Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  vitterspindling

Organismgrupp Storsvampar, Basidiesvampar Cortinarius agathosmus
Vitterspindling Storsvampar, Basidiesvampar

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
Vitterspindling är en vacker medelstor Telamonia som karaktäriseras av sin glatta, ofta lite rynkiga, hatt som är gråbrun ofta med violett ton eller som ung ibland helt violett. I hattkanten hänger rikligt med hudartade velumrester. Skivorna är medeltäta och gråvioletta. Foten är något vidgad nedtill och har kransar av velum. Velum är först gråvitt sedan lite brunare. Sporerna är rätt stora, ellipsoida, 9–11 x (5,5)6–7 µm. Den speciella fruktlika lukten (päronlik) gör den lätt att bestämma i fält. Lukten liknar den hos bockspindlingen C. traganus men är mildare. Liknande lukt har också bokskogsarten C. torvus som sannolikt är närstående.
Utbredning
Länsvis förekomst för vitterspindling Observationer i Sverige för vitterspindling
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
I Sverige är arten mest frekvent i berg-kullterrängen i landets mellersta del. Cirka 100 lokaler är kända från Västerbotten–Jämtland ned till Mälarlandskapen, Gotland och Västergötland–Bohuslän. Den är också funnen i delar av Finland och Norge. I Mellaneuropas bergsområden tycks arten vara mycket sällsynt, men fynd finns åtminstone från Frankrike och Italien.
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Nära hotad (NT)
Kriterier
A2c+3c+4c
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Nära hotad (NT)
 • 2005 Nära hotad (NT)
 • 2000 Livskraftig (LC)
Bildar mykorrhiza med gran och påträffas i fuktiga sluttningar i äldre ängsgranskog. Cirka 100 kända aktuella lokaler i landet. Fruktkropparnas utseende är förhållandevis anonymt och arten är därför delvis förbisedd och har ett stort mörkertal. En fortlöpande minskning bedöms ha skett och pågå p.g.a. slutavverkning av äldre ängsgranskog. Förefaller ha svårt att återetableras efter kalavverkning. Antalet reproduktiva individer skattas till 18000 (2000-36000). Antalet har skattats genom att multiplicera tre faktorer: 1) Troliga antalet aktuella lokaler i landet (900). 2) Bedömt antal unika mycel/lokal (2). 3) En schablon för hur många fragmenterade enheter varje unikt mycel bedöms ge upphov till (10). Antalet lokalområden i landet skattas till 900 (100-1800). Utbredningsområdets storlek (EOO) överskrider gränsvärdet för rödlistning. Förekomstarean (AOO) skattas till 3000 (360-6000) km². En minskning av populationen pågår eller förväntas ske. Minskningen avser kvalitén på artens habitat. Minskningstakten uppgår till 15 % inom 50 år. Den minskande trenden har pågått en tid och bedöms fortsätta. Bedömningen baseras på minskad geografisk utbredning och/eller försämrad habitatkvalitet. De skattade värdena som bedömningen baserar sig på ligger alla inom intervallet för kategorin Nära hotad (NT). Minskningstakten för den svenska populationen bedöms vara nära gränsvärdet för Sårbar (VU). (A2c+3c+4c).
Ekologi
Vitterspindling har sin främsta hemvist äldre naturgranskogar på frisk till fuktig mark. Man ser den på översilade sluttningar med högörter (Dryotheris), men också i lätt fuktiga örtrika skogar t ex med Actea, Hepatica och Gymnocarpium. Mer sällan hittad i blåbärskog (Vaccinum). I Frankrike (Loire) är den även hittad under silvergran (Abies alba). Vitterspindling tycks vara något kalkgynnad och i kalktrakter kan man ibland finna den också på torrare mark. Arten ses normalt inte i yngre skogar.
Landskapstyper
Skog
Skog
Förekommer
Viktig
Biotoper
Barrskog
Barrskog
Löv-/barrblandskog
Löv-/barrblandskog
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Mykorrhiza
Substrat/Föda
Växtdelar, ej ved
Växtdelar, ej ved
· gran
· gran
Mark/sediment
Mark/sediment
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Agaricomycetes, Ordning Agaricales, Familj Cortinariaceae, Släkte Cortinarius (spindlingar), Art Cortinarius agathosmus Brandrud, H.Lindstr. & Melot - vitterspindling Synonymer

Kategori Nära hotad (NT)
Kriterier A2c+3c+4c
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Nära hotad (NT)
 • 2005 Nära hotad (NT)
 • 2000 Livskraftig (LC)

