Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  orange taggsvamp

Organismgrupp Storsvampar, Basidiesvampar Hydnellum aurantiacum
Orange taggsvamp Storsvampar, Basidiesvampar

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
En marklevande taggsvamp med korklikt sega, trådiga fruktkroppar. Hatten är ca 5-10 cm bred med en tillplattad ovansida som är trådigt knölig, mer eller mindre radiärt zonerad. Den tillväxande hattkanten är ljus, ofta vit, och hattens centrala äldre delar får en mörkare orangebrun färg. Foten är 2-10 cm hög, orangefärgad och filtluden. I fruktkropparna finns normalt inväxta grenar, barr och mossor etc. och ibland är flera fruktkroppar hopväxta i små sammanhängande grupper. Taggarna är först vita men blir senare brunaktiga av mogna sporer. En snarlik art är brandtaggsvamp Hydnellum auratile som från början har livligt orangefärgade taggar, tunnare fruktkroppar och i sina miljökrav är strikt knuten till kalkbarrskog.
Utbredning
Länsvis förekomst för orange taggsvamp Observationer i Sverige för orange taggsvamp
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
Arten förekommer spridd i stora delar av landet förutom i Skåne och nordvästra Sverige. Flest växtplatser är kända från norra Götaland, östra Svealand och vidare upp till södra Norrland. Lokalt kan svampen vara mindre allmän i trakter med stor andel äldre barrskog. Den totala populationen i landet bedöms ha minskat kraftigt och fortsatt kommer att minska då arten är knuten till en produktiv skogsmiljö som successivt avverkas. Möjligen har den även minskat eller försvunnit på grund av kvävenedfall och eutrofiering, framförallt i sydvästra Sverige. På många ställen där arten uppträder idag är det sannolikt fråga av gamla mycel och nyetablering med sporer sker troligen bara sällsynt. Svampen är rapporterad från stora delar av Europa men den uppges på många håll ha minskat eller försvunnit och den är idag rödlistad i flera europeiska länder.
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Nära hotad (NT)
Kriterier
A2c+3c+4c
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Nära hotad (NT)
 • 2005 Livskraftig (LC)
 • 2000 Livskraftig (LC)
Bildar mykorrhiza med gran och tall, huvudsakligen i olika typer av äldre barrskog. Total population i landet bedöms ha minskat och fortgående att minska p.g.a slutavverkningar av kontinuitetsbestånd samt förhöjda kvävenivåer i marken som en följd av skogsgödsling och kvävenedfall. Antalet reproduktiva individer överstiger gränsvärdet för rödlistning. Antalet har skattats genom att multiplicera tre faktorer: 1) Troliga antalet aktuella lokaler i landet (5000). 2) Bedömt antal unika mycel/lokal (2). 3) En schablon för hur många fragmenterade enheter varje unikt mycel bedöms ge upphov till (10). Antalet lokalområden i landet skattas till 5000 (380-10000). Utbredningsområdets storlek (EOO) och förekomstarean (AOO) överskrider gränsvärdena för rödlistning. En minskning av populationen pågår eller förväntas ske. Minskningen avser kvalitén på artens habitat. Minskningstakten uppgår till 15 % inom 50 år. Den minskande trenden har pågått en tid och bedöms fortsätta. Bedömningen baseras på minskad geografisk utbredning och/eller försämrad habitatkvalitet. De skattade värdena som bedömningen baserar sig på ligger alla inom intervallet för kategorin Nära hotad (NT). Minskningstakten för den svenska populationen bedöms vara nära gränsvärdet för Sårbar (VU). (A2c+3c+4c).
Ekologi
Arten bildar mykorrhiza med både gran och tall och den förekommer främst i äldre skogar med kontinuitetsskogskaraktär. Mest frekvent är den i äldre mossrik granskog, men då bara i skogar inom granens naturliga utbredningsområde och i bestånd med långvarig grankontinuitet. Påfallande många granskogar med arten är av lågörttyp där det finns ett visst inslag av kalkgynnade örter, t.ex. blåsippa. Dessa skogar är ofta olikåldriga och skiktade och bär normalt en prägel av ett tidigare skogsbete. Ibland uppträder svampen i en helt annorlunda barrskogsmiljö, nämligen med tall i magra, ljusöppna sandtallskogar såsom grusåsar och lavtallhedar.
Landskapstyper
Skog
Skog
Förekommer
Viktig
Biotoper
Barrskog
Barrskog
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Mykorrhiza
Substrat/Föda
Växtdelar, ej ved
Växtdelar, ej ved
· gran
· gran
· tall
· tall
Mark/sediment
Mark/sediment
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Agaricomycetes, Ordning Thelephorales, Familj Bankeraceae, Släkte Hydnellum (korktaggsvampar), Art Hydnellum aurantiacum (Batsch:Fr.) P.Karst. - orange taggsvamp Synonymer Hydnum suberosum var. aurantiacum Batsch:Fr.

