Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  stråfingersvamp

Organismgrupp Storsvampar, Basidiesvampar Clavaria flavipes
Stråfingersvamp Storsvampar, Basidiesvampar

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
Fruktkropparna är nästan jämntjocka, stråtunna och 5–10 cm höga. De har ljust gulvitt hymenium och mörkare gul fot. Hyferna saknar söljor förutom vid basen av basidierna (syns ej på torkat material). Sporerna är runda. Arten är en höstsvamp. Den kan möjligen förväxlas med tunna exemplar av hedfingersvamp (Clavaria argillacea). Denna har dock elliptiska sporer och fruktkropparna är mer klubblika. Mycket urblekta exemplar av aprikosfingersvamp (Clavulinopsis luteoalba) kan påminna om stråfingersvamp, men den har, liksom andra arter av släktet Clavulinopsis, söljor på hyferna.
Utbredning
Länsvis förekomst för stråfingersvamp Observationer i Sverige för stråfingersvamp
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
Stråfingersvampen är mycket sällsynt. I Sverige är den funnen på några lokaler i Skåne under de senaste åren, på Öland, i Småland, norr om Göteborg 1943, i Dalsland, Södermanland, Värmland, Västmanland, Dalarna samt Lule lappmark. Statusen för förekomsten i Göteborg är okänd. Sannolikt delvis förbisedd. Det verkliga antalet lokaler i landet bedöms inte överstiga 400 (2005), vilket motsvarar ungefär 1600 genetiskt unika mycel (bedöms motsvara 16 000 individer enligt IUCN:s definitioner). Utbredningen i landet bedöms vara kraftigt fragmenterad. Förekomstarean skattas till som mest mellan 1 500 och 2 000 km2. Total population i landet bedöms ha minskat med mer än 15 % över de senaste 20 åren, p.g.a. att beteshävden upphör så att den lågvuxna grässvålen ersätts med hög gräsvegetation och sly. Minskningen bedöms pågå fortlöpande. I övrigt är arten endast funnen i Danmark, Tyskland, Schweiz, Holland och Storbritannien. Den finns med på rödlistor från bl.a. Danmark och Tyskland.
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Sårbar (VU)
Kriterier
C1
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Sårbar (VU)
 • 2005 Nära hotad (NT)
 • 2000 Nära hotad (NT)
Levnadssätt okänt. Förekommer på kalkrik mark bland mossa och låg gräsvegetation och tycks helt inskränkt till ängs- och naturbetesmark. Total population i landet bedöms ha minskat och forsätter att minska p.g.a. upphörande hävd, skogsplantering eller förändringar i näringsstatus i naturliga fodermarker. Antalet reproduktiva individer skattas till 6000 (600-12000). Antalet har skattats genom att multiplicera tre faktorer: 1) Troliga antalet aktuella lokaler i landet (300). 2) Bedömt antal unika mycel/lokal (2). 3) En schablon för hur många fragmenterade enheter varje unikt mycel bedöms ge upphov till (10). Antalet lokalområden i landet skattas till 300 (30-600). Utbredningsområdets storlek (EOO) överskrider gränsvärdet för rödlistning. Förekomstarean (AOO) skattas till 1000 (120-1000) km². Populationen minskar med mer än 10% inom 50 (= 3 generationer) år. Minskningen avser kvalitén på artens habitat och antalet lokalområden. Minskningstakten uppgår till 15 % inom 50 år. Den minskande trenden har pågått en tid och bedöms fortsätta. Bedömningen baseras på minskad geografisk utbredning och/eller försämrad habitatkvalitet. Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Nära hotad (NT) till Sårbar (VU). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Sårbar (VU). Fortgående minskning förekommer i kombination med att antalet reproduktiva individer är lågt vilket gör att arten hamnar i kategorin Sårbar (VU). (C1).
Ekologi
Stråfingersvampen växer i välbetad, mossig grässvål, ofta på kalkrik mark och tillsammans med ett stort antal andra sällsynta och hotade ängssvampar. Som regel uppträder fruktkroppar bara på någon enstaka till ett par ställen på varje lokal. Varje plats rymmer troligtvis en genetiskt unik svampindivid (genet) som kan fragmenteras till 10 eller flera frilevande men genetiskt identiska mycel (rameter, motsvarar IUCN:s definition av individ). Fruktkropparna är kortlivade, men markmycelet kan ha lång livslängd, flera decennier, eller mer.
Landskapstyper
Jordbrukslandskap
Jordbrukslandskap
Förekommer
Viktig
Biotoper
Öppna gräsmarker
Öppna gräsmarker
Öppen fastmark
Öppen fastmark
Trädbärande gräsmark
Trädbärande gräsmark
Lövskog
Lövskog
Ädellövskog
Ädellövskog
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Okänt
Substrat/Föda
Mark/sediment
Mark/sediment
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Agaricomycetes, Ordning Agaricales, Familj Clavariaceae (fingersvampar), Släkte Clavaria (fingersvampar), Art Clavaria flavipes Pers.:Fr. - stråfingersvamp Synonymer Clavaria straminea Cotton

