Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  pilfotsspindling

Organismgrupp Storsvampar, Basidiesvampar Cortinarius caesiocortinatus
Pilfotsspindling Storsvampar, Basidiesvampar

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
Pilfotspindling är en typisk representant för undersläktet Phlegmacium med kraftig fot och kantad bulb vid fotbasen. Hatten är vanligen mättat gul med mer eller mindre starkt inslag av orangebrunt i mitten. Unga exemplar kan vara något blåtonade på grund av velumet. Även skivorna och fotens övre del kan ha blåton från början, men den försvinner snart. I mikroskop skiljs denna art lätt från andra, liknande spindlingar på de stora, rundade och grovvårtiga sporerna.
Utbredning
Länsvis förekomst för pilfotsspindling Observationer i Sverige för pilfotsspindling
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
En mycket sällsynt art som endast påträffats på Öland och Gotland, Kinnekulle i Västergötland samt på två lokaler i Uppland. 25 kända aktuella lokaler i landet (2005). Det verkliga antalet lokaler i landet bedöms inte överstiga 250, vilket motsvarar ungefär 500 genetiskt unika mycel (bedöms motsvara 5 000 individer enligt IUCN:s definitioner). Utbredningen i landet bedöms vara kraftigt fragmenterad. Förekomstarean skattas till som mest omkring 1 000 km2. Total population i landet bedöms ha minskat med mer än 15 % över de senaste 50 åren, p.g.a. igenväxning, beskuggning och försämrat lokalklimat. Minskningen bedöms fortgå framöver. Från Norge föreligger några få fynd (upptagen som hotad på rödlistan) men i övriga nordiska länder är den ej sedd. I mellersta och södra Europa förekommer den spridd men mindre allmänt, t.ex. i Italien, Tyskland och Österrike.
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Sårbar (VU)
Kriterier
B2ab(iii); C1+2a(i)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Sårbar (VU)
 • 2005 Sårbar (VU)
 • 2000 Sårbar (VU)
Bildar mykorrhiza med främst ek, sällsynt även bok, hassel och lind i ängsekskog, hässlen och blandad ädellövskog på kalkrik mark. Värmeberoende. Total population i landet är liten och bedöms ha minskat p.g.a. igenväxning, beskuggning och försämrade habitatkvaliteér. Antalet reproduktiva individer skattas till 4000 (800-8000). Antalet har skattats genom att multiplicera tre faktorer: 1) Troliga antalet aktuella lokaler i landet (200). 2) Bedömt antal unika mycel/lokal (2). 3) En schablon för hur många fragmenterade enheter varje unikt mycel bedöms ge upphov till (10). Antalet lokalområden i landet skattas till 200 (40-400). Utbredningsområdets storlek (EOO) överskrider gränsvärdet för rödlistning. Förekomstarean (AOO) skattas till 600 (156-600) km². Populationen minskar med mer än 10% inom 50 (= 3 generationer) år. Minskningen avser kvalitén på artens habitat. Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Sårbar (VU) till Starkt hotad (EN). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Sårbar (VU). De skattade värdena för förekomstarea ligger under gränsvärdet för Sårbar (VU). Detta i kombination med att utbredningsområdet är kraftigt fragmenterat och fortgående minskning förekommer gör att arten uppfyller B-kriteriet. Fortgående minskning förekommer i kombination med att antalet reproduktiva individer är lågt vilket gör att arten hamnar i kategorin Sårbar (VU). (B2ab(iii); C1+2a(i)).
Ekologi
Arten bildar mykorrhiza och växer i lövskog på kalkrik mark. Den kan bilda mykorrhiza med flera olika lövträd, t.ex. bok, ek, hassel och lind. På de svenska lokalerna är det med all sannolikhet ek arten växer tillsammans med. I Mellaneuropa har den även rapporterats funnen i barrskog. Som regel uppträder fruktkroppar bara på någon enstaka till ett par ställen på varje lokal. Varje plats rymmer troligtvis en genetiskt unik svampindivid (genet) som kan fragmenteras till 10 eller flera frilevande men genetiskt identiska mycel (rameter, motsvarar IUCN:s definition av individ). Fruktkropparna är kortlivade, medan markmycelet kan ha en lång livslängd, flera decennier och potentiellt kan leva lika länge som mykorrhizasvampens värdträd kontinuerligt finns på platsen.
Landskapstyper
Skog
Skog
Jordbrukslandskap
Jordbrukslandskap
Förekommer
Viktig
Biotoper
Trädbärande gräsmark
Trädbärande gräsmark
Lövskog
Lövskog
Ädellövskog
Ädellövskog
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Mykorrhiza
Substrat/Föda
Växtdelar, ej ved
Växtdelar, ej ved
· bok
· bok
· hassel
· hassel
· skogsek
· skogsek
· skogslind
· skogslind
Mark/sediment
Mark/sediment
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Agaricomycetes, Ordning Agaricales, Familj Cortinariaceae, Släkte Cortinarius (spindlingar), Art Cortinarius caesiocortinatus Jul. Schäff. - pilfotsspindling Synonymer

