Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  musseronvaxskivling

Organismgrupp Storsvampar, Basidiesvampar Cuphophyllus fornicatus
Musseronvaxskivling Storsvampar, Basidiesvampar

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
Ej tillgänglig
Utbredning
Länsvis förekomst för musseronvaxskivling Observationer i Sverige för musseronvaxskivling
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Nära hotad (NT)
Kriterier
A2c+3c+4c
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Livskraftig (LC)
 • 2005 Livskraftig (LC)
 • 2000 Livskraftig (LC)
Levnadsätt okänt. Växer mest på magra, ogödslade naturbetes- och slåttermarker men sällsynt även i skogsbryn och på rikare mulljord i ädellövskog. Arten försvinner vid gödsling och missgynnas av atmosfäriskt kvävenedfall.Total population i landet bedöms ha minskat kraftigt och fortgående minska, huvudsakligen p.g.a. upphörande hävd med åtföljande vegetationsförändringar samt ändrad djurhållning med tyngre köttdjur och stödutfordring som leder till förhöjda näringsnivåer i marken. Samtidigt är ökad djurhållning tack vare miljöstöd generellt gynnsamt för många ängssvampar. Antalet reproduktiva individer överstiger gränsvärdet för rödlistning. Antalet lokalområden i landet skattas till 2500 (200-5000). En minskning av populationen pågår eller förväntas ske. Minskningen avser kvalitén på artens habitat. Minskningstakten uppgår till 15 % inom 50 år. Den minskande trenden har pågått en tid och bedöms fortsätta. Bedömningen baseras på minskad geografisk utbredning och/eller försämrad habitatkvalitet. De skattade värdena som bedömningen baserar sig på ligger alla inom intervallet för kategorin Nära hotad (NT). Minskningstakten för den svenska populationen bedöms vara nära gränsvärdet för Sårbar (VU). (A2c+3c+4c).
Ekologi
Ängs- och naturbetesmark samt ädellövskog. Betad eller slagen mark, eller i lövskog på mullrik lera. Troligen kalkgynnad och fosforkänslig.
Landskapstyper
Jordbrukslandskap
Jordbrukslandskap
Skog
Skog
Förekommer
Viktig
Biotoper
Öppna gräsmarker
Öppna gräsmarker
Öppen fastmark
Öppen fastmark
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Okänt
Substrat/Föda
Mark/sediment
Mark/sediment
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Agaricomycetes, Ordning Agaricales, Familj Hygrophoraceae, Släkte Cuphophyllus, Art Cuphophyllus fornicatus (Fr.) Lodge, Padamsee & Vizzini - musseronvaxskivling Synonymer Hygrocybe fornicata s.lat., Porpolomopsis fornicata (Fr.) Bresinsky, Porpoloma fornicata (Fr.) Bresinsky, Neohygrocybe fornicata (Fr.) Kovalenko, Hygrocybe streptopus (Fr.) Bon, Hygrophorus streptopus Fr., Neohygrocybe fornicata var. streptopus (Fr.) Kovalenko, Hygrocybe fornicata var. streptopus (Fr.) Arnolds, Hygrocybe clivalis (Fr.) P.D.Orton & Watling, Hygrocybe clivalis (Fr.) P.D. Orton, Hygrophorus fornicatus var. clivalis Fr., Hygrocybe fornicata var. clivalis (Fr.) Bon, Hygrocybe fornicata (Fr.) Singer, Camarophyllus fornicatus (Fr.) P.Karst., Camarophyllus fornicatus var. clivalis (Fr.) P.Karst., Hygrophorus fornicatus Fr., Neohygrocybe fornicatus (Fr.) Kovalenko, musseronvaxing

Kategori Nära hotad (NT)
Kriterier A2c+3c+4c
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Livskraftig (LC)
 • 2005 Livskraftig (LC)
 • 2000 Livskraftig (LC)

Dokumentation Levnadsätt okänt. Växer mest på magra, ogödslade naturbetes- och slåttermarker men sällsynt även i skogsbryn och på rikare mulljord i ädellövskog. Arten försvinner vid gödsling och missgynnas av atmosfäriskt kvävenedfall.Total population i landet bedöms ha minskat kraftigt och fortgående minska, huvudsakligen p.g.a. upphörande hävd med åtföljande vegetationsförändringar samt ändrad djurhållning med tyngre köttdjur och stödutfordring som leder till förhöjda näringsnivåer i marken. Samtidigt är ökad djurhållning tack vare miljöstöd generellt gynnsamt för många ängssvampar. Antalet reproduktiva individer överstiger gränsvärdet för rödlistning. Antalet lokalområden i landet skattas till 2500 (200-5000). En minskning av populationen pågår eller förväntas ske. Minskningen avser kvalitén på artens habitat. Minskningstakten uppgår till 15 % inom 50 år. Den minskande trenden har pågått en tid och bedöms fortsätta. Bedömningen baseras på minskad geografisk utbredning och/eller försämrad habitatkvalitet. De skattade värdena som bedömningen baserar sig på ligger alla inom intervallet för kategorin Nära hotad (NT). Minskningstakten för den svenska populationen bedöms vara nära gränsvärdet för Sårbar (VU). (A2c+3c+4c).
Konventioner Skogsstyrelsens signalart

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för musseronvaxskivling

Länsvis förekomst och status för musseronvaxskivling baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för musseronvaxskivling

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.

