Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  sydlig gyllenspindling

Organismgrupp Storsvampar, Basidiesvampar Cortinarius bergeronii
Sydlig gyllenspindling Storsvampar, Basidiesvampar

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
Sydlig gyllenspindling är en vackert färgad spindling av undersläktet Phlegmacium. Den är mycket lik och nära besläktad med orange lökspindling (Cortinarius elegantissimus), som dessutom kan växa på samma ställen. Den främsta skillnaden mellan dem är att sydlig gyllenspindling har en blå nyans i hattköttet och på fotens översta del. Tydligheten hos denna blåton varierar dock. Dessutom är den i genomsnitt något mindre och har mindre sporer än orange lökspindling. Arten rödlistades 2005 under namnet Cortinarius cedretorum. Idag tolkas namnet annorlunda och avser en barrskogsart.
Utbredning
Länsvis förekomst för sydlig gyllenspindling Observationer i Sverige för sydlig gyllenspindling
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
En sydlig lövskogsart som i Sverige endast på 5 lokaler i östra Skåne, bla Degeberga (2005). Lever i väl undersökta miljöer. Det verkliga antalet lokaler i landet bedöms inte överstiga 50, vilket motsvarar ungefär 250 genetiskt unika mycel (bedöms motsvara 2 500 individer enligt IUCN:s definitioner). Utbredningen i landet bedöms vara kraftigt fragmenterad. Total population i landet bedöms ha minskat med i storleksordningen mellan 5 och 15 % över de senaste 50 åren, huvudsakligen p.g.a. slutavverkning. Nyligen är den funnen också i Danmark men den är ej känd från övriga nordiska länder. Arten är mycket sällsynt i Mellaneuropa, t.ex. i Tyskland, men är vanligare i Medelhavsländerna.
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Starkt hotad (EN)
Kriterier
C2a(i)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Starkt hotad (EN)
 • 2005 Starkt hotad (EN)
 • 2000 Starkt hotad (EN)
Bildar mykorrhiza med bok, i bokskog och annan ädellövskog på kalkrik, relativt torr mark. Total population i landet bedöms ha minskat, huvudsakligen p.g.a. slutavverkning och andra faktorer som poåverkar habitatkvalitén. Arten rödlistades 2005 under namnet C. cedretorum som idag tolkas i strikt bemärkelse och avser en barrskogsart som beömts separat. Antalet reproduktiva individer skattas till 600 (120-1200). Antalet har skattats genom att multiplicera tre faktorer: 1) Troliga antalet aktuella lokaler i landet (25). 2) Bedömt antal unika mycel/lokal (5). 3) En schablon för hur många fragmenterade enheter varje unikt mycel bedöms ge upphov till (10). Antalet lokalområden i landet skattas till 30 (6-60). Utbredningsområdets storlek (EOO) skattas till 10000 (1000-10000) km² och förekomstarean (AOO) till 100 (16-200) km². En minskning av populationen pågår eller förväntas ske. Minskningen avser kvalitén på artens habitat. De skattade värdena som bedömningen baserar sig på ligger alla inom intervallet för kategorin Starkt hotad (EN). Fortgående minskning förekommer i kombination med att antalet reproduktiva individer är lågt vilket gör att arten hamnar i kategorin Starkt hotad (EN). (C2a(i)).
Ekologi
Bildar mykorrhiza med bok, i bokskog och annan ädellövskog på kalkrik, relativt torr mark. Den första svenska lokalen utgörs av en relativt gles bokskog (betad mark) i en brant sluttning. På de kända lokalerna uppträder som regel fruktkroppar bara på någon enstaka till ett par platser. Varje plats rymmer troligtvis en genetiskt unik svampindivid (genet) som kan fragmenteras till 10 eller flera frilevande men genetiskt identiska mycel (rameter, motsvarar IUCN:s definition av individ). Fruktkropparna är kortlivade, medan markmycelet kan ha en lång livslängd, flera decennier och potentiellt kan leva lika länge som mykorrhizasvampens värdträd kontinuerligt finns på platsen.
Landskapstyper
Skog
Skog
Jordbrukslandskap
Jordbrukslandskap
Förekommer
Viktig
Biotoper
Lövskog
Lövskog
Ädellövskog
Ädellövskog
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Mykorrhiza
Substrat/Föda
Växtdelar, ej ved
Växtdelar, ej ved
· bok
· bok
Mark/sediment
Mark/sediment
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Agaricomycetes, Ordning Agaricales, Familj Cortinariaceae, Släkte Cortinarius (spindlingar), Art Cortinarius bergeronii (Melot) Melot - sydlig gyllenspindling Synonymer Cortinarius cedretorum var. bergeronii Melot

Kategori Starkt hotad (EN)
Kriterier C2a(i)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Starkt hotad (EN)
 • 2005 Starkt hotad (EN)
 • 2000 Starkt hotad (EN)

