Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  lundbläcksvamp

Organismgrupp Storsvampar, Basidiesvampar Coprinopsis insignis
Lundbläcksvamp Storsvampar, Basidiesvampar

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
Lundbläcksvamp är en ganska stor bläcksvamp som växer i klungor eller gruppvis. Hatten är brungrå, i mitten med brunviolett ton och som ung överdragen av vita velumfibrer. Foten är rotlikt avsmalnande mot basen. Arten skiljs lätt från liknande bläcksvampar (t.ex. grå bläcksvamp) i mikroskop genom att sporerna är vårtiga.
Utbredning
Länsvis förekomst för lundbläcksvamp Observationer i Sverige för lundbläcksvamp
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
Arten förekommer sällsynt i södra och mellersta Sverige. 28 kända aktuella lokaler i landet, påfallande många utgörs av välkända lundreservat som t.ex. Rya Skog i Göteborg, Näverkärr i Bohuslän, Munkängarna på Kinnekulle, Hansta på Järvafältet nära Stockholm, Vårdsätra och Fiby urskog i Uppland. Lever i väl undersökta miljöer. Det verkliga antalet lokaler i landet bedöms inte överstiga 600, vilket motsvarar 2 000 individer. Ingen påtaglig minskning. Arten anses som mycket sällsynt i Danmark och är ej funnen i Norge eller Finland. Den anses som ganska sällsynt även i Mellaneuropa och kring Medelhavet.
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Nära hotad (NT)
Kriterier
D1
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Nära hotad (NT)
 • 2005 Nära hotad (NT)
 • 2000 Nära hotad (NT)
Nedbrytare på begravd ved intill basen av gamla levande och nyligen döda lövträd samt stubbar, helst alm och lönn i näringsrik ädellövskog och lund. Få fynd och liten population gör bedömning av minskningstakt svår. Effekterna av almsjukan utgör på sikt ett allvarligt hot. Antalet reproduktiva individer skattas till 1400 (120-2800). Antalet har skattats genom att multiplicera tre faktorer: 1) Troliga antalet aktuella lokaler i landet (350). 2) Bedömt antal unika mycel/lokal (2). 3) En schablon för hur många fragmenterade enheter varje unikt mycel bedöms ge upphov till (2). Antalet lokalområden i landet skattas till 350 (34-700). Utbredningsområdets storlek (EOO) överskrider gränsvärdet för rödlistning. Förekomstarean (AOO) skattas till 1000 (196-1000) km². Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Livskraftig (LC) till Starkt hotad (EN). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Nära hotad (NT). Antalet individer bedöms överstiga gränsvärdet för Sårbar (VU) enligt D-kriteriet. (D1).
Ekologi
Lundbläcksvampen är nedbrytare som vanligen växer på begravd lövved, ofta invid basen av levande träd eller i anslutning till gamla stubbar etc. Det uppges också att den kan växa direkt på stammar t.ex. i gamla kvisthål. Fyndplatserna antyder att den är knuten till rika miljöer med lång kontinuitet av död ved. Som regel uppträder fruktkroppar bara på någon enstaka till ett par ställen på varje lokal. Varje plats rymmer troligtvis en genetiskt unik svampindivid (genet) som kan fragmenteras till 10 eller flera frilevande men genetiskt identiska mycel (rameter, motsvarar IUCN:s definition av individ). Fruktkropparna är kortlivade, men markmycelet kan ha lång livslängd, flera decennier, eller mer.
Landskapstyper
Skog
Skog
Förekommer
Viktig
Biotoper
Lövskog
Lövskog
Ädellövskog
Ädellövskog
Trädbärande gräsmark
Trädbärande gräsmark
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Saprotrof/fag, detrivor
Substrat/Föda
Ved och bark
Ved och bark
· almar
· almar
· björkar
· björkar
· bokar
· bokar
· ekar
· ekar
· lönnar
· lönnar
· oxlar
· oxlar
· popplar
· popplar
· skogslönn
· skogslönn
Levande träd
Levande träd
Dött träd
Dött träd
· skogsalm
· skogsalm
· skogslönn
· skogslönn
Mark/sediment
Mark/sediment
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Agaricomycetes, Ordning Agaricales, Familj Psathyrellaceae, Släkte Coprinopsis, Art Coprinopsis insignis (Peck) Redhead, Vilgalys & Moncalvo - lundbläcksvamp Synonymer Coprinus insignis Peck, Coprinus alopecia Lasch ss. auct.

Kategori Nära hotad (NT)
Kriterier D1
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Nära hotad (NT)
 • 2005 Nära hotad (NT)
 • 2000 Nära hotad (NT)

Dokumentation Nedbrytare på begravd ved intill basen av gamla levande och nyligen döda lövträd samt stubbar, helst alm och lönn i näringsrik ädellövskog och lund. Få fynd och liten population gör bedömning av minskningstakt svår. Effekterna av almsjukan utgör på sikt ett allvarligt hot. Antalet reproduktiva individer skattas till 1400 (120-2800). Antalet har skattats genom att multiplicera tre faktorer: 1) Troliga antalet aktuella lokaler i landet (350). 2) Bedömt antal unika mycel/lokal (2). 3) En schablon för hur många fragmenterade enheter varje unikt mycel bedöms ge upphov till (2). Antalet lokalområden i landet skattas till 350 (34-700). Utbredningsområdets storlek (EOO) överskrider gränsvärdet för rödlistning. Förekomstarean (AOO) skattas till 1000 (196-1000) km². Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Livskraftig (LC) till Starkt hotad (EN). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Nära hotad (NT). Antalet individer bedöms överstiga gränsvärdet för Sårbar (VU) enligt D-kriteriet. (D1).
Lundbläcksvamp är en ganska stor bläcksvamp som växer i klungor eller gruppvis. Hatten är brungrå, i mitten med brunviolett ton och som ung överdragen av vita velumfibrer. Foten är rotlikt avsmalnande mot basen. Arten skiljs lätt från liknande bläcksvampar (t.ex. grå bläcksvamp) i mikroskop genom att sporerna är vårtiga.

