Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  brun fingersvamp

Organismgrupp Storsvampar, Basidiesvampar Clavaria pullei
Brun fingersvamp Storsvampar, Basidiesvampar

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
Brun fingersvamp är 3–7 cm hög, brun eller nästan svart. Fruktkropparna är ofta vridna och har en rynkad yta. Sporerna är bönformade och släta. Fruktkropparna är synliga om hösten. I magra grässvålar i kalktrakter och i rik ädellövskog förekommer tämligen allmänt en närstående art, rökfingersvamp (Clavaria fumosa). Den är ljust gråbrun till beige.
Utbredning
Länsvis förekomst för brun fingersvamp Observationer i Sverige för brun fingersvamp
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
Denna art är sällsynt och funnen enstaka gånger i Skåne, på Öland och Gotland, vid Göteborg, i Dalsland, Västergötland, Västmanland, Uppland och Dalarna. 20 kända aktuella lokaler i landet (2005). Det verkliga antalet lokaler i landet bedöms inte överstiga 400. Total population i landet bedöms ha minskat mycket kraftigt, med mer än 50 % över de senaste 20 åren, p.g.a. upphörande hävd, skogsplantering eller användning av gödning i naturliga fodermarker. Minskningen bedöms komma att fortsätta. Den är i övrigt endast känd från några fynd i Frankrike, f.d. Tjeckoslovakien, Holland och USA samt möjligen Japan.
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Starkt hotad (EN)
Kriterier
A2c+4c
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Starkt hotad (EN)
 • 2005 Starkt hotad (EN)
 • 2000 Starkt hotad (EN)
Levnadssätt okänt. Förekommer på kalkrik, relativt torr mark, bland mossa och låg gräsvegetation i naturbetesmark och alvarhed. Även på nästan bar jord i park. Få fynd på senare tid. Total population i landet bedöms ha minskat och minskar p.g.a. upphörande hävd. Taxonet behandlas här kollektivt och inkluderar förmodligen flera närstående svårskiljbara arter. Antalet reproduktiva individer skattas till 4000 (400-8000). Antalet har skattats genom att multiplicera tre faktorer: 1) Troliga antalet aktuella lokaler i landet (200). 2) Bedömt antal unika mycel/lokal (2). 3) En schablon för hur många fragmenterade enheter varje unikt mycel bedöms ge upphov till (10). Antalet lokalområden i landet skattas till 200 (20-400). Utbredningsområdets storlek (EOO) överskrider gränsvärdet för rödlistning. Förekomstarean (AOO) skattas till 800 (80-2000) km². Populationen minskar med mer än 10% inom 50 (= 3 generationer) år. Minskningen avser kvalitén på artens habitat. Minskningstakten har uppgått till 50 % under de senaste 50 åren. Under en tidsperiod om 50 år, som sträcker sig både bakåt och framåt i tiden, så bedöms minskningstakten uppgå till 50 %. Bedömningen baseras på minskad geografisk utbredning och/eller försämrad habitatkvalitet. De skattade värdena som bedömningen baserar sig på ligger alla inom intervallet för kategorin Starkt hotad (EN). Minskningstakten överstiger gränsvärdet för Starkt hotad (EN) enligt A-kriteriet. (A2c+4c).
Ekologi
Brun fingersvamp växer på kalkhaltig mark. Ibland förekommer den i något frisk, mossig betesmark, men vanligen i lågvuxen, örtrik torräng, t.ex. betade moränryggar på Ölands alvar, på skalgrus o dyl. Den är även funnen på nästan bar jord i parkmiljö (Uppsala). Som regel uppträder fruktkroppar bara på någon enstaka till ett par platser på de kända lokalerna. Varje plats rymmer troligtvis en genetiskt unik svampindivid (genet) som ofta fragmenteras till uppemot 10 frilevande, men genetiskt identiska mycel (rameter, motsvarar IUCN:s definition av individ). Fruktkropparna är kortlivade, men markmycelet kan ha lång livslängd, flera decennier, eller mer.
Landskapstyper
Jordbrukslandskap
Jordbrukslandskap
Skog
Skog
Förekommer
Viktig
Biotoper
Öppna gräsmarker
Öppna gräsmarker
Öppen fastmark
Öppen fastmark
Trädbärande gräsmark
Trädbärande gräsmark
Lövskog
Lövskog
Ädellövskog
Ädellövskog
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Okänt
Substrat/Föda
Mark/sediment
Mark/sediment
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Agaricomycetes, Ordning Agaricales, Familj Clavariaceae (fingersvampar), Släkte Clavaria (fingersvampar), Art Clavaria pullei Donk - brun fingersvamp Synonymer Clavulinopsis atroumbrina (Corner) Z.S.Bi, Clavaria atroumbrina Corner, Clavaria atrobadia Corner, Clavaria fuscoferruginea Leathers

