Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  violett fingersvamp

Organismgrupp Storsvampar, Basidiesvampar Clavaria zollingeri
Violett fingersvamp Storsvampar, Basidiesvampar

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
Fruktkroppar lila till violetta, 4-10 cm höga, med busklikt förgrenade fingerlika utskott. Växer ofta i grupper. Sporer 4-7 × 3-5 µm, släta och brett ellipsoida till nästan runda. Hyferna saknar söljor och basidier oftast 4-sporiga. Clavulina amethystina är mycket lik men har 2-sporiga basidier samt hyfer med söljor. Den finns avbildad hos Phillips & Jacobsson (1985) och är inte funnen i landet. En annan förväxlingsart är violfingersvamp (Ramariopsis pulchella), som är betydligt mindre, har hyfer med söljor och små, runda, taggiga sporer.
Utbredning
Länsvis förekomst för violett fingersvamp Observationer i Sverige för violett fingersvamp
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
Sällsynt men funnen på spridda ställen i stora delar av Sverige. De nordligaste fynden är gjorda i Ångermanland och Lycksele lappmark. 100 kända aktuella lokaler i landet (2015). Det verkliga antalet lokaler i landet bedöms inte överstiga 1 000, vilket motsvarar ungefär 2 000 genetiskt unika mycel (bedöms motsvara 20 000 individer enligt IUCN:s definitioner). Total population i landet bedöms ha minskat med mer än 30 % över de senaste 50 åren, p.g.a. upphörande hävd, skogsplantering eller användning av gödning i naturliga fodermarker. Minskningen bedöms komma att fortsätta. Arten har ofta sammanblandats med Clavulina amethystina, som inte är funnen i Sverige. Publicerade utbredningsuppgifter är därför osäkra, men violett fingersvamp är uppgiven från Danmark, Norge, Finland och spridda länder i övriga Europa samt Nordamerika, Asien och Australien. Den är rödlistad i samtliga skandinaviska länder samt i Tyskland.
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Sårbar (VU)
Kriterier
A2c+3c+4c
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Sårbar (VU)
 • 2005 Nära hotad (NT)
 • 2000 Nära hotad (NT)
Levnadssättet okänt. Förekommer bland mossa och gräs i örtrika men magra betesmarker, hackslåttängar och andra gräsmarker. På några platser även på bar mark i slutna miljöer. Total population i landet bedöms ha minskat och forsätter att minska p.g.a. upphörande hävd, skogsplantering eller förändringar i näringsstatus i naturliga fodermarker. Antalet reproduktiva individer skattas till 10000 (1600-20000). Antalet har skattats genom att multiplicera tre faktorer: 1) Troliga antalet aktuella lokaler i landet (500). 2) Bedömt antal unika mycel/lokal (2). 3) En schablon för hur många fragmenterade enheter varje unikt mycel bedöms ge upphov till (10). Antalet lokalområden i landet skattas till 500 (80-1000). Utbredningsområdets storlek (EOO) överskrider gränsvärdet för rödlistning. Förekomstarean (AOO) skattas till 2000 (480-2000) km². En minskning av populationen pågår eller förväntas ske. Minskningen avser kvalitén på artens habitat. Minskningstakten uppgår till 30 % inom 50 år. Den minskande trenden har pågått en tid och bedöms fortsätta. Bedömningen baseras på minskad geografisk utbredning och/eller försämrad habitatkvalitet. De skattade värdena som bedömningen baserar sig på ligger alla inom intervallet för kategorin Sårbar (VU). Minskningstakten överstiger gränsvärdet för Sårbar (VU) enligt A-kriteriet. (A2c+3c+4c).
Ekologi
Lever som nedbrytare i örtrika och magra betesmarker, hackslåttängar och örtbackar samt i park- och skogsmiljöer. På flera lokaler förekommer ett stort antal andra hotade svampar, bl.a. vaxskivlingar. Som regel uppträder fruktkroppar bara på någon enstaka till ett par ställen på varje lokal. Varje plats rymmer troligtvis en genetiskt unik svampindivid (genet) som kan fragmenteras till 10 eller flera frilevande men genetiskt identiska mycel (rameter, motsvarar IUCN:s definition av individ). Fruktkropparna är kortlivade, men markmycelet kan ha lång livslängd, flera decennier eller mer.
Landskapstyper
Jordbrukslandskap
Jordbrukslandskap
Skog
Skog
Förekommer
Viktig
Biotoper
Öppna gräsmarker
Öppna gräsmarker
Öppen fastmark
Öppen fastmark
Trädbärande gräsmark
Trädbärande gräsmark
Lövskog
Lövskog
Ädellövskog
Ädellövskog
Fjällbiotoper
Fjällbiotoper
Löv-/barrblandskog
Löv-/barrblandskog
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Okänt
Substrat/Föda
Mark/sediment
Mark/sediment
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Agaricomycetes, Ordning Agaricales, Familj Clavariaceae (fingersvampar), Släkte Clavaria (fingersvampar), Art Clavaria zollingeri Lév. - violett fingersvamp Synonymer Clavaria schaefferi Sacc., ametistfingersvamp

