Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  duvspindling

Organismgrupp Storsvampar, Basidiesvampar Cortinarius caesiocanescens
Duvspindling Storsvampar, Basidiesvampar

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
Duvspindling är en vackert gråblå till ljust gråbrun, slemmig och inväxt fibrig spindling i undersläktet Phlegmacium. Även lamellerna och foten har från början en ljust blågrå ton. Foten har vid basen en skarpkantad bulb. Äldre exemplar har en stark, obehaglig lukt.
Utbredning
Länsvis förekomst för duvspindling Observationer i Sverige för duvspindling
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
På Gotland är denna art funnen på en rad lokaler och förefaller inte vara alltför ovanlig. På fastlandet är arten däremot mycket sällsynt och hittills bara känd från några få lokaler i Uppland. Det är dock inte osannolikt att den kommer att påträffas i fler landskap. 30 kända aktuella lokaler i landet (2005). Det verkliga antalet lokaler i landet bedöms inte överstiga 150, vilket motsvarar ungefär 300 genetiskt unika mycel (bedöms motsvara 3 000 individer enligt IUCN:s definitioner). Total population i landet bedöms ha minskat med mer än 15 % över de senaste 50 åren. En fortlöpande minskning misstänks pågå p.g.a. slutavverkningar. I övriga Norden finns den sällsynt i Norge (anses där som hotad), men är inte känd från övriga länder. I Mellaneuropa förekommer arten ganska sällsynt i barrskogar på högre nivåer, t.ex. i Alperna.
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Sårbar (VU)
Kriterier
A2c+3c+4c
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Sårbar (VU)
 • 2005 Sårbar (VU)
 • 2000 Nära hotad (NT)
Bildar mykorrhiza med tall på kalkrik mark i ängstallskog, mer sällan ängsgranskog. Huvudsakligen i äldre kontinuitetsskog som inte kalavverkats. Flest fynd är gjorda i Uppland och på Gotland. Viss risk för sammanblandning med den närstående C. caesiocinctus finns. Total population i landet bedöms ha minska och fortsatt minska p.g.a. slutavverkningar av äldre kalkbarrskogar. Antalet reproduktiva individer skattas till 8000 (1600-16000). Antalet har skattats genom att multiplicera tre faktorer: 1) Troliga antalet aktuella lokaler i landet (400). 2) Bedömt antal unika mycel/lokal (2). 3) En schablon för hur många fragmenterade enheter varje unikt mycel bedöms ge upphov till (10). Antalet lokalområden i landet skattas till 400 (80-800). Utbredningsområdets storlek (EOO) överskrider gränsvärdet för rödlistning. Förekomstarean (AOO) skattas till 1200 (500-1200) km². Det föreligger indikation på eller misstanke om populationsminskning. Minskningen avser kvalitén på artens habitat. Minskningstakten uppgår till 30 % inom 50 år. Den minskande trenden har pågått en tid och bedöms fortsätta. Bedömningen baseras på minskad geografisk utbredning och/eller försämrad habitatkvalitet. De skattade värdena som bedömningen baserar sig på ligger alla inom intervallet för kategorin Sårbar (VU). Minskningstakten överstiger gränsvärdet för Sårbar (VU) enligt A-kriteriet. (A2c+3c+4c).
Ekologi
Bildar mykorrhiza med tall och förmodligen gran i torr, kalkrik barrskog. Enligt litteraturangivelser tycks tallen vara den vanligaste mykorrhizapartnern, men den kan troligen även växa med gran. Som regel uppträder fruktkroppar bara på någon enstaka till ett par ställen på varje lokal. Varje plats rymmer troligtvis en genetiskt unik svampindivid (genet) som kan fragmenteras till 10 eller flera frilevande men genetiskt identiska mycel (rameter, motsvarar IUCN:s definition av individ). Fruktkropparna är kortlivade, medan markmycelet kan ha en lång livslängd, flera decennier och potentiellt kan leva lika länge som mykorrhizasvampens värdträd kontinuerligt finns på platsen.
Landskapstyper
Skog
Skog
Förekommer
Viktig
Biotoper
Barrskog
Barrskog
Trädbärande gräsmark
Trädbärande gräsmark
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Mykorrhiza
Substrat/Föda
Växtdelar, ej ved
Växtdelar, ej ved
· gran
· gran
· tall
· tall
Mark/sediment
Mark/sediment
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Agaricomycetes, Ordning Agaricales, Familj Cortinariaceae, Släkte Cortinarius (spindlingar), Art Cortinarius caesiocanescens M. M. Moser - duvspindling Synonymer

Kategori Sårbar (VU)
Kriterier A2c+3c+4c
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Sårbar (VU)
 • 2005 Sårbar (VU)
 • 2000 Nära hotad (NT)

