Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  rosabrun nopping

Organismgrupp Storsvampar, Basidiesvampar Entoloma catalaunicum
Rosabrun nopping Storsvampar, Basidiesvampar

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
Rosabrun nopping har en hatt som är 1–5 cm bred, först mer eller mindre konisk, sedan utbredd, ej hygrofan eller genomskinligt strimmig, först purpur- eller rödbrun, urbleknande till gråbrun eller brunockra, som ung ofta med blåton nära kanten, filtartat fibrig till småfjällig och ofta radiärt uppsprickande mot kanten. Lameller först vita eller gräddfärgade. Foten är slät eller fårad, åtminstone nedre hälften blå eller gråblå, med tiden bleknande. Sporerna är 9–11 x 6,5–8 µm. Cheilocystider cylindriska eller tillspetsat spolformiga, bildar ett sterilt band i lamelleggen. Hatthudens hår är långa, mycket smala och septerade.
Utbredning
Länsvis förekomst för rosabrun nopping Observationer i Sverige för rosabrun nopping
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
Arten är funnen på ett 10-tal lokaler på Gotland under senare år. Hittills föreligger bara ett fynd på fastlandet: Mölarps ö i Sparsör N Borås 2003. Arten har först under sen tid blivit uppmärksammad i litteraturen och eventuella tidigare fynd har förmodligen inte kunnat artbestämmas. Från övriga Norden finns veterligen bara ett fynd i norra Finland 1978. Den är vitt spridd över hela Europa, t.ex. i Alperna, Pyreneerna och andra bergsområden i Sydeuropa men även på låglandet i västra och norra Europa.
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Nära hotad (NT)
Kriterier
B2b(iii); C2a(i)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Nära hotad (NT)
 • 2005 Nära hotad (NT)
 • 2000 Livskraftig (LC)
Nedbrytare som växer bland förna i öppen torr kalktallskog och sällsynt på alvarmark. Största populationen finns på Gotland. Arten har liten population. En en fortlöpande minskning bedöms pågå, huvudsakligen p.g.a. förtätning av artens biotoper och avverkning av kalktallskog. Omfattningen är dock svår att bedöma. Antalet reproduktiva individer skattas till 2500 (250-5000). Antalet har skattats genom att multiplicera tre faktorer: 1) Troliga antalet aktuella lokaler i landet (50). 2) Bedömt antal unika mycel/lokal (5). 3) En schablon för hur många fragmenterade enheter varje unikt mycel bedöms ge upphov till (10). Antalet lokalområden i landet skattas till 50 (5-100). Utbredningsområdets storlek (EOO) skattas till 10000 (8636-10000) km² och förekomstarean (AOO) till 200 (20-200) km². En minskning av populationen pågår eller förväntas ske. Minskningen avser kvalitén på artens habitat. Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Nära hotad (NT) till Sårbar (VU). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Nära hotad (NT). De skattade värdena för förekomstarea ligger under gränsvärdet för Starkt hotad (EN). Detta i kombination med att fortgående minskning förekommer gör att arten uppfyller kriterierna för kategorin Nära hotad (NT). Fortgående minskning förekommer i kombination med att antalet reproduktiva individer är lågt vilket gör att arten rödlistas som Nära hotad (NT). (B2b(iii); C2a(i)).
Ekologi
Rosabrun nopping växer på ogödslade gräsmarker på kalkunderlag. Biotopen på Gotland beskrivs vara kalktallskog och alvarmark. Fyndet i Finland gjordes i granskog med lövinblandning. I Alperna och Pyreneerna beskrivs biotopen mestadels som betade alpängar och blandskog på kalkgrund i den övre subalpina och lågalpina regionen upp till 2500 m.
Landskapstyper
Skog
Skog
Jordbrukslandskap
Jordbrukslandskap
Förekommer
Viktig
Biotoper
Trädbärande gräsmark
Trädbärande gräsmark
Barrskog
Barrskog
Öppna gräsmarker
Öppna gräsmarker
Öppen fastmark
Öppen fastmark
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Saprotrof/fag, detrivor
Substrat/Föda
Mark/sediment
Mark/sediment
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Agaricomycetes, Ordning Agaricales, Familj Entolomataceae, Släkte Entoloma (rödlingar), Art Entoloma catalaunicum (Singer) Noordel. - rosabrun nopping Synonymer

Kategori Nära hotad (NT)
Kriterier B2b(iii); C2a(i)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Nära hotad (NT)
 • 2005 Nära hotad (NT)
 • 2000 Livskraftig (LC)