Kategori Sårbar (VU)
Kriterier A2c+3c+4c
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Sårbar (VU)
 • 2005 Nära hotad (NT)
 • 2000 Nära hotad (NT)

Dokumentation Levnadssättet okänt. Förekommer bland mossa och gräs i örtrika men magra betesmarker, hackslåttängar och andra gräsmarker. På några platser även på bar mark i slutna miljöer. Total population i landet bedöms ha minskat och forsätter att minska p.g.a. upphörande hävd, skogsplantering eller förändringar i näringsstatus i naturliga fodermarker. Antalet reproduktiva individer skattas till 10000 (1600-20000). Antalet har skattats genom att multiplicera tre faktorer: 1) Troliga antalet aktuella lokaler i landet (500). 2) Bedömt antal unika mycel/lokal (2). 3) En schablon för hur många fragmenterade enheter varje unikt mycel bedöms ge upphov till (10). Antalet lokalområden i landet skattas till 500 (80-1000). Utbredningsområdets storlek (EOO) överskrider gränsvärdet för rödlistning. Förekomstarean (AOO) skattas till 2000 (480-2000) km². En minskning av populationen pågår eller förväntas ske. Minskningen avser kvalitén på artens habitat. Minskningstakten uppgår till 30 % inom 50 år. Den minskande trenden har pågått en tid och bedöms fortsätta. Bedömningen baseras på minskad geografisk utbredning och/eller försämrad habitatkvalitet. De skattade värdena som bedömningen baserar sig på ligger alla inom intervallet för kategorin Sårbar (VU). Minskningstakten överstiger gränsvärdet för Sårbar (VU) enligt A-kriteriet. (A2c+3c+4c).
Konventioner Skogsstyrelsens signalart
Fruktkroppar lila till violetta, 4-10 cm höga, med busklikt förgrenade fingerlika utskott. Växer ofta i grupper. Sporer 4-7 × 3-5 µm, släta och brett ellipsoida till nästan runda. Hyferna saknar söljor och basidier oftast 4-sporiga. Clavulina amethystina är mycket lik men har 2-sporiga basidier samt hyfer med söljor. Den finns avbildad hos Phillips & Jacobsson (1985) och är inte funnen i landet. En annan förväxlingsart är violfingersvamp (Ramariopsis pulchella), som är betydligt mindre, har hyfer med söljor och små, runda, taggiga sporer.

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för violett fingersvamp

Länsvis förekomst och status för violett fingersvamp baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för violett fingersvamp

