Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  blå lökspindling

Organismgrupp Storsvampar, Basidiesvampar Cortinarius caerulescens
Blå lökspindling Storsvampar, Basidiesvampar

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
Fruktkropp som en typisk Phlegmacium, d.v.s. ganska kompakt och köttig med klibbig eller något slemmig hatt och kraftig fot med kantad bulb vid basen. Som ung har hatten en inrullad eller nedvikt kant, i utvuxet skick blir den 5–10 cm bred, ljust blå till blågrå och något inväxt trådig. Den blå tonen försvinner med tiden och övergår till ockrabrunt. Lameller täta, blågrå. Fot 4–8 x 1–2,5 cm, bulben upp till 4 cm bred. I början är foten starkt fibrig eller ullig av en gråviolett cortina. Det yttre velumet är gulvitt (även på insidan) men bildar vanligen inte någon tydlig volva. Kött gråblått men något gulbrunt närmast under hatthuden, ockragult i skador. Lukt ofta obehaglig hos äldre fruktkroppar. Sporer 8–10 x 4,5–5,5 µm, mandelformiga, fint vårtiga. I rödlistan 2005 inkluderades även den snarlika arten Cortinarius moënne-loccozii i bedömningen av "C. caerulescens". Den växer dock under hassel och eventuellt ek. Bl.a. med hjälp av DNA-sekvensering har man nu påvisat att det är två väl skilda arter.
Utbredning
Länsvis förekomst för blå lökspindling Observationer i Sverige för blå lökspindling
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
En i huvudsak mellaneuropeisk art som i Sverige bara är känd från fem lokaler i Skåne och en i södra Halland. Den är inte alltför sällsynt i Danmark vilket antyder att den kan förekomma på fler lokaler i Skåne än vad som hittills är känt. Ej funnen i de andra nordiska länderna. Arten anses vara relativt vanlig i Mellaneuropa men även där kan den ha sammanblandats med den snarlika Cortinarius moënne-loccozii.
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Sårbar (VU)
Kriterier
D1
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Sårbar (VU)
 • 2005 Starkt hotad (EN)
 • 2000 Starkt hotad (EN)
Bildar mykorrhiza med bok i örtrik bokskog på kalkrik mark. Genom ett förbättrat kunskapsläge har man visat att taxonet som bedömdes under namnet C. caerulescens i rödlistan 2005 och tidigare består av två arter med olika ekologi. C. caerulescens s.str. växer med bok, och C. moënne-loccozii växer med ek och hassel. Blå lökspindelskivling är känd genom mycket få fynd och den totala population bedöms som mycket liten i landet. Svårt att bedöma ev. minskning. Antalet reproduktiva individer skattas till 500 (100-1000). Antalet har skattats genom att multiplicera tre faktorer: 1) Troliga antalet aktuella lokaler i landet (25). 2) Bedömt antal unika mycel/lokal (2). 3) En schablon för hur många fragmenterade enheter varje unikt mycel bedöms ge upphov till (10). Antalet lokalområden i landet skattas till 25 (5-50). Utbredningsområdets storlek (EOO) skattas till 20000 (10000-20000) km² och förekomstarean (AOO) till 200 (20-200) km². En minskning av populationen pågår eller förväntas ske. Minskningen avser kvalitén på artens habitat. Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Nära hotad (NT) till Starkt hotad (EN). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Sårbar (VU). Antalet individer bedöms vara lägre än gränsvärdet för Sårbar (VU) enligt D-kriteriet. (D1).
Ekologi
Bildar mykorrhiza med bok på kalk- och näringsrik mark. Genom ett förbättrat kunskapsläge har man kunnat påvisa att taxonet som bedömdes under namnet C. caerulescens i rödlistan 2005 består av två arter med olika ekologi. C. caerulescens s.str. växer med bok, och C. moënne-loccozii växer med hassel eller ek. C. caerulescens s.str. är den ovanligare av de två arterna. I rödlistan 2010 bedöms de båda arterna var för sig. Det finns få fynd och den totala populationen bedöms som liten i landet vilket gör det svårt att bedöma ev. minskning.
Landskapstyper
Skog
Skog
Förekommer
Viktig
Biotoper
Lövskog
Lövskog
Ädellövskog
Ädellövskog
Trädbärande gräsmark
Trädbärande gräsmark
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Mykorrhiza
Substrat/Föda
Växtdelar, ej ved
Växtdelar, ej ved
· bok
· bok
Mark/sediment
Mark/sediment
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Agaricomycetes, Ordning Agaricales, Familj Cortinariaceae, Släkte Cortinarius (spindlingar), Art Cortinarius caerulescens (Schaeff.) Fr. - blå lökspindling Synonymer Cortinarius coerulescens, blåköttig spindelskivling, Agaricus caerulescens Schaeff.

