Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  äggvaxskivling

Organismgrupp Storsvampar, Basidiesvampar Hygrophorus karstenii
Äggvaxskivling Storsvampar, Basidiesvampar

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
En medelstor, vitaktig vaxskivling med karaktäristiskt mättat gula till nästan aprikosfärgade, glesa och nedlöpande skivor. Hatten är välvd till utbredd och kan bli upp till 10 cm i diameter. Den är torr eller bara något klibbig men inte slemmig som hos de flesta vita vaxskivlingar. Foten är vit och torr, den blir ofta förlängd och krökt när fruktkroppen växer i djup mossa. Köttet är vitt eller gulbrunt med svag behaglig lukt. Det är en ganska köttig svamp som kan användas som matsvamp. Vid intorkning får skivorna en mörk, svartbrun färg.
Utbredning
Länsvis förekomst för äggvaxskivling Observationer i Sverige för äggvaxskivling
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
Ännu ganska vanlig art i Norrland och norra Svealand ner till en ungefärlig linje från mellersta Värmland, över norra Västmanland till norra Uppland (”limes norrlandicus”). Längre söderut är den sällsynt med bara enstaka eller få fynd i Dalsland, Västergötland, Södermanland, Östergötland, Småland och Gotland. Arten är spridd och ej sällsynt i Norge och Finland men saknas i Danmark. Den förekommer även i Mellaneuropas bergsgranskogar. I Nordamerika finns en liknande form som har beskrivits som egen art (Hygrophorus saxatilis).
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Nära hotad (NT)
Kriterier
A2c+3c+4c
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Nära hotad (NT)
 • 2005 Livskraftig (LC)
 • 2000 Livskraftig (LC)
Bildar mykorrhiza med gran och förekommer huvudsakligen i äldre blåbärsgranskog. Har i Sverige en nordlig utbredningsbild och är relativt vanlig i norra Sverige. Total population i landet bedöms ha minskat kraftigt och fortgående att minska p.g.a. slutavverkningar av kontinuitetsskogar. Är sedan länge känd under namnet H. karstenii. Namnet H. melizeus är äldre och har därför prioritet enligt den botaniska nomenklaturen, men en formell konservering av namnet H. karstenii är önskvärt eftersom namnet H. karstenii är etablerat och väl inarbetat sedan lång tid tillbaka. Antalet reproduktiva individer överstiger gränsvärdet för rödlistning. Antalet lokalområden i landet skattas till 6000 (250-12000). Utbredningsområdets storlek (EOO) och förekomstarean (AOO) överskrider gränsvärdena för rödlistning. En minskning av populationen pågår eller förväntas ske. Minskningen avser kvalitén på artens habitat. Minskningstakten uppgår till 15 % inom 50 år. Den minskande trenden har pågått en tid och bedöms fortsätta. Bedömningen baseras på minskad geografisk utbredning och/eller försämrad habitatkvalitet. De skattade värdena som bedömningen baserar sig på ligger alla inom intervallet för kategorin Nära hotad (NT). Minskningstakten för den svenska populationen bedöms vara nära gränsvärdet för Sårbar (VU). (A2c+3c+4c).
Ekologi
Växer företrädesvis i gammal eller medelålders barrskog av naturskogskaraktär. Den bildar mykorrhiza med gran, möjligen kan den göra det även med tall. Den är inte kalkgynnad utan trivs minst lika bra i fattig blåbärsgranskog.
Landskapstyper
Skog
Skog
Förekommer
Viktig
Biotoper
Barrskog
Barrskog
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Mykorrhiza
Substrat/Föda
Växtdelar, ej ved
Växtdelar, ej ved
· gran
· gran
Mark/sediment
Mark/sediment
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Agaricomycetes, Ordning Agaricales, Familj Hygrophoraceae, Släkte Hygrophorus (skogsvaxskivlingar), Art Hygrophorus karstenii Sacc. & Cub. - äggvaxskivling Synonymer Hygrophorus bicolor P.Karst., äggvaxing

Kategori Nära hotad (NT)
Kriterier A2c+3c+4c
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Nära hotad (NT)
 • 2005 Livskraftig (LC)
 • 2000 Livskraftig (LC)

