Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  citronspindling

Organismgrupp Storsvampar, Basidiesvampar Cortinarius citrinus
Citronspindling Storsvampar, Basidiesvampar

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
Citronspindling är en relativt liten, i alla delar helt citrongul spindelskivling ur undersläktet Phlegmacium, med kantad bulb vid fotbasen. Utvuxna exemplar blir dock brunare och brukar ha mörkbruna, tilltryckta fjäll (rester av velumet) på hattmitten. Även köttet är citrongult. Det finns en närstående och snarlik art som ännu ej är beskriven. Denna skiljer sig från citronspindling genom att vara något mindre gul och på att lamellerna redan från början är kraftigt bruna. Den växer på samma slags ståndorter som citronspindling och är funnen i Degeberga i Skåne. Citronspindlingen kan också förväxlas med en annan gul art, svavelspindling (Cortinarius splendens), som kan växa i samma områden.
Utbredning
Länsvis förekomst för citronspindling Observationer i Sverige för citronspindling
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
En sydlig art, som i Sverige mest förekommer i Skåne. Det föreligger också enstaka fynd från Blekinge, södra Småland och Gotland. Förväxling med snarlika arter kan ha skett i vissa fall. 25 kända aktuella lokaler i landet (2005). Det verkliga antalet lokaler i landet bedöms inte överstiga 300, vilket motsvarar ungefär 1 000 genetiskt unika mycel (bedöms motsvara 10 000 individer enligt IUCN:s definitioner). Total population i landet bedöms ha minskat med mer än 15 % över de senaste 50 åren, huvudsakligen p.g.a. slutavverkning av äldre skog. Arten finns också sällsynt i Danmark, men är inte funnen i övriga nordiska länder. I övriga Europa finns den åtminstone i England, Tyskland och Frankrike. Den är upptagen som starkt hotad (stark gefährdet) på den tyska rödlistan.
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Nära hotad (NT)
Kriterier
D1
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Nära hotad (NT)
 • 2005 Nära hotad (NT)
 • 2000 Sårbar (VU)
Bildar mykorrhiza med bok i ängsbokskog på kalkrik mark. Total population i landet är liten och utbredningsområdet mycket begränsat. Inga sentida fynd gjorda på flera äldre lokaler tyder på att arten minskar. Antalet reproduktiva individer skattas till 1999 (300-6000). Antalet har skattats genom att multiplicera tre faktorer: 1) Troliga antalet aktuella lokaler i landet (150). 2) Bedömt antal unika mycel/lokal (2). 3) En schablon för hur många fragmenterade enheter varje unikt mycel bedöms ge upphov till (10). Antalet lokalområden i landet skattas till 75 (15-150). Utbredningsområdets storlek (EOO) överskrider gränsvärdet för rödlistning. Förekomstarean (AOO) skattas till 400 (200-400) km². Det finns inga tecken på betydande populationsförändring. Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Livskraftig (LC) till Sårbar (VU). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Nära hotad (NT). Antalet individer bedöms överstiga gränsvärdet för Sårbar (VU) enligt D-kriteriet. (D1).
Ekologi
Bildar mykorrhiza med bok, i ängsbokskog på kalkrik mark. Det småländska fyndet uppges dock vara gjort i hedbokskog. På de kända lokalerna uppträder som regel fruktkroppar bara på någon enstaka till ett par platser. Varje plats rymmer troligtvis en genetiskt unik svampindivid (genet) som kan fragmenteras till 10 eller flera frilevande men genetiskt identiska mycel (rameter, motsvarar IUCN:s definition av individ). Fruktkropparna är kortlivade, medan markmycelet kan ha en lång livslängd, flera decennier och potentiellt kan leva lika länge som mykorrhizasvampens värdträd kontinuerligt finns på platsen.
Landskapstyper
Skog
Skog
Förekommer
Viktig
Biotoper
Lövskog
Lövskog
Ädellövskog
Ädellövskog
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Mykorrhiza
Substrat/Föda
Växtdelar, ej ved
Växtdelar, ej ved
· bok
· bok
Mark/sediment
Mark/sediment
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Agaricomycetes, Ordning Agaricales, Familj Cortinariaceae, Släkte Cortinarius (spindlingar), Art Cortinarius citrinus (J.E.Lange) P.D.Orton - citronspindling Synonymer Cortinarius elegantior f. citrinus J.E.Lange, Cortinarius pseudosulphureus P.D.Orton

Kategori Nära hotad (NT)
Kriterier D1
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Nära hotad (NT)
 • 2005 Nära hotad (NT)
 • 2000 Sårbar (VU)