Dokumentation Bildar mykorrhiza med bok, i bokskog och annan ädellövskog på kalkrik, relativt torr mark. Total population i landet bedöms ha minskat, huvudsakligen p.g.a. slutavverkning och andra faktorer som poåverkar habitatkvalitén. Arten rödlistades 2005 under namnet C. cedretorum som idag tolkas i strikt bemärkelse och avser en barrskogsart som beömts separat. Antalet reproduktiva individer skattas till 600 (120-1200). Antalet har skattats genom att multiplicera tre faktorer: 1) Troliga antalet aktuella lokaler i landet (25). 2) Bedömt antal unika mycel/lokal (5). 3) En schablon för hur många fragmenterade enheter varje unikt mycel bedöms ge upphov till (10). Antalet lokalområden i landet skattas till 30 (6-60). Utbredningsområdets storlek (EOO) skattas till 10000 (1000-10000) km² och förekomstarean (AOO) till 100 (16-200) km². En minskning av populationen pågår eller förväntas ske. Minskningen avser kvalitén på artens habitat. De skattade värdena som bedömningen baserar sig på ligger alla inom intervallet för kategorin Starkt hotad (EN). Fortgående minskning förekommer i kombination med att antalet reproduktiva individer är lågt vilket gör att arten hamnar i kategorin Starkt hotad (EN). (C2a(i)).
Konventioner Skogsstyrelsens signalart
Sydlig gyllenspindling är en vackert färgad spindling av undersläktet Phlegmacium. Den är mycket lik och nära besläktad med orange lökspindling (Cortinarius elegantissimus), som dessutom kan växa på samma ställen. Den främsta skillnaden mellan dem är att sydlig gyllenspindling har en blå nyans i hattköttet och på fotens översta del. Tydligheten hos denna blåton varierar dock. Dessutom är den i genomsnitt något mindre och har mindre sporer än orange lökspindling. Arten rödlistades 2005 under namnet Cortinarius cedretorum. Idag tolkas namnet annorlunda och avser en barrskogsart.

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för sydlig gyllenspindling

Länsvis förekomst och status för sydlig gyllenspindling baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för sydlig gyllenspindling

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.En sydlig lövskogsart som i Sverige endast på 5 lokaler i östra Skåne, bla Degeberga (2005). Lever i väl undersökta miljöer. Det verkliga antalet lokaler i landet bedöms inte överstiga 50, vilket motsvarar ungefär 250 genetiskt unika mycel (bedöms motsvara 2 500 individer enligt IUCN:s definitioner). Utbredningen i landet bedöms vara kraftigt fragmenterad. Total population i landet bedöms ha minskat med i storleksordningen mellan 5 och 15 % över de senaste 50 åren, huvudsakligen p.g.a. slutavverkning. Nyligen är den funnen också i Danmark men den är ej känd från övriga nordiska länder. Arten är mycket sällsynt i Mellaneuropa, t.ex. i Tyskland, men är vanligare i Medelhavsländerna.
 • Rike
  Fungi - svampar 
 • Stam
  Basidiomycota - basidiesvampar 
 • Understam
  Agaricomycotina  
 • Klass
  Agaricomycetes  
 • Underklass
  Agaricomycetidae  
 • Ordning
  Agaricales  
 • Familj
  Cortinariaceae  
 • Släkte
  Cortinarius - spindlingar 
 • Undersläkte
  Cortinarius subgen. Phlegmacium  
 • Art
  Cortinarius bergeronii(Melot) Melot - sydlig gyllenspindling
  Synonymer
  Cortinarius cedretorum var. bergeronii Melot

Bildar mykorrhiza med bok, i bokskog och annan ädellövskog på kalkrik, relativt torr mark. Den första svenska lokalen utgörs av en relativt gles bokskog (betad mark) i en brant sluttning. På de kända lokalerna uppträder som regel fruktkroppar bara på någon enstaka till ett par platser. Varje plats rymmer troligtvis en genetiskt unik svampindivid (genet) som kan fragmenteras till 10 eller flera frilevande men genetiskt identiska mycel (rameter, motsvarar IUCN:s definition av individ). Fruktkropparna är kortlivade, medan markmycelet kan ha en lång livslängd, flera decennier och potentiellt kan leva lika länge som mykorrhizasvampens värdträd kontinuerligt finns på platsen.

Ekologisk grupp: Mykorrhiza

Landskapstyper som är viktiga för arten: Skog

Landskapstyper där arten kan förekomma: Jordbrukslandskap

Biotoper som är viktiga för arten: Lövskog, Ädellövskog

Substrat/Föda:
Växtdelar, ej ved (Viktig)
· bok - Fagus sylvatica (Viktig)
Mark/sediment (Viktig)
Kalavverkning, upphörande bete eller förstörelse av växtplatsen på annat sätt är de främsta hoten. Så länge det bara finns en känd lokal i landet utgör detta i sig ett starkt hot mot artens överlevnad.

Påverkan
 • Avverkning (Stor negativ effekt)
Växtplatserna bör skyddas och betet fortsätta. Gödsling får inte företas. I samma områden finns oftast också flera andra rödlistade svampar. Särskild hänsyn måste tas till detta vid skogarnas skydd och utnyttjande.
Utländska namn – DK: Prægtig slørhat.

Moser, M. & Jühlich, W. 1985–1994: Farbatlas der Basidiomyceten. III. (Cortinarius:71). Gustav Fischer Verlag, Stuttgart.

Vesterholt, J. 1991. Knold-slørhatte (Cortinarius underslægt Phlegmacium) som indikatorarter for en type værdifulde løvskovslokaliteter. Svampe 24: 27–48.

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Stig Jacobsson 1997.

Namn och släktskap
 • Rike
  Fungi - svampar 
 • Stam
  Basidiomycota - basidiesvampar 
 • Understam
  Agaricomycotina  
 • Klass
  Agaricomycetes  
 • Underklass
  Agaricomycetidae  
 • Ordning
  Agaricales  
 • Familj
  Cortinariaceae  
 • Släkte
  Cortinarius - spindlingar 
 • Undersläkte
  Cortinarius subgen. Phlegmacium  
 • Art
  Cortinarius bergeronii, (Melot) Melot - sydlig gyllenspindling
  Synonymer
  Cortinarius cedretorum var. bergeronii Melot
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Stig Jacobsson 1997.