Kategori Nära hotad (NT)
Kriterier A2c+3c+4c
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Nära hotad (NT)
 • 2005 Livskraftig (LC)
 • 2000 Livskraftig (LC)

Dokumentation Bildar mykorrhiza med gran och tall, huvudsakligen i olika typer av äldre barrskog. Total population i landet bedöms ha minskat och fortgående att minska p.g.a slutavverkningar av kontinuitetsbestånd samt förhöjda kvävenivåer i marken som en följd av skogsgödsling och kvävenedfall. Antalet reproduktiva individer överstiger gränsvärdet för rödlistning. Antalet har skattats genom att multiplicera tre faktorer: 1) Troliga antalet aktuella lokaler i landet (5000). 2) Bedömt antal unika mycel/lokal (2). 3) En schablon för hur många fragmenterade enheter varje unikt mycel bedöms ge upphov till (10). Antalet lokalområden i landet skattas till 5000 (380-10000). Utbredningsområdets storlek (EOO) och förekomstarean (AOO) överskrider gränsvärdena för rödlistning. En minskning av populationen pågår eller förväntas ske. Minskningen avser kvalitén på artens habitat. Minskningstakten uppgår till 15 % inom 50 år. Den minskande trenden har pågått en tid och bedöms fortsätta. Bedömningen baseras på minskad geografisk utbredning och/eller försämrad habitatkvalitet. De skattade värdena som bedömningen baserar sig på ligger alla inom intervallet för kategorin Nära hotad (NT). Minskningstakten för den svenska populationen bedöms vara nära gränsvärdet för Sårbar (VU). (A2c+3c+4c).
Konventioner Typisk art i 9010 Taiga (Alpin region (ALP) och Boreal region (BOR) och Kontinental region (CON)), Skogsstyrelsens signalart
En marklevande taggsvamp med korklikt sega, trådiga fruktkroppar. Hatten är ca 5-10 cm bred med en tillplattad ovansida som är trådigt knölig, mer eller mindre radiärt zonerad. Den tillväxande hattkanten är ljus, ofta vit, och hattens centrala äldre delar får en mörkare orangebrun färg. Foten är 2-10 cm hög, orangefärgad och filtluden. I fruktkropparna finns normalt inväxta grenar, barr och mossor etc. och ibland är flera fruktkroppar hopväxta i små sammanhängande grupper. Taggarna är först vita men blir senare brunaktiga av mogna sporer. En snarlik art är brandtaggsvamp Hydnellum auratile som från början har livligt orangefärgade taggar, tunnare fruktkroppar och i sina miljökrav är strikt knuten till kalkbarrskog.

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för orange taggsvamp

Länsvis förekomst och status för orange taggsvamp baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för orange taggsvamp