Kategori Sårbar (VU)
Kriterier B2ab(iii); C1+2a(i)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Sårbar (VU)
 • 2005 Sårbar (VU)
 • 2000 Sårbar (VU)

Dokumentation Bildar mykorrhiza med främst ek, sällsynt även bok, hassel och lind i ängsekskog, hässlen och blandad ädellövskog på kalkrik mark. Värmeberoende. Total population i landet är liten och bedöms ha minskat p.g.a. igenväxning, beskuggning och försämrade habitatkvaliteér. Antalet reproduktiva individer skattas till 4000 (800-8000). Antalet har skattats genom att multiplicera tre faktorer: 1) Troliga antalet aktuella lokaler i landet (200). 2) Bedömt antal unika mycel/lokal (2). 3) En schablon för hur många fragmenterade enheter varje unikt mycel bedöms ge upphov till (10). Antalet lokalområden i landet skattas till 200 (40-400). Utbredningsområdets storlek (EOO) överskrider gränsvärdet för rödlistning. Förekomstarean (AOO) skattas till 600 (156-600) km². Populationen minskar med mer än 10% inom 50 (= 3 generationer) år. Minskningen avser kvalitén på artens habitat. Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Sårbar (VU) till Starkt hotad (EN). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Sårbar (VU). De skattade värdena för förekomstarea ligger under gränsvärdet för Sårbar (VU). Detta i kombination med att utbredningsområdet är kraftigt fragmenterat och fortgående minskning förekommer gör att arten uppfyller B-kriteriet. Fortgående minskning förekommer i kombination med att antalet reproduktiva individer är lågt vilket gör att arten hamnar i kategorin Sårbar (VU). (B2ab(iii); C1+2a(i)).
Konventioner Skogsstyrelsens signalart
Pilfotspindling är en typisk representant för undersläktet Phlegmacium med kraftig fot och kantad bulb vid fotbasen. Hatten är vanligen mättat gul med mer eller mindre starkt inslag av orangebrunt i mitten. Unga exemplar kan vara något blåtonade på grund av velumet. Även skivorna och fotens övre del kan ha blåton från början, men den försvinner snart. I mikroskop skiljs denna art lätt från andra, liknande spindlingar på de stora, rundade och grovvårtiga sporerna.

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för pilfotsspindling

Länsvis förekomst och status för pilfotsspindling baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för pilfotsspindling

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.En mycket sällsynt art som endast påträffats på Öland och Gotland, Kinnekulle i Västergötland samt på två lokaler i Uppland. 25 kända aktuella lokaler i landet (2005). Det verkliga antalet lokaler i landet bedöms inte överstiga 250, vilket motsvarar ungefär 500 genetiskt unika mycel (bedöms motsvara 5 000 individer enligt IUCN:s definitioner). Utbredningen i landet bedöms vara kraftigt fragmenterad. Förekomstarean skattas till som mest omkring 1 000 km2. Total population i landet bedöms ha minskat med mer än 15 % över de senaste 50 åren, p.g.a. igenväxning, beskuggning och försämrat lokalklimat. Minskningen bedöms fortgå framöver. Från Norge föreligger några få fynd (upptagen som hotad på rödlistan) men i övriga nordiska länder är den ej sedd. I mellersta och södra Europa förekommer den spridd men mindre allmänt, t.ex. i Italien, Tyskland och Österrike.
 • Rike
  Fungi - svampar 
 • Stam
  Basidiomycota - basidiesvampar 
 • Understam
  Agaricomycotina  
 • Klass
  Agaricomycetes  
 • Underklass
  Agaricomycetidae  
 • Ordning
  Agaricales  
 • Familj
  Cortinariaceae  
 • Släkte
  Cortinarius - spindlingar 
 • Undersläkte
  Cortinarius subgen. Phlegmacium  
 • Art
  Cortinarius caesiocortinatusJul. Schäff. - pilfotsspindling

