Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  Cortinarius magicus

Organismgrupp Storsvampar, Basidiesvampar Cortinarius magicus
  Storsvampar, Basidiesvampar

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
Ej tillgänglig
Utbredning
Länsvis förekomst för Cortinarius magicus Observationer i Sverige för Cortinarius magicus
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Nära hotad (NT)
Kriterier
A2c; C1
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Ej bedömd (NE)
 • 2005 Ej tillämplig (NA)
 • 2000 Livskraftig (LC)
Bildar mykorrhiza med hassel i mosaikartade, torra hässlen på kalkrik mark. Arten står nära C. glaucopus men är färgmässigt avvikande och lätt att känna igen. Hittills känd från ganska många lokaler i Mittlandsskogen, Öland, därutöver endast några få mycel i Västergötland trots många eftersök. Många äldre rapporter under namnet C. magicus utgörs av andra arter i komplexet. Total population i landet bedöms ha minskat och fortsätta att minska p.g.a. f.f.a. igenväxning men på senare tid även för hårda utglesningar i samband med restaureringar av betesmark till att passa miljöstödsersättningarna. Antalet reproduktiva individer skattas till 2500 (500-5000). Antalet lokalområden i landet skattas till 125 (25-250). Populationen minskar med mer än 5% inom 50 (= 3 generationer) år. Minskningen avser kvalitén på artens habitat. Minskningstakten har uppgått till 15 % under de senaste 50 åren. Bedömningen baseras på minskad geografisk utbredning och/eller försämrad habitatkvalitet. Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Nära hotad (NT) till Sårbar (VU). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Nära hotad (NT). Minskningstakten för den svenska populationen bedöms vara nära gränsvärdet för Sårbar (VU). Fortgående minskning förekommer i kombination med att antalet reproduktiva individer är lågt vilket gör att arten rödlistas som Nära hotad (NT). (A2c; C1).
Ekologi
Lövskog. Marken.
Landskapstyper
Skog
Skog
Jordbrukslandskap
Jordbrukslandskap
Förekommer
Viktig
Biotoper
Trädbärande gräsmark
Trädbärande gräsmark
Ädellövskog
Ädellövskog
Lövskog
Lövskog
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Mykorrhiza
Substrat/Föda
Ved och bark
Ved och bark
Levande träd
Levande träd
Mark/sediment
Mark/sediment
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Agaricomycetes, Ordning Agaricales, Familj Cortinariaceae, Släkte Cortinarius (spindlingar), Art Cortinarius magicus Eichhorn Synonymer

Kategori Nära hotad (NT)
Kriterier A2c; C1
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Ej bedömd (NE)
 • 2005 Ej tillämplig (NA)
 • 2000 Livskraftig (LC)

Dokumentation Bildar mykorrhiza med hassel i mosaikartade, torra hässlen på kalkrik mark. Arten står nära C. glaucopus men är färgmässigt avvikande och lätt att känna igen. Hittills känd från ganska många lokaler i Mittlandsskogen, Öland, därutöver endast några få mycel i Västergötland trots många eftersök. Många äldre rapporter under namnet C. magicus utgörs av andra arter i komplexet. Total population i landet bedöms ha minskat och fortsätta att minska p.g.a. f.f.a. igenväxning men på senare tid även för hårda utglesningar i samband med restaureringar av betesmark till att passa miljöstödsersättningarna. Antalet reproduktiva individer skattas till 2500 (500-5000). Antalet lokalområden i landet skattas till 125 (25-250). Populationen minskar med mer än 5% inom 50 (= 3 generationer) år. Minskningen avser kvalitén på artens habitat. Minskningstakten har uppgått till 15 % under de senaste 50 åren. Bedömningen baseras på minskad geografisk utbredning och/eller försämrad habitatkvalitet. Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Nära hotad (NT) till Sårbar (VU). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Nära hotad (NT). Minskningstakten för den svenska populationen bedöms vara nära gränsvärdet för Sårbar (VU). Fortgående minskning förekommer i kombination med att antalet reproduktiva individer är lågt vilket gör att arten rödlistas som Nära hotad (NT). (A2c; C1).

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för Cortinarius magicus

Länsvis förekomst och status för baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för Cortinarius magicus

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.

 • Rike
  Fungi - svampar 
 • Stam
  Basidiomycota - basidiesvampar 
 • Understam
  Agaricomycotina  
 • Klass
  Agaricomycetes  
 • Underklass
  Agaricomycetidae  
 • Ordning
  Agaricales  
 • Familj
  Cortinariaceae  
 • Släkte
  Cortinarius - spindlingar 
 • Undersläkte
  Cortinarius subgen. Phlegmacium  
 • Art
  Cortinarius magicusEichhorn

Lövskog. Marken.

Ekologisk grupp: Mykorrhiza

Landskapstyper som är viktiga för arten: Skog, Jordbrukslandskap

Biotoper som är viktiga för arten: Trädbärande gräsmark, Ädellövskog, Lövskog

Substrat/Föda:
Ved och bark (Viktig)
Levande träd (Viktig)
Mark/sediment (Viktig)


Påverkan
 • Igenväxning (Stor negativ effekt)
 • Avverkning (Stor negativ effekt)

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Namn och släktskap
 • Rike
  Fungi - svampar 
 • Stam
  Basidiomycota - basidiesvampar 
 • Understam
  Agaricomycotina  
 • Klass
  Agaricomycetes  
 • Underklass
  Agaricomycetidae  
 • Ordning
  Agaricales  
 • Familj
  Cortinariaceae  
 • Släkte
  Cortinarius - spindlingar 
 • Undersläkte
  Cortinarius subgen. Phlegmacium  
 • Art
  Cortinarius magicus, Eichhorn
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.