Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  blå taggsvamp

Organismgrupp Storsvampar, Basidiesvampar Hydnellum caeruleum
Blå taggsvamp Storsvampar, Basidiesvampar

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
En marklevande taggsvamp med korklikt sega, trådiga fruktkroppar. Hatten är ca 5–10 cm bred, med tillplattad ovansida som är tovigt trådig och knölig. Unga exemplar och den tillväxande hattkanten hos större exemplar är först vackert blå, allra ytterst ofta med en vit eller blåvit zon. Hattens centrala delar övergår sedan i en rödbrun färg. Som äldre blir svampen ljus, ofta blekt smutsbrun. Foten är 2–10 cm hög, orangebrun och filtluden. I tvärsnitt är fruktköttet brunaktigt (orangebrunt) med markanta blå zoner. Normalt finns i fruktkropparna inväxta barr och växtdelar och ibland är flera fruktkroppar hopväxta i små sammanhängande grupper. Taggarna är först vita men blir senare brunaktiga av mogna sporer.
Utbredning
Länsvis förekomst för blå taggsvamp Observationer i Sverige för blå taggsvamp
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
Arten förekommer idag spridd från norra Götaland och norrut till Norrbotten. Den är sällsynt i söder men blir vanligare i norr. Förr fanns arten även i södra Götaland men kan där vara utgången. I Norrland är den alltjämt mindre allmän, särskilt i områden med äldre sandtallskog där arten ofta är en karaktärsart. Den totala populationen i landet bedöms ha minskat och fortsatt kommer att minska då arten är knuten till en produktiv skogsmiljö som successivt avverkas. Möjligen har den även minskat eller försvunnit på grund av eutrofiering. På många ställen där arten uppträder idag är det sannolikt fråga av gamla mycel och nyetablering med sporer sker troligen bara sällsynt. Svampen är rapporterad från stora delar av Europa men uppges på många håll ha minskat eller försvunnit och den är idag rödlistad i flera europeiska länder.
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Nära hotad (NT)
Kriterier
A2c+3c+4c
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Nära hotad (NT)
 • 2005 Livskraftig (LC)
 • 2000 Livskraftig (LC)
Bildar mykorrhiza med gran och tall, huvudsakligen i äldre barrblandskog. Relativt vanlig och med bred ekologi. Kan överleva hyggesfasen på hänsynsytor. Inga-få observationer i ungskogar. Total population i landet bedöms ha minskat och fortsatt minska p.g.a slutavverkning av kontinuitetsbestånd. Antalet reproduktiva individer överstiger gränsvärdet för rödlistning. Antalet har skattats genom att multiplicera tre faktorer: 1) Troliga antalet aktuella lokaler i landet (3000). 2) Bedömt antal unika mycel/lokal (2). 3) En schablon för hur många fragmenterade enheter varje unikt mycel bedöms ge upphov till (10). Antalet lokalområden i landet skattas till 3000 (240-6000). Utbredningsområdets storlek (EOO) och förekomstarean (AOO) överskrider gränsvärdena för rödlistning. En minskning av populationen pågår eller förväntas ske. Minskningen avser kvalitén på artens habitat. Minskningstakten uppgår till 15 % inom 50 år. Den minskande trenden har pågått en tid och bedöms fortsätta. Bedömningen baseras på minskad geografisk utbredning och/eller försämrad habitatkvalitet. De skattade värdena som bedömningen baserar sig på ligger alla inom intervallet för kategorin Nära hotad (NT). Minskningstakten för den svenska populationen bedöms vara nära gränsvärdet för Sårbar (VU). (A2c+3c+4c).
Ekologi
Arten bildar mykorrhiza med både tall och gran. Den förekommer främst i äldre skogar med kontinuitetsskogskaraktär. Särskilt frekvent är den i magra sandtallskogar med inslag av gamla träd, t.ex. på grusåsar och lavtallhedar. Den är där knuten till näringsfattig och torr mark med inslag av t.ex. renlavar och lingon. Den uppträder såväl på kalkfattig som på kalkrik mark. När arten förekommer i granskog, vilket är sällsynt, tycks den vara knuten till örtrik kalkgranskog. Arten missgynnas av igenväxning som leder till att tjocka vegetationsmattor bildas. Indirekt kan den därigenom vara gynnad av skogsbrand, renbete eller skogsbete med nötkreatur.
Landskapstyper
Skog
Skog
Förekommer
Viktig
Biotoper
Barrskog
Barrskog
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Mykorrhiza
Substrat/Föda
Växtdelar, ej ved
Växtdelar, ej ved
· gran
· gran
· tall
· tall
Mark/sediment
Mark/sediment
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Agaricomycetes, Ordning Thelephorales, Familj Bankeraceae, Släkte Hydnellum (korktaggsvampar), Art Hydnellum caeruleum (Hornem.) P.Karst. - blå taggsvamp Synonymer Hydnum caeruleum Hornem.

