Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  korallvaxing

Organismgrupp Storsvampar, Basidiesvampar Hygrocybe constrictospora
Korallvaxing Storsvampar, Basidiesvampar

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
Korallvaxing har en hatt som är 4–35 mm bred, klart scharlakansröd till orangeröd-orangegul. Den är vanligen torr, men kan, som ung, vara något hygrofan med genomskinligt strimmig hattkant. I torka blir hatten ljust gul, särskilt mot mitten. Den är plan till convex, ibland med nedtryckt mitt. Lamellerna är ljusare gula än hatten, ganska tunna och något nedlöpande. Foten är smal, 25–50 x 1,5–2 mm torr med silkig glans, gul till orange. Sporerna är 6–11 x 3–5 µm. De flesta sporerna har mer eller mindre insnörd midja. Basidierna kan vara både 2- och 4-sporiga. Svampen har ingen speciell lukt. Väl torkade exemplar av H. constrictospora får en karakteristisk brun färg.
Utbredning
Länsvis förekomst för korallvaxing Observationer i Sverige för korallvaxing
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
Arten är känd från några få Europeiska länder Danmark, Island, Norge och Finland, Holland och Ryssland, men är troligen förbisedd. I Sverige är arten känd från 25 lokaler i Skånes, Blekinges, Kalmars, Västra Götalands, Västernorrlands och Västerbottens län. Det verkliga antalet lokaler i landet bedöms inte överstiga 2 000. Arten bedöms ha minskat i Sverige med över 15 % under de senaste 20 åren, på grund av att hävden upphört och markerna växer igen.
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Nära hotad (NT)
Kriterier
A2c+3c+4c; C1+2a(i)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Nära hotad (NT)
 • 2005 Nära hotad (NT)
 • 2000 Livskraftig (LC)
Levnadssätt okänt. Växer i ängsmark och naturbetesmark på kalkrik grund. Arten försvinner vid gödsling och missgynnas av atmosfäriskt kvävenedfall.Total population i landet bedöms ha minskat kraftigt och fortgående minska, huvudsakligen p.g.a. upphörande hävd med åtföljande vegetationsförändringar samt ändrad djurhållning med tyngre köttdjur och stödutfordring som leder till förhöjda näringsnivåer i marken. Samtidigt är ökad djurhållning tack vare miljöstöd generellt gynnsamt för många ängssvampar. Antalet reproduktiva individer skattas till 3000 (100-6000). Antalet har skattats genom att multiplicera tre faktorer: 1) Troliga antalet aktuella lokaler i landet (150). 2) Bedömt antal unika mycel/lokal (2). 3) En schablon för hur många fragmenterade enheter varje unikt mycel bedöms ge upphov till (10). Antalet lokalområden i landet skattas till 150 (5-300). Utbredningsområdets storlek (EOO) överskrider gränsvärdet för rödlistning. Förekomstarean (AOO) skattas till 600 (24-600) km². Populationen minskar med mer än 5% inom 50 (= 3 generationer) år. Minskningen avser kvalitén på artens habitat. Minskningstakten uppgår till 15 % inom 50 år. Den minskande trenden har pågått en tid och bedöms fortsätta. Bedömningen baseras på minskad geografisk utbredning och/eller försämrad habitatkvalitet. Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Nära hotad (NT) till Starkt hotad (EN). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Nära hotad (NT). Minskningstakten för den svenska populationen bedöms vara nära gränsvärdet för Sårbar (VU). Fortgående minskning förekommer i kombination med att antalet reproduktiva individer är lågt vilket gör att arten rödlistas som Nära hotad (NT). (A2c+3c+4c; C1+2a(i)).
Ekologi
Korallvaxing förekommer från augusti till dess att frosten kommer. Den växer alltid tillsammans med krypvide, Salix repens, i ängsmarker och naturbetesmarker på kalkrik grund. Den förekommer också i öppna gräsmarker, trädbärande gräsmarker, någon gång är den också funnen i lövskog och barrskog med lövinslag.
Landskapstyper
Jordbrukslandskap
Jordbrukslandskap
Förekommer
Viktig
Biotoper
Öppna gräsmarker
Öppna gräsmarker
Öppen fastmark
Öppen fastmark
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Okänt
Substrat/Föda
Mark/sediment
Mark/sediment
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Agaricomycetes, Ordning Agaricales, Familj Hygrophoraceae, Släkte Hygrocybe (hagvaxingar), Art Hygrocybe constrictospora Arnolds - korallvaxing Synonymer

Kategori Nära hotad (NT)
Kriterier A2c+3c+4c; C1+2a(i)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Nära hotad (NT)
 • 2005 Nära hotad (NT)
 • 2000 Livskraftig (LC)

