Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  Entoloma chloropolium

Organismgrupp Storsvampar, Basidiesvampar Entoloma chloropolium
  Storsvampar, Basidiesvampar

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
Entoloma chloropolium är en rödskivling med en 10–20 mm bred hatt. Den är först konvex men blir till slut konkav med vågig kant, och är ofta distinkt navlad. Hatten är ljusbrun till gråbrun, i mitten mörkt gråbrun, som äldre blir den hygrofan. Lamellerna är ljusa till brunaktiga. Foten är 20-40 x 1-2 mm, ljusgrå, slutligen får den en grönblå ton. Fotbasen är ljust grågul. Svampen har ingen lukt eller smak. Sporpulvret färgar skivorna röda. Sporerna är 9–11 x 6,5–7,5 µm, tämligen regelbundet och kantiga.
Utbredning
Länsvis förekomst för Entoloma chloropolium Observationer i Sverige för Entoloma chloropolium
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
Svampen finns på cirka 10 lokaler i landet i Skånes, Östergötlands, Västra Götalands, Dalarnas, Jämtlands och Västernorrlands län. I övrigt är den spridd i norra och västra Europa.
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Nära hotad (NT)
Kriterier
B2b(iii)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Nära hotad (NT)
 • 2005 Kunskapsbrist (DD)
 • 2000 Livskraftig (LC)
Nedbrytare i grässvål i välhävdad och ogödslad slåtter- och betesmark. Första gången konstaterad i landet 1997. Idag känd från cirka 10 lokaler i landet, från Skåne i söder upp till Västernorrland. Total population i landet har en begränsad förekomstarea och bedöms fortgående minska, huvudsakligen p.g.a. upphörande hävd och försämrad habitatkvalité. Arten missgynnas även av olika åtgärder som leder till förhöjda näringsnivåer i mark. Antalet reproduktiva individer skattas till 5000 (500-10000). Antalet har skattats genom att multiplicera tre faktorer: 1) Troliga antalet aktuella lokaler i landet (100). 2) Bedömt antal unika mycel/lokal (5). 3) En schablon för hur många fragmenterade enheter varje unikt mycel bedöms ge upphov till (10). Antalet lokalområden i landet skattas till 100 (10-200). Utbredningsområdets storlek (EOO) överskrider gränsvärdet för rödlistning. Förekomstarean (AOO) skattas till 400 (44-400) km². En minskning av populationen pågår eller förväntas ske. Minskningen avser kvalitén på artens habitat. Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Nära hotad (NT) till Sårbar (VU). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Nära hotad (NT). De skattade värdena för förekomstarea ligger under gränsvärdet för Starkt hotad (EN). Detta i kombination med att fortgående minskning förekommer gör att arten uppfyller kriterierna för kategorin Nära hotad (NT). (B2b(iii)).
Ekologi
Svampen förekommer under augusti till oktober. Den växer i grässvålen, i ogödslade slåttermarker, på ängsmarker och även i öppna lövskogar, på kalkhaltig jord.
Landskapstyper
Jordbrukslandskap
Jordbrukslandskap
Skog
Skog
Förekommer
Viktig
Biotoper
Öppna gräsmarker
Öppna gräsmarker
Öppen fastmark
Öppen fastmark
Trädbärande gräsmark
Trädbärande gräsmark
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Saprotrof/fag, detrivor
Substrat/Föda
Mark/sediment
Mark/sediment
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Agaricomycetes, Ordning Agaricales, Familj Entolomataceae, Släkte Entoloma (rödlingar), Art Entoloma chloropolium (Fr.) M. M. Moser Synonymer

Kategori Nära hotad (NT)
Kriterier B2b(iii)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Nära hotad (NT)
 • 2005 Kunskapsbrist (DD)
 • 2000 Livskraftig (LC)