Kategori Nära hotad (NT)
Kriterier A2c+3c+4c
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Nära hotad (NT)
 • 2005 Livskraftig (LC)
 • 2000 Livskraftig (LC)

Dokumentation Bildar mykorrhiza med gran och tall, huvudsakligen i äldre barrblandskog. Relativt vanlig och med bred ekologi. Kan överleva hyggesfasen på hänsynsytor. Inga-få observationer i ungskogar. Total population i landet bedöms ha minskat och fortsatt minska p.g.a slutavverkning av kontinuitetsbestånd. Antalet reproduktiva individer överstiger gränsvärdet för rödlistning. Antalet har skattats genom att multiplicera tre faktorer: 1) Troliga antalet aktuella lokaler i landet (3000). 2) Bedömt antal unika mycel/lokal (2). 3) En schablon för hur många fragmenterade enheter varje unikt mycel bedöms ge upphov till (10). Antalet lokalområden i landet skattas till 3000 (240-6000). Utbredningsområdets storlek (EOO) och förekomstarean (AOO) överskrider gränsvärdena för rödlistning. En minskning av populationen pågår eller förväntas ske. Minskningen avser kvalitén på artens habitat. Minskningstakten uppgår till 15 % inom 50 år. Den minskande trenden har pågått en tid och bedöms fortsätta. Bedömningen baseras på minskad geografisk utbredning och/eller försämrad habitatkvalitet. De skattade värdena som bedömningen baserar sig på ligger alla inom intervallet för kategorin Nära hotad (NT). Minskningstakten för den svenska populationen bedöms vara nära gränsvärdet för Sårbar (VU). (A2c+3c+4c).
Konventioner Typisk art i 9010 Taiga (Alpin region (ALP) och Boreal region (BOR) och Kontinental region (CON)), Skogsstyrelsens signalart
En marklevande taggsvamp med korklikt sega, trådiga fruktkroppar. Hatten är ca 5–10 cm bred, med tillplattad ovansida som är tovigt trådig och knölig. Unga exemplar och den tillväxande hattkanten hos större exemplar är först vackert blå, allra ytterst ofta med en vit eller blåvit zon. Hattens centrala delar övergår sedan i en rödbrun färg. Som äldre blir svampen ljus, ofta blekt smutsbrun. Foten är 2–10 cm hög, orangebrun och filtluden. I tvärsnitt är fruktköttet brunaktigt (orangebrunt) med markanta blå zoner. Normalt finns i fruktkropparna inväxta barr och växtdelar och ibland är flera fruktkroppar hopväxta i små sammanhängande grupper. Taggarna är först vita men blir senare brunaktiga av mogna sporer.

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för blå taggsvamp

Länsvis förekomst och status för blå taggsvamp baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för blå taggsvamp

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.Arten förekommer idag spridd från norra Götaland och norrut till Norrbotten. Den är sällsynt i söder men blir vanligare i norr. Förr fanns arten även i södra Götaland men kan där vara utgången. I Norrland är den alltjämt mindre allmän, särskilt i områden med äldre sandtallskog där arten ofta är en karaktärsart. Den totala populationen i landet bedöms ha minskat och fortsatt kommer att minska då arten är knuten till en produktiv skogsmiljö som successivt avverkas. Möjligen har den även minskat eller försvunnit på grund av eutrofiering. På många ställen där arten uppträder idag är det sannolikt fråga av gamla mycel och nyetablering med sporer sker troligen bara sällsynt. Svampen är rapporterad från stora delar av Europa men uppges på många håll ha minskat eller försvunnit och den är idag rödlistad i flera europeiska länder.
 • Rike
  Fungi - svampar 
 • Stam
  Basidiomycota - basidiesvampar 
 • Understam
  Agaricomycotina  
 • Klass
  Agaricomycetes  
 • Underklass
  Agaricomycetes, ordines incertae sedis  
 • Ordning
  Thelephorales  
 • Familj
  Bankeraceae  
 • Släkte
  Hydnellum - korktaggsvampar 
 • Art
  Hydnellum caeruleum(Hornem.) P.Karst. - blå taggsvamp
  Synonymer
  Hydnum caeruleum Hornem.

