Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  puderspindling

Organismgrupp Storsvampar, Basidiesvampar Cortinarius aureopulverulentus
Puderspindling Storsvampar, Basidiesvampar

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
Fastän puderspindling är relativt liten är den en typisk Phlegmacium med slemmig hatt och kantad bulb vid fotbasen. Med sin ockragula, mot kanten citrongula färg, blå lameller och blåton upptill på foten påminner den om arterna i calochrous-komplexet, men den skiljer sig genom att fotknölen inte är lika utpräglat kantad och att velumet är gult (syns bäst på bulbkanten).
Utbredning
Länsvis förekomst för puderspindling Observationer i Sverige för puderspindling
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
Puderspindling är en barrskogsart, som är funnen ett litet antal gånger, främst i de mellersta delarna av landet. Den är hittad i nio landskap från Gotland till Jämtland och fynd kan förväntas även från andra landskap. 80 kända aktuella lokaler i landet (2005). Det verkliga antalet lokaler i landet bedöms inte överstiga 400, vilket motsvarar ungefär 800 genetiskt unika mycel (bedöms motsvara 8 000 individer enligt IUCN:s definitioner). Utbredningen i landet bedöms vara kraftigt fragmenterad. Förekomstarean skattas till som mest omkring 1 500 km2. Total population i landet bedöms ha minskat med mer än 15 % över de senaste 50 åren, p.g.a. slutavverkningar. Minskningen bedöms fortgå framöver. Den är påträffad i Norge och Finland. Dessutom finns den ganska sällsynt i Mellaneuropas bergstrakter och är också uppgiven från England.
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Nära hotad (NT)
Kriterier
A2c+3c+4c; C1
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Sårbar (VU)
 • 2005 Sårbar (VU)
 • 2000 Nära hotad (NT)
Bildar mykorrhiza med gran. Växer i äldre ängsgranskog på kalkrik mark, ofta i anslutning till gamla myrstackar. Huvudsaklig förekomst i äldre kontinuitetsskog men kan även påträffas i yngre granskogar. Total population i landet är liten och bedöms ha minskat och fortsätta minska p.g.a. slutavverkningar av äldre kalkbarrskogar. Antalet reproduktiva individer skattas till 8000 (1000-16000). Antalet har skattats genom att multiplicera tre faktorer: 1) Troliga antalet aktuella lokaler i landet (400). 2) Bedömt antal unika mycel/lokal (2). 3) En schablon för hur många fragmenterade enheter varje unikt mycel bedöms ge upphov till (10). Antalet lokalområden i landet skattas till 400 (50-800). Utbredningsområdets storlek (EOO) överskrider gränsvärdet för rödlistning. Förekomstarean (AOO) skattas till 1200 (244-1200) km². Populationen minskar med mer än 5% inom 50 (= 3 generationer) år. Minskningen avser kvalitén på artens habitat. Minskningstakten uppgår till 15 % inom 50 år. Den minskande trenden har pågått en tid och bedöms fortsätta. Bedömningen baseras på minskad geografisk utbredning och/eller försämrad habitatkvalitet. De skattade värdena som bedömningen baserar sig på ligger alla inom intervallet för kategorin Nära hotad (NT). Minskningstakten för den svenska populationen bedöms vara nära gränsvärdet för Sårbar (VU). Fortgående minskning förekommer i kombination med att antalet reproduktiva individer är lågt vilket gör att arten rödlistas som Nära hotad (NT). (A2c+3c+4c; C1).
Ekologi
Bildar mykorrhiza med gran. Växer i äldre ängsgranskog på kalkrik mark. Påträffas ofta i myrstackar. Fyndplatserna brukar ligga i gammal granskog på kalkrik mark. Arten är troligen knuten till äldre träd. Som regel uppträder fruktkroppar bara på någon enstaka till ett par ställen på varje lokal. Varje plats rymmer troligtvis en genetiskt unik svampindivid (genet) som kan fragmenteras till 10 eller flera frilevande men genetiskt identiska mycel (rameter, motsvarar IUCN:s definition av individ). Fruktkropparna är kortlivade, medan markmycelet kan ha en lång livslängd, flera decennier och potentiellt kan leva lika länge som mykorrhizasvampens värdträd kontinuerligt finns på platsen.
Landskapstyper
Skog
Skog
Förekommer
Viktig
Biotoper
Barrskog
Barrskog
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Mykorrhiza
Substrat/Föda
Växtdelar, ej ved
Växtdelar, ej ved
· gran
· gran
Mark/sediment
Mark/sediment
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Agaricomycetes, Ordning Agaricales, Familj Cortinariaceae, Släkte Cortinarius (spindlingar), Art Cortinarius aureopulverulentus M. M. Moser - puderspindling Synonymer

