Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  bäcktistel

Organismgrupp Kärlväxter Cirsium rivulare
Bäcktistel Kärlväxter

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
Bäcktistel är en flerårig, upp till 1,2 m hög, korgblommig ört, med enkel eller någon gång fågrenad stjälk. Stjälken är ovingad och upptill kort ullhårig. Den bär endast blad i sin nedre del. Växten har avlånga-lansettlika, undertill ljusgröna, tätt krushåriga blad. Dessa är m el m djupt parflikiga och har hela eller flikiga, mjukt borsttaggiga lober. De 2,5–3 cm långa korgarna är kortskaftade och sitter vanligtvis 2–4 tillsammans i toppen av stjälken. Blommar i juni-juli med 15–20 mm långa purpurröda blommor. Frukt 3,5–4 mm lång, med 10–15 mm lång hårpensel.
Utbredning
Länsvis förekomst för bäcktistel Observationer i Sverige för bäcktistel
Svensk förekomst
Ej längre bofast, ej tillfälligt förekommande
Bäcktisteln upptäcktes som svensk växt nära sjön Runviken i Bogsta socken i Södermanland 1882. Här samlades den ett flertal gånger fram till mitten av 1890-talet, men har därefter inte gått att återfinna. 1886 påträffades arten på en rik men begränsad lokal vid Eriksdal i Röddinge socken i sydöstra Skåne. På denna plats sågs växten sista gången 1936. På ett närbeläget ställe blev dock några exemplar av arten samlade så sent som 1954. Den är inte känd från övriga nordiska länder. Bäcktistel är en bergsväxt med en sammanhängande utbredning i central- och sydösteuropa; från de sydöstra delarna av Frankrike i väster till Rumänien i öster och från de norra delarna av Balkanhalvön i söder till södra Tyskland och södra Polen i norr. Dessutom har arten spridda förekomster i mellersta Tyskland, nordöstra Polen, Litauen och sydvästra Ryssland. Uppgifter om arten från norra Spanien och centrala Frankrike beror troligen på förväxling med den snarlika arten Cirsium montanum.
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Nationellt utdöd (RE)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Nationellt utdöd (RE)
 • 2005 Nationellt utdöd (RE)
 • 2000 Nationellt utdöd (RE)
Förekommit i Skåne samt Södermanland, senast funnen 1954 i Skåne. Försvann på grund av insamling och biotopförstörelse. Arten rödlistas som Nationellt utdöd (RE) eftersom det bedömts som sannolikt att den upphört att regelbundet reproducera sig inom landet. Den påträffades senast år 1954.
Ekologi
Bäcktistel växer företrädesvis på öppen, mullrik mark på fuktiga ängar, dikes- och bäckkanter. Den uppges vara kalkskyende. De svenska lokalerna utgjordes av naturliga fuktängar vilket talar för att det kan ha rört sig om spontana förekomster. Att den upptäcktes ungefär samtidigt på två likartade men långt åtskilda lokaler, har dock gjort att det även antagits att bäcktisteln skulle vara införd i landet.
Landskapstyper
Jordbrukslandskap
Jordbrukslandskap
Våtmark
Våtmark
Förekommer
Viktig
Biotoper
Öppna gräsmarker
Öppna gräsmarker
Öppen fastmark
Öppen fastmark
Myrbiotoper
Myrbiotoper
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Autotrof (fotosyntetiserande)
Substrat/Föda
Mark/sediment
Mark/sediment
Organogena jordar/sediment
Organogena jordar/sediment
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Magnoliopsida (tvåhjärtbladiga blomväxter), Ordning Asterales (asterordningen), Familj Asteraceae (korgblommiga), Släkte Cirsium (tistlar), Art Cirsium rivulare (Jacq.) All. - bäcktistel Synonymer

Kategori Nationellt utdöd (RE)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Nationellt utdöd (RE)
 • 2005 Nationellt utdöd (RE)
 • 2000 Nationellt utdöd (RE)

Dokumentation Förekommit i Skåne samt Södermanland, senast funnen 1954 i Skåne. Försvann på grund av insamling och biotopförstörelse. Arten rödlistas som Nationellt utdöd (RE) eftersom det bedömts som sannolikt att den upphört att regelbundet reproducera sig inom landet. Den påträffades senast år 1954.
Bäcktistel är en flerårig, upp till 1,2 m hög, korgblommig ört, med enkel eller någon gång fågrenad stjälk. Stjälken är ovingad och upptill kort ullhårig. Den bär endast blad i sin nedre del. Växten har avlånga-lansettlika, undertill ljusgröna, tätt krushåriga blad. Dessa är m el m djupt parflikiga och har hela eller flikiga, mjukt borsttaggiga lober. De 2,5–3 cm långa korgarna är kortskaftade och sitter vanligtvis 2–4 tillsammans i toppen av stjälken. Blommar i juni-juli med 15–20 mm långa purpurröda blommor. Frukt 3,5–4 mm lång, med 10–15 mm lång hårpensel.