Dokumentation Nedbrytare som växer bland förna i öppen torr kalktallskog och sällsynt på alvarmark. Största populationen finns på Gotland. Arten har liten population. En en fortlöpande minskning bedöms pågå, huvudsakligen p.g.a. förtätning av artens biotoper och avverkning av kalktallskog. Omfattningen är dock svår att bedöma. Antalet reproduktiva individer skattas till 2500 (250-5000). Antalet har skattats genom att multiplicera tre faktorer: 1) Troliga antalet aktuella lokaler i landet (50). 2) Bedömt antal unika mycel/lokal (5). 3) En schablon för hur många fragmenterade enheter varje unikt mycel bedöms ge upphov till (10). Antalet lokalområden i landet skattas till 50 (5-100). Utbredningsområdets storlek (EOO) skattas till 10000 (8636-10000) km² och förekomstarean (AOO) till 200 (20-200) km². En minskning av populationen pågår eller förväntas ske. Minskningen avser kvalitén på artens habitat. Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Nära hotad (NT) till Sårbar (VU). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Nära hotad (NT). De skattade värdena för förekomstarea ligger under gränsvärdet för Starkt hotad (EN). Detta i kombination med att fortgående minskning förekommer gör att arten uppfyller kriterierna för kategorin Nära hotad (NT). Fortgående minskning förekommer i kombination med att antalet reproduktiva individer är lågt vilket gör att arten rödlistas som Nära hotad (NT). (B2b(iii); C2a(i)).
Rosabrun nopping har en hatt som är 1–5 cm bred, först mer eller mindre konisk, sedan utbredd, ej hygrofan eller genomskinligt strimmig, först purpur- eller rödbrun, urbleknande till gråbrun eller brunockra, som ung ofta med blåton nära kanten, filtartat fibrig till småfjällig och ofta radiärt uppsprickande mot kanten. Lameller först vita eller gräddfärgade. Foten är slät eller fårad, åtminstone nedre hälften blå eller gråblå, med tiden bleknande. Sporerna är 9–11 x 6,5–8 µm. Cheilocystider cylindriska eller tillspetsat spolformiga, bildar ett sterilt band i lamelleggen. Hatthudens hår är långa, mycket smala och septerade.

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för rosabrun nopping

Länsvis förekomst och status för rosabrun nopping baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för rosabrun nopping

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.Arten är funnen på ett 10-tal lokaler på Gotland under senare år. Hittills föreligger bara ett fynd på fastlandet: Mölarps ö i Sparsör N Borås 2003. Arten har först under sen tid blivit uppmärksammad i litteraturen och eventuella tidigare fynd har förmodligen inte kunnat artbestämmas. Från övriga Norden finns veterligen bara ett fynd i norra Finland 1978. Den är vitt spridd över hela Europa, t.ex. i Alperna, Pyreneerna och andra bergsområden i Sydeuropa men även på låglandet i västra och norra Europa.
 • Rike
  Fungi - svampar 
 • Stam
  Basidiomycota - basidiesvampar 
 • Understam
  Agaricomycotina  
 • Klass
  Agaricomycetes  
 • Underklass
  Agaricomycetidae  
 • Ordning
  Agaricales  
 • Familj
  Entolomataceae  
 • Släkte
  Entoloma - rödlingar 
 • Art
  Entoloma catalaunicum(Singer) Noordel. - rosabrun nopping

Rosabrun nopping växer på ogödslade gräsmarker på kalkunderlag. Biotopen på Gotland beskrivs vara kalktallskog och alvarmark. Fyndet i Finland gjordes i granskog med lövinblandning. I Alperna och Pyreneerna beskrivs biotopen mestadels som betade alpängar och blandskog på kalkgrund i den övre subalpina och lågalpina regionen upp till 2500 m.

Ekologisk grupp: Saprotrof/fag, detrivor

Landskapstyper som är viktiga för arten: Skog

Landskapstyper där arten kan förekomma: Jordbrukslandskap

Biotoper som är viktiga för arten: Trädbärande gräsmark, Barrskog, Öppna gräsmarker, Öppen fastmark

Substrat/Föda:
Mark/sediment (Viktig)
Igenväxning av gräsmarker på grund av upphörande hävd är det viktigaste hotet mot arten.

Påverkan
 • Igenväxning (Stor negativ effekt)
 • Avverkning (Stor negativ effekt)
Fortsatt hävd av kända lokaler genom bete eller slåtter är viktigt. Arten kan vara mer utbredd i Sverige än vad som hittills är känt. Den bör därför eftersökas, särskilt på kalkrika områden i fjälltrakterna eftersom den växer i sådan miljö i Mellaneuropa.
Utländska namn – NO: Blårandrødskivesopp.

Noordeloos, M.E. 1992. Entoloma s.l. Fungi Europaei 5. Libreria editrice Giovanna Biella, Saronno.

Senn-Irlet, B., Mohn Jenssen, K, & Gulden, G. 1990. Arctic and Alpine Fungi 3:33, Soppkonsulenten A/S. Oslo.

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Stig Jacobsson 2005.

Namn och släktskap
 • Rike
  Fungi - svampar 
 • Stam
  Basidiomycota - basidiesvampar 
 • Understam
  Agaricomycotina  
 • Klass
  Agaricomycetes  
 • Underklass
  Agaricomycetidae  
 • Ordning
  Agaricales  
 • Familj
  Entolomataceae  
 • Släkte
  Entoloma - rödlingar 
 • Art
  Entoloma catalaunicum, (Singer) Noordel. - rosabrun nopping
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Stig Jacobsson 2005.