Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  skorpplätt

Organismgrupp Storsvampar, Basidiesvampar Dacrymyces enatus
Skorpplätt Storsvampar, Basidiesvampar

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
Om skorpplätt hittas färsk är den tämligen lättbestämd med sina utbredda, kuddlika fruktkroppar som i fuktigt tillstånd är tätt sammansmälta i ”kolonier” som kan täcka ytor upp till några kvadratcentimeter. Färgen varierar men är oftast rödbrun-kastanjebrun-gråbrun, ibland med svag violett färgton. Som uttorkad betydligt mera anonym och uppträder då som en tunn, brunröd skorpa över underlaget. Mikroskopiskt är arten en typisk gelesvamp med sina ”stämgaffelbasidier” med långa sterigmer. Hyferna har rikligt med söljor. Sporer av varierande form men i huvudsak cylindriska-något korvlika (allantoida), 0-1-septerade och 10–12 x 3–4 µm. Arten är som färsk lätt att bestämma makroskopiskt, men bör alltid mikrokoperas. De öländska fynden är gjorda i mars samt augusti-september.
Utbredning
Länsvis förekomst för skorpplätt Observationer i Sverige för skorpplätt
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
I Sverige är arten ännu så länge endast känd från tre lokaler på Öland (2005). Den är på grund av sin anonymitet förmodligen något förbisedd, men uppenbarligen mycket sällsynt. Den är sannolikt begränsad av brist på lämpligt substrat i Sverige. I övriga nordiska länder är den känd genom ett fynd i Danmark och ett från Norge där fynd gjordes under Nordiska Mykologkongressen år 2000. Dessutom finns en obekräftad uppgift från Finland. Artens utbredning i övrigt är dåligt känd men fynd finns från USA, Tyskland och England. Den är överallt angiven som mycket sällsynt.
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Starkt hotad (EN)
Kriterier
D
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Kunskapsbrist (DD)
 • 2005 Kunskapsbrist (DD)
 • 2000 Livskraftig (LC)
Nedbrytare på grov murken ädellövved på marken, i Sverige endast funnen på ek. Påträffas i fuktig mer eller mindre sluten ädellövskog. Sannolikt begränsad av brist på lämpligt substrat. Hotbild i övrigt oklar, men uppenbarligen en ytterst sällsynt art med mycket liten population och förekomstarea. Svårt att bedöma ev. populationsförändringar. Antalet reproduktiva individer skattas till 200 (16-800). Antalet har skattats genom att multiplicera tre faktorer: 1) Troliga antalet aktuella lokaler i landet (20). 2) Bedömt antal unika mycel/lokal (2). 3) En schablon för hur många fragmenterade enheter varje unikt mycel bedöms ge upphov till (2). Antalet lokalområden i landet skattas till 50 (4-200). Förekomstarean (AOO) skattas till 12 km². Det föreligger indikation på eller misstanke om populationsminskning. Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Sårbar (VU) till Akut hotad (CR). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Starkt hotad (EN). Antalet individer bedöms vara lägre än gränsvärdet för Starkt hotad (EN) enligt D-kriteriet. (D).
Ekologi
Skorpplätt är en vednedbrytare med en särpräglad ekologi och är uteslutande funnen på grov ädellöv-ved. De svenska fynden är gjorda på äldre lågor av ek (2 fynd) resp. gammal asklåga (1 fynd) i fuktiga lägen i rikt utvecklade ädellövskogar. Förmodligen behöver arten stabila omvärldsfaktorer, hög luftfuktighet och/eller täta ädellövskogar i gynnsamma klimatlägen. Det danska fyndet är gjort på grov boklåga medan arten i Tyskland och USA är känd på Alnus och ek. Möjligen visar arten en suboceanisk tendens i utbredningsbilden, påminnande om många licheniserade svampar (lavar). Den uppträder som regel bara på någon enstaka låga på de kända lokalerna. Varje låga rymmer troligtvis bara en genetiskt unik svampindivid (genet), men som kan ha fragmenterats till ett par frilevande, men genetiskt identiska mycel (rameter, motsvarar IUCN:s definition av individ). Fruktkropparna är ettåriga men mycelets livslängd kan vara lång, potentiellt lika lång som veden finns kvar.
Landskapstyper
Skog
Skog
Förekommer
Viktig
Biotoper
Lövskog
Lövskog
Ädellövskog
Ädellövskog
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Saprotrof/fag, detrivor
Substrat/Föda
Ved och bark
Ved och bark
Dött träd
Dött träd
· skogsek
· skogsek
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Dacrymycetes, Ordning Dacrymycetales, Familj Dacrymycetaceae, Släkte Dacrymyces (vedplättar), Art Dacrymyces enatus (Berk. & Curt.) Massee - skorpplätt Synonymer

Kategori Starkt hotad (EN)
Kriterier D
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Kunskapsbrist (DD)
 • 2005 Kunskapsbrist (DD)
 • 2000 Livskraftig (LC)