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.Arten förekommer spridd i stora delar av landet förutom i Skåne och nordvästra Sverige. Flest växtplatser är kända från norra Götaland, östra Svealand och vidare upp till södra Norrland. Lokalt kan svampen vara mindre allmän i trakter med stor andel äldre barrskog. Den totala populationen i landet bedöms ha minskat kraftigt och fortsatt kommer att minska då arten är knuten till en produktiv skogsmiljö som successivt avverkas. Möjligen har den även minskat eller försvunnit på grund av kvävenedfall och eutrofiering, framförallt i sydvästra Sverige. På många ställen där arten uppträder idag är det sannolikt fråga av gamla mycel och nyetablering med sporer sker troligen bara sällsynt. Svampen är rapporterad från stora delar av Europa men den uppges på många håll ha minskat eller försvunnit och den är idag rödlistad i flera europeiska länder.
 • Rike
  Fungi - svampar 
 • Stam
  Basidiomycota - basidiesvampar 
 • Understam
  Agaricomycotina  
 • Klass
  Agaricomycetes  
 • Underklass
  Agaricomycetes, ordines incertae sedis  
 • Ordning
  Thelephorales  
 • Familj
  Bankeraceae  
 • Släkte
  Hydnellum - korktaggsvampar 
 • Art
  Hydnellum aurantiacum(Batsch:Fr.) P.Karst. - orange taggsvamp
  Synonymer
  Hydnum suberosum var. aurantiacum Batsch:Fr.

Arten bildar mykorrhiza med både gran och tall och den förekommer främst i äldre skogar med kontinuitetsskogskaraktär. Mest frekvent är den i äldre mossrik granskog, men då bara i skogar inom granens naturliga utbredningsområde och i bestånd med långvarig grankontinuitet. Påfallande många granskogar med arten är av lågörttyp där det finns ett visst inslag av kalkgynnade örter, t.ex. blåsippa. Dessa skogar är ofta olikåldriga och skiktade och bär normalt en prägel av ett tidigare skogsbete. Ibland uppträder svampen i en helt annorlunda barrskogsmiljö, nämligen med tall i magra, ljusöppna sandtallskogar såsom grusåsar och lavtallhedar.

Ekologisk grupp: Mykorrhiza

Landskapstyper som är viktiga för arten: Skog

Biotoper som är viktiga för arten: Barrskog

Substrat/Föda:
Växtdelar, ej ved (Viktig)
· gran - Picea abies (Viktig)
· tall - Pinus sylvestris (Har betydelse)
Mark/sediment (Viktig)
Hotas främst av skogsavverkning. Arten tycks försvinna efter slutavverkning, markberedning och plantering och det är inte känt att arten har återkommit i anlagd skog på tidigare kalmark. Arten hotas troligen också av eutrofiering till följd av kvävenedfall eller skogsmarksgödsling.

Påverkan
 • Avverkning (Stor negativ effekt)
Områdesskydd. Ett skonsamt eller tillfälligt skogsbete med nötkreatur kan vara gynnsamt för att bibehålla vegetationens karaktär, särskilt i granskogar. På tallhedar föredrar arten relativt öppna ytor med lavar och mossor och det är därför viktigt att upprätthålla en naturlig störningsdynamik med brand eller renbete för att motverka tät igenväxning med kråkbär, ljung och andra ris.
Artens växtmiljö är ofta mycket rik på andra rödlistade mykorrhizasvampar, t.ex. taggsvampar, korallfingersvampar och musseroner.

Maas Geesteranus, R. A. 1975. Die terrestrischen Stachelpilze Europas. Amsterdam-London. (BILD)

Nitare, J. (red.) 2000. Signalarter. Indikatorer på skyddsvärd skog. Flora över kryptogamer. Skogsstyrelsen. (2:a uppl. 2002, 3:dje uppl. 2005, 4:de uppl. 2010). (BILD)

Ryman, S. & Holmåsen, I. 1984. Svampar. En fälthandbok. Interpublishing, Stockholm. (BILD)

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Johan Nitare 2012

Namn och släktskap
 • Rike
  Fungi - svampar 
 • Stam
  Basidiomycota - basidiesvampar 
 • Understam
  Agaricomycotina  
 • Klass
  Agaricomycetes  
 • Underklass
  Agaricomycetes, ordines incertae sedis  
 • Ordning
  Thelephorales  
 • Familj
  Bankeraceae  
 • Släkte
  Hydnellum - korktaggsvampar 
 • Art
  Hydnellum aurantiacum, (Batsch:Fr.) P.Karst. - orange taggsvamp
  Synonymer
  Hydnum suberosum var. aurantiacum Batsch:Fr.
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Johan Nitare 2012