Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  Cortinarius pseudoarcuatorum

Organismgrupp Storsvampar, Basidiesvampar Cortinarius pseudoarcuatorum
  Storsvampar, Basidiesvampar

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
En medelstor och rätt köttig art. Hatten är 6–8 cm, utbrett välv med inböjd kant, ytan är starkt slemmig och ofta svagt radiärt stimmig, ockragul till beige, som ung med en svag köttfärgad ton som liknar den hos senapsfränskivling (Hebeloma sinapizans). Skivorna är vitaktiga, i början ofta med en svag lila ton. Foten är nedåt bulbformigt vidgad, ibland med antydd kant, vit men omsvept av ett tunt lilablått velum. KOH ger inte röd reaktion. Sporerna är grovt vårtiga, rätt smalt ellipsoida, 10–12 x 6,5–7 µm. Det är en god art med något oklar släktplaceringen. Den har anknytning både till C. napus, rovspindling och C. scaurus, myrspindling.
Utbredning
Länsvis förekomst för Cortinarius pseudoarcuatorum Observationer i Sverige för Cortinarius pseudoarcuatorum
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
I Norden bara känd från ett fåtal lokaler på Gotland där den först hittades år 2000. Sällsynt i Mellaneuropa där den är funnen åtminstone i flera områden i Frankrike samt även i Italien och Tyskland.
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Sårbar (VU)
Kriterier
D1
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Sårbar (VU)
 • 2005 Kunskapsbrist (DD)
 • 2000 Livskraftig (LC)
Bildar mykorrhiza med tall på kalkrik mark i luckig kalktallskog. Det första svenska fyndet är från en skogsbetad tallskog på Gotland (2000). Arten beskrevs 1988. Känd från 3 lokaler i landet, samtliga på Gotland och uppbart ovanlig. Status och hotbild något oklar men misstänks missgynnas av minskande skogsbete med igenväxning som följd. Svårt att bedöma ev. populationsförändringar. Antalet reproduktiva individer skattas till 300 (60-600). Antalet har skattats genom att multiplicera tre faktorer: 1) Troliga antalet aktuella lokaler i landet (15). 2) Bedömt antal unika mycel/lokal (2). 3) En schablon för hur många fragmenterade enheter varje unikt mycel bedöms ge upphov till (10). Antalet lokalområden i landet skattas till 15 (3-30). Utbredningsområdets storlek (EOO) skattas till 2000 (220-2000) km² och förekomstarean (AOO) till 60 (12-60) km². Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Sårbar (VU) till Starkt hotad (EN). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Sårbar (VU). Antalet individer bedöms vara lägre än gränsvärdet för Sårbar (VU) enligt D-kriteriet. (D1).
Ekologi
I ursprungsbeskrivningen (C. delaportei) är den angiven som växa "under löv" men senare fynd i Mellaneuropa tycks vara gjorda i blandskog med barrträd bl. a. ädelgran (Abies). På Gotland växer den under barrträd sannolikt tall (Pinus). Lokalerna utgörs av öppet gles och betad skog på kalkmark.
Landskapstyper
Skog
Skog
Förekommer
Viktig
Biotoper
Trädbärande gräsmark
Trädbärande gräsmark
Barrskog
Barrskog
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Mykorrhiza
Substrat/Föda
Växtdelar, ej ved
Växtdelar, ej ved
· tall
· tall
Mark/sediment
Mark/sediment
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Agaricomycetes, Ordning Agaricales, Familj Cortinariaceae, Släkte Cortinarius (spindlingar), Art Cortinarius pseudoarcuatorum Rob. Henry Synonymer Cortinarius delaportei Rob. Henry

Kategori Sårbar (VU)
Kriterier D1
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Sårbar (VU)
 • 2005 Kunskapsbrist (DD)
 • 2000 Livskraftig (LC)

