Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  slidsilja

Organismgrupp Kärlväxter Selinum dubium
Slidsilja Kärlväxter

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
Slidsilja är en två- till flerårig flockblommig ört. Den 4–8 dm höga, ogrenade stjälken är finstrimmig nedtill och något kantig upptill. De halvt omslutande bladslidorna är långa och har lila färgton och breda hinnkanter. Bladen är finflikiga och flikarna är smalt lansettlika. Längst ut i spetsen är bladflikarna vita. I stjälkens topp sitter en oftast ensam blomställning med vita blommor. De nedre svepebladen faller av tidigt och saknas vid blomningen i juli till augusti. Bladrosetten kan vegetera i 2–6 år innan blomning. Fröna saknar spridningsanordning och den könliga spridningen är troligen långsam. Vegetativ förökning kan dock ske genom att sidorötter ger upphov till nya bladrosetter. Arten kan förväxlas med krussilja Selinum carvifolia som dock endast har små, nästan omärkliga bladslidor.
Utbredning
Länsvis förekomst för slidsilja Observationer i Sverige för slidsilja
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
Slidsilja når i Norden sin västgräns och är här endast vanlig på Öland. Sällsynt påträffas den även på Gotland (3 lokaler), i östra Småland (15-tal lokaler kring Kalmar). Den har också tillfälligt införts längre norrut. I Skåne och Östergötland är arten försvunnen. I Danmark är den sällsynt på Själland och Bornholm. Dess totalutbredning är eurasiatisk och starkt kontinental. Tyngdpunkten ligger i mellersta Ryssland och det sibiriska låglandet.
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Nära hotad (NT)
Kriterier
B2a
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Nära hotad (NT)
 • 2005 Nära hotad (NT)
 • 2000 Nära hotad (NT)
Slidsilja förekommer främst på Öland men finns även i Småland och på Gotland. Växer på växelfuktig betesmark och vägrenar. Arten gynnas av störningar, t ex tramp av betesdjur. Igenväxning till följd av upphört bete är därför ett hot. Antalet reproduktiva individer skattas till 15000 (7500-25000). Antalet lokalområden i landet skattas till 75 (50-150). Utbredningsområdets storlek (EOO) skattas till 15200 (14000-16000) km² och förekomstarean (AOO) till 412 (300-600) km². Det finns inga tecken på betydande populationsförändring. Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Livskraftig (LC) till Nära hotad (NT). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Nära hotad (NT). De skattade värdena för förekomstarea ligger under gränsvärdet för Starkt hotad (EN). Detta i kombination med att utbredningsområdet är kraftigt fragmenterat gör att arten uppfyller kriterierna för kategorin Nära hotad (NT). (B2a).
Ekologi
Slidsilja växer på växelfuktig betesmark och längs vägrenar. Oftast påträffas den på övre delen av havsstrandängar, gärna i en fuktsvacka, eller i kanten av strandnära skogskärr. Vid igenväxning luxurierar den först för att sedan trängas tillbaka.
Landskapstyper
Jordbrukslandskap
Jordbrukslandskap
Förekommer
Viktig
Biotoper
Öppna gräsmarker
Öppna gräsmarker
Öppen fastmark
Öppen fastmark
Öppna strandbiotoper
Öppna strandbiotoper
Människoskapad miljö på land
Människoskapad miljö på land
Exploaterad miljö
Exploaterad miljö
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Autotrof (fotosyntetiserande)
Substrat/Föda
Mark/sediment
Mark/sediment
Mineraljord/sediment
Mineraljord/sediment
Organogena jordar/sediment
Organogena jordar/sediment
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Magnoliopsida (tvåhjärtbladiga blomväxter), Ordning Apiales (araliaordningen), Familj Apiaceae (flockblommiga), Släkte Selinum (krusfrön), Art Selinum dubium (Schkuhr) Leute - slidsilja Synonymer Cnidium lineare, Selinum venosum, Cnidium dubium (Schkuhr) Thell., Cnidium venosum (Hoffm.) W. D. J. Koch, Selinum lineare Schum.

Kategori Nära hotad (NT)
Kriterier B2a
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Nära hotad (NT)
 • 2005 Nära hotad (NT)
 • 2000 Nära hotad (NT)

Dokumentation Slidsilja förekommer främst på Öland men finns även i Småland och på Gotland. Växer på växelfuktig betesmark och vägrenar. Arten gynnas av störningar, t ex tramp av betesdjur. Igenväxning till följd av upphört bete är därför ett hot. Antalet reproduktiva individer skattas till 15000 (7500-25000). Antalet lokalområden i landet skattas till 75 (50-150). Utbredningsområdets storlek (EOO) skattas till 15200 (14000-16000) km² och förekomstarean (AOO) till 412 (300-600) km². Det finns inga tecken på betydande populationsförändring. Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Livskraftig (LC) till Nära hotad (NT). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Nära hotad (NT). De skattade värdena för förekomstarea ligger under gränsvärdet för Starkt hotad (EN). Detta i kombination med att utbredningsområdet är kraftigt fragmenterat gör att arten uppfyller kriterierna för kategorin Nära hotad (NT). (B2a).
Slidsilja är en två- till flerårig flockblommig ört. Den 4–8 dm höga, ogrenade stjälken är finstrimmig nedtill och något kantig upptill. De halvt omslutande bladslidorna är långa och har lila färgton och breda hinnkanter. Bladen är finflikiga och flikarna är smalt lansettlika. Längst ut i spetsen är bladflikarna vita. I stjälkens topp sitter en oftast ensam blomställning med vita blommor. De nedre svepebladen faller av tidigt och saknas vid blomningen i juli till augusti. Bladrosetten kan vegetera i 2–6 år innan blomning. Fröna saknar spridningsanordning och den könliga spridningen är troligen långsam. Vegetativ förökning kan dock ske genom att sidorötter ger upphov till nya bladrosetter. Arten kan förväxlas med krussilja Selinum carvifolia som dock endast har små, nästan omärkliga bladslidor.