Dokumentation Levnadssätt okänt. Växer i ängsmark och naturbetesmark på kalkrik grund. Arten försvinner vid gödsling och missgynnas av atmosfäriskt kvävenedfall.Total population i landet bedöms ha minskat kraftigt och fortgående minska, huvudsakligen p.g.a. upphörande hävd med åtföljande vegetationsförändringar samt ändrad djurhållning med tyngre köttdjur och stödutfordring som leder till förhöjda näringsnivåer i marken. Samtidigt är ökad djurhållning tack vare miljöstöd generellt gynnsamt för många ängssvampar. Antalet reproduktiva individer skattas till 3000 (100-6000). Antalet har skattats genom att multiplicera tre faktorer: 1) Troliga antalet aktuella lokaler i landet (150). 2) Bedömt antal unika mycel/lokal (2). 3) En schablon för hur många fragmenterade enheter varje unikt mycel bedöms ge upphov till (10). Antalet lokalområden i landet skattas till 150 (5-300). Utbredningsområdets storlek (EOO) överskrider gränsvärdet för rödlistning. Förekomstarean (AOO) skattas till 600 (24-600) km². Populationen minskar med mer än 5% inom 50 (= 3 generationer) år. Minskningen avser kvalitén på artens habitat. Minskningstakten uppgår till 15 % inom 50 år. Den minskande trenden har pågått en tid och bedöms fortsätta. Bedömningen baseras på minskad geografisk utbredning och/eller försämrad habitatkvalitet. Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Nära hotad (NT) till Starkt hotad (EN). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Nära hotad (NT). Minskningstakten för den svenska populationen bedöms vara nära gränsvärdet för Sårbar (VU). Fortgående minskning förekommer i kombination med att antalet reproduktiva individer är lågt vilket gör att arten rödlistas som Nära hotad (NT). (A2c+3c+4c; C1+2a(i)).
Korallvaxing har en hatt som är 4–35 mm bred, klart scharlakansröd till orangeröd-orangegul. Den är vanligen torr, men kan, som ung, vara något hygrofan med genomskinligt strimmig hattkant. I torka blir hatten ljust gul, särskilt mot mitten. Den är plan till convex, ibland med nedtryckt mitt. Lamellerna är ljusare gula än hatten, ganska tunna och något nedlöpande. Foten är smal, 25–50 x 1,5–2 mm torr med silkig glans, gul till orange. Sporerna är 6–11 x 3–5 µm. De flesta sporerna har mer eller mindre insnörd midja. Basidierna kan vara både 2- och 4-sporiga. Svampen har ingen speciell lukt. Väl torkade exemplar av H. constrictospora får en karakteristisk brun färg.

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för korallvaxing

Länsvis förekomst och status för korallvaxing baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för korallvaxing

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.Arten är känd från några få Europeiska länder Danmark, Island, Norge och Finland, Holland och Ryssland, men är troligen förbisedd. I Sverige är arten känd från 25 lokaler i Skånes, Blekinges, Kalmars, Västra Götalands, Västernorrlands och Västerbottens län. Det verkliga antalet lokaler i landet bedöms inte överstiga 2 000. Arten bedöms ha minskat i Sverige med över 15 % under de senaste 20 åren, på grund av att hävden upphört och markerna växer igen.
 • Rike
  Fungi - svampar 
 • Stam
  Basidiomycota - basidiesvampar 
 • Understam
  Agaricomycotina  
 • Klass
  Agaricomycetes  
 • Underklass
  Agaricomycetidae  
 • Ordning
  Agaricales  
 • Familj
  Hygrophoraceae  
 • Underfamilj
  Hygrocyboideae  
 • Tribus
  Hygrocybeae  
 • Släkte
  Hygrocybe - hagvaxingar 
 • Art
  Hygrocybe constrictosporaArnolds - korallvaxing

Korallvaxing förekommer från augusti till dess att frosten kommer. Den växer alltid tillsammans med krypvide, Salix repens, i ängsmarker och naturbetesmarker på kalkrik grund. Den förekommer också i öppna gräsmarker, trädbärande gräsmarker, någon gång är den också funnen i lövskog och barrskog med lövinslag.

Ekologisk grupp: Okänt

Landskapstyper som är viktiga för arten: Jordbrukslandskap

Biotoper som är viktiga för arten: Öppna gräsmarker, Öppen fastmark

Substrat/Föda:
Mark/sediment (Viktig)
Arten är känslig för igenväxning. Arten missgynnas även av olika åtgärder som leder till förhöjda näringsvärden i marken. Minskad eller upphörd hävd är troligen problem för arten. Artens känslighet för skogsbruksåtgärder är ej känd.

Påverkan
 • Igenväxning (Stor negativ effekt)
 • Ökad näringsbelastning (Stor negativ effekt)
 • Igenplantering (Stor negativ effekt)
De hävdade lokalerna för arten måste få fortsatt hävd. Gödlsling bör undvikas.
I torrt väder kan H. constrictospora vara svår att skilja, även med mikroskopiskt karaktärer, från arter som t. ex. H. insipida, som dock endast har ett fåtal sporer med insnörd midja och H. ceracea som vanligtvis har mindre sporer än H. constrictospora. Utländska namn – FI: uumavahakas.

Boertman, D.1995. The genus Hygrocybe. Fungi of Northern Europe – vol.1, sid. 100, Rødovre 1995.

Hansen, L. & Knudsen, H. ed. 1992. Nordic Macromycetes, Vol. 2, Copenhagen 1992.

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Karin Bohlin 2005.

Namn och släktskap
 • Rike
  Fungi - svampar 
 • Stam
  Basidiomycota - basidiesvampar 
 • Understam
  Agaricomycotina  
 • Klass
  Agaricomycetes  
 • Underklass
  Agaricomycetidae  
 • Ordning
  Agaricales  
 • Familj
  Hygrophoraceae  
 • Underfamilj
  Hygrocyboideae  
 • Tribus
  Hygrocybeae  
 • Släkte
  Hygrocybe - hagvaxingar 
 • Art
  Hygrocybe constrictospora, Arnolds - korallvaxing
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Karin Bohlin 2005.