Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  taigafiberskinn

Organismgrupp Storsvampar, Basidiesvampar Fibricium lapponicum
Taigafiberskinn Storsvampar, Basidiesvampar

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
Fruktkropparna är utbredda, membranlika och tämligen fasta men med ett relativt luckert mycelskikt i botten. Kanten är trådig med myceltågor som också genomväver veden under fruktkroppen. Hymeniet är slätt och gräddgult. Hyferna har söljor och den basal hyfvävnaden innehåller skeletthyfer. Kristallklädda, något tjockväggiga cystider förekommer, ibland dock sparsamt. Sporerna är elliptiska. Svampen liknar flagskinn (Ceraceomyces violascens) som dock saknar skeletthyfer och i regel har en violett anstrykning över hymeniet.
Utbredning
Länsvis förekomst för taigafiberskinn Observationer i Sverige för taigafiberskinn
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
Arten är noterad från sex lokaler varav tre är aktuella (Härjedalen, Lappland). Övriga fynd är ifrån Åsele Lappmark och från Muddus nationalpark, där typmaterialet är samlat. I Norge har arten hittats ett 15-tal gånger från de sydligaste delarna upp till Nordland. I Finland är den funnen flera gånger i den mellersta delarna av landet. Arten är inte känd från andra delar av Europa men samlad i östra Sibirien och i British Columbia i Canada. Arten förefaller vara knuten till boreal barrskog och har bara setts i äldre skog. Arten kan inte omedelbart kännas igen i fält och förbigås kanske därför vid naturinventeringar. Eventuella förändringar i populationen är därför svåra att bedöma.
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Sårbar (VU)
Kriterier
C2a(i)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Sårbar (VU)
 • 2005 Ej bedömd (NE)
 • 2000 Livskraftig (LC)
Nedbrytare i grova och starkt nedbrutna lågor av gran, mer sällan tall, i äldre barrskog med mkt död ved. 5 kända lokaler i landet varav tre efter 1980 (2014). Troligen förbisedd eftersom arten förefaller ha en nordlig utbredning och förekommer på lokaler som få mykologer besöker. Fortgående minskning bedöms pågå, huvudsakligen p.g.a. slutavverkningar och försämrad tillgång till död ved av lämplig kvalitet. Antalet reproduktiva individer skattas till 2500 (100-5000). Antalet har skattats genom att multiplicera tre faktorer: 1) Troliga antalet aktuella lokaler i landet (250). 2) Bedömt antal unika mycel/lokal (5). 3) En schablon för hur många fragmenterade enheter varje unikt mycel bedöms ge upphov till (2). Antalet lokalområden i landet skattas till 250 (4-500). Utbredningsområdets storlek (EOO) överskrider gränsvärdet för rödlistning. Förekomstarean (AOO) skattas till 1000 km². En minskning av populationen pågår eller förväntas ske. Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Sårbar (VU) till Starkt hotad (EN). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Sårbar (VU). Fortgående minskning förekommer i kombination med att antalet reproduktiva individer är lågt vilket gör att arten hamnar i kategorin Sårbar (VU). (C2a(i)).
Ekologi
Nedbrytare på lågor av gran och tall och ger upphov till vitröta i veden. Den hittas i barrskog och blandskog, oftast på frisk till något fuktig mark med blåbärsris eller ormbunkar. Lågorna är relativt intakta och har ofta barken kvar. Fruktkroppar uppträder där lågan ligger i kontakt med marken.
Landskapstyper
Skog
Skog
Förekommer
Viktig
Biotoper
Barrskog
Barrskog
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Saprotrof/fag, detrivor
Substrat/Föda
Ved och bark
Ved och bark
· gran
· gran
· tall
· tall
Dött träd
Dött träd
· gran
· gran
· tall
· tall
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Agaricomycetes, Ordning Hymenochaetales, Familj Hymenochaetales, genera incertae sedis, Släkte Fibricium, Art Fibricium lapponicum J.Erikss. - taigafiberskinn Synonymer

Kategori Sårbar (VU)
Kriterier C2a(i)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Sårbar (VU)
 • 2005 Ej bedömd (NE)
 • 2000 Livskraftig (LC)

