Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  sotfingersvamp

Organismgrupp Storsvampar, Basidiesvampar Kollektivtaxon - Clavaria asperulispora/atrofusca
Sotfingersvamp Storsvampar, Basidiesvampar

 1. 2 arter NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
En gråsvart–svart, enkel och ogrenad, 5–10 cm hög fingersvamp. Fruktkropparna är ofta klubblikt utvidgade överst och smalnar av nedåt. Gamla, frostbitna exemplar kan skrumpna ihop överst så att fruktkropparna ser spetsiga ut. Foten är otydligt avgränsad från hymeniet. Unga exemplar har pruinös yta och är då gråsvarta, senare blir de rent svarta. Sporerna är droppformade och fint taggiga.
Utbredning
Länsvis förekomst för sotfingersvamp
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
Sotfingersvamp är ytterst sällsynt. Den hittades i Uppsalatrakten 1853 och sedan påträffades den åter vid Uppsala 1986. Den har i övrigt hittats i Halland (1995), i Småland (1991), i Västergötland (1991), i Södermanland (1984), Dalarna (1990) och i Lule lappmark (1998). För närvarande finns det 25 kända aktuella lokaler i landet (2005). Arten utvecklar underjordisk fruktkropp så mörkertalet kan antas vara stort, men samtidigt är det en art med precisa och väl kända miljökrav. Det verkliga antalet lokaler i landet bedöms inte överstiga 150, vilket motsvarar ungefär 250 genetiskt unika mycel (bedöms motsvara 2 500 individer enligt IUCN:s definitioner). Utbredningen i landet bedöms vara kraftigt fragmenterad. Förekomstarean skattas till som mest 500 km2. Total population i landet bedöms ha minskat kraftigt, med mer än 30 % över de senaste 20 åren, p.g.a. att beteshävden upphör så att den lågvuxna grässvålen ersätts med hög gräsvegetation och sly. Minskningen bedöms pågå fortlöpande. Arten är annars bara känd genom enstaka fynd i Danmark, f.d. Tjeckoslovakien, Schweiz, Tyskland, f.d. Sovjetunionen och USA.
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Sårbar (VU)
Kriterier
A2c+3c+4c; C1+2a(i)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Sårbar (VU)
 • 2005 Sårbar (VU)
 • 2000 Sårbar (VU)
Levnadssätt okänt. Förekommer på kalkrik mark, bland mossa och låg gräsvegetation i naturbetesmark, skogsgläntor och ädellövskog. Total population i landet bedöms ha minskat kraftigt och fortsätter minska p.g.a. upphörande eller förändrad beteshävd. Bedömningen avser tolkning av taxonet i vid bemärkelse (s. lat) och inkluderar Clavaria atrofusca och C. asperulispora. Antalet reproduktiva individer skattas till 1500 (200-3000). Antalet har skattats genom att multiplicera tre faktorer: 1) Troliga antalet aktuella lokaler i landet (75). 2) Bedömt antal unika mycel/lokal (2). 3) En schablon för hur många fragmenterade enheter varje unikt mycel bedöms ge upphov till (10). Antalet lokalområden i landet skattas till 75 (10-150). Utbredningsområdets storlek (EOO) överskrider gränsvärdet för rödlistning. Förekomstarean (AOO) skattas till 400 (48-800) km². Populationen minskar med mer än 10% inom 50 (= 3 generationer) år. Minskningen avser kvalitén på artens habitat. Minskningstakten uppgår till 30 % inom 50 år. Den minskande trenden har pågått en tid och bedöms fortsätta. Bedömningen baseras på minskad geografisk utbredning och/eller försämrad habitatkvalitet. Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Sårbar (VU) till Starkt hotad (EN). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Sårbar (VU). Minskningstakten överstiger gränsvärdet för Sårbar (VU) enligt A-kriteriet. Fortgående minskning förekommer i kombination med att antalet reproduktiva individer är lågt vilket gör att arten hamnar i kategorin Sårbar (VU). (A2c+3c+4c; C1+2a(i)).
Ekologi
Sotfingersvamp förekommer på kalkrik mark, bland mossa och låg gräsvegetation i naturbetesmark, skogsgläntor och ädellövskog. I Södermanland och i Småland växte den i örtrik grässvål i betesmark och i Uppland på en moss- och gräsbevuxen klippa i en glänta i rik ädellövskog tillsammans med vaxskivlingar, jordtungor och andra fingersvampar, bl.a. saffransfingersvamp (Ramariopsis crocea). I Dalarna hittades den på en utmagrad gräsyta på tomtmark. På lokalerna förekommer ofta även andra starkt hotade svampar. Som regel uppträder fruktkroppar bara på någon enstaka till ett par platser på varje de kända lokalerna. Varje plats rymmer troligtvis en genetiskt unik svampindivid (genet) som ofta fragmenteras till uppemot 10 frilevande, men genetiskt identiska mycel (rameter, motsvarar IUCN:s definition av individ). Fruktkropparna är kortlivade, men markmycelet kan ha lång livslängd, flera decennier, eller mer.
Landskapstyper
Jordbrukslandskap
Jordbrukslandskap
Skog
Skog
Förekommer
Viktig
Biotoper
Öppna gräsmarker
Öppna gräsmarker
Öppen fastmark
Öppen fastmark
Trädbärande gräsmark
Trädbärande gräsmark
Lövskog
Lövskog
Ädellövskog
Ädellövskog
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Okänt
Substrat/Föda
Mark/sediment
Mark/sediment
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Agaricomycetes, Ordning Agaricales, Familj Clavariaceae (fingersvampar), Släkte Clavaria (fingersvampar), Kollektivtaxon Clavaria asperulispora/atrofusca - sotfingersvamp Synonymer Clavaria asperulospora G. F. Atk., Clavaria asperulispora s. lat.