Dokumentation Bildar mykorrhiza med tall på kalkrik mark i ängstallskog, mer sällan ängsgranskog. Huvudsakligen i äldre kontinuitetsskog som inte kalavverkats. Flest fynd är gjorda i Uppland och på Gotland. Viss risk för sammanblandning med den närstående C. caesiocinctus finns. Total population i landet bedöms ha minska och fortsatt minska p.g.a. slutavverkningar av äldre kalkbarrskogar. Antalet reproduktiva individer skattas till 8000 (1600-16000). Antalet har skattats genom att multiplicera tre faktorer: 1) Troliga antalet aktuella lokaler i landet (400). 2) Bedömt antal unika mycel/lokal (2). 3) En schablon för hur många fragmenterade enheter varje unikt mycel bedöms ge upphov till (10). Antalet lokalområden i landet skattas till 400 (80-800). Utbredningsområdets storlek (EOO) överskrider gränsvärdet för rödlistning. Förekomstarean (AOO) skattas till 1200 (500-1200) km². Det föreligger indikation på eller misstanke om populationsminskning. Minskningen avser kvalitén på artens habitat. Minskningstakten uppgår till 30 % inom 50 år. Den minskande trenden har pågått en tid och bedöms fortsätta. Bedömningen baseras på minskad geografisk utbredning och/eller försämrad habitatkvalitet. De skattade värdena som bedömningen baserar sig på ligger alla inom intervallet för kategorin Sårbar (VU). Minskningstakten överstiger gränsvärdet för Sårbar (VU) enligt A-kriteriet. (A2c+3c+4c).
Konventioner Skogsstyrelsens signalart
Duvspindling är en vackert gråblå till ljust gråbrun, slemmig och inväxt fibrig spindling i undersläktet Phlegmacium. Även lamellerna och foten har från början en ljust blågrå ton. Foten har vid basen en skarpkantad bulb. Äldre exemplar har en stark, obehaglig lukt.

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för duvspindling

Länsvis förekomst och status för duvspindling baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för duvspindling

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.På Gotland är denna art funnen på en rad lokaler och förefaller inte vara alltför ovanlig. På fastlandet är arten däremot mycket sällsynt och hittills bara känd från några få lokaler i Uppland. Det är dock inte osannolikt att den kommer att påträffas i fler landskap. 30 kända aktuella lokaler i landet (2005). Det verkliga antalet lokaler i landet bedöms inte överstiga 150, vilket motsvarar ungefär 300 genetiskt unika mycel (bedöms motsvara 3 000 individer enligt IUCN:s definitioner). Total population i landet bedöms ha minskat med mer än 15 % över de senaste 50 åren. En fortlöpande minskning misstänks pågå p.g.a. slutavverkningar. I övriga Norden finns den sällsynt i Norge (anses där som hotad), men är inte känd från övriga länder. I Mellaneuropa förekommer arten ganska sällsynt i barrskogar på högre nivåer, t.ex. i Alperna.
 • Rike
  Fungi - svampar 
 • Stam
  Basidiomycota - basidiesvampar 
 • Understam
  Agaricomycotina  
 • Klass
  Agaricomycetes  
 • Underklass
  Agaricomycetidae  
 • Ordning
  Agaricales  
 • Familj
  Cortinariaceae  
 • Släkte
  Cortinarius - spindlingar 
 • Undersläkte
  Cortinarius subgen. Phlegmacium  
 • Art
  Cortinarius caesiocanescensM. M. Moser - duvspindling

Bildar mykorrhiza med tall och förmodligen gran i torr, kalkrik barrskog. Enligt litteraturangivelser tycks tallen vara den vanligaste mykorrhizapartnern, men den kan troligen även växa med gran. Som regel uppträder fruktkroppar bara på någon enstaka till ett par ställen på varje lokal. Varje plats rymmer troligtvis en genetiskt unik svampindivid (genet) som kan fragmenteras till 10 eller flera frilevande men genetiskt identiska mycel (rameter, motsvarar IUCN:s definition av individ). Fruktkropparna är kortlivade, medan markmycelet kan ha en lång livslängd, flera decennier och potentiellt kan leva lika länge som mykorrhizasvampens värdträd kontinuerligt finns på platsen.

Ekologisk grupp: Mykorrhiza

Landskapstyper som är viktiga för arten: Skog

Biotoper som är viktiga för arten: Barrskog

Biotoper där arten kan förekomma: Trädbärande gräsmark

Substrat/Föda:
Växtdelar, ej ved (Viktig)
· gran - Picea abies (Har betydelse)
· tall - Pinus sylvestris (Viktig)
Mark/sediment (Viktig)
Kalavverkning, markberedning och markavvattning är de främsta hoten.

Påverkan
 • Ökad näringsbelastning (Viss negativ effekt)
 • Avverkning (Stor negativ effekt)
Artens utbredning och ekologiska krav i Sverige bör utredas. Det är möjligt att den åtminstone på fastlandet är så sällsynt att det kan behövas någon form av säkerställande för att rädda växtplatserna undan förstörelse. Äldre barrskogar på kalkrik mark är generellt skyddsvärda och hyser ofta ett stort antal hotade svampar. Sådana miljöer bör inom skogsbruket hanteras med stor försiktighet och avverkning bör helst ske inom mycket små ytor åt gången så att det hela tiden finns tillgång till äldre träd. Markberedning och markavvattning bör inte förekomma
Utländska namn: NO: Dueblå slørsopp.

Brandrud, T.E., Lindström, H., Marklund, H., Melot, J. & Muskos, S. 1992. Cortinarius, Flora Photographica. Blad B42. Härnösand.

Marchand, A. 1982: Champignons du nord et du midi 7. Perpignan.

Moser, M. & Jühlich, W. 1985–1994: Farbatlas der Basidiomyceten. III. (Cortinarius:57). Gustav Fischer Verlag, Stuttgart.

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Stig Jacobsson 1997.

Namn och släktskap
 • Rike
  Fungi - svampar 
 • Stam
  Basidiomycota - basidiesvampar 
 • Understam
  Agaricomycotina  
 • Klass
  Agaricomycetes  
 • Underklass
  Agaricomycetidae  
 • Ordning
  Agaricales  
 • Familj
  Cortinariaceae  
 • Släkte
  Cortinarius - spindlingar 
 • Undersläkte
  Cortinarius subgen. Phlegmacium  
 • Art
  Cortinarius caesiocanescens, M. M. Moser - duvspindling
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Stig Jacobsson 1997.