Svensk förekomst Ej längre bofast, ej tillfälligt förekommande
Länsvis förekomst för bäcktistel

Länsvis förekomst och status för bäcktistel baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för bäcktistel

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.Bäcktisteln upptäcktes som svensk växt nära sjön Runviken i Bogsta socken i Södermanland 1882. Här samlades den ett flertal gånger fram till mitten av 1890-talet, men har därefter inte gått att återfinna. 1886 påträffades arten på en rik men begränsad lokal vid Eriksdal i Röddinge socken i sydöstra Skåne. På denna plats sågs växten sista gången 1936. På ett närbeläget ställe blev dock några exemplar av arten samlade så sent som 1954. Den är inte känd från övriga nordiska länder. Bäcktistel är en bergsväxt med en sammanhängande utbredning i central- och sydösteuropa; från de sydöstra delarna av Frankrike i väster till Rumänien i öster och från de norra delarna av Balkanhalvön i söder till södra Tyskland och södra Polen i norr. Dessutom har arten spridda förekomster i mellersta Tyskland, nordöstra Polen, Litauen och sydvästra Ryssland. Uppgifter om arten från norra Spanien och centrala Frankrike beror troligen på förväxling med den snarlika arten Cirsium montanum.
 • Rike
  Plantae - egentliga växter 
 • Underrike
  Viridiplantae - gröna växter 
 • Infrarike
  Streptophyta  
 • Överstam
  Embryophyta - landväxter 
 • Stam
  Tracheophyta - kärlväxter 
 • Understam
  Euphyllophytina - eufyllofyter 
 • Infrastam
  Spermatophytae - fröväxter 
 • Överklass
  Angiospermae - blomväxter 
 • Klass
  Magnoliopsida - tvåhjärtbladiga blomväxter 
 • Ordning
  Asterales - asterordningen 
 • Familj
  Asteraceae - korgblommiga 
 • Släkte
  Cirsium - tistlar 
 • Art
  Cirsium rivulare(Jacq.) All. - bäcktistel

Bäcktistel växer företrädesvis på öppen, mullrik mark på fuktiga ängar, dikes- och bäckkanter. Den uppges vara kalkskyende. De svenska lokalerna utgjordes av naturliga fuktängar vilket talar för att det kan ha rört sig om spontana förekomster. Att den upptäcktes ungefär samtidigt på två likartade men långt åtskilda lokaler, har dock gjort att det även antagits att bäcktisteln skulle vara införd i landet.

Ekologisk grupp: Autotrof (fotosyntetiserande)

Landskapstyper som är viktiga för arten: Jordbrukslandskap, Våtmark

Biotoper som är viktiga för arten: Öppna gräsmarker, Öppen fastmark

Biotoper där arten kan förekomma: Myrbiotoper

Substrat/Föda:
Mark/sediment (Viktig)
Organogena jordar/sediment (Har betydelse)
Den sörmländska lokalen uppges vara förstörd sedan lång tid tillbaka. På huvudlokalen i Röddinge har ett mycket stort antal herbarieexemplar samlats, vilket bör ha varit en bidragande orsak till att arten försvann därifrån. Senare har platsen blivit helt övertäckt av avfallsmassor från ett närliggande täktområde vilket definitivt spolierat lokalen. Den närliggande fyndplatsen, där tre exemplar insamlades 1954, utgjordes av en igenväxande betesmark. Ett återbesök av insamlaren 1963 visade att även denna plats numera är täckt av avfallsmassor.

Påverkan
 • Igenväxning (Viss negativ effekt)
 • Jakt/insamling (Stor negativ effekt)
 • Exploatering/konstruktion (Stor negativ effekt)
Det kan finnas anledning att metodiskt eftersöka arten kring Eriksdal i Röddinge. Fyndet 1954, nästan två decennier efter det att bäcktisteln ansågs utgången, visar att återfynd av växten inte kan uteslutas. Skulle någon population av bäcktistel återfinnas, måste lämpliga skyddsåtgärder sättas in.
Även hybriderna mellan bäcktistel och kärrtistel Cirsium palustre resp. kåltistel Cirsium oleraceum har påträffats i Röddinge. Utländska namn – GB: Brook Thistle.

Lindström, A. A. 1888. Bidrag till Södermanlands växtgeografi. Bot. Not. 41: 194.

Ljungström, E. 1887. Über die Entdeckung und das Vorkommen von Cirsium rivulare. Bot. Centralbl. 31: 256–257.

Rydberg, H & Wanntorp, H.-E. 2001. Sörmlands Flora. Botaniska Sällskapet i Stockholm.

Weimarck, H. 1951. Försvunna eller försvinnande växtarter i Skåne. Skånes Natur 1951: 6.

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Kjell-Arne Olsson 1995. ©ArtDatabanken, SLU 2005.

Namn och släktskap
 • Rike
  Plantae - egentliga växter 
 • Underrike
  Viridiplantae - gröna växter 
 • Infrarike
  Streptophyta  
 • Överstam
  Embryophyta - landväxter 
 • Stam
  Tracheophyta - kärlväxter 
 • Understam
  Euphyllophytina - eufyllofyter 
 • Infrastam
  Spermatophytae - fröväxter 
 • Överklass
  Angiospermae - blomväxter 
 • Klass
  Magnoliopsida - tvåhjärtbladiga blomväxter 
 • Ordning
  Asterales - asterordningen 
 • Familj
  Asteraceae - korgblommiga 
 • Släkte
  Cirsium - tistlar 
 • Art
  Cirsium rivulare, (Jacq.) All. - bäcktistel
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Kjell-Arne Olsson 1995. ©ArtDatabanken, SLU 2005.