Dokumentation Bildar mykorrhiza med gran och påträffas i fuktiga sluttningar i äldre ängsgranskog. Cirka 100 kända aktuella lokaler i landet. Fruktkropparnas utseende är förhållandevis anonymt och arten är därför delvis förbisedd och har ett stort mörkertal. En fortlöpande minskning bedöms ha skett och pågå p.g.a. slutavverkning av äldre ängsgranskog. Förefaller ha svårt att återetableras efter kalavverkning. Antalet reproduktiva individer skattas till 18000 (2000-36000). Antalet har skattats genom att multiplicera tre faktorer: 1) Troliga antalet aktuella lokaler i landet (900). 2) Bedömt antal unika mycel/lokal (2). 3) En schablon för hur många fragmenterade enheter varje unikt mycel bedöms ge upphov till (10). Antalet lokalområden i landet skattas till 900 (100-1800). Utbredningsområdets storlek (EOO) överskrider gränsvärdet för rödlistning. Förekomstarean (AOO) skattas till 3000 (360-6000) km². En minskning av populationen pågår eller förväntas ske. Minskningen avser kvalitén på artens habitat. Minskningstakten uppgår till 15 % inom 50 år. Den minskande trenden har pågått en tid och bedöms fortsätta. Bedömningen baseras på minskad geografisk utbredning och/eller försämrad habitatkvalitet. De skattade värdena som bedömningen baserar sig på ligger alla inom intervallet för kategorin Nära hotad (NT). Minskningstakten för den svenska populationen bedöms vara nära gränsvärdet för Sårbar (VU). (A2c+3c+4c).
Vitterspindling är en vacker medelstor Telamonia som karaktäriseras av sin glatta, ofta lite rynkiga, hatt som är gråbrun ofta med violett ton eller som ung ibland helt violett. I hattkanten hänger rikligt med hudartade velumrester. Skivorna är medeltäta och gråvioletta. Foten är något vidgad nedtill och har kransar av velum. Velum är först gråvitt sedan lite brunare. Sporerna är rätt stora, ellipsoida, 9–11 x (5,5)6–7 µm. Den speciella fruktlika lukten (päronlik) gör den lätt att bestämma i fält. Lukten liknar den hos bockspindlingen C. traganus men är mildare. Liknande lukt har också bokskogsarten C. torvus som sannolikt är närstående.

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för vitterspindling

Länsvis förekomst och status för vitterspindling baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för vitterspindling

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.I Sverige är arten mest frekvent i berg-kullterrängen i landets mellersta del. Cirka 100 lokaler är kända från Västerbotten–Jämtland ned till Mälarlandskapen, Gotland och Västergötland–Bohuslän. Den är också funnen i delar av Finland och Norge. I Mellaneuropas bergsområden tycks arten vara mycket sällsynt, men fynd finns åtminstone från Frankrike och Italien.
 • Rike
  Fungi - svampar 
 • Stam
  Basidiomycota - basidiesvampar 
 • Understam
  Agaricomycotina  
 • Klass
  Agaricomycetes  
 • Underklass
  Agaricomycetidae  
 • Ordning
  Agaricales  
 • Familj
  Cortinariaceae  
 • Släkte
  Cortinarius - spindlingar 
 • Undersläkte
  Cortinarius subgen. Telamonia  
 • Art
  Cortinarius agathosmusBrandrud, H.Lindstr. & Melot - vitterspindling

Vitterspindling har sin främsta hemvist äldre naturgranskogar på frisk till fuktig mark. Man ser den på översilade sluttningar med högörter (Dryotheris), men också i lätt fuktiga örtrika skogar t ex med Actea, Hepatica och Gymnocarpium. Mer sällan hittad i blåbärskog (Vaccinum). I Frankrike (Loire) är den även hittad under silvergran (Abies alba). Vitterspindling tycks vara något kalkgynnad och i kalktrakter kan man ibland finna den också på torrare mark. Arten ses normalt inte i yngre skogar.

Ekologisk grupp: Mykorrhiza

Landskapstyper som är viktiga för arten: Skog

Biotoper som är viktiga för arten: Barrskog

Biotoper där arten kan förekomma: Löv-/barrblandskog

Substrat/Föda:
Växtdelar, ej ved (Viktig)
· gran - Picea abies (Viktig)
Mark/sediment (Viktig)
Dessa äldre fuktiga granskogar avverkas idag i stor utsträckning och antalet lokaler minskar stadigt. Skyddsdikning av hyggen och andra bestående biotopförändringar utgör hot.

Påverkan
 • Avverkning (Stor negativ effekt)
 • Dikning/torrläggning (Viss negativ effekt)
Tillräckligt många och tillräckligt stora ”öar” av denna typ av äldre örtrika naturskogar bör sparas. Hänsyn till arten bör tas.

Brandrud T. E., Lindström H., Melot J 1989. Taxa nova. Docum. mycol. XX(77):110

Brandrud, T. E., Lindström, H., Marklund, H., Melot, J & Muskos, S. 1990-98. Cortinarius, Flora Photographica Vol 1 (1990) pl. A05

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Håkan Lindström 2005.

Namn och släktskap
 • Rike
  Fungi - svampar 
 • Stam
  Basidiomycota - basidiesvampar 
 • Understam
  Agaricomycotina  
 • Klass
  Agaricomycetes  
 • Underklass
  Agaricomycetidae  
 • Ordning
  Agaricales  
 • Familj
  Cortinariaceae  
 • Släkte
  Cortinarius - spindlingar 
 • Undersläkte
  Cortinarius subgen. Telamonia  
 • Art
  Cortinarius agathosmus, Brandrud, H.Lindstr. & Melot - vitterspindling
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Håkan Lindström 2005.