Dokumentation Nedbrytare i grova och starkt nedbrutna lågor av gran, mer sällan tall, i äldre barrskog med mkt död ved. 5 kända lokaler i landet varav tre efter 1980 (2014). Troligen förbisedd eftersom arten förefaller ha en nordlig utbredning och förekommer på lokaler som få mykologer besöker. Fortgående minskning bedöms pågå, huvudsakligen p.g.a. slutavverkningar och försämrad tillgång till död ved av lämplig kvalitet. Antalet reproduktiva individer skattas till 2500 (100-5000). Antalet har skattats genom att multiplicera tre faktorer: 1) Troliga antalet aktuella lokaler i landet (250). 2) Bedömt antal unika mycel/lokal (5). 3) En schablon för hur många fragmenterade enheter varje unikt mycel bedöms ge upphov till (2). Antalet lokalområden i landet skattas till 250 (4-500). Utbredningsområdets storlek (EOO) överskrider gränsvärdet för rödlistning. Förekomstarean (AOO) skattas till 1000 km². En minskning av populationen pågår eller förväntas ske. Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Sårbar (VU) till Starkt hotad (EN). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Sårbar (VU). Fortgående minskning förekommer i kombination med att antalet reproduktiva individer är lågt vilket gör att arten hamnar i kategorin Sårbar (VU). (C2a(i)).
Fruktkropparna är utbredda, membranlika och tämligen fasta men med ett relativt luckert mycelskikt i botten. Kanten är trådig med myceltågor som också genomväver veden under fruktkroppen. Hymeniet är slätt och gräddgult. Hyferna har söljor och den basal hyfvävnaden innehåller skeletthyfer. Kristallklädda, något tjockväggiga cystider förekommer, ibland dock sparsamt. Sporerna är elliptiska. Svampen liknar flagskinn (Ceraceomyces violascens) som dock saknar skeletthyfer och i regel har en violett anstrykning över hymeniet.

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för taigafiberskinn

Länsvis förekomst och status för taigafiberskinn baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för taigafiberskinn

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.Arten är noterad från sex lokaler varav tre är aktuella (Härjedalen, Lappland). Övriga fynd är ifrån Åsele Lappmark och från Muddus nationalpark, där typmaterialet är samlat. I Norge har arten hittats ett 15-tal gånger från de sydligaste delarna upp till Nordland. I Finland är den funnen flera gånger i den mellersta delarna av landet. Arten är inte känd från andra delar av Europa men samlad i östra Sibirien och i British Columbia i Canada. Arten förefaller vara knuten till boreal barrskog och har bara setts i äldre skog. Arten kan inte omedelbart kännas igen i fält och förbigås kanske därför vid naturinventeringar. Eventuella förändringar i populationen är därför svåra att bedöma.
 • Rike
  Fungi - svampar 
 • Stam
  Basidiomycota - basidiesvampar 
 • Understam
  Agaricomycotina  
 • Klass
  Agaricomycetes  
 • Underklass
  Agaricomycetes, ordines incertae sedis  
 • Ordning
  Hymenochaetales  
 • Familj
  Hymenochaetales, genera incertae sedis  
 • Släkte
  Fibricium  
 • Art
  Fibricium lapponicumJ.Erikss. - taigafiberskinn

Nedbrytare på lågor av gran och tall och ger upphov till vitröta i veden. Den hittas i barrskog och blandskog, oftast på frisk till något fuktig mark med blåbärsris eller ormbunkar. Lågorna är relativt intakta och har ofta barken kvar. Fruktkroppar uppträder där lågan ligger i kontakt med marken.

Ekologisk grupp: Saprotrof/fag, detrivor

Landskapstyper som är viktiga för arten: Skog

Biotoper som är viktiga för arten: Barrskog

Substrat/Föda:
Ved och bark (Viktig)
· gran - Picea abies (Viktig)
· tall - Pinus sylvestris (Viktig)
Dött träd (Viktig)
· gran - Picea abies (Viktig)
· tall - Pinus sylvestris (Viktig)
Hotas av avverkning av äldre, naturskogsliknande barrskogsbestånd och av att lämpligt substrat inte nybildas i tillräcklig omfattning i kulturskog.

Påverkan
 • Avverkning (Stor negativ effekt)
Skyddade områden i norra Sverige bör inventeras för att klarlägga om arten förekommer i dessa. Fler områden med äldre barrskog bör undantas från skogsbruk, särskilt i anlutning till platser där arten finns eller har funnits.
Utländska namn: FI – aarnikarakka, NO – sibirbarksopp.

Eriksson, J. 1958. Studies in the Heterobasidiomycetes and Homobasidiomycetes-Aphyllophorales of Muddus national park in North Sweden. Symbolae Botanicae Upsaliensis 16(1).

Eriksson, J. & Ryvarden, L. 1975. The Corticiaceae of North Europe, vol. 3 - Coronicium - Hyphoderma. Fungiflora, Oslo.

Petersen, J.H. & Læssøe, T. 2012. Mycokey 3.2 (CD med Funga Nordica, även online) (BILD)

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Karl-Henrik Larsson 2012

Namn och släktskap
 • Rike
  Fungi - svampar 
 • Stam
  Basidiomycota - basidiesvampar 
 • Understam
  Agaricomycotina  
 • Klass
  Agaricomycetes  
 • Underklass
  Agaricomycetes, ordines incertae sedis  
 • Ordning
  Hymenochaetales  
 • Familj
  Hymenochaetales, genera incertae sedis  
 • Släkte
  Fibricium  
 • Art
  Fibricium lapponicum, J.Erikss. - taigafiberskinn
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Karl-Henrik Larsson 2012