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för lundbläcksvamp

Länsvis förekomst och status för lundbläcksvamp baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för lundbläcksvamp

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.Arten förekommer sällsynt i södra och mellersta Sverige. 28 kända aktuella lokaler i landet, påfallande många utgörs av välkända lundreservat som t.ex. Rya Skog i Göteborg, Näverkärr i Bohuslän, Munkängarna på Kinnekulle, Hansta på Järvafältet nära Stockholm, Vårdsätra och Fiby urskog i Uppland. Lever i väl undersökta miljöer. Det verkliga antalet lokaler i landet bedöms inte överstiga 600, vilket motsvarar 2 000 individer. Ingen påtaglig minskning. Arten anses som mycket sällsynt i Danmark och är ej funnen i Norge eller Finland. Den anses som ganska sällsynt även i Mellaneuropa och kring Medelhavet.
 • Rike
  Fungi - svampar 
 • Stam
  Basidiomycota - basidiesvampar 
 • Understam
  Agaricomycotina  
 • Klass
  Agaricomycetes  
 • Underklass
  Agaricomycetidae  
 • Ordning
  Agaricales  
 • Familj
  Psathyrellaceae  
 • Släkte
  Coprinopsis  
 • Art
  Coprinopsis insignis(Peck) Redhead, Vilgalys & Moncalvo - lundbläcksvamp
  Synonymer
  Coprinus insignis Peck
  Coprinus alopecia Lasch ss. auct.

Lundbläcksvampen är nedbrytare som vanligen växer på begravd lövved, ofta invid basen av levande träd eller i anslutning till gamla stubbar etc. Det uppges också att den kan växa direkt på stammar t.ex. i gamla kvisthål. Fyndplatserna antyder att den är knuten till rika miljöer med lång kontinuitet av död ved. Som regel uppträder fruktkroppar bara på någon enstaka till ett par ställen på varje lokal. Varje plats rymmer troligtvis en genetiskt unik svampindivid (genet) som kan fragmenteras till 10 eller flera frilevande men genetiskt identiska mycel (rameter, motsvarar IUCN:s definition av individ). Fruktkropparna är kortlivade, men markmycelet kan ha lång livslängd, flera decennier, eller mer.

Ekologisk grupp: Saprotrof/fag, detrivor

Landskapstyper som är viktiga för arten: Skog

Biotoper som är viktiga för arten: Lövskog, Ädellövskog

Biotoper där arten kan förekomma: Trädbärande gräsmark

Substrat/Föda:
Ved och bark (Viktig)
· almar - Ulmus (Viktig)
· björkar - Betula (Har betydelse)
· bokar - Fagus (Har betydelse)
· ekar - Quercus (Har betydelse)
· lönnar - Acer (Viktig)
· oxlar - Sorbus (Har betydelse)
· popplar - Populus (Viktig)
· skogslönn - Acer platanoides (Har betydelse)
Levande träd (Viktig)
Dött träd (Viktig)
· skogsalm - Ulmus glabra (Viktig)
· skogslönn - Acer platanoides (Har betydelse)
Mark/sediment (Har betydelse)
På ej säkerställda lokaler hotas arten främst av avverkning. I skyddade områden kan felaktigt inriktad skötsel, som leder till att mängden död ved minskar, vara ett hot.

Påverkan
 • Avverkning (Stor negativ effekt)
 • Minskning av relaterad art (Viss negativ effekt)
Lundbläcksvamp förefaller vara en god indikator på rik och skyddsvärd lundmiljö. Förekomster som inte åtnjuter formellt skydd bör säkerställas. I skyddade områden måste skötseln anpassas så att arten gynnas vilket sker bäst om områdena lämnas till fri utveckling. Bortrensning av skadade eller döda träd, lågor och stubbar får inte förekomma. Arten bör ytterligare eftersökas på lämpliga platser.

Michael, E., Hennig, B. & Kreisel, H. 1977. Handbuch für Pilzkunde. IV. Gustav Fischer Verlag, Jena.

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Stig Jacobsson 1997.

Namn och släktskap
 • Rike
  Fungi - svampar 
 • Stam
  Basidiomycota - basidiesvampar 
 • Understam
  Agaricomycotina  
 • Klass
  Agaricomycetes  
 • Underklass
  Agaricomycetidae  
 • Ordning
  Agaricales  
 • Familj
  Psathyrellaceae  
 • Släkte
  Coprinopsis  
 • Art
  Coprinopsis insignis, (Peck) Redhead, Vilgalys & Moncalvo - lundbläcksvamp
  Synonymer
  Coprinus insignis Peck
  Coprinus alopecia Lasch ss. auct.
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Stig Jacobsson 1997.