Kategori Nära hotad (NT)
Kriterier A2c+3c+4c; C1
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Sårbar (VU)
 • 2005 Sårbar (VU)
 • 2000 Nära hotad (NT)

Dokumentation Bildar mykorrhiza med gran. Växer i äldre ängsgranskog på kalkrik mark, ofta i anslutning till gamla myrstackar. Huvudsaklig förekomst i äldre kontinuitetsskog men kan även påträffas i yngre granskogar. Total population i landet är liten och bedöms ha minskat och fortsätta minska p.g.a. slutavverkningar av äldre kalkbarrskogar. Antalet reproduktiva individer skattas till 8000 (1000-16000). Antalet har skattats genom att multiplicera tre faktorer: 1) Troliga antalet aktuella lokaler i landet (400). 2) Bedömt antal unika mycel/lokal (2). 3) En schablon för hur många fragmenterade enheter varje unikt mycel bedöms ge upphov till (10). Antalet lokalområden i landet skattas till 400 (50-800). Utbredningsområdets storlek (EOO) överskrider gränsvärdet för rödlistning. Förekomstarean (AOO) skattas till 1200 (244-1200) km². Populationen minskar med mer än 5% inom 50 (= 3 generationer) år. Minskningen avser kvalitén på artens habitat. Minskningstakten uppgår till 15 % inom 50 år. Den minskande trenden har pågått en tid och bedöms fortsätta. Bedömningen baseras på minskad geografisk utbredning och/eller försämrad habitatkvalitet. De skattade värdena som bedömningen baserar sig på ligger alla inom intervallet för kategorin Nära hotad (NT). Minskningstakten för den svenska populationen bedöms vara nära gränsvärdet för Sårbar (VU). Fortgående minskning förekommer i kombination med att antalet reproduktiva individer är lågt vilket gör att arten rödlistas som Nära hotad (NT). (A2c+3c+4c; C1).
Konventioner Skogsstyrelsens signalart
Fastän puderspindling är relativt liten är den en typisk Phlegmacium med slemmig hatt och kantad bulb vid fotbasen. Med sin ockragula, mot kanten citrongula färg, blå lameller och blåton upptill på foten påminner den om arterna i calochrous-komplexet, men den skiljer sig genom att fotknölen inte är lika utpräglat kantad och att velumet är gult (syns bäst på bulbkanten).

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för puderspindling

Länsvis förekomst och status för puderspindling baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för puderspindling