Dokumentation Bildar mykorrhiza med gran och förekommer huvudsakligen i äldre blåbärsgranskog. Har i Sverige en nordlig utbredningsbild och är relativt vanlig i norra Sverige. Total population i landet bedöms ha minskat kraftigt och fortgående att minska p.g.a. slutavverkningar av kontinuitetsskogar. Är sedan länge känd under namnet H. karstenii. Namnet H. melizeus är äldre och har därför prioritet enligt den botaniska nomenklaturen, men en formell konservering av namnet H. karstenii är önskvärt eftersom namnet H. karstenii är etablerat och väl inarbetat sedan lång tid tillbaka. Antalet reproduktiva individer överstiger gränsvärdet för rödlistning. Antalet lokalområden i landet skattas till 6000 (250-12000). Utbredningsområdets storlek (EOO) och förekomstarean (AOO) överskrider gränsvärdena för rödlistning. En minskning av populationen pågår eller förväntas ske. Minskningen avser kvalitén på artens habitat. Minskningstakten uppgår till 15 % inom 50 år. Den minskande trenden har pågått en tid och bedöms fortsätta. Bedömningen baseras på minskad geografisk utbredning och/eller försämrad habitatkvalitet. De skattade värdena som bedömningen baserar sig på ligger alla inom intervallet för kategorin Nära hotad (NT). Minskningstakten för den svenska populationen bedöms vara nära gränsvärdet för Sårbar (VU). (A2c+3c+4c).
En medelstor, vitaktig vaxskivling med karaktäristiskt mättat gula till nästan aprikosfärgade, glesa och nedlöpande skivor. Hatten är välvd till utbredd och kan bli upp till 10 cm i diameter. Den är torr eller bara något klibbig men inte slemmig som hos de flesta vita vaxskivlingar. Foten är vit och torr, den blir ofta förlängd och krökt när fruktkroppen växer i djup mossa. Köttet är vitt eller gulbrunt med svag behaglig lukt. Det är en ganska köttig svamp som kan användas som matsvamp. Vid intorkning får skivorna en mörk, svartbrun färg.

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för äggvaxskivling

Länsvis förekomst och status för äggvaxskivling baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för äggvaxskivling

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.Ännu ganska vanlig art i Norrland och norra Svealand ner till en ungefärlig linje från mellersta Värmland, över norra Västmanland till norra Uppland (”limes norrlandicus”). Längre söderut är den sällsynt med bara enstaka eller få fynd i Dalsland, Västergötland, Södermanland, Östergötland, Småland och Gotland. Arten är spridd och ej sällsynt i Norge och Finland men saknas i Danmark. Den förekommer även i Mellaneuropas bergsgranskogar. I Nordamerika finns en liknande form som har beskrivits som egen art (Hygrophorus saxatilis).
 • Rike
  Fungi - svampar 
 • Stam
  Basidiomycota - basidiesvampar 
 • Understam
  Agaricomycotina  
 • Klass
  Agaricomycetes  
 • Underklass
  Agaricomycetidae  
 • Ordning
  Agaricales  
 • Familj
  Hygrophoraceae  
 • Underfamilj
  Hygrophoroideae  
 • Släkte
  Hygrophorus - skogsvaxskivlingar 
 • Art
  Hygrophorus karsteniiSacc. & Cub. - äggvaxskivling
  Synonymer
  Hygrophorus bicolor P.Karst.
  äggvaxing

Växer företrädesvis i gammal eller medelålders barrskog av naturskogskaraktär. Den bildar mykorrhiza med gran, möjligen kan den göra det även med tall. Den är inte kalkgynnad utan trivs minst lika bra i fattig blåbärsgranskog.

Ekologisk grupp: Mykorrhiza

Landskapstyper som är viktiga för arten: Skog

Biotoper som är viktiga för arten: Barrskog

Substrat/Föda:
Växtdelar, ej ved (Viktig)
· gran - Picea abies (Viktig)
Mark/sediment (Viktig)
Arten är fortfarande så pass allmän i en stor del av landet att den knappast kan betraktas som hotad. Eftersom den helst växer i gammal, avverkningsmogen barrskog bedöms den dock vara minskande och missgynnad av modernt skogsbruk med slutavverkning, markberedning och gödsling.

Påverkan
 • Avverkning (Stor negativ effekt)
Skogar med rik förekomst av äggvaxskivling kan betraktas som en nyckelbiotop och brukar ha en artrik flora av mykorrhizasvampar med en lång rad mer eller mindre vanliga spindelskivlingar etc. Skogsbruket i sådana skogar bör bedrivas skonsamt utan kalhuggning och markberedning.
Artens vetenskapliga namn är omtvistat. I Funga Nordica och en del mellaneuropeisk litteratur återfinns den som Hygrophorus melizeus. Detta namn är dock svårtolkat och har använts även på andra arter. Utländska namn: NO: Gulskivevokssopp FI: Keltahelttavahakas

Breitenbach, J. & Kränzlin, F. 1991. Pilze der Schweiz 3.120 (BILD)

Candusso, M.T. 1997. Hygrophorus. Fungi Europaei 6.169, 701. (BILD)

Larsson, E., Jacobsson, S. & Stridvall, A. 2011. Släktet Hygrophorus, skogsvaxskivlingar i Sverige. Sveriges Mykologiska Förening. (BILD)

Ryman, S. & Holmåsen, I. 1984. Svampar – en fälthandbok. s 239. Interpublishing, Stockholm. (BILD)

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Stig Jacobsson 2012

Namn och släktskap
 • Rike
  Fungi - svampar 
 • Stam
  Basidiomycota - basidiesvampar 
 • Understam
  Agaricomycotina  
 • Klass
  Agaricomycetes  
 • Underklass
  Agaricomycetidae  
 • Ordning
  Agaricales  
 • Familj
  Hygrophoraceae  
 • Underfamilj
  Hygrophoroideae  
 • Släkte
  Hygrophorus - skogsvaxskivlingar 
 • Art
  Hygrophorus karstenii, Sacc. & Cub. - äggvaxskivling
  Synonymer
  Hygrophorus bicolor P.Karst.
  äggvaxing
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Stig Jacobsson 2012