Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  olivbrun spindling

Organismgrupp Storsvampar, Basidiesvampar Cortinarius cotoneus
Olivbrun spindling Storsvampar, Basidiesvampar

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
En medelstor och tämligen kraftig spindling. Hatt 4-10 cm, rundad, sedan jämnt utbrett välvd. Hatten är påtagligt filtig till nästan fjällig. Den är som ung olivgrön till olivgul senare olivbrun till gulbrun. Skivor olivgröna till olivgula med gul egg. Foten är klubbformad. Velum är olivgrönt till brunt i ett eller flera band eller zoner längs foten. Lukten stark, som rättika. Den innehåller det kraftigt fluorescerande ämnet leprocybin som gör att svampen lyser starkt under ultraviolett ljus.
Utbredning
Länsvis förekomst för olivbrun spindling Observationer i Sverige för olivbrun spindling
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
Växer i kalkrik ädellövskog och har rapporterats från klassiska kalkområden som Kinnekulle i Västergötland, Öland och Gotland samt norra Uppland. Enstaka fynd även från Bohuslän, Dalsland, Östergötland och Närke. Relativt många observationer av olivbrun spindling är rapporterade från Danmark, men har trots detta rödlistestatus sårbar (VU). Även i Norge är den sårbar (VU) med förekomster i kalkområdena runt Oslofjorden. Den har inte rapporterats från Finland.
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Nära hotad (NT)
Kriterier
A2c+3c+4c
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Nära hotad (NT)
 • 2005 Livskraftig (LC)
 • 2000 Nära hotad (NT)
Bildar mykorrhiza med hassel, ek, bok och lind. Växer i ädellövskog, helst ek- och hasselblandskog på kalkrik mark. Oftast i betespräglade lundartade miljöer och i mosaikartade-slutna hässlen. Påträffas sällsynt även i betespräglad örtrik granskog med inslag av hassel. Har sin huvudsakliga utbredning i landet på Öland och Gotland. Total population i landet bedöms ha minska och fortsatt att minska, framför allt p.g.a. avverkningar och igenväxning av träd- och buskrika fodermarker med mosaikstruktur. Antalet reproduktiva individer överstiger gränsvärdet för rödlistning. Antalet har skattats genom att multiplicera tre faktorer: 1) Troliga antalet aktuella lokaler i landet (500). 2) Bedömt antal unika mycel/lokal (5). 3) En schablon för hur många fragmenterade enheter varje unikt mycel bedöms ge upphov till (10). Antalet lokalområden i landet skattas till 500 (50-1000). Utbredningsområdets storlek (EOO) överskrider gränsvärdet för rödlistning. Förekomstarean (AOO) skattas till 2000 km². En minskning av populationen pågår eller förväntas ske. Minskningen avser kvalitén på artens habitat. Minskningstakten uppgår till 15 % inom 50 år. Den minskande trenden har pågått en tid och bedöms fortsätta. Bedömningen baseras på minskad geografisk utbredning och/eller försämrad habitatkvalitet. De skattade värdena som bedömningen baserar sig på ligger alla inom intervallet för kategorin Nära hotad (NT). Minskningstakten för den svenska populationen bedöms vara nära gränsvärdet för Sårbar (VU). (A2c+3c+4c).
Ekologi
Den växer i ädellövskog under bok, ek, avenbok och hassel, ibland även lind. Vanligast på naken eller lövtäckt, kalkrik (-mineralrik) mark.
Landskapstyper
Skog
Skog
Jordbrukslandskap
Jordbrukslandskap
Förekommer
Viktig
Biotoper
Trädbärande gräsmark
Trädbärande gräsmark
Lövskog
Lövskog
Ädellövskog
Ädellövskog
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Mykorrhiza
Substrat/Föda
Växtdelar, ej ved
Växtdelar, ej ved
· bok
· bok
· hassel
· hassel
· skogsek
· skogsek
· skogslind
· skogslind
Mark/sediment
Mark/sediment
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Agaricomycetes, Ordning Agaricales, Familj Cortinariaceae, Släkte Cortinarius (spindlingar), Art Cortinarius cotoneus Fr. - olivbrun spindling Synonymer olivbrun spindelskivling

Kategori Nära hotad (NT)
Kriterier A2c+3c+4c
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Nära hotad (NT)
 • 2005 Livskraftig (LC)
 • 2000 Nära hotad (NT)