Kategori Sårbar (VU)
Kriterier C1
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Sårbar (VU)
 • 2005 Nära hotad (NT)
 • 2000 Nära hotad (NT)

Dokumentation Levnadssätt okänt. Förekommer på kalkrik mark bland mossa och låg gräsvegetation och tycks helt inskränkt till ängs- och naturbetesmark. Total population i landet bedöms ha minskat och forsätter att minska p.g.a. upphörande hävd, skogsplantering eller förändringar i näringsstatus i naturliga fodermarker. Antalet reproduktiva individer skattas till 6000 (600-12000). Antalet har skattats genom att multiplicera tre faktorer: 1) Troliga antalet aktuella lokaler i landet (300). 2) Bedömt antal unika mycel/lokal (2). 3) En schablon för hur många fragmenterade enheter varje unikt mycel bedöms ge upphov till (10). Antalet lokalområden i landet skattas till 300 (30-600). Utbredningsområdets storlek (EOO) överskrider gränsvärdet för rödlistning. Förekomstarean (AOO) skattas till 1000 (120-1000) km². Populationen minskar med mer än 10% inom 50 (= 3 generationer) år. Minskningen avser kvalitén på artens habitat och antalet lokalområden. Minskningstakten uppgår till 15 % inom 50 år. Den minskande trenden har pågått en tid och bedöms fortsätta. Bedömningen baseras på minskad geografisk utbredning och/eller försämrad habitatkvalitet. Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Nära hotad (NT) till Sårbar (VU). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Sårbar (VU). Fortgående minskning förekommer i kombination med att antalet reproduktiva individer är lågt vilket gör att arten hamnar i kategorin Sårbar (VU). (C1).
Konventioner Skogsstyrelsens signalart
Fruktkropparna är nästan jämntjocka, stråtunna och 5–10 cm höga. De har ljust gulvitt hymenium och mörkare gul fot. Hyferna saknar söljor förutom vid basen av basidierna (syns ej på torkat material). Sporerna är runda. Arten är en höstsvamp. Den kan möjligen förväxlas med tunna exemplar av hedfingersvamp (Clavaria argillacea). Denna har dock elliptiska sporer och fruktkropparna är mer klubblika. Mycket urblekta exemplar av aprikosfingersvamp (Clavulinopsis luteoalba) kan påminna om stråfingersvamp, men den har, liksom andra arter av släktet Clavulinopsis, söljor på hyferna.

