Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  törnsträfse

Organismgrupp Alger, Kransalger Chara polyacantha
Törnsträfse Alger, Kransalger

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
Törnsträfse är en grov kransalg men till skillnad från övriga storvuxna kransalger är den så taggig att den har ett mycket karaktäristiskt utseende med vad som ser ut som kraftiga grenar. I motsats till exempelvis mellansträfse C. intermedia är taggarna hos törnsträfse längre än skottets diameter och sitter inte enskilt utan i knippen. Övergångsformer finns dock mellan dessa två arter. Törnsträfse kan även förväxlas med taggsträfse Chara hispida och en säker bestämning kan endast göras genom att titta på taggarnas placering på barkcellsraderna vilket kräver mikroskop eller en bra lupp.
Utbredning
Länsvis förekomst för törnsträfse Observationer i Sverige för törnsträfse
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
I Sverige är arten känd från 17 lokalområden på Öland, Gotland och i Västergötland. I Skåne bedöms arter vara utdöd (ArtDatabanken 2015). Törnsträfse tycks inte ha gått tillbaka i Sverige, och det är tänkbart att fler ännu ej upptäckta lokaler finns främst på Öland och Gotland. I Danmark förekommer den på flera lokaler på Jylland, Fyn och Själland. I Norge finns arten endast på ett fåtal lokaler medan den inte är påträffad i Finland. Törnsträfse är en europeisk art som i övrigt är känd från Mellan- och Sydeuropa (Storbritannien, Tyskland, Polen, Schweiz, Österrike, Ungern, Kroatien, Italien, Frankrike samt Spanien). Arten är rödlistad som Starkt hotad (EN) i Norge (Henriksen & Hilmo 2015) och som Akut hotad i Tyskland (”1 Vom Aussterben bedroht”; Ludwig & Schnittler 1996).
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Nära hotad (NT)
Kriterier
D1
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Nära hotad (NT)
 • 2005 Nära hotad (NT)
 • 2000 Nära hotad (NT)
Kransalgen Chara polyacantha förekommer enbart i extremt kalkrika vatten (sjöar, kärr, dammar, sten- och grustag) på Öland, Gotland och i Västergötland. Antalet reproduktiva individer skattas till 1800 (1000-10000). Antalet lokalområden i landet skattas till 17 (6-30). Utbredningsområdets storlek (EOO) skattas till 37616 (37616-50000) km² och förekomstarean (AOO) till 100 (50-150) km². Det finns inga tecken på betydande populationsförändring. Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Livskraftig (LC) till Nära hotad (NT). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Nära hotad (NT). Antalet individer bedöms överstiga gränsvärdet för Sårbar (VU) enligt D-kriteriet. (D1).
Ekologi
Törnsträfse förekommer i kalkrika sjöar, kalkkärr, kalkbrott, dammar och grustag. Ibland växer arten i brackvatten. Samtliga nordiska fynd härstammar från sötvatten, de flesta dock från kustnära områden. Törnsträfse växer på mjuksediment, främst kalkgyttja, på grunt vatten, men har undantagsvis hittats på mer än 20 m djup. Kunskap saknas kring artens övervintring, spridning och konkurrensförmåga.
Landskapstyper
Sötvatten
Sötvatten
Våtmark
Våtmark
Förekommer
Viktig
Biotoper
Sjöar
Sjöar
Småvatten
Småvatten
Myrbiotoper
Myrbiotoper
Exploaterad miljö
Exploaterad miljö
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Autotrof (fotosyntetiserande)
Substrat/Föda
Mark/sediment
Mark/sediment
Organogena jordar/sediment
Organogena jordar/sediment
Mineraljord/sediment
Mineraljord/sediment
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Charophyceae (kransalger), Ordning Charales, Familj Characeae, Släkte Chara (sträfsen), Art Chara polyacantha A.Braun - törnsträfse Synonymer

Kategori Nära hotad (NT)
Kriterier D1
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Nära hotad (NT)
 • 2005 Nära hotad (NT)
 • 2000 Nära hotad (NT)