Kategori Sårbar (VU)
Kriterier D1
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Sårbar (VU)
 • 2005 Starkt hotad (EN)
 • 2000 Starkt hotad (EN)

Dokumentation Bildar mykorrhiza med bok i örtrik bokskog på kalkrik mark. Genom ett förbättrat kunskapsläge har man visat att taxonet som bedömdes under namnet C. caerulescens i rödlistan 2005 och tidigare består av två arter med olika ekologi. C. caerulescens s.str. växer med bok, och C. moënne-loccozii växer med ek och hassel. Blå lökspindelskivling är känd genom mycket få fynd och den totala population bedöms som mycket liten i landet. Svårt att bedöma ev. minskning. Antalet reproduktiva individer skattas till 500 (100-1000). Antalet har skattats genom att multiplicera tre faktorer: 1) Troliga antalet aktuella lokaler i landet (25). 2) Bedömt antal unika mycel/lokal (2). 3) En schablon för hur många fragmenterade enheter varje unikt mycel bedöms ge upphov till (10). Antalet lokalområden i landet skattas till 25 (5-50). Utbredningsområdets storlek (EOO) skattas till 20000 (10000-20000) km² och förekomstarean (AOO) till 200 (20-200) km². En minskning av populationen pågår eller förväntas ske. Minskningen avser kvalitén på artens habitat. Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Nära hotad (NT) till Starkt hotad (EN). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Sårbar (VU). Antalet individer bedöms vara lägre än gränsvärdet för Sårbar (VU) enligt D-kriteriet. (D1).
Konventioner Skogsstyrelsens signalart
Fruktkropp som en typisk Phlegmacium, d.v.s. ganska kompakt och köttig med klibbig eller något slemmig hatt och kraftig fot med kantad bulb vid basen. Som ung har hatten en inrullad eller nedvikt kant, i utvuxet skick blir den 5–10 cm bred, ljust blå till blågrå och något inväxt trådig. Den blå tonen försvinner med tiden och övergår till ockrabrunt. Lameller täta, blågrå. Fot 4–8 x 1–2,5 cm, bulben upp till 4 cm bred. I början är foten starkt fibrig eller ullig av en gråviolett cortina. Det yttre velumet är gulvitt (även på insidan) men bildar vanligen inte någon tydlig volva. Kött gråblått men något gulbrunt närmast under hatthuden, ockragult i skador. Lukt ofta obehaglig hos äldre fruktkroppar. Sporer 8–10 x 4,5–5,5 µm, mandelformiga, fint vårtiga. I rödlistan 2005 inkluderades även den snarlika arten Cortinarius moënne-loccozii i bedömningen av "C. caerulescens". Den växer dock under hassel och eventuellt ek. Bl.a. med hjälp av DNA-sekvensering har man nu påvisat att det är två väl skilda arter.