Arten bildar mykorrhiza och växer i lövskog på kalkrik mark. Den kan bilda mykorrhiza med flera olika lövträd, t.ex. bok, ek, hassel och lind. På de svenska lokalerna är det med all sannolikhet ek arten växer tillsammans med. I Mellaneuropa har den även rapporterats funnen i barrskog. Som regel uppträder fruktkroppar bara på någon enstaka till ett par ställen på varje lokal. Varje plats rymmer troligtvis en genetiskt unik svampindivid (genet) som kan fragmenteras till 10 eller flera frilevande men genetiskt identiska mycel (rameter, motsvarar IUCN:s definition av individ). Fruktkropparna är kortlivade, medan markmycelet kan ha en lång livslängd, flera decennier och potentiellt kan leva lika länge som mykorrhizasvampens värdträd kontinuerligt finns på platsen.

Ekologisk grupp: Mykorrhiza

Landskapstyper som är viktiga för arten: Skog

Landskapstyper där arten kan förekomma: Jordbrukslandskap

Biotoper som är viktiga för arten: Trädbärande gräsmark, Lövskog, Ädellövskog

Substrat/Föda:
Växtdelar, ej ved (Viktig)
· bok - Fagus sylvatica (Har betydelse)
· hassel - Corylus avellana (Har betydelse)
· skogsek - Quercus robur (Viktig)
· skogslind - Tilia cordata (Har betydelse)
Mark/sediment (Viktig)
Kalavverkning och gallring är de främsta hoten. Arten är så sällsynt att även mindre ingrepp i miljön på de fläckar där den förekommer, t.ex. gallring som medför att mykorrhiza-partnern avlägsnas, kan innebära att den försvinner. Luftföroreningar kan på sikt innebära försämrade markförhållanden och betingelser för arten.

Påverkan
 • Igenväxning (Stor negativ effekt)
 • Avverkning (Stor negativ effekt)
De flesta kända lokalerna i Sverige är belägna inom naturskyddade områden. Om arten påträffas utanför naturreservat bör även dessa platser säkerställas. Arten kan långsiktigt gynnas av att fler områden med ädellövskog på kalkrik mark bevaras och att skogsbruk där helt undviks. Om avverkning äger rum får inte trädskiktets kontinuitet brytas och tillgången på äldre träd måste säkras.
Utländska namn: NO: Rasmarkslørsopp.

Jacobsson, S., Stridvall, L. & Stridvall, A. 1991. Munkängarna på Kinnekulle, ett eldorado för mykologer. Jordstjärnan 12(2): 19–54.

Moser, M. 1960. Die Pilze Mitteleuropas Band IV. Die Gattung Phlegmacium. Verlag Julius Klinkhardt, Bad Heilbrunn.

Moser, M. & Jühlich, W. 1985–1994: Farbatlas der Basidiomyceten. III. (Cortinarius:50). Gustav Fischer Verlag, Stuttgart.

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Stig Jacobsson 1997.

Namn och släktskap
 • Rike
  Fungi - svampar 
 • Stam
  Basidiomycota - basidiesvampar 
 • Understam
  Agaricomycotina  
 • Klass
  Agaricomycetes  
 • Underklass
  Agaricomycetidae  
 • Ordning
  Agaricales  
 • Familj
  Cortinariaceae  
 • Släkte
  Cortinarius - spindlingar 
 • Undersläkte
  Cortinarius subgen. Phlegmacium  
 • Art
  Cortinarius caesiocortinatus, Jul. Schäff. - pilfotsspindling
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Stig Jacobsson 1997.