Dokumentation Kransalgen Chara polyacantha förekommer enbart i extremt kalkrika vatten (sjöar, kärr, dammar, sten- och grustag) på Öland, Gotland och i Västergötland. Antalet reproduktiva individer skattas till 1800 (1000-10000). Antalet lokalområden i landet skattas till 17 (6-30). Utbredningsområdets storlek (EOO) skattas till 37616 (37616-50000) km² och förekomstarean (AOO) till 100 (50-150) km². Det finns inga tecken på betydande populationsförändring. Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Livskraftig (LC) till Nära hotad (NT). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Nära hotad (NT). Antalet individer bedöms överstiga gränsvärdet för Sårbar (VU) enligt D-kriteriet. (D1).
Konventioner Typisk art i 3110 Näringsfattiga slättsjöar (Alpin region (ALP) och Boreal region (BOR)), Typisk art i 3140 Kransalgssjöar (Alpin region (ALP) och Boreal region (BOR) och Kontinental region (CON))
Törnsträfse är en grov kransalg men till skillnad från övriga storvuxna kransalger är den så taggig att den har ett mycket karaktäristiskt utseende med vad som ser ut som kraftiga grenar. I motsats till exempelvis mellansträfse C. intermedia är taggarna hos törnsträfse längre än skottets diameter och sitter inte enskilt utan i knippen. Övergångsformer finns dock mellan dessa två arter. Törnsträfse kan även förväxlas med taggsträfse Chara hispida och en säker bestämning kan endast göras genom att titta på taggarnas placering på barkcellsraderna vilket kräver mikroskop eller en bra lupp.

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för törnsträfse

Länsvis förekomst och status för törnsträfse baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för törnsträfse

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.I Sverige är arten känd från 17 lokalområden på Öland, Gotland och i Västergötland. I Skåne bedöms arter vara utdöd (ArtDatabanken 2015). Törnsträfse tycks inte ha gått tillbaka i Sverige, och det är tänkbart att fler ännu ej upptäckta lokaler finns främst på Öland och Gotland. I Danmark förekommer den på flera lokaler på Jylland, Fyn och Själland. I Norge finns arten endast på ett fåtal lokaler medan den inte är påträffad i Finland. Törnsträfse är en europeisk art som i övrigt är känd från Mellan- och Sydeuropa (Storbritannien, Tyskland, Polen, Schweiz, Österrike, Ungern, Kroatien, Italien, Frankrike samt Spanien). Arten är rödlistad som Starkt hotad (EN) i Norge (Henriksen & Hilmo 2015) och som Akut hotad i Tyskland (”1 Vom Aussterben bedroht”; Ludwig & Schnittler 1996).
 • Rike
  Plantae - egentliga växter 
 • Underrike
  Viridiplantae - gröna växter 
 • Infrarike
  Streptophyta  
 • Överstam
  Charophyta  
 • Klass
  Charophyceae - kransalger 
 • Ordning
  Charales  
 • Familj
  Characeae  
 • Släkte
  Chara - sträfsen 
 • Art
  Chara polyacanthaA.Braun - törnsträfse

Törnsträfse förekommer i kalkrika sjöar, kalkkärr, kalkbrott, dammar och grustag. Ibland växer arten i brackvatten. Samtliga nordiska fynd härstammar från sötvatten, de flesta dock från kustnära områden. Törnsträfse växer på mjuksediment, främst kalkgyttja, på grunt vatten, men har undantagsvis hittats på mer än 20 m djup. Kunskap saknas kring artens övervintring, spridning och konkurrensförmåga.

Ekologisk grupp: Autotrof (fotosyntetiserande)

Landskapstyper som är viktiga för arten: Sötvatten

Landskapstyper där arten kan förekomma: Våtmark

Biotoper som är viktiga för arten: Sjöar, Småvatten

Biotoper där arten kan förekomma: Myrbiotoper, Exploaterad miljö

Substrat/Föda:
Mark/sediment (Viktig)
Organogena jordar/sediment (Viktig)
Mineraljord/sediment (Har betydelse)
Eutrofiering har uppgetts som hotfaktor mot törnsträfse.