Kategori Starkt hotad (EN)
Kriterier A2c+4c
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Starkt hotad (EN)
 • 2005 Starkt hotad (EN)
 • 2000 Starkt hotad (EN)

Dokumentation Levnadssätt okänt. Förekommer på kalkrik, relativt torr mark, bland mossa och låg gräsvegetation i naturbetesmark och alvarhed. Även på nästan bar jord i park. Få fynd på senare tid. Total population i landet bedöms ha minskat och minskar p.g.a. upphörande hävd. Taxonet behandlas här kollektivt och inkluderar förmodligen flera närstående svårskiljbara arter. Antalet reproduktiva individer skattas till 4000 (400-8000). Antalet har skattats genom att multiplicera tre faktorer: 1) Troliga antalet aktuella lokaler i landet (200). 2) Bedömt antal unika mycel/lokal (2). 3) En schablon för hur många fragmenterade enheter varje unikt mycel bedöms ge upphov till (10). Antalet lokalområden i landet skattas till 200 (20-400). Utbredningsområdets storlek (EOO) överskrider gränsvärdet för rödlistning. Förekomstarean (AOO) skattas till 800 (80-2000) km². Populationen minskar med mer än 10% inom 50 (= 3 generationer) år. Minskningen avser kvalitén på artens habitat. Minskningstakten har uppgått till 50 % under de senaste 50 åren. Under en tidsperiod om 50 år, som sträcker sig både bakåt och framåt i tiden, så bedöms minskningstakten uppgå till 50 %. Bedömningen baseras på minskad geografisk utbredning och/eller försämrad habitatkvalitet. De skattade värdena som bedömningen baserar sig på ligger alla inom intervallet för kategorin Starkt hotad (EN). Minskningstakten överstiger gränsvärdet för Starkt hotad (EN) enligt A-kriteriet. (A2c+4c).
Konventioner Skogsstyrelsens signalart
Brun fingersvamp är 3–7 cm hög, brun eller nästan svart. Fruktkropparna är ofta vridna och har en rynkad yta. Sporerna är bönformade och släta. Fruktkropparna är synliga om hösten. I magra grässvålar i kalktrakter och i rik ädellövskog förekommer tämligen allmänt en närstående art, rökfingersvamp (Clavaria fumosa). Den är ljust gråbrun till beige.

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för brun fingersvamp

Länsvis förekomst och status för brun fingersvamp baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för brun fingersvamp

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.Denna art är sällsynt och funnen enstaka gånger i Skåne, på Öland och Gotland, vid Göteborg, i Dalsland, Västergötland, Västmanland, Uppland och Dalarna. 20 kända aktuella lokaler i landet (2005). Det verkliga antalet lokaler i landet bedöms inte överstiga 400. Total population i landet bedöms ha minskat mycket kraftigt, med mer än 50 % över de senaste 20 åren, p.g.a. upphörande hävd, skogsplantering eller användning av gödning i naturliga fodermarker. Minskningen bedöms komma att fortsätta. Den är i övrigt endast känd från några fynd i Frankrike, f.d. Tjeckoslovakien, Holland och USA samt möjligen Japan.
 • Rike
  Fungi - svampar 
 • Stam
  Basidiomycota - basidiesvampar 
 • Understam
  Agaricomycotina  
 • Klass
  Agaricomycetes  
 • Underklass
  Agaricomycetidae  
 • Ordning
  Agaricales  
 • Familj
  Clavariaceae - fingersvampar 
 • Släkte
  Clavaria - fingersvampar 
 • Art
  Clavaria pulleiDonk - brun fingersvamp
  Synonymer
  Clavulinopsis atroumbrina (Corner) Z.S.Bi
  Clavaria atroumbrina Corner
  Clavaria atrobadia Corner
  Clavaria fuscoferruginea Leathers