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.Sällsynt men funnen på spridda ställen i stora delar av Sverige. De nordligaste fynden är gjorda i Ångermanland och Lycksele lappmark. 100 kända aktuella lokaler i landet (2015). Det verkliga antalet lokaler i landet bedöms inte överstiga 1 000, vilket motsvarar ungefär 2 000 genetiskt unika mycel (bedöms motsvara 20 000 individer enligt IUCN:s definitioner). Total population i landet bedöms ha minskat med mer än 30 % över de senaste 50 åren, p.g.a. upphörande hävd, skogsplantering eller användning av gödning i naturliga fodermarker. Minskningen bedöms komma att fortsätta. Arten har ofta sammanblandats med Clavulina amethystina, som inte är funnen i Sverige. Publicerade utbredningsuppgifter är därför osäkra, men violett fingersvamp är uppgiven från Danmark, Norge, Finland och spridda länder i övriga Europa samt Nordamerika, Asien och Australien. Den är rödlistad i samtliga skandinaviska länder samt i Tyskland.
 • Rike
  Fungi - svampar 
 • Stam
  Basidiomycota - basidiesvampar 
 • Understam
  Agaricomycotina  
 • Klass
  Agaricomycetes  
 • Underklass
  Agaricomycetidae  
 • Ordning
  Agaricales  
 • Familj
  Clavariaceae - fingersvampar 
 • Släkte
  Clavaria - fingersvampar 
 • Art
  Clavaria zollingeriLév. - violett fingersvamp
  Synonymer
  Clavaria schaefferi Sacc.
  ametistfingersvamp

Lever som nedbrytare i örtrika och magra betesmarker, hackslåttängar och örtbackar samt i park- och skogsmiljöer. På flera lokaler förekommer ett stort antal andra hotade svampar, bl.a. vaxskivlingar. Som regel uppträder fruktkroppar bara på någon enstaka till ett par ställen på varje lokal. Varje plats rymmer troligtvis en genetiskt unik svampindivid (genet) som kan fragmenteras till 10 eller flera frilevande men genetiskt identiska mycel (rameter, motsvarar IUCN:s definition av individ). Fruktkropparna är kortlivade, men markmycelet kan ha lång livslängd, flera decennier eller mer.

Ekologisk grupp: Okänt

Landskapstyper som är viktiga för arten: Jordbrukslandskap

Landskapstyper där arten kan förekomma: Skog

Biotoper som är viktiga för arten: Öppna gräsmarker, Öppen fastmark

Biotoper där arten kan förekomma: Trädbärande gräsmark, Lövskog, Ädellövskog, Fjällbiotoper, Löv-/barrblandskog

Substrat/Föda:
Mark/sediment (Viktig)
Lokaler i mager, lågvuxen grässvål hotas av att hävden med bete eller slåtter upphör så att markerna växer igen med högt gräs och sly. Även skogsplantering eller användning av gödning på gammal mager gräsmark kan innebära hot. På sikt kan kvävenedfall och försurning från luftföroreningar vara negativa.

Påverkan
 • Igenväxning (Stor negativ effekt)
 • Ökad näringsbelastning (Stor negativ effekt)
 • Avverkning (Viss negativ effekt)
 • Igenplantering (Stor negativ effekt)
 • Intensifierat jordbruk (Stor negativ effekt)
Alla kulturbetingade gräsmarker där arten förekommer bör bevaras och skötas på traditionellt sätt. Gödsling måste undvikas. Skogsmiljöer av den typ arten trivs i har ofta ett stort skyddsvärde. Skogsbruk måste på dessa platser bedrivas skonsamt.
Utländska namn – NO: Fiolett greinkøllesopp, DK: Purpur-køllesvamp, FI: Violettinuijakas.

Corner, E. J. H. 1950. A monograph of Clavaria and allied genera. Annals of Botany Memoirs 1.

Martinsson, K. & Nitare, J. 1988. Violfingersvamp, Ramariopsis pulchella, funnen i Sverige. Svensk Bot. Tidskr. 82: 225–227.

Phillips, R. & Jacobsson, S. 1985. Norstedts stora svampbok. 2:a uppl. P.A. Norstedt & Söners förlag, Stockholm.

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Johan Nitare & Robert Daun 1992. Rev. Michael Krikorev 2016.

Namn och släktskap
 • Rike
  Fungi - svampar 
 • Stam
  Basidiomycota - basidiesvampar 
 • Understam
  Agaricomycotina  
 • Klass
  Agaricomycetes  
 • Underklass
  Agaricomycetidae  
 • Ordning
  Agaricales  
 • Familj
  Clavariaceae - fingersvampar 
 • Släkte
  Clavaria - fingersvampar 
 • Art
  Clavaria zollingeri, Lév. - violett fingersvamp
  Synonymer
  Clavaria schaefferi Sacc.
  ametistfingersvamp
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Johan Nitare & Robert Daun 1992. Rev. Michael Krikorev 2016.