Påverkan
 • Igenväxning (Viss negativ effekt)
 • Förstörelse av habitat/substrat (Stor negativ effekt)
 • Dikning/torrläggning (Viss positiv effekt)
 • Intensifierat jordbruk (Viss negativ effekt)
Törnsträfses nuvarande lokaler bör skyddas mot närsaltsutsläpp. Forskning behövs kring artens ekologi. Arten bör inventeras på Öland och Gotland.
Avgränsningen mellan törn- och mellansträfse är osäker. Utländska namn - NO: Hårpiggkrans, GB: Hedgehog stonewort.

Arbetsgruppen för Svenska Växtnamn. 1996. Svenska namn på kransalger. Svensk Botanisk. Tidskrift 90: 300.

ArtDatabanken 2015. Rödlistade arter i Sverige 2015. ArtDatabanken SLU, Uppsala.

Blindow, I. 1994. Sällsynta och hotade kransalger i Sverige. Svensk Botanisk Tidskrift 88: 65-73.

Blindow, I. 1995. Rödlistade kransalger. I: Aronsson, M., Hallingbäck, T. & Mattsson, J.-E. (red.), Rödlistade växter i Sverige 1995. ArtDatabanken SLU, Uppsala: 137-140.

Blindow, I., Krause, W., Ljungstrand, E. & Koistinen, M. 2007. Bestämningsnyckel för kransalger i Sverige. Svensk Botanisk Tidskrift 101(3-4): 165-220.

Corillion, R. 1957. Les charophycées de France et d’Europe occidentale. Imprimerie Bretonne, Rennes.

Forsberg, C. 1965. Environmental conditions of Swedish charophytes. Symbolae Botanicae Upsalienses 18: 4.

Hasslow, O.J. 1931. Sveriges characéer. Botaniska Notiser 84: 63-136.

Henriksen, S. & Hilmo, O. (red.) 2015. Norsk rødliste for arter 2015. Artsdatabanken, Norge.

Krause, W. 1997. Charales (Chlorophyceae). I: Ettl, H., Gärtner, G., Heynig, H. & Mollenhauer, D. (red.), Süßwasserflora von Mitteleuropa vol. 18.

Kyrkander, T. 2007. Kransalger i Valle - en inventering utförd i augusti & september 2006. Länsstyrelsen i Västra Götalands län. Rapport 2007:2. ISSN: 1403-168X.

Kyrkander, T. 2007. Inventering av kransalger i sötvatten 2007. Länsstyrelsen i Västra Götalands län. Rapport 2007:91. ISSN: 1403-168X.

Langangen, A. 1996. Sjeldne og truete kransalger i Norge. Blyttia 54: 23-30.

Langangen, A. & Johnsen, J.I. 1996. Kransalgen Chara polyacantha A.Br. funnet i Rogaland. Blyttia 54: 43-46.

Ludwig, G. & Schnittler, M. 1996. Rote Liste gefährdeter Pflanzen Deutschlands. Bundesamt für Naturschutz, Bonn.

Moore, J.A. 1986. Charophytes of Great Britain and Ireland. BSBI Handbook No. 5, London.

Olsen, S. 1944. Danish charophyta. Det Kongelige Danske Videnskabernes Selskab, Biologiske Skrifter 3. Köpenhamn.

Rueness, J. 1990. Norske Algenavn. Liste utarbeidet av algenavnkomitéen nedsatt av Norsk Botanisk Forening 1978 og 1987. Blyttia 48: 57-63.

Vahle, H.-C. 1990. Armleuchteralgen (Characeae) in Niedersachsen und Bremen. Informationsdienst Naturschutz Niedersachsen 10: 85-130.

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Irmgard Blindow 1998. Rev. Tina Kyrkander 2015. © ArtDatabanken, SLU 2015

Namn och släktskap
 • Rike
  Plantae - egentliga växter 
 • Underrike
  Viridiplantae - gröna växter 
 • Infrarike
  Streptophyta  
 • Överstam
  Charophyta  
 • Klass
  Charophyceae - kransalger 
 • Ordning
  Charales  
 • Familj
  Characeae  
 • Släkte
  Chara - sträfsen 
 • Art
  Chara polyacantha, A.Braun - törnsträfse
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Irmgard Blindow 1998. Rev. Tina Kyrkander 2015. © ArtDatabanken, SLU 2015