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för slidsilja

Länsvis förekomst och status för slidsilja baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för slidsilja

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.Slidsilja når i Norden sin västgräns och är här endast vanlig på Öland. Sällsynt påträffas den även på Gotland (3 lokaler), i östra Småland (15-tal lokaler kring Kalmar). Den har också tillfälligt införts längre norrut. I Skåne och Östergötland är arten försvunnen. I Danmark är den sällsynt på Själland och Bornholm. Dess totalutbredning är eurasiatisk och starkt kontinental. Tyngdpunkten ligger i mellersta Ryssland och det sibiriska låglandet.
 • Rike
  Plantae - egentliga växter 
 • Underrike
  Viridiplantae - gröna växter 
 • Infrarike
  Streptophyta  
 • Överstam
  Embryophyta - landväxter 
 • Stam
  Tracheophyta - kärlväxter 
 • Understam
  Euphyllophytina - eufyllofyter 
 • Infrastam
  Spermatophytae - fröväxter 
 • Överklass
  Angiospermae - blomväxter 
 • Klass
  Magnoliopsida - tvåhjärtbladiga blomväxter 
 • Ordning
  Apiales - araliaordningen 
 • Familj
  Apiaceae - flockblommiga 
 • Släkte
  Selinum - krusfrön 
 • Art
  Selinum dubium(Schkuhr) Leute - slidsilja
  Synonymer
  Cnidium lineare
  Selinum venosum
  Cnidium dubium (Schkuhr) Thell.
  Cnidium venosum (Hoffm.) W. D. J. Koch
  Selinum lineare Schum.

Slidsilja växer på växelfuktig betesmark och längs vägrenar. Oftast påträffas den på övre delen av havsstrandängar, gärna i en fuktsvacka, eller i kanten av strandnära skogskärr. Vid igenväxning luxurierar den först för att sedan trängas tillbaka.

Ekologisk grupp: Autotrof (fotosyntetiserande)

Landskapstyper som är viktiga för arten: Jordbrukslandskap

Biotoper som är viktiga för arten: Öppna gräsmarker, Öppen fastmark

Biotoper där arten kan förekomma: Öppna strandbiotoper, Människoskapad miljö på land, Exploaterad miljö

Substrat/Föda:
Mark/sediment (Viktig)
Mineraljord/sediment (Har betydelse)
Organogena jordar/sediment (Har betydelse)
Arten gynnas av störningar, t ex tramp av betesdjur, för sin spridning. Igenväxning till följd av upphört bete är därför ett hot. Dränering och skogsplantering kan utgöra andra hotfaktorer.

Påverkan
 • Ökad näringsbelastning (Viss negativ effekt)
 • Dikning/torrläggning (Stor negativ effekt)
 • Igenväxning (Viss negativ effekt)
 • Igenplantering (Viss negativ effekt)
Betesdrift bör understödjas på lokaler där slidsilja förekommer. Dränering av strandnära kärr och fuktmarker bör undvikas, liksom överföring av öppna skogskärr till skogsbruksmark.
Utländska namn – NO: Slirekjeks, DK: Brændeskærm, FI: Palleroputki, GB: Cnidium.

Antonsson, K. 1997. Hotade kärlväxter i Östergötland 1997. Information från länsstyrelsen i Östergötlands län 1997:4.

Egholm, B. 1951. Umbelliferernes udbredelse i Danmark. Bot. Tidsskr. 47: 373–480.

Ekstam, U. m fl 1984. Ölands och Gotlands växtvärld. Natur och Kultur. Stockholm.

Løjtnant, B. & Worsøe, E. 1993. Status over den danske flora 1993. G.E.C. Gads Forlag, Kopenhagen.

Rydberg, H & Wanntorp, H.-E. 2001. Sörmlands Flora. Botaniska Sällskapet i Stockholm.

Sterner, R. 1922. The continental element in the flora of south Sweden. Geografiska Annaler 1922: 221–444.

Sterner, R. 1986. Ölands kärlväxtflora. 2:a rev. uppl. utgiven av Åke Lundqvist. Stockholm.

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Olof Johansson 1992. ©ArtDatabanken, SLU 2007.

Namn och släktskap
 • Rike
  Plantae - egentliga växter 
 • Underrike
  Viridiplantae - gröna växter 
 • Infrarike
  Streptophyta  
 • Överstam
  Embryophyta - landväxter 
 • Stam
  Tracheophyta - kärlväxter 
 • Understam
  Euphyllophytina - eufyllofyter 
 • Infrastam
  Spermatophytae - fröväxter 
 • Överklass
  Angiospermae - blomväxter 
 • Klass
  Magnoliopsida - tvåhjärtbladiga blomväxter 
 • Ordning
  Apiales - araliaordningen 
 • Familj
  Apiaceae - flockblommiga 
 • Släkte
  Selinum - krusfrön 
 • Art
  Selinum dubium, (Schkuhr) Leute - slidsilja
  Synonymer
  Cnidium lineare
  Selinum venosum
  Cnidium dubium (Schkuhr) Thell.
  Cnidium venosum (Hoffm.) W. D. J. Koch
  Selinum lineare Schum.
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Olof Johansson 1992. ©ArtDatabanken, SLU 2007.