Kategori Sårbar (VU)
Kriterier A2c+3c+4c; C1+2a(i)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Sårbar (VU)
 • 2005 Sårbar (VU)
 • 2000 Sårbar (VU)

Dokumentation Levnadssätt okänt. Förekommer på kalkrik mark, bland mossa och låg gräsvegetation i naturbetesmark, skogsgläntor och ädellövskog. Total population i landet bedöms ha minskat kraftigt och fortsätter minska p.g.a. upphörande eller förändrad beteshävd. Bedömningen avser tolkning av taxonet i vid bemärkelse (s. lat) och inkluderar Clavaria atrofusca och C. asperulispora. Antalet reproduktiva individer skattas till 1500 (200-3000). Antalet har skattats genom att multiplicera tre faktorer: 1) Troliga antalet aktuella lokaler i landet (75). 2) Bedömt antal unika mycel/lokal (2). 3) En schablon för hur många fragmenterade enheter varje unikt mycel bedöms ge upphov till (10). Antalet lokalområden i landet skattas till 75 (10-150). Utbredningsområdets storlek (EOO) överskrider gränsvärdet för rödlistning. Förekomstarean (AOO) skattas till 400 (48-800) km². Populationen minskar med mer än 10% inom 50 (= 3 generationer) år. Minskningen avser kvalitén på artens habitat. Minskningstakten uppgår till 30 % inom 50 år. Den minskande trenden har pågått en tid och bedöms fortsätta. Bedömningen baseras på minskad geografisk utbredning och/eller försämrad habitatkvalitet. Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Sårbar (VU) till Starkt hotad (EN). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Sårbar (VU). Minskningstakten överstiger gränsvärdet för Sårbar (VU) enligt A-kriteriet. Fortgående minskning förekommer i kombination med att antalet reproduktiva individer är lågt vilket gör att arten hamnar i kategorin Sårbar (VU). (A2c+3c+4c; C1+2a(i)).
Konventioner Skogsstyrelsens signalart
En gråsvart–svart, enkel och ogrenad, 5–10 cm hög fingersvamp. Fruktkropparna är ofta klubblikt utvidgade överst och smalnar av nedåt. Gamla, frostbitna exemplar kan skrumpna ihop överst så att fruktkropparna ser spetsiga ut. Foten är otydligt avgränsad från hymeniet. Unga exemplar har pruinös yta och är då gråsvarta, senare blir de rent svarta. Sporerna är droppformade och fint taggiga.

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för sotfingersvamp

Länsvis förekomst och status för sotfingersvamp baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.Sotfingersvamp är ytterst sällsynt. Den hittades i Uppsalatrakten 1853 och sedan påträffades den åter vid Uppsala 1986. Den har i övrigt hittats i Halland (1995), i Småland (1991), i Västergötland (1991), i Södermanland (1984), Dalarna (1990) och i Lule lappmark (1998). För närvarande finns det 25 kända aktuella lokaler i landet (2005). Arten utvecklar underjordisk fruktkropp så mörkertalet kan antas vara stort, men samtidigt är det en art med precisa och väl kända miljökrav. Det verkliga antalet lokaler i landet bedöms inte överstiga 150, vilket motsvarar ungefär 250 genetiskt unika mycel (bedöms motsvara 2 500 individer enligt IUCN:s definitioner). Utbredningen i landet bedöms vara kraftigt fragmenterad. Förekomstarean skattas till som mest 500 km2. Total population i landet bedöms ha minskat kraftigt, med mer än 30 % över de senaste 20 åren, p.g.a. att beteshävden upphör så att den lågvuxna grässvålen ersätts med hög gräsvegetation och sly. Minskningen bedöms pågå fortlöpande. Arten är annars bara känd genom enstaka fynd i Danmark, f.d. Tjeckoslovakien, Schweiz, Tyskland, f.d. Sovjetunionen och USA.
 • Rike
  Fungi - svampar 
 • Stam
  Basidiomycota - basidiesvampar 
 • Understam
  Agaricomycotina  
 • Klass
  Agaricomycetes  
 • Underklass
  Agaricomycetidae  
 • Ordning
  Agaricales  
 • Familj
  Clavariaceae - fingersvampar 
 • Släkte
  Clavaria - fingersvampar 
 • Kollektivtaxon
  Clavaria asperulispora/atrofusca - sotfingersvamp
  Synonymer
  Clavaria asperulospora G. F. Atk.
  Clavaria asperulispora s. lat.