Brun fingersvamp växer på kalkhaltig mark. Ibland förekommer den i något frisk, mossig betesmark, men vanligen i lågvuxen, örtrik torräng, t.ex. betade moränryggar på Ölands alvar, på skalgrus o dyl. Den är även funnen på nästan bar jord i parkmiljö (Uppsala). Som regel uppträder fruktkroppar bara på någon enstaka till ett par platser på de kända lokalerna. Varje plats rymmer troligtvis en genetiskt unik svampindivid (genet) som ofta fragmenteras till uppemot 10 frilevande, men genetiskt identiska mycel (rameter, motsvarar IUCN:s definition av individ). Fruktkropparna är kortlivade, men markmycelet kan ha lång livslängd, flera decennier, eller mer.

Ekologisk grupp: Okänt

Landskapstyper som är viktiga för arten: Jordbrukslandskap

Landskapstyper där arten kan förekomma: Skog

Biotoper som är viktiga för arten: Öppna gräsmarker, Öppen fastmark

Biotoper där arten kan förekomma: Trädbärande gräsmark, Lövskog, Ädellövskog

Substrat/Föda:
Mark/sediment (Viktig)
Arten hotas framför allt av att beteshävden upphör så att grässvålen ersätts med högt gräs och sly. En lokal i Västmanland har förstörts på detta sätt. Även användning av gödning eller skogsplantering innebär ett hot. På lång sikt kan försurning och kvävenedfall från luftföroreningar vara mycket negativa för svampfloran i basrika, magra grässvålar. I parkmiljö kan arten hotas av ändrad parkvård.

Påverkan
 • Igenväxning (Stor negativ effekt)
 • Ökad näringsbelastning (Stor negativ effekt)
 • Igenplantering (Stor negativ effekt)
 • Intensifierat jordbruk (Stor negativ effekt)
Artens växtplatser måste skyddas och bevaras med hjälp av traditionell slåtter eller bete. Gödsling får inte förekomma. Skogsplantering får ej ske.
Utländska namn: NO: Brun køllesopp.

Coker, W. C. 1923. The clavarias of the United States and Canada. Chapel Hill.

Corner, E.J.H. 1950. A monograph of Clavaria and allied genera. Annals of Botany Memoirs 1.

Corner, E.J.H. 1970. Supplement to "A monograph of Clavaria and allied genera". Nova Hedwigia Beiheft 33.

Nitare, J. 1988. Några sällsynta fingersvampar av släktet Clavaria. Jordstjärnan 9(2): 3–6.

Pilát, A. 1958. Übersicht der europäischen Clavariaceen unter besonderer Berücksichtigung der tschechoslowakischen Arten. Sborn. Nár. Mus. Praze, Rada B, Prir. Vedy. 14B (3–4).

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Johan Nitare 1992.

Namn och släktskap
 • Rike
  Fungi - svampar 
 • Stam
  Basidiomycota - basidiesvampar 
 • Understam
  Agaricomycotina  
 • Klass
  Agaricomycetes  
 • Underklass
  Agaricomycetidae  
 • Ordning
  Agaricales  
 • Familj
  Clavariaceae - fingersvampar 
 • Släkte
  Clavaria - fingersvampar 
 • Art
  Clavaria pullei, Donk - brun fingersvamp
  Synonymer
  Clavulinopsis atroumbrina (Corner) Z.S.Bi
  Clavaria atroumbrina Corner
  Clavaria atrobadia Corner
  Clavaria fuscoferruginea Leathers
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Johan Nitare 1992.