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för stråfingersvamp

Länsvis förekomst och status för stråfingersvamp baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för stråfingersvamp

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.Stråfingersvampen är mycket sällsynt. I Sverige är den funnen på några lokaler i Skåne under de senaste åren, på Öland, i Småland, norr om Göteborg 1943, i Dalsland, Södermanland, Värmland, Västmanland, Dalarna samt Lule lappmark. Statusen för förekomsten i Göteborg är okänd. Sannolikt delvis förbisedd. Det verkliga antalet lokaler i landet bedöms inte överstiga 400 (2005), vilket motsvarar ungefär 1600 genetiskt unika mycel (bedöms motsvara 16 000 individer enligt IUCN:s definitioner). Utbredningen i landet bedöms vara kraftigt fragmenterad. Förekomstarean skattas till som mest mellan 1 500 och 2 000 km2. Total population i landet bedöms ha minskat med mer än 15 % över de senaste 20 åren, p.g.a. att beteshävden upphör så att den lågvuxna grässvålen ersätts med hög gräsvegetation och sly. Minskningen bedöms pågå fortlöpande. I övrigt är arten endast funnen i Danmark, Tyskland, Schweiz, Holland och Storbritannien. Den finns med på rödlistor från bl.a. Danmark och Tyskland.
 • Rike
  Fungi - svampar 
 • Stam
  Basidiomycota - basidiesvampar 
 • Understam
  Agaricomycotina  
 • Klass
  Agaricomycetes  
 • Underklass
  Agaricomycetidae  
 • Ordning
  Agaricales  
 • Familj
  Clavariaceae - fingersvampar 
 • Släkte
  Clavaria - fingersvampar 
 • Art
  Clavaria flavipesPers.:Fr. - stråfingersvamp
  Synonymer
  Clavaria straminea Cotton

Stråfingersvampen växer i välbetad, mossig grässvål, ofta på kalkrik mark och tillsammans med ett stort antal andra sällsynta och hotade ängssvampar. Som regel uppträder fruktkroppar bara på någon enstaka till ett par ställen på varje lokal. Varje plats rymmer troligtvis en genetiskt unik svampindivid (genet) som kan fragmenteras till 10 eller flera frilevande men genetiskt identiska mycel (rameter, motsvarar IUCN:s definition av individ). Fruktkropparna är kortlivade, men markmycelet kan ha lång livslängd, flera decennier, eller mer.

Ekologisk grupp: Okänt

Landskapstyper som är viktiga för arten: Jordbrukslandskap

Biotoper som är viktiga för arten: Öppna gräsmarker, Öppen fastmark

Biotoper där arten kan förekomma: Trädbärande gräsmark, Lövskog, Ädellövskog

Substrat/Föda:
Mark/sediment (Viktig)
Det största hotet är att beteshävden upphör så att lokalerna växer igen med högt gräs och sly. Skogsplantering kan innebära ett hot, liksom användning av gödning. Luftföroreningar med ökat kvävenedfall kan på lång sikt vara mycket negativ för magra grässvålar.

Påverkan
 • Igenväxning (Stor negativ effekt)
 • Ökad näringsbelastning (Stor negativ effekt)
 • Igenplantering (Stor negativ effekt)
 • Intensifierat jordbruk (Stor negativ effekt)
Alla artens växtplatser måste skyddas och hävdas på traditionellt sätt. Gödsling får inte förekomma. För att gynna denna och många andra hotade och sällsynta gräsmarkssvampar bör alla kvarvarande kulturbetingade gräsmarker bevaras.
Utländska namn – NO: Halmgul køllesopp.

Nitare, J. 1988. Några sällsynta fingersvampar av släktet Clavaria. Jordstjärnan 9(2):3–6.

Schild, E. 1971. Fungorum rariorum icones coloratae. 5. Clavariales. Lehre.

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Johan Nitare 1992.

Namn och släktskap
 • Rike
  Fungi - svampar 
 • Stam
  Basidiomycota - basidiesvampar 
 • Understam
  Agaricomycotina  
 • Klass
  Agaricomycetes  
 • Underklass
  Agaricomycetidae  
 • Ordning
  Agaricales  
 • Familj
  Clavariaceae - fingersvampar 
 • Släkte
  Clavaria - fingersvampar 
 • Art
  Clavaria flavipes, Pers.:Fr. - stråfingersvamp
  Synonymer
  Clavaria straminea Cotton
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Johan Nitare 1992.