Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  munkspindling

Organismgrupp Storsvampar, Basidiesvampar Cortinarius coerulescentium
Munkspindling Storsvampar, Basidiesvampar

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
Munkspindling är en art i undersläktet Phlegmacium med ljust blågrå eller beige, fint inväxt fibrig och slemmig hatt. Lamellerna är täta och svagt violetta. Även foten är ljust gulgrå eller svagt violett och har en kantad bulb vid basen. I mikroskop är munkspindling skiljbar från andra, liknande arter genom att ha ellipsoida sporer.
Utbredning
Länsvis förekomst för munkspindling Observationer i Sverige för munkspindling
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
En sydlig lövskogsart som är mycket sällsynt i Sverige. Den är känd endast från ett fåtal lokaler på Öland och Gotland, i Västergötland och i Närke men kan nog påträffas i fler landskap. 30 kända aktuella lokaler i landet (2005). Det verkliga antalet lokaler i landet bedöms inte överstiga 150, vilket motsvarar ungefär 750 genetiskt unika mycel (bedöms motsvara 7 500 individer enligt IUCN:s definitioner). Utbredningen i landet bedöms vara kraftigt fragmenterad. Förekomstarean skattas till som mest omkring 600 km2. Total population i landet bedöms ha minskat med mer än 15 % över de senaste 50 åren, p.g.a. igenväxning, beskuggning och försämrat lokalklimat. Minskningen bedöms fortgå framöver Den är funnen både i Danmark och Norge och rödlistad i båda länderna men ej funnen i Finland. Den förefaller vara ganska sällsynt i Syd- och Mellaneuropa, men är kanske något förbisedd.
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Sårbar (VU)
Kriterier
C1+2a(i)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Sårbar (VU)
 • 2005 Sårbar (VU)
 • 2000 Nära hotad (NT)
Bildar mykorrhiza med ek och hassel, sällsynt även avenbok, lind och bok i blandad ädellövskog, hässlen, löväng och betad hagmark på kalkrik mark. Värmekrävande. Total population i landet liten och bedöms ha minskat och fortsatt minska p.g.a. avverkning av värdträd, igenväxning, beskuggning och försämrat lokalklimat. Antalet reproduktiva individer skattas till 7500 (1250-15000). Antalet har skattats genom att multiplicera tre faktorer: 1) Troliga antalet aktuella lokaler i landet (150). 2) Bedömt antal unika mycel/lokal (5). 3) En schablon för hur många fragmenterade enheter varje unikt mycel bedöms ge upphov till (10). Antalet lokalområden i landet skattas till 150 (25-300). Utbredningsområdets storlek (EOO) överskrider gränsvärdet för rödlistning. Förekomstarean (AOO) skattas till 400 (160-400) km². Populationen minskar med mer än 10% inom 50 (= 3 generationer) år. Minskningen avser kvalitén på artens habitat. Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Nära hotad (NT) till Sårbar (VU). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Sårbar (VU). Fortgående minskning förekommer i kombination med att antalet reproduktiva individer är lågt vilket gör att arten hamnar i kategorin Sårbar (VU). (C1+2a(i)).
Ekologi
Bildar mykorrhiza med ek och hassel, ev. även lind i både, sluten och blandad ädellövskog (t.ex. Munkängarna på Kinnekulle), och i mer öppen löväng eller betad hagmark på kalkrik mark. Den är sannolikt värmegynnad. På de kända lokalerna uppträder som regel fruktkroppar bara på någon enstaka till ett par platser. Varje plats rymmer troligtvis en genetiskt unik svampindivid (genet) som kan fragmenteras till 10 eller flera frilevande men genetiskt identiska mycel (rameter, motsvarar IUCN:s definition av individ). Fruktkropparna är kortlivade, medan markmycelet kan ha en lång livslängd, flera decennier och potentiellt kan leva lika länge som mykorrhizasvampens värdträd kontinuerligt finns på platsen.
Landskapstyper
Skog
Skog
Jordbrukslandskap
Jordbrukslandskap
Förekommer
Viktig
Biotoper
Trädbärande gräsmark
Trädbärande gräsmark
Lövskog
Lövskog
Ädellövskog
Ädellövskog
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Mykorrhiza
Substrat/Föda
Växtdelar, ej ved
Växtdelar, ej ved
· avenbok
· avenbok
· hassel
· hassel
· skogsek
· skogsek
· skogslind
· skogslind
Levande träd
Levande träd
· bok
· bok
Mark/sediment
Mark/sediment
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Agaricomycetes, Ordning Agaricales, Familj Cortinariaceae, Släkte Cortinarius (spindlingar), Art Cortinarius coerulescentium Rob. Henry - munkspindling Synonymer Cortinarius caerulescentium Rob. Henry

Kategori Sårbar (VU)
Kriterier C1+2a(i)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Sårbar (VU)
 • 2005 Sårbar (VU)
 • 2000 Nära hotad (NT)

