Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  gul dropplav

Organismgrupp Lavar Cliostomum corrugatum
Gul dropplav Lavar

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
Gul dropplav är en skorplav med grågrönaktig, ofta lite vårtig bål och karaktäristiskt ljusgula till ljusbruna apothecier som är 0,5–1,2 mm breda. På bålen finns rikligt med stora (0,2–0,5 mm breda), oregelbundna, svarta pyknid, som sitter på bålvårtorna. En närstående art är dropplav Cliostomum griffithii men denna har grårosa till brungrå till mörka, ofta olikfärgade och lätt pruinösa apothecier och mindre pyknid (0,1–0,2 mm breda).
Utbredning
Länsvis förekomst för gul dropplav Observationer i Sverige för gul dropplav
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
Lavens huvudsakliga utbredning följer ekens utbredningsområde. Vanligast i östra Sverige. Den kan lokalt uppträda rikligt, t.ex. i Östergötland, Södermanland, i Mälarområdet samt vid Dalälvsområdet i norra Uppland. Enstaka fynd finns upp till Åsele Lappmark. Några andra nordliga uppgifter som fanns belagda i herbarier har visat sig vara den mjölig dropplav Cliostomum leprosum. Omkring 2000 förekomster är kända. Den finns i Danmark (rödlistad), Norge och Finland. Gul dropplav är spridd i Europa och Nordamerika.
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Nära hotad (NT)
Kriterier
A2bc+3bc+4bc
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Nära hotad (NT)
 • 2005 Nära hotad (NT)
 • 2000 Nära hotad (NT)
Växer på gamla grova ekar i öppna till halvöppna miljöer norrut till Dalälvsområdet. Sällsynt är den hittad på grangrenar och gamla sälgar i kontinuitetsskogar norr därom. Arten är vanligast i östra Sverige. Antalet lämpliga gamla grova ekar har minskat och bedöms att fortsätta att minska då landskapet sluter sig. Antalet reproduktiva individer överstiger gränsvärdet för rödlistning. Antalet lokalområden i landet skattas till 4000 (2000-6000). Utbredningsområdets storlek (EOO) och förekomstarean (AOO) överskrider gränsvärdena för rödlistning. En minskning av populationen pågår eller förväntas ske. Minskningen avser förekomstarea, kvalitén på artens habitat, antalet lokalområden och antalet reproduktiva individer. Minskningstakten uppgår till 15 (5-20) % inom 50 år. Den minskande trenden har pågått en tid och bedöms fortsätta. Bedömningen baseras på ett för arten lämpligt abundansindex och minskad geografisk utbredning och/eller försämrad habitatkvalitet. Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Livskraftig (LC) till Nära hotad (NT). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Nära hotad (NT). Minskningstakten för den svenska populationen bedöms vara nära gränsvärdet för Sårbar (VU). (A2bc+3bc+4bc).
Ekologi
Gul dropplav växer praktiskt taget enbart på gamla, grova ekar i öppna till halvöppna miljöer som glesa ekhagar och lövängar. Främst uppträder den på barkklädda partier men också på torr kärnved. Den förekommer sällsynt på andra lövträd med grovsprickig bark samt på kärnved av alm. Utanför ekens utbredningsområde är den funnen på grankvistar, på gamla sälgar i glesa blandbestånd samt på gamla träbyggnader och träkonstruktioner.
Landskapstyper
Jordbrukslandskap
Jordbrukslandskap
Skog
Skog
Skog
Skog
Urban miljö
Urban miljö
Jordbrukslandskap
Jordbrukslandskap
Våtmark
Våtmark
Förekommer
Viktig
Biotoper
Ädellövskog
Ädellövskog
Trädbärande gräsmark
Trädbärande gräsmark
Lövskog
Lövskog
Människoskapad miljö på land
Människoskapad miljö på land
Vattendrag
Vattendrag
Barrskog
Barrskog
Exploaterad miljö
Exploaterad miljö
Löv-/barrblandskog
Löv-/barrblandskog
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Autotrof (fotosyntetiserande)
Substrat/Föda
Ved och bark
Ved och bark
· ask
· ask
· gran
· gran
· skogsek
· skogsek
· sälg
· sälg
· ädellövträd
· ädellövträd
Levande träd
Levande träd
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Lecanoromycetes, Ordning Lecanorales, Familj Ramalinaceae, Släkte Cliostomum (dropplavar), Art Cliostomum corrugatum (Ach.:Fr.) Fr. - gul dropplav Synonymer Lecidea corrugata Ach., Catillaria graniformis (K.G.Hagen) Vain., Cliostomum ehrhartiana (Ach.) Th.Fr., Cliostomum graniforme (K.G.Hagen) Coppins, trefärgslav, gul grafittilav, grynig skivlav, Limboria corrugata (Ach.) Ach., Limboria corrugata var. alnea Ach.