Arten bildar mykorrhiza med både tall och gran. Den förekommer främst i äldre skogar med kontinuitetsskogskaraktär. Särskilt frekvent är den i magra sandtallskogar med inslag av gamla träd, t.ex. på grusåsar och lavtallhedar. Den är där knuten till näringsfattig och torr mark med inslag av t.ex. renlavar och lingon. Den uppträder såväl på kalkfattig som på kalkrik mark. När arten förekommer i granskog, vilket är sällsynt, tycks den vara knuten till örtrik kalkgranskog. Arten missgynnas av igenväxning som leder till att tjocka vegetationsmattor bildas. Indirekt kan den därigenom vara gynnad av skogsbrand, renbete eller skogsbete med nötkreatur.

Ekologisk grupp: Mykorrhiza

Landskapstyper som är viktiga för arten: Skog

Biotoper som är viktiga för arten: Barrskog

Substrat/Föda:
Växtdelar, ej ved (Viktig)
· gran - Picea abies (Viktig)
· tall - Pinus sylvestris (Har betydelse)
Mark/sediment (Viktig)
Hotas främst av skogsavverkning. Arten tycks försvinna efter slutavverkning, markberedning och plantering. I kalkgranskogar verkar arten vara mycket känslig. Svampen förekommer främst i tallnaturskogar eller tallskogar av kontinuitetsskogskaraktär där tidigare eventuella avverkningar (dimensionshuggningar) kvarlämnat ett trädskikt med levande tall. I kärva klimatlägen i Norrland kan arten ibland också leva vidare på yngre kvarlämnade träd på hyggen där man inte tillämpat maskinell markberedning. Då arten är knuten till näringsfattig mark missgynnas den av ökad näringsstatus i marken som följd av kvävenedfall eller skogsmarksgödsling. Ett betydande hot är även igenväxning med täta fält- och bottenskikt i tallskogar som lämnas för fri utveckling utan brand- eller betespåverkan. I nordligaste Sverige är detta hot mindre påtagligt då igenväxningssuccessionerna där går långsammare på grund av ett kärvare klimat.

Påverkan
 • Avverkning (Stor negativ effekt)
I skyddade tallskogsområden bör naturvårdande skötsel med bränning eller renbete tillämpas för att vidmakthålla lavrika och lågvuxna vegetationstäcken, gärna med skapande av fläckvisa sandblottor. Viktigt är att bibehålla en ljusöppen beståndsstruktur och ibland kan det i tallskogsobjekt vara aktuellt med gransanering. I brukad tallskog där arten förekommer bör hyggesfria metoder tillämpas med självföryngring och inte plantering. Markberedning bör ske med bränning, inte harvning. All form av skogsmarksgödsling måste helt undvikas. Granskogar med arten bör formellt skydddas.
Artens växtmiljö är ofta mycket rik på andra rödlistade mykorrhizasvampar, t.ex. taggsvampar, korallfingersvampar och musseroner.

Maas Geesteranus, R. A. 1975. Die terrestrischen Stachelpilze Europas. Amsterdam-London. (BILD)

Nitare, J. (red.) 2000. Signalarter. Indikatorer på skyddsvärd skog. Flora över kryptogamer. Skogsstyrelsen. (2:a uppl. 2002, 3:dje uppl. 2005, 4:de uppl. 2010). (BILD)

Ryman, S. & Holmåsen, I. 1984. Svampar. En fälthandbok. Interpublishing, Stockholm. (BILD)

Stridvall, A. & Stridvall, L. 2009. Något om taggsvampar på Halle- och Hunneberg. Svensk Mykol. Tidskr. 30: 21-34. (BILD)

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Johan Nitare 2012

Namn och släktskap
 • Rike
  Fungi - svampar 
 • Stam
  Basidiomycota - basidiesvampar 
 • Understam
  Agaricomycotina  
 • Klass
  Agaricomycetes  
 • Underklass
  Agaricomycetes, ordines incertae sedis  
 • Ordning
  Thelephorales  
 • Familj
  Bankeraceae  
 • Släkte
  Hydnellum - korktaggsvampar 
 • Art
  Hydnellum caeruleum, (Hornem.) P.Karst. - blå taggsvamp
  Synonymer
  Hydnum caeruleum Hornem.
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Johan Nitare 2012