Dokumentation Bildar mykorrhiza med tall på kalkrik mark i luckig kalktallskog. Det första svenska fyndet är från en skogsbetad tallskog på Gotland (2000). Arten beskrevs 1988. Känd från 3 lokaler i landet, samtliga på Gotland och uppbart ovanlig. Status och hotbild något oklar men misstänks missgynnas av minskande skogsbete med igenväxning som följd. Svårt att bedöma ev. populationsförändringar. Antalet reproduktiva individer skattas till 300 (60-600). Antalet har skattats genom att multiplicera tre faktorer: 1) Troliga antalet aktuella lokaler i landet (15). 2) Bedömt antal unika mycel/lokal (2). 3) En schablon för hur många fragmenterade enheter varje unikt mycel bedöms ge upphov till (10). Antalet lokalområden i landet skattas till 15 (3-30). Utbredningsområdets storlek (EOO) skattas till 2000 (220-2000) km² och förekomstarean (AOO) till 60 (12-60) km². Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Sårbar (VU) till Starkt hotad (EN). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Sårbar (VU). Antalet individer bedöms vara lägre än gränsvärdet för Sårbar (VU) enligt D-kriteriet. (D1).
En medelstor och rätt köttig art. Hatten är 6–8 cm, utbrett välv med inböjd kant, ytan är starkt slemmig och ofta svagt radiärt stimmig, ockragul till beige, som ung med en svag köttfärgad ton som liknar den hos senapsfränskivling (Hebeloma sinapizans). Skivorna är vitaktiga, i början ofta med en svag lila ton. Foten är nedåt bulbformigt vidgad, ibland med antydd kant, vit men omsvept av ett tunt lilablått velum. KOH ger inte röd reaktion. Sporerna är grovt vårtiga, rätt smalt ellipsoida, 10–12 x 6,5–7 µm. Det är en god art med något oklar släktplaceringen. Den har anknytning både till C. napus, rovspindling och C. scaurus, myrspindling.

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för Cortinarius pseudoarcuatorum

Länsvis förekomst och status för baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för Cortinarius pseudoarcuatorum

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.I Norden bara känd från ett fåtal lokaler på Gotland där den först hittades år 2000. Sällsynt i Mellaneuropa där den är funnen åtminstone i flera områden i Frankrike samt även i Italien och Tyskland.
 • Rike
  Fungi - svampar 
 • Stam
  Basidiomycota - basidiesvampar 
 • Understam
  Agaricomycotina  
 • Klass
  Agaricomycetes  
 • Underklass
  Agaricomycetidae  
 • Ordning
  Agaricales  
 • Familj
  Cortinariaceae  
 • Släkte
  Cortinarius - spindlingar 
 • Undersläkte
  Cortinarius subgen. Phlegmacium  
 • Art
  Cortinarius pseudoarcuatorumRob. Henry
  Synonymer
  Cortinarius delaportei Rob. Henry

I ursprungsbeskrivningen (C. delaportei) är den angiven som växa "under löv" men senare fynd i Mellaneuropa tycks vara gjorda i blandskog med barrträd bl. a. ädelgran (Abies). På Gotland växer den under barrträd sannolikt tall (Pinus). Lokalerna utgörs av öppet gles och betad skog på kalkmark.

Ekologisk grupp: Mykorrhiza

Landskapstyper som är viktiga för arten: Skog

Biotoper som är viktiga för arten: Trädbärande gräsmark, Barrskog

Substrat/Föda:
Växtdelar, ej ved (Viktig)
· tall - Pinus sylvestris (Viktig)
Mark/sediment (Viktig)
Arten är mycket sårbar genom sin fåtaliga förekomst. Det är knappast troligt att denna sydliga art kan hittas på så många ytterligare lokaler i Norden.

Påverkan
 • Igenväxning (Stor negativ effekt)
 • Avverkning (Stor negativ effekt)
Lokalerna bör skyddas från markexploatering och åtminstone en av lokalerna bör skyddas från avverkning eller andra miljöförändringar.
Arten var rödlistad 2005 under namnet Cortinarius delaportei (namnet är tillägnat André Delaport, fransk mykolog som ännu är verksam).

Bollman, A. & A. Gminder 1996. Cortinarius delaportei Henry - neu für Deutschland. Zeitschr. Mykol. 62(1): 1–96 (p 13) .

Henry, R.1988. Description d ’une espèce nouvelle Cortinarius (Phlegm.) delaportei sp. nov. Doc. mycol., XIX (73), p.69-71.

Moënne-Loccoz, P. 1990. Cortinarius delaportei Henry. Bull. Féd. Myc. Dauphiné-Savoie 116:32-33 .

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Håkan Lindström 2005.

Namn och släktskap
 • Rike
  Fungi - svampar 
 • Stam
  Basidiomycota - basidiesvampar 
 • Understam
  Agaricomycotina  
 • Klass
  Agaricomycetes  
 • Underklass
  Agaricomycetidae  
 • Ordning
  Agaricales  
 • Familj
  Cortinariaceae  
 • Släkte
  Cortinarius - spindlingar 
 • Undersläkte
  Cortinarius subgen. Phlegmacium  
 • Art
  Cortinarius pseudoarcuatorum, Rob. Henry
  Synonymer
  Cortinarius delaportei Rob. Henry
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Håkan Lindström 2005.