Kategori Nära hotad (NT)
Kriterier A2bc+3bc+4bc
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Nära hotad (NT)
 • 2005 Nära hotad (NT)
 • 2000 Nära hotad (NT)

Dokumentation Växer på gamla grova ekar i öppna till halvöppna miljöer norrut till Dalälvsområdet. Sällsynt är den hittad på grangrenar och gamla sälgar i kontinuitetsskogar norr därom. Arten är vanligast i östra Sverige. Antalet lämpliga gamla grova ekar har minskat och bedöms att fortsätta att minska då landskapet sluter sig. Antalet reproduktiva individer överstiger gränsvärdet för rödlistning. Antalet lokalområden i landet skattas till 4000 (2000-6000). Utbredningsområdets storlek (EOO) och förekomstarean (AOO) överskrider gränsvärdena för rödlistning. En minskning av populationen pågår eller förväntas ske. Minskningen avser förekomstarea, kvalitén på artens habitat, antalet lokalområden och antalet reproduktiva individer. Minskningstakten uppgår till 15 (5-20) % inom 50 år. Den minskande trenden har pågått en tid och bedöms fortsätta. Bedömningen baseras på ett för arten lämpligt abundansindex och minskad geografisk utbredning och/eller försämrad habitatkvalitet. Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Livskraftig (LC) till Nära hotad (NT). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Nära hotad (NT). Minskningstakten för den svenska populationen bedöms vara nära gränsvärdet för Sårbar (VU). (A2bc+3bc+4bc).
Konventioner Typisk art i 9070 Trädklädd betesmark (Boreal region (BOR) och Kontinental region (CON)), Skogsstyrelsens signalart
Gul dropplav är en skorplav med grågrönaktig, ofta lite vårtig bål och karaktäristiskt ljusgula till ljusbruna apothecier som är 0,5–1,2 mm breda. På bålen finns rikligt med stora (0,2–0,5 mm breda), oregelbundna, svarta pyknid, som sitter på bålvårtorna. En närstående art är dropplav Cliostomum griffithii men denna har grårosa till brungrå till mörka, ofta olikfärgade och lätt pruinösa apothecier och mindre pyknid (0,1–0,2 mm breda).

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för gul dropplav

Länsvis förekomst och status för gul dropplav baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för gul dropplav

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.Lavens huvudsakliga utbredning följer ekens utbredningsområde. Vanligast i östra Sverige. Den kan lokalt uppträda rikligt, t.ex. i Östergötland, Södermanland, i Mälarområdet samt vid Dalälvsområdet i norra Uppland. Enstaka fynd finns upp till Åsele Lappmark. Några andra nordliga uppgifter som fanns belagda i herbarier har visat sig vara den mjölig dropplav Cliostomum leprosum. Omkring 2000 förekomster är kända. Den finns i Danmark (rödlistad), Norge och Finland. Gul dropplav är spridd i Europa och Nordamerika.
 • Rike
  Fungi - svampar 
 • Stam
  Ascomycota - sporsäcksvampar 
 • Understam
  Pezizomycotina  
 • Klass
  Lecanoromycetes  
 • Underklass
  Lecanoromycetidae  
 • Ordning
  Lecanorales  
 • Familj
  Ramalinaceae  
 • Släkte
  Cliostomum - dropplavar 
 • Art
  Cliostomum corrugatum(Ach.:Fr.) Fr. - gul dropplav
  Synonymer
  Lecidea corrugata Ach.
  Catillaria graniformis (K.G.Hagen) Vain.
  Cliostomum ehrhartiana (Ach.) Th.Fr.
  Cliostomum graniforme (K.G.Hagen) Coppins
  trefärgslav
  gul grafittilav
  grynig skivlav
  Limboria corrugata (Ach.) Ach.
  Limboria corrugata var. alnea Ach.

