Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  Cortinarius argillaceosericeus

Organismgrupp Storsvampar, Basidiesvampar Cortinarius argillaceosericeus
  Storsvampar, Basidiesvampar

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
Ej tillgänglig
Utbredning
Länsvis förekomst för Cortinarius argillaceosericeus Observationer i Sverige för Cortinarius argillaceosericeus
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Sårbar (VU)
Kriterier
C2a(i); D1
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Ej bedömd (NE)
 • 2005 Livskraftig (LC)
 • 2000 Livskraftig (LC)
Bildar mykorrhiza med gran i ängsgranskog och barrblandskog på kalkrik mark.Växer helst i äldre skogsbestånd och bara på s.k. "hotspots". Arten kallades tidigare C. diosmous och är lätt att bestämma på karakteristisk tvådelad doft. Total population i landet bedöms som mycket liten och fortgående minska p.g.a. slutavverkningar av äldre kalkbarrskogar och försämrade habitatkvaliteter. Antalet reproduktiva individer skattas till 500 (200-1000). Antalet lokalområden i landet skattas till 25 (10-50). En minskning av populationen pågår eller förväntas ske. Minskningen avser kvalitén på artens habitat. Minskningstakten har uppgått till 15 % under de senaste 50 åren. Under de kommande 50 åren förväntas minskningstakten uppgå till 15 %. Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Sårbar (VU) till Starkt hotad (EN). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Sårbar (VU). Fortgående minskning förekommer i kombination med att antalet reproduktiva individer är lågt vilket gör att arten hamnar i kategorin Sårbar (VU). Antalet individer bedöms vara lägre än gränsvärdet för Sårbar (VU) enligt D-kriteriet. (C2a(i); D1).
Ekologi
Barrskog. Marken.
Landskapstyper
Skog
Skog
Förekommer
Viktig
Biotoper
Barrskog
Barrskog
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Mykorrhiza
Substrat/Föda
Ved och bark
Ved och bark
Mark/sediment
Mark/sediment
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Agaricomycetes, Ordning Agaricales, Familj Cortinariaceae, Släkte Cortinarius (spindlingar), Art Cortinarius argillaceosericeus Kytöv., Niskanen & Liimat. Synonymer Cortinarius diosmus Kühner ss. Soop

Kategori Sårbar (VU)
Kriterier C2a(i); D1
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Ej bedömd (NE)
 • 2005 Livskraftig (LC)
 • 2000 Livskraftig (LC)

Dokumentation Bildar mykorrhiza med gran i ängsgranskog och barrblandskog på kalkrik mark.Växer helst i äldre skogsbestånd och bara på s.k. "hotspots". Arten kallades tidigare C. diosmous och är lätt att bestämma på karakteristisk tvådelad doft. Total population i landet bedöms som mycket liten och fortgående minska p.g.a. slutavverkningar av äldre kalkbarrskogar och försämrade habitatkvaliteter. Antalet reproduktiva individer skattas till 500 (200-1000). Antalet lokalområden i landet skattas till 25 (10-50). En minskning av populationen pågår eller förväntas ske. Minskningen avser kvalitén på artens habitat. Minskningstakten har uppgått till 15 % under de senaste 50 åren. Under de kommande 50 åren förväntas minskningstakten uppgå till 15 %. Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Sårbar (VU) till Starkt hotad (EN). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Sårbar (VU). Fortgående minskning förekommer i kombination med att antalet reproduktiva individer är lågt vilket gör att arten hamnar i kategorin Sårbar (VU). Antalet individer bedöms vara lägre än gränsvärdet för Sårbar (VU) enligt D-kriteriet. (C2a(i); D1).

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för Cortinarius argillaceosericeus

Länsvis förekomst och status för baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för Cortinarius argillaceosericeus

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.

 • Rike
  Fungi - svampar 
 • Stam
  Basidiomycota - basidiesvampar 
 • Understam
  Agaricomycotina  
 • Klass
  Agaricomycetes  
 • Underklass
  Agaricomycetidae  
 • Ordning
  Agaricales  
 • Familj
  Cortinariaceae  
 • Släkte
  Cortinarius - spindlingar 
 • Undersläkte
  Cortinarius subgen. Telamonia  
 • Art
  Cortinarius argillaceosericeusKytöv., Niskanen & Liimat.
  Synonymer
  Cortinarius diosmus Kühner ss. Soop

Barrskog. Marken.

Ekologisk grupp: Mykorrhiza

Landskapstyper som är viktiga för arten: Skog

Biotoper som är viktiga för arten: Barrskog

Substrat/Föda:
Ved och bark (Viktig)
Mark/sediment (Viktig)


Påverkan
 • Avverkning (Stor negativ effekt)

Soop, K. 1993: Ovanliga Cortinarius-arter -- en bildserie, del VII. Jordstjärnan 14(1): 44--49.

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Namn och släktskap
 • Rike
  Fungi - svampar 
 • Stam
  Basidiomycota - basidiesvampar 
 • Understam
  Agaricomycotina  
 • Klass
  Agaricomycetes  
 • Underklass
  Agaricomycetidae  
 • Ordning
  Agaricales  
 • Familj
  Cortinariaceae  
 • Släkte
  Cortinarius - spindlingar 
 • Undersläkte
  Cortinarius subgen. Telamonia  
 • Art
  Cortinarius argillaceosericeus, Kytöv., Niskanen & Liimat.
  Synonymer
  Cortinarius diosmus Kühner ss. Soop
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.