Dokumentation Bildar mykorrhiza med ek och hassel, sällsynt även avenbok, lind och bok i blandad ädellövskog, hässlen, löväng och betad hagmark på kalkrik mark. Värmekrävande. Total population i landet liten och bedöms ha minskat och fortsatt minska p.g.a. avverkning av värdträd, igenväxning, beskuggning och försämrat lokalklimat. Antalet reproduktiva individer skattas till 7500 (1250-15000). Antalet har skattats genom att multiplicera tre faktorer: 1) Troliga antalet aktuella lokaler i landet (150). 2) Bedömt antal unika mycel/lokal (5). 3) En schablon för hur många fragmenterade enheter varje unikt mycel bedöms ge upphov till (10). Antalet lokalområden i landet skattas till 150 (25-300). Utbredningsområdets storlek (EOO) överskrider gränsvärdet för rödlistning. Förekomstarean (AOO) skattas till 400 (160-400) km². Populationen minskar med mer än 10% inom 50 (= 3 generationer) år. Minskningen avser kvalitén på artens habitat. Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Nära hotad (NT) till Sårbar (VU). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Sårbar (VU). Fortgående minskning förekommer i kombination med att antalet reproduktiva individer är lågt vilket gör att arten hamnar i kategorin Sårbar (VU). (C1+2a(i)).
Konventioner Skogsstyrelsens signalart
Munkspindling är en art i undersläktet Phlegmacium med ljust blågrå eller beige, fint inväxt fibrig och slemmig hatt. Lamellerna är täta och svagt violetta. Även foten är ljust gulgrå eller svagt violett och har en kantad bulb vid basen. I mikroskop är munkspindling skiljbar från andra, liknande arter genom att ha ellipsoida sporer.

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för munkspindling

Länsvis förekomst och status för munkspindling baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för munkspindling

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.En sydlig lövskogsart som är mycket sällsynt i Sverige. Den är känd endast från ett fåtal lokaler på Öland och Gotland, i Västergötland och i Närke men kan nog påträffas i fler landskap. 30 kända aktuella lokaler i landet (2005). Det verkliga antalet lokaler i landet bedöms inte överstiga 150, vilket motsvarar ungefär 750 genetiskt unika mycel (bedöms motsvara 7 500 individer enligt IUCN:s definitioner). Utbredningen i landet bedöms vara kraftigt fragmenterad. Förekomstarean skattas till som mest omkring 600 km2. Total population i landet bedöms ha minskat med mer än 15 % över de senaste 50 åren, p.g.a. igenväxning, beskuggning och försämrat lokalklimat. Minskningen bedöms fortgå framöver Den är funnen både i Danmark och Norge och rödlistad i båda länderna men ej funnen i Finland. Den förefaller vara ganska sällsynt i Syd- och Mellaneuropa, men är kanske något förbisedd.
 • Rike
  Fungi - svampar 
 • Stam
  Basidiomycota - basidiesvampar 
 • Understam
  Agaricomycotina  
 • Klass
  Agaricomycetes  
 • Underklass
  Agaricomycetidae  
 • Ordning
  Agaricales  
 • Familj
  Cortinariaceae  
 • Släkte
  Cortinarius - spindlingar 
 • Undersläkte
  Cortinarius subgen. Phlegmacium  
 • Art
  Cortinarius coerulescentiumRob. Henry - munkspindling
  Synonymer
  Cortinarius caerulescentium Rob. Henry

Bildar mykorrhiza med ek och hassel, ev. även lind i både, sluten och blandad ädellövskog (t.ex. Munkängarna på Kinnekulle), och i mer öppen löväng eller betad hagmark på kalkrik mark. Den är sannolikt värmegynnad. På de kända lokalerna uppträder som regel fruktkroppar bara på någon enstaka till ett par platser. Varje plats rymmer troligtvis en genetiskt unik svampindivid (genet) som kan fragmenteras till 10 eller flera frilevande men genetiskt identiska mycel (rameter, motsvarar IUCN:s definition av individ). Fruktkropparna är kortlivade, medan markmycelet kan ha en lång livslängd, flera decennier och potentiellt kan leva lika länge som mykorrhizasvampens värdträd kontinuerligt finns på platsen.

Ekologisk grupp: Mykorrhiza

Landskapstyper som är viktiga för arten: Skog

Landskapstyper där arten kan förekomma: Jordbrukslandskap

Biotoper som är viktiga för arten: Trädbärande gräsmark, Lövskog, Ädellövskog

Substrat/Föda:
Växtdelar, ej ved (Viktig)
· avenbok - Carpinus betulus (Har betydelse)
· hassel - Corylus avellana (Viktig)
· skogsek - Quercus robur (Viktig)
· skogslind - Tilia cordata (Har betydelse)
Levande träd (Viktig)
· bok - Fagus sylvatica (Har betydelse)
Mark/sediment (Viktig)
Arten hotas av förändring av miljön på växtplatserna, t.ex. genom gallring, avverkning eller omföring av lövskog till barrskog. Minskad eller upphörande hävd kan vara ogynnsam.

Påverkan
 • Igenväxning (Stor negativ effekt)
 • Avverkning (Viss negativ effekt)
Flera kända lokaler ligger i naturreservat. Oskyddade lokaler bör säkerställas eftersom alla lokaler är hemvist även för andra sällsynta svampar.
Utländska namn – DK: Gråbladet slørhat.

Brandrud, T.E., Lindström, H., Marklund, H., Melot, J. & Muskos, S. 1992. Cortinarius, Flora Photographica. Blad B17. Härnösand. .

Nitare J. 2000. Signalarter, indikatorer på skyddsvärd skog. Flora över kryptogamer. Skogsstyrelsen. Jönköping

Vesterholt J. 2004. Danmarks svampe. Gyldendal Fakta. Köpenhamn

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Stig Jacobsson 1997.

Namn och släktskap
 • Rike
  Fungi - svampar 
 • Stam
  Basidiomycota - basidiesvampar 
 • Understam
  Agaricomycotina  
 • Klass
  Agaricomycetes  
 • Underklass
  Agaricomycetidae  
 • Ordning
  Agaricales  
 • Familj
  Cortinariaceae  
 • Släkte
  Cortinarius - spindlingar 
 • Undersläkte
  Cortinarius subgen. Phlegmacium  
 • Art
  Cortinarius coerulescentium, Rob. Henry - munkspindling
  Synonymer
  Cortinarius caerulescentium Rob. Henry
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Stig Jacobsson 1997.