Gul dropplav växer praktiskt taget enbart på gamla, grova ekar i öppna till halvöppna miljöer som glesa ekhagar och lövängar. Främst uppträder den på barkklädda partier men också på torr kärnved. Den förekommer sällsynt på andra lövträd med grovsprickig bark samt på kärnved av alm. Utanför ekens utbredningsområde är den funnen på grankvistar, på gamla sälgar i glesa blandbestånd samt på gamla träbyggnader och träkonstruktioner.

Ekologisk grupp: Autotrof (fotosyntetiserande)

Landskapstyper som är viktiga för arten: Jordbrukslandskap, Skog

Landskapstyper där arten kan förekomma: Skog, Urban miljö, Jordbrukslandskap, Våtmark

Biotoper som är viktiga för arten: Ädellövskog, Trädbärande gräsmark, Lövskog, Människoskapad miljö på land

Biotoper där arten kan förekomma: Vattendrag, Barrskog, Exploaterad miljö, Löv-/barrblandskog

Substrat/Föda:
Ved och bark (Viktig)
· ask - Fraxinus excelsior (Viktig)
· gran - Picea abies (Har betydelse)
· skogsek - Quercus robur (Viktig)
· sälg - Salix caprea (Har betydelse)
· ädellövträd - Hardwood forest trees - red list assemblage (Viktig)
Levande träd (Viktig)
Laven hotas av igenväxning av öppna ekhagar och annan öppen till luckig kultur- och naturskog samt av kraftig beskuggning av enskilda trädstammar. Antalet gamla grova ekar har minskat.

Påverkan
 • Igenväxning (Stor negativ effekt)
 • Avverkning (Stor negativ effekt)
 • Intensifierat jordbruk (Viss negativ effekt)
Håll öppet kring stammar och kronor på grova ekar.
Utländska namn – FI: Seinätassijäkälä.

Hultengren, S. 1995. Något om lavfloran på en västsvensk ek. Svensk Bot. Tidskr. 89: 165–170.

Purvis, O. W., Coppins, B. J., Hawksworth, D. L., James, P. W. & Moore, D. M. 1992. The lichen flora of Great Britain and Ireland. Natural History Museum Publications, London.

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Svante Hultengren & Anders Nordin 1999. © ArtDatabanken, SLU 2005.

Namn och släktskap
 • Rike
  Fungi - svampar 
 • Stam
  Ascomycota - sporsäcksvampar 
 • Understam
  Pezizomycotina  
 • Klass
  Lecanoromycetes  
 • Underklass
  Lecanoromycetidae  
 • Ordning
  Lecanorales  
 • Familj
  Ramalinaceae  
 • Släkte
  Cliostomum - dropplavar 
 • Art
  Cliostomum corrugatum, (Ach.:Fr.) Fr. - gul dropplav
  Synonymer
  Lecidea corrugata Ach.
  Catillaria graniformis (K.G.Hagen) Vain.
  Cliostomum ehrhartiana (Ach.) Th.Fr.
  Cliostomum graniforme (K.G.Hagen) Coppins
  trefärgslav
  gul grafittilav
  grynig skivlav
  Limboria corrugata (Ach.) Ach.
  Limboria corrugata var. alnea Ach.
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Svante Hultengren & Anders Nordin 1999. © ArtDatabanken, SLU 2005.