Dokumentation Nedbrytare i grässvål i välhävdad och ogödslad slåtter- och betesmark. Första gången konstaterad i landet 1997. Idag känd från cirka 10 lokaler i landet, från Skåne i söder upp till Västernorrland. Total population i landet har en begränsad förekomstarea och bedöms fortgående minska, huvudsakligen p.g.a. upphörande hävd och försämrad habitatkvalité. Arten missgynnas även av olika åtgärder som leder till förhöjda näringsnivåer i mark. Antalet reproduktiva individer skattas till 5000 (500-10000). Antalet har skattats genom att multiplicera tre faktorer: 1) Troliga antalet aktuella lokaler i landet (100). 2) Bedömt antal unika mycel/lokal (5). 3) En schablon för hur många fragmenterade enheter varje unikt mycel bedöms ge upphov till (10). Antalet lokalområden i landet skattas till 100 (10-200). Utbredningsområdets storlek (EOO) överskrider gränsvärdet för rödlistning. Förekomstarean (AOO) skattas till 400 (44-400) km². En minskning av populationen pågår eller förväntas ske. Minskningen avser kvalitén på artens habitat. Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Nära hotad (NT) till Sårbar (VU). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Nära hotad (NT). De skattade värdena för förekomstarea ligger under gränsvärdet för Starkt hotad (EN). Detta i kombination med att fortgående minskning förekommer gör att arten uppfyller kriterierna för kategorin Nära hotad (NT). (B2b(iii)).
Entoloma chloropolium är en rödskivling med en 10–20 mm bred hatt. Den är först konvex men blir till slut konkav med vågig kant, och är ofta distinkt navlad. Hatten är ljusbrun till gråbrun, i mitten mörkt gråbrun, som äldre blir den hygrofan. Lamellerna är ljusa till brunaktiga. Foten är 20-40 x 1-2 mm, ljusgrå, slutligen får den en grönblå ton. Fotbasen är ljust grågul. Svampen har ingen lukt eller smak. Sporpulvret färgar skivorna röda. Sporerna är 9–11 x 6,5–7,5 µm, tämligen regelbundet och kantiga.

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för Entoloma chloropolium

Länsvis förekomst och status för baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för Entoloma chloropolium

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.Svampen finns på cirka 10 lokaler i landet i Skånes, Östergötlands, Västra Götalands, Dalarnas, Jämtlands och Västernorrlands län. I övrigt är den spridd i norra och västra Europa.
 • Rike
  Fungi - svampar 
 • Stam
  Basidiomycota - basidiesvampar 
 • Understam
  Agaricomycotina  
 • Klass
  Agaricomycetes  
 • Underklass
  Agaricomycetidae  
 • Ordning
  Agaricales  
 • Familj
  Entolomataceae  
 • Släkte
  Entoloma - rödlingar 
 • Art
  Entoloma chloropolium(Fr.) M. M. Moser

Svampen förekommer under augusti till oktober. Den växer i grässvålen, i ogödslade slåttermarker, på ängsmarker och även i öppna lövskogar, på kalkhaltig jord.

Ekologisk grupp: Saprotrof/fag, detrivor

Landskapstyper som är viktiga för arten: Jordbrukslandskap

Landskapstyper där arten kan förekomma: Skog

Biotoper som är viktiga för arten: Öppna gräsmarker, Öppen fastmark

Biotoper där arten kan förekomma: Trädbärande gräsmark

Substrat/Föda:
Mark/sediment (Viktig)
Upphörd hävd och igenväxning av gräsmarker och förbuskning av lövskogar är hot mot arten. Konstgödsling av ängsmarker är även ett problem.

Påverkan
 • Igenväxning (Stor negativ effekt)
 • Ökad näringsbelastning (Stor negativ effekt)
 • Igenplantering (Stor negativ effekt)
Viktigaste åtgärden ar att lokalerna där arten är funnen får en ändamålsenlig hävd. Eventuellt kan skydd av de områden där svampen är påträffad bli aktuellt. I områden där svampen blivit funnen förekommer även andra mer eller mindre ovanliga arter med liknande behov.
En dåligt känd art. Första gången arten konstaterades i landet var 1997.

Nordeloos, M.E. 1992. Entoloma s.l., Fungi Europaei 5., s. 558. Saronno 1992

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Karin Bohlin 2005.

Namn och släktskap
 • Rike
  Fungi - svampar 
 • Stam
  Basidiomycota - basidiesvampar 
 • Understam
  Agaricomycotina  
 • Klass
  Agaricomycetes  
 • Underklass
  Agaricomycetidae  
 • Ordning
  Agaricales  
 • Familj
  Entolomataceae  
 • Släkte
  Entoloma - rödlingar 
 • Art
  Entoloma chloropolium, (Fr.) M. M. Moser
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Karin Bohlin 2005.