 • Rike
  Fungi - svampar 
 • Stam
  Basidiomycota - basidiesvampar 
 • Understam
  Agaricomycotina  
 • Klass
  Agaricomycetes  
 • Underklass
  Agaricomycetidae  
 • Ordning
  Agaricales  
 • Familj
  Hygrophoraceae  
 • Underfamilj
  Hygrophoraceae, genera incertae sedis  
 • Släkte
  Cuphophyllus  
 • Art
  Cuphophyllus fornicatus(Fr.) Lodge, Padamsee & Vizzini - musseronvaxskivling
  Synonymer
  Hygrocybe fornicata s.lat.
  Porpolomopsis fornicata (Fr.) Bresinsky
  Porpoloma fornicata (Fr.) Bresinsky
  Neohygrocybe fornicata (Fr.) Kovalenko
  Hygrocybe streptopus (Fr.) Bon
  Hygrophorus streptopus Fr.
  Neohygrocybe fornicata var. streptopus (Fr.) Kovalenko
  Hygrocybe fornicata var. streptopus (Fr.) Arnolds
  Hygrocybe clivalis (Fr.) P.D.Orton & Watling
  Hygrocybe clivalis (Fr.) P.D. Orton
  Hygrophorus fornicatus var. clivalis Fr.
  Hygrocybe fornicata var. clivalis (Fr.) Bon
  Hygrocybe fornicata (Fr.) Singer
  Camarophyllus fornicatus (Fr.) P.Karst.
  Camarophyllus fornicatus var. clivalis (Fr.) P.Karst.
  Hygrophorus fornicatus Fr.
  Neohygrocybe fornicatus (Fr.) Kovalenko
  musseronvaxing

Ängs- och naturbetesmark samt ädellövskog. Betad eller slagen mark, eller i lövskog på mullrik lera. Troligen kalkgynnad och fosforkänslig.

Ekologisk grupp: Okänt

Landskapstyper som är viktiga för arten: Jordbrukslandskap

Landskapstyper där arten kan förekomma: Skog

Biotoper som är viktiga för arten: Öppna gräsmarker, Öppen fastmark

Substrat/Föda:
Mark/sediment (Viktig)


Påverkan
 • Igenväxning (Viss negativ effekt)
 • Igenplantering (Stor negativ effekt)
 • Ökad näringsbelastning (Viss negativ effekt)

Boertmann, D. 1995: Vokshatte. Nordeuropas Svampe -- Bind 1. -- 184.

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Namn och släktskap
 • Rike
  Fungi - svampar 
 • Stam
  Basidiomycota - basidiesvampar 
 • Understam
  Agaricomycotina  
 • Klass
  Agaricomycetes  
 • Underklass
  Agaricomycetidae  
 • Ordning
  Agaricales  
 • Familj
  Hygrophoraceae  
 • Underfamilj
  Hygrophoraceae, genera incertae sedis  
 • Släkte
  Cuphophyllus  
 • Art
  Cuphophyllus fornicatus, (Fr.) Lodge, Padamsee & Vizzini - musseronvaxskivling
  Synonymer
  Hygrocybe fornicata s.lat.
  Porpolomopsis fornicata (Fr.) Bresinsky
  Porpoloma fornicata (Fr.) Bresinsky
  Neohygrocybe fornicata (Fr.) Kovalenko
  Hygrocybe streptopus (Fr.) Bon
  Hygrophorus streptopus Fr.
  Neohygrocybe fornicata var. streptopus (Fr.) Kovalenko
  Hygrocybe fornicata var. streptopus (Fr.) Arnolds
  Hygrocybe clivalis (Fr.) P.D.Orton & Watling
  Hygrocybe clivalis (Fr.) P.D. Orton
  Hygrophorus fornicatus var. clivalis Fr.
  Hygrocybe fornicata var. clivalis (Fr.) Bon
  Hygrocybe fornicata (Fr.) Singer
  Camarophyllus fornicatus (Fr.) P.Karst.
  Camarophyllus fornicatus var. clivalis (Fr.) P.Karst.
  Hygrophorus fornicatus Fr.
  Neohygrocybe fornicatus (Fr.) Kovalenko
  musseronvaxing
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.