Dokumentation Nedbrytare på grov murken ädellövved på marken, i Sverige endast funnen på ek. Påträffas i fuktig mer eller mindre sluten ädellövskog. Sannolikt begränsad av brist på lämpligt substrat. Hotbild i övrigt oklar, men uppenbarligen en ytterst sällsynt art med mycket liten population och förekomstarea. Svårt att bedöma ev. populationsförändringar. Antalet reproduktiva individer skattas till 200 (16-800). Antalet har skattats genom att multiplicera tre faktorer: 1) Troliga antalet aktuella lokaler i landet (20). 2) Bedömt antal unika mycel/lokal (2). 3) En schablon för hur många fragmenterade enheter varje unikt mycel bedöms ge upphov till (2). Antalet lokalområden i landet skattas till 50 (4-200). Förekomstarean (AOO) skattas till 12 km². Det föreligger indikation på eller misstanke om populationsminskning. Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Sårbar (VU) till Akut hotad (CR). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Starkt hotad (EN). Antalet individer bedöms vara lägre än gränsvärdet för Starkt hotad (EN) enligt D-kriteriet. (D).
Om skorpplätt hittas färsk är den tämligen lättbestämd med sina utbredda, kuddlika fruktkroppar som i fuktigt tillstånd är tätt sammansmälta i ”kolonier” som kan täcka ytor upp till några kvadratcentimeter. Färgen varierar men är oftast rödbrun-kastanjebrun-gråbrun, ibland med svag violett färgton. Som uttorkad betydligt mera anonym och uppträder då som en tunn, brunröd skorpa över underlaget. Mikroskopiskt är arten en typisk gelesvamp med sina ”stämgaffelbasidier” med långa sterigmer. Hyferna har rikligt med söljor. Sporer av varierande form men i huvudsak cylindriska-något korvlika (allantoida), 0-1-septerade och 10–12 x 3–4 µm. Arten är som färsk lätt att bestämma makroskopiskt, men bör alltid mikrokoperas. De öländska fynden är gjorda i mars samt augusti-september.

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för skorpplätt

Länsvis förekomst och status för skorpplätt baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för skorpplätt

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.I Sverige är arten ännu så länge endast känd från tre lokaler på Öland (2005). Den är på grund av sin anonymitet förmodligen något förbisedd, men uppenbarligen mycket sällsynt. Den är sannolikt begränsad av brist på lämpligt substrat i Sverige. I övriga nordiska länder är den känd genom ett fynd i Danmark och ett från Norge där fynd gjordes under Nordiska Mykologkongressen år 2000. Dessutom finns en obekräftad uppgift från Finland. Artens utbredning i övrigt är dåligt känd men fynd finns från USA, Tyskland och England. Den är överallt angiven som mycket sällsynt.
 • Rike
  Fungi - svampar 
 • Stam
  Basidiomycota - basidiesvampar 
 • Understam
  Agaricomycotina  
 • Klass
  Dacrymycetes  
 • Ordning
  Dacrymycetales  
 • Familj
  Dacrymycetaceae  
 • Släkte
  Dacrymyces - vedplättar 
 • Art
  Dacrymyces enatus(Berk. & Curt.) Massee - skorpplätt

Skorpplätt är en vednedbrytare med en särpräglad ekologi och är uteslutande funnen på grov ädellöv-ved. De svenska fynden är gjorda på äldre lågor av ek (2 fynd) resp. gammal asklåga (1 fynd) i fuktiga lägen i rikt utvecklade ädellövskogar. Förmodligen behöver arten stabila omvärldsfaktorer, hög luftfuktighet och/eller täta ädellövskogar i gynnsamma klimatlägen. Det danska fyndet är gjort på grov boklåga medan arten i Tyskland och USA är känd på Alnus och ek. Möjligen visar arten en suboceanisk tendens i utbredningsbilden, påminnande om många licheniserade svampar (lavar). Den uppträder som regel bara på någon enstaka låga på de kända lokalerna. Varje låga rymmer troligtvis bara en genetiskt unik svampindivid (genet), men som kan ha fragmenterats till ett par frilevande, men genetiskt identiska mycel (rameter, motsvarar IUCN:s definition av individ). Fruktkropparna är ettåriga men mycelets livslängd kan vara lång, potentiellt lika lång som veden finns kvar.

Ekologisk grupp: Saprotrof/fag, detrivor

Landskapstyper som är viktiga för arten: Skog

Biotoper som är viktiga för arten: Lövskog, Ädellövskog

Substrat/Föda:
Ved och bark (Viktig)
Dött träd (Viktig)
· skogsek - Quercus robur (Viktig)
De fåtaliga fynden antyder att skorpplätt är en art knuten till fuktiga naturskogsbestånd dominerade av ädellövträd. Det är en biotop som i Sverige och Europa har minskat kraftigt och idag har mycket liten utbredning. Tillgången på substrat i form av grov död ädellövved är en bristvara.

Påverkan
 • Avverkning (Stor negativ effekt)
Arten bör uppmärksammas och eftersökas i lämpliga miljöer i södra och mellersta Sverige. Dess ekologi medför att den ofta växer på samma lokaler som en lång rad andra rödlistade och ovanliga svampar. Alla kända lokaler bör undantas från skogsbruk och avsättas som reservat, biotopskydd eller skydd via civilrättsliga avtal. Hänsynen inom skogsbruket i södra och mellersta Sveriges lövregioner bör inta en tydligare målbild där förekomst av grovt ädellöv och alskog premieras framför granhögstubbar.
Skorpplätt kan visa sig vara en svampart som indikerar relikta naturskogsförekomster i nemorala skogsmiljöer.

Hansen & Knudsen (ed.). 1997. Nordic macromycetes, Vol. 3. Copenhagen.

Krieglsteiner, G.J. (ed.). 2000. Die Grosspilze Baden-Württembergs. Band 1. Ulmer.

Mathiesen, M. 1991. Slægten Tåresvamp (Dacrymyces) i Danmark. Svampe 23: 46–61.

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Tommy Knutsson 2005.

Namn och släktskap
 • Rike
  Fungi - svampar 
 • Stam
  Basidiomycota - basidiesvampar 
 • Understam
  Agaricomycotina  
 • Klass
  Dacrymycetes  
 • Ordning
  Dacrymycetales  
 • Familj
  Dacrymycetaceae  
 • Släkte
  Dacrymyces - vedplättar 
 • Art
  Dacrymyces enatus, (Berk. & Curt.) Massee - skorpplätt
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Tommy Knutsson 2005.