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.Puderspindling är en barrskogsart, som är funnen ett litet antal gånger, främst i de mellersta delarna av landet. Den är hittad i nio landskap från Gotland till Jämtland och fynd kan förväntas även från andra landskap. 80 kända aktuella lokaler i landet (2005). Det verkliga antalet lokaler i landet bedöms inte överstiga 400, vilket motsvarar ungefär 800 genetiskt unika mycel (bedöms motsvara 8 000 individer enligt IUCN:s definitioner). Utbredningen i landet bedöms vara kraftigt fragmenterad. Förekomstarean skattas till som mest omkring 1 500 km2. Total population i landet bedöms ha minskat med mer än 15 % över de senaste 50 åren, p.g.a. slutavverkningar. Minskningen bedöms fortgå framöver. Den är påträffad i Norge och Finland. Dessutom finns den ganska sällsynt i Mellaneuropas bergstrakter och är också uppgiven från England.
 • Rike
  Fungi - svampar 
 • Stam
  Basidiomycota - basidiesvampar 
 • Understam
  Agaricomycotina  
 • Klass
  Agaricomycetes  
 • Underklass
  Agaricomycetidae  
 • Ordning
  Agaricales  
 • Familj
  Cortinariaceae  
 • Släkte
  Cortinarius - spindlingar 
 • Undersläkte
  Cortinarius subgen. Phlegmacium  
 • Art
  Cortinarius aureopulverulentusM. M. Moser - puderspindling

Bildar mykorrhiza med gran. Växer i äldre ängsgranskog på kalkrik mark. Påträffas ofta i myrstackar. Fyndplatserna brukar ligga i gammal granskog på kalkrik mark. Arten är troligen knuten till äldre träd. Som regel uppträder fruktkroppar bara på någon enstaka till ett par ställen på varje lokal. Varje plats rymmer troligtvis en genetiskt unik svampindivid (genet) som kan fragmenteras till 10 eller flera frilevande men genetiskt identiska mycel (rameter, motsvarar IUCN:s definition av individ). Fruktkropparna är kortlivade, medan markmycelet kan ha en lång livslängd, flera decennier och potentiellt kan leva lika länge som mykorrhizasvampens värdträd kontinuerligt finns på platsen.

Ekologisk grupp: Mykorrhiza

Landskapstyper som är viktiga för arten: Skog

Biotoper som är viktiga för arten: Barrskog

Substrat/Föda:
Växtdelar, ej ved (Viktig)
· gran - Picea abies (Viktig)
Mark/sediment (Viktig)
Rationellt skogsbruk med kalavverkning och markberedning eller kraftig gallring är det främsta hotet på nuvarande växtplatser. På sikt är det ett problem att skogar av denna typ, med stort inslag av äldre träd inte nybildas. Försämrade markförhållanden till följd av luftföroreningar kan också hota arten.

Påverkan
 • Avverkning (Stor negativ effekt)
På kända växtplatser bör ett modifierat skogsbruk tillämpas, i synnerhet på de platser där ytterligare skyddsvärda spindelskivlingar eller andra krävande svampar förekommer. Ett fullständigt skydd för vissa lokaler bör också övervägas. Där avverkning ändå tillåts måste den ske försiktigt så att kontinuiteten i trädskiktet int bryts. Ett tillräckligt antal äldre träd måste finnas kvar i beståndet. Det är önskvärt med stor naturvårdshänsyn i alla områden med äldre granskog på näringsrik mark oavsett om dess flora är känd eller ej.
Utländska namn: NO: Gullrandslørsopp.

Moser, M. 1960. Die Pilze Mitteleuropas Band IV. Die Gattung Phlegmacium. Verlag Julius Klinkhardt, Bad Heilbrunn.

Moser, M. & Jühlich, W. 1985–1994: Farbatlas der Basidiomyceten. III. (Cortinarius:58). Gustav Fischer Verlag, Stuttgart.

Pihl, R. 1992: Presentation av två biotoptyper i Södra Älvsborg. Jordstjärnan 13(1): 23–38.

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Stig Jacobsson 1997.

Namn och släktskap
 • Rike
  Fungi - svampar 
 • Stam
  Basidiomycota - basidiesvampar 
 • Understam
  Agaricomycotina  
 • Klass
  Agaricomycetes  
 • Underklass
  Agaricomycetidae  
 • Ordning
  Agaricales  
 • Familj
  Cortinariaceae  
 • Släkte
  Cortinarius - spindlingar 
 • Undersläkte
  Cortinarius subgen. Phlegmacium  
 • Art
  Cortinarius aureopulverulentus, M. M. Moser - puderspindling
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Stig Jacobsson 1997.