Dokumentation Bildar mykorrhiza med bok i ängsbokskog på kalkrik mark. Total population i landet är liten och utbredningsområdet mycket begränsat. Inga sentida fynd gjorda på flera äldre lokaler tyder på att arten minskar. Antalet reproduktiva individer skattas till 1999 (300-6000). Antalet har skattats genom att multiplicera tre faktorer: 1) Troliga antalet aktuella lokaler i landet (150). 2) Bedömt antal unika mycel/lokal (2). 3) En schablon för hur många fragmenterade enheter varje unikt mycel bedöms ge upphov till (10). Antalet lokalområden i landet skattas till 75 (15-150). Utbredningsområdets storlek (EOO) överskrider gränsvärdet för rödlistning. Förekomstarean (AOO) skattas till 400 (200-400) km². Det finns inga tecken på betydande populationsförändring. Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Livskraftig (LC) till Sårbar (VU). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Nära hotad (NT). Antalet individer bedöms överstiga gränsvärdet för Sårbar (VU) enligt D-kriteriet. (D1).
Konventioner Skogsstyrelsens signalart
Citronspindling är en relativt liten, i alla delar helt citrongul spindelskivling ur undersläktet Phlegmacium, med kantad bulb vid fotbasen. Utvuxna exemplar blir dock brunare och brukar ha mörkbruna, tilltryckta fjäll (rester av velumet) på hattmitten. Även köttet är citrongult. Det finns en närstående och snarlik art som ännu ej är beskriven. Denna skiljer sig från citronspindling genom att vara något mindre gul och på att lamellerna redan från början är kraftigt bruna. Den växer på samma slags ståndorter som citronspindling och är funnen i Degeberga i Skåne. Citronspindlingen kan också förväxlas med en annan gul art, svavelspindling (Cortinarius splendens), som kan växa i samma områden.

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för citronspindling

Länsvis förekomst och status för citronspindling baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för citronspindling

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.En sydlig art, som i Sverige mest förekommer i Skåne. Det föreligger också enstaka fynd från Blekinge, södra Småland och Gotland. Förväxling med snarlika arter kan ha skett i vissa fall. 25 kända aktuella lokaler i landet (2005). Det verkliga antalet lokaler i landet bedöms inte överstiga 300, vilket motsvarar ungefär 1 000 genetiskt unika mycel (bedöms motsvara 10 000 individer enligt IUCN:s definitioner). Total population i landet bedöms ha minskat med mer än 15 % över de senaste 50 åren, huvudsakligen p.g.a. slutavverkning av äldre skog. Arten finns också sällsynt i Danmark, men är inte funnen i övriga nordiska länder. I övriga Europa finns den åtminstone i England, Tyskland och Frankrike. Den är upptagen som starkt hotad (stark gefährdet) på den tyska rödlistan.
 • Rike
  Fungi - svampar 
 • Stam
  Basidiomycota - basidiesvampar 
 • Understam
  Agaricomycotina  
 • Klass
  Agaricomycetes  
 • Underklass
  Agaricomycetidae  
 • Ordning
  Agaricales  
 • Familj
  Cortinariaceae  
 • Släkte
  Cortinarius - spindlingar 
 • Undersläkte
  Cortinarius subgen. Phlegmacium  
 • Art
  Cortinarius citrinus(J.E.Lange) P.D.Orton - citronspindling
  Synonymer
  Cortinarius elegantior f. citrinus J.E.Lange
  Cortinarius pseudosulphureus P.D.Orton

Bildar mykorrhiza med bok, i ängsbokskog på kalkrik mark. Det småländska fyndet uppges dock vara gjort i hedbokskog. På de kända lokalerna uppträder som regel fruktkroppar bara på någon enstaka till ett par platser. Varje plats rymmer troligtvis en genetiskt unik svampindivid (genet) som kan fragmenteras till 10 eller flera frilevande men genetiskt identiska mycel (rameter, motsvarar IUCN:s definition av individ). Fruktkropparna är kortlivade, medan markmycelet kan ha en lång livslängd, flera decennier och potentiellt kan leva lika länge som mykorrhizasvampens värdträd kontinuerligt finns på platsen.

Ekologisk grupp: Mykorrhiza

Landskapstyper som är viktiga för arten: Skog

Biotoper som är viktiga för arten: Lövskog, Ädellövskog

Substrat/Föda:
Växtdelar, ej ved (Viktig)
· bok - Fagus sylvatica (Viktig)
Mark/sediment (Viktig)
Kalavverkning eller kraftig gallring i bokskog förstör artens växtplatser och utgör ett hot mot artens överlevnad. Den markberedning som görs i en del skånska bokskogar är troligen ett hot mot citronspindling och andra mykorrhizasvampar som förekommer där. På sikt kan också luftföroreningar orsaka försämrade markförhållanden.

Påverkan
 • Avverkning (Stor negativ effekt)
Nuvarande förekomst och frekvens bör utredas och alla växtplatser måste säkerställas. Markberedning får ej förekomma och avverkning måste ske med stor försiktighet.
Utländska namn – DK: Citrongul slørhat.

Lange, J. E. 1935–40. Flora Agaricina Danica (nr. 84 E). Köpenhamn.

Moser, M. 1960. Die Pilze Mitteleuropas Band IV. Die Gattung Phlegmacium. Verlag Julius Klinkhardt, Bad Heilbrunn.

Vesterholt J. 2004. Danmarks svampe. Gyldendal Fakta. Köpenhamn

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Stig Jacobsson 1997.

Namn och släktskap
 • Rike
  Fungi - svampar 
 • Stam
  Basidiomycota - basidiesvampar 
 • Understam
  Agaricomycotina  
 • Klass
  Agaricomycetes  
 • Underklass
  Agaricomycetidae  
 • Ordning
  Agaricales  
 • Familj
  Cortinariaceae  
 • Släkte
  Cortinarius - spindlingar 
 • Undersläkte
  Cortinarius subgen. Phlegmacium  
 • Art
  Cortinarius citrinus, (J.E.Lange) P.D.Orton - citronspindling
  Synonymer
  Cortinarius elegantior f. citrinus J.E.Lange
  Cortinarius pseudosulphureus P.D.Orton
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Stig Jacobsson 1997.