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för blå lökspindling

Länsvis förekomst och status för blå lökspindling baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för blå lökspindling

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.En i huvudsak mellaneuropeisk art som i Sverige bara är känd från fem lokaler i Skåne och en i södra Halland. Den är inte alltför sällsynt i Danmark vilket antyder att den kan förekomma på fler lokaler i Skåne än vad som hittills är känt. Ej funnen i de andra nordiska länderna. Arten anses vara relativt vanlig i Mellaneuropa men även där kan den ha sammanblandats med den snarlika Cortinarius moënne-loccozii.
 • Rike
  Fungi - svampar 
 • Stam
  Basidiomycota - basidiesvampar 
 • Understam
  Agaricomycotina  
 • Klass
  Agaricomycetes  
 • Underklass
  Agaricomycetidae  
 • Ordning
  Agaricales  
 • Familj
  Cortinariaceae  
 • Släkte
  Cortinarius - spindlingar 
 • Undersläkte
  Cortinarius subgen. Phlegmacium  
 • Art
  Cortinarius caerulescens(Schaeff.) Fr. - blå lökspindling
  Synonymer
  Cortinarius coerulescens
  blåköttig spindelskivling
  Agaricus caerulescens Schaeff.

Bildar mykorrhiza med bok på kalk- och näringsrik mark. Genom ett förbättrat kunskapsläge har man kunnat påvisa att taxonet som bedömdes under namnet C. caerulescens i rödlistan 2005 består av två arter med olika ekologi. C. caerulescens s.str. växer med bok, och C. moënne-loccozii växer med hassel eller ek. C. caerulescens s.str. är den ovanligare av de två arterna. I rödlistan 2010 bedöms de båda arterna var för sig. Det finns få fynd och den totala populationen bedöms som liten i landet vilket gör det svårt att bedöma ev. minskning.

Ekologisk grupp: Mykorrhiza

Landskapstyper som är viktiga för arten: Skog

Biotoper som är viktiga för arten: Lövskog, Ädellövskog

Biotoper där arten kan förekomma: Trädbärande gräsmark

Substrat/Föda:
Växtdelar, ej ved (Viktig)
· bok - Fagus sylvatica (Viktig)
Mark/sediment (Viktig)
Förändringar av miljön på de få växtplatserna, t.ex gallring där mykorrhizapartnern riskerar att avverkas eller markberedning. Eftersom de kända lokalerna är så få kan även slumpartade händelser som vägdragningar etc ha negativ betydelse. På längre sikt missgynnas arten liksom andra mykorrhizasvampar genom ändrade markförhållanden på grund av luftburna föroreningar.

Påverkan
 • Avverkning (Stor negativ effekt)
Flera av de kända växtplatserna ligger i naturreservat. Även övriga lokaler bör skyddas på något sätt så att de inte riskerar att förstöras av skogliga åtgärder som gallring och/eller markberedning. Blå lökspindling är en indikator på rik ängsbokskog som brukar innehålla en rad mycket sällsynta och rödlistade svamparter. Arten bör eftersökas på lokaler med lämplig biotop.
Utländska namn: NO: Blåslörsopp DK: Blåkødet slørhat FI: Sininuppiseitikki

Brandrud, T.E. et al. 1998. Cortinarius Flora Photographica. B51. (BILD)

Nitare, J. 2000. Signalarter. Indikatorer på skyddsvärd skog. Skogsstyrelsen. s. 250 (BILD)

Vesterholt, J. 2004. Danmarks svampe. 368. (BILD)

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Stig Jacobsson 2011

Namn och släktskap
 • Rike
  Fungi - svampar 
 • Stam
  Basidiomycota - basidiesvampar 
 • Understam
  Agaricomycotina  
 • Klass
  Agaricomycetes  
 • Underklass
  Agaricomycetidae  
 • Ordning
  Agaricales  
 • Familj
  Cortinariaceae  
 • Släkte
  Cortinarius - spindlingar 
 • Undersläkte
  Cortinarius subgen. Phlegmacium  
 • Art
  Cortinarius caerulescens, (Schaeff.) Fr. - blå lökspindling
  Synonymer
  Cortinarius coerulescens
  blåköttig spindelskivling
  Agaricus caerulescens Schaeff.
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Stig Jacobsson 2011