinn

Länsvis förekomst och status för gaffelskinn baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för gaffelskinn

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.Förekommer fr.a. i sydvästra Sverige men enstaka fynd har också gjorts i de östra landskapen upp till Dalarna. I Norge är arten funnen ett 15-tal gånger men i Finland bara tre gånger. Detta förstärker bilden av att gaffelskinn har en västlig utbredning inom området för naturligt förekommande gran. Arten är samlad i Mellaneuropa från Frankrike till Balkan men är överallt sällsynt. Den förekommer också i Nordamerika. Arten har förmodligen minskat i Sverige i takt med att naturskogspräglade miljöer med gran avverkas.
 • Rike
  Fungi - svampar 
 • Stam
  Basidiomycota - basidiesvampar 
 • Understam
  Agaricomycotina  
 • Klass
  Agaricomycetes  
 • Underklass
  Agaricomycetes, ordines incertae sedis  
 • Ordning
  Agaricomycetes, families incertae sedis  
 • Familj
  Agaricomycetes, genera incertae sedis  
 • Släkte
  Clavulicium  
 • Art
  Clavulicium macounii(Burt) J.Erikss. & Boidin ex Parmasto - gaffelskinn
  Synonymer
  Clavulicium vinososcabens (Burt) Pouzar
  Corticium macounii Burt
  Corticium vinososcabens Burt

Nedbrytare i grova och starkt nedbrutna lågor eller stubbar av gran. Den anträffas främst i äldre, naturskogsliknande granskog, ofta i det som man ibland kallar bondeskogar, dvs skogar som har utnyttjats extensivt med plockhuggning och bete som främsta påverkansfaktorer.

Ekologisk grupp: Saprotrof/fag, detrivor

Landskapstyper som är viktiga för arten: Skog

Biotoper som är viktiga för arten: Barrskog

Substrat/Föda:
Ved och bark (Viktig)
· gran - Picea abies (Viktig)
Dött träd (Viktig)
Arten hotas av slutavverkning av äldre barrskog samt av att det endast sker en begränsad nybildningen av grova granlågor i uppväxande generationer av kulturskog.

Påverkan
 • Avverkning (Stor negativ effekt)
 • Igenväxning (Viss negativ effekt)
 • Förstörelse av habitat/substrat (Viss positiv effekt)
I Götaland bör fler äldre bondskogar samt mindre bestånd med äldre skog av nyckelbiotopskaraktär undantas från skogsbruk. I områden där arten förekommer kan möjligen kvarlämnande av stubbar och nyskapande av högstubbar bidra till att arten kan återkolonisera uppväxande skog.
Utländska namn: FI – viniikäprikkä; NO – høystubbeskinn Namnet Clavulicium vinososcabens används i vissa floror eftersom man anser att C. macounii är en art med fyrsterigmiga basidier. Kontroll av typmaterialet visar att detta inte stämmer och att de båda namnen är synonymer.

Eriksson, J. & Ryvarden, L. 1973. The Corticiaceae of North Europe, vol. 2: Aleurodiscus - Confertobasidium. Fungiflora, Oslo.

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Karl-Henrik Larsson 2012

Namn och släktskap
 • Rike
  Fungi - svampar 
 • Stam
  Basidiomycota - basidiesvampar 
 • Understam
  Agaricomycotina  
 • Klass
  Agaricomycetes  
 • Underklass
  Agaricomycetes, ordines incertae sedis  
 • Ordning
  Agaricomycetes, families incertae sedis  
 • Familj
  Agaricomycetes, genera incertae sedis  
 • Släkte
  Clavulicium  
 • Art
  Clavulicium macounii, (Burt) J.Erikss. & Boidin ex Parmasto - gaffelskinn
  Synonymer
  Clavulicium vinososcabens (Burt) Pouzar
  Corticium macounii Burt
  Corticium vinososcabens Burt
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Karl-Henrik Larsson 2012