Sotfingersvamp förekommer på kalkrik mark, bland mossa och låg gräsvegetation i naturbetesmark, skogsgläntor och ädellövskog. I Södermanland och i Småland växte den i örtrik grässvål i betesmark och i Uppland på en moss- och gräsbevuxen klippa i en glänta i rik ädellövskog tillsammans med vaxskivlingar, jordtungor och andra fingersvampar, bl.a. saffransfingersvamp (Ramariopsis crocea). I Dalarna hittades den på en utmagrad gräsyta på tomtmark. På lokalerna förekommer ofta även andra starkt hotade svampar. Som regel uppträder fruktkroppar bara på någon enstaka till ett par platser på varje de kända lokalerna. Varje plats rymmer troligtvis en genetiskt unik svampindivid (genet) som ofta fragmenteras till uppemot 10 frilevande, men genetiskt identiska mycel (rameter, motsvarar IUCN:s definition av individ). Fruktkropparna är kortlivade, men markmycelet kan ha lång livslängd, flera decennier, eller mer.

Ekologisk grupp: Okänt

Landskapstyper som är viktiga för arten: Jordbrukslandskap

Landskapstyper där arten kan förekomma: Skog

Biotoper som är viktiga för arten: Öppna gräsmarker, Öppen fastmark

Biotoper där arten kan förekomma: Trädbärande gräsmark, Lövskog, Ädellövskog

Substrat/Föda:
Mark/sediment (Viktig)
Sotfingersvamp hotas av att beteshävden upphör så att den lågvuxna grässvålen ersätts med hög gräsvegetation och sly. Gödsling kan innebära ett hot, liksom skogsplantering. Lokaler med ädellövskog hotas av röjningsingrepp och rationellt skogsbruk. På lång sikt kan även luftföroreningar utgöra ett hot.

Påverkan
 • Igenväxning (Stor negativ effekt)
 • Ökad näringsbelastning (Stor negativ effekt)
 • Igenplantering (Stor negativ effekt)
Artens lokaler måste skyddas. Den sörmländska växtplatsen måste hävdas genom bete, helst med ungnöt som nu. Gödsling måste undvikas. Lokalen vid Uppsala bör avsättas som naturreservat då området har mycket höga biologiska kvaliteter. Alla skogliga skötselingrepp måste undvikas. Lokalen i Dalarna bör hållas under uppsikt. Om arten skulle påträffas på ytterligare lokaler måste dessa skyddas. Artens långsiktiga överlevnad i landet gynnas av att kvarvarande områden med ogödslad naturbetesmark bevaras och skötas med traditionella metoder.
Utländska namn – DK: Sort køllesvamp.

Corner, E. J. H. 1950. A monograph of Clavaria and allied genera. Annals of Botany Memoirs. 1.

Corner, E. J. H. 1970. Supplement to "A monograph of Clavaria and allied genera". Nova Hedwigia Beiheft 33.

Nitare, J. 1988. Några sällsynta fingersvampar av släktet Clavaria. Jordstjärnan 9(2): 3–6.

Nitare J. 2000. Signalarter, indikatorer på skyddsvärd skog. Flora över kryptogamer. Skogsstyrelsen. Jönköping (BILD Pilát, A. 1958. Übersicht der europäischen Clavariaceen unter besonderer Berücksichtigung der tschechoslowakischen Arten. Sborn. Nár. Mus. Praze, Rada B, Prir. Vedy. 14B (3–4).

Schild, E. 1971. Fungorum rariorum icones coloratae. 5. Clavariales. Lehre.

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Johan Nitare 1992.

Namn och släktskap
 • Rike
  Fungi - svampar 
 • Stam
  Basidiomycota - basidiesvampar 
 • Understam
  Agaricomycotina  
 • Klass
  Agaricomycetes  
 • Underklass
  Agaricomycetidae  
 • Ordning
  Agaricales  
 • Familj
  Clavariaceae - fingersvampar 
 • Släkte
  Clavaria - fingersvampar 
 • Kollektivtaxon
  Clavaria asperulispora/atrofusca - sotfingersvamp
  Synonymer
  Clavaria asperulospora G. F. Atk.
  Clavaria asperulispora s. lat.
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Johan Nitare 1992.