Dokumentation Bildar mykorrhiza med hassel, ek, bok och lind. Växer i ädellövskog, helst ek- och hasselblandskog på kalkrik mark. Oftast i betespräglade lundartade miljöer och i mosaikartade-slutna hässlen. Påträffas sällsynt även i betespräglad örtrik granskog med inslag av hassel. Har sin huvudsakliga utbredning i landet på Öland och Gotland. Total population i landet bedöms ha minska och fortsatt att minska, framför allt p.g.a. avverkningar och igenväxning av träd- och buskrika fodermarker med mosaikstruktur. Antalet reproduktiva individer överstiger gränsvärdet för rödlistning. Antalet har skattats genom att multiplicera tre faktorer: 1) Troliga antalet aktuella lokaler i landet (500). 2) Bedömt antal unika mycel/lokal (5). 3) En schablon för hur många fragmenterade enheter varje unikt mycel bedöms ge upphov till (10). Antalet lokalområden i landet skattas till 500 (50-1000). Utbredningsområdets storlek (EOO) överskrider gränsvärdet för rödlistning. Förekomstarean (AOO) skattas till 2000 km². En minskning av populationen pågår eller förväntas ske. Minskningen avser kvalitén på artens habitat. Minskningstakten uppgår till 15 % inom 50 år. Den minskande trenden har pågått en tid och bedöms fortsätta. Bedömningen baseras på minskad geografisk utbredning och/eller försämrad habitatkvalitet. De skattade värdena som bedömningen baserar sig på ligger alla inom intervallet för kategorin Nära hotad (NT). Minskningstakten för den svenska populationen bedöms vara nära gränsvärdet för Sårbar (VU). (A2c+3c+4c).
En medelstor och tämligen kraftig spindling. Hatt 4-10 cm, rundad, sedan jämnt utbrett välvd. Hatten är påtagligt filtig till nästan fjällig. Den är som ung olivgrön till olivgul senare olivbrun till gulbrun. Skivor olivgröna till olivgula med gul egg. Foten är klubbformad. Velum är olivgrönt till brunt i ett eller flera band eller zoner längs foten. Lukten stark, som rättika. Den innehåller det kraftigt fluorescerande ämnet leprocybin som gör att svampen lyser starkt under ultraviolett ljus.

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för olivbrun spindling

Länsvis förekomst och status för olivbrun spindling baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för olivbrun spindling

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.Växer i kalkrik ädellövskog och har rapporterats från klassiska kalkområden som Kinnekulle i Västergötland, Öland och Gotland samt norra Uppland. Enstaka fynd även från Bohuslän, Dalsland, Östergötland och Närke. Relativt många observationer av olivbrun spindling är rapporterade från Danmark, men har trots detta rödlistestatus sårbar (VU). Även i Norge är den sårbar (VU) med förekomster i kalkområdena runt Oslofjorden. Den har inte rapporterats från Finland.
 • Rike
  Fungi - svampar 
 • Stam
  Basidiomycota - basidiesvampar 
 • Understam
  Agaricomycotina  
 • Klass
  Agaricomycetes  
 • Underklass
  Agaricomycetidae  
 • Ordning
  Agaricales  
 • Familj
  Cortinariaceae  
 • Släkte
  Cortinarius - spindlingar 
 • Undersläkte
  Cortinarius subgen. Cortinarius  
 • Art
  Cortinarius cotoneusFr. - olivbrun spindling
  Synonymer
  olivbrun spindelskivling

Den växer i ädellövskog under bok, ek, avenbok och hassel, ibland även lind. Vanligast på naken eller lövtäckt, kalkrik (-mineralrik) mark.

Ekologisk grupp: Mykorrhiza

Landskapstyper som är viktiga för arten: Skog

Landskapstyper där arten kan förekomma: Jordbrukslandskap

Biotoper som är viktiga för arten: Trädbärande gräsmark, Lövskog, Ädellövskog

Substrat/Föda:
Växtdelar, ej ved (Viktig)
· bok - Fagus sylvatica (Har betydelse)
· hassel - Corylus avellana (Viktig)
· skogsek - Quercus robur (Viktig)
· skogslind - Tilia cordata (Har betydelse)
Mark/sediment (Viktig)
Arten hotas av att hävden av lövängar och extensivt betade hassellundar upphör, av att enstaka värdträd avverkas eller av att lövbestånd avverkas eller ersätts med annat trädslag. Vissa lokaler riskerar att bli exploaterade för bebyggelse, nya vägdragningar etc.

Påverkan
 • Igenväxning (Viss negativ effekt)
 • Avverkning (Stor negativ effekt)
Lövängshävden på de gotländska lokalerna måste fortsätta, liksom betet på de öländska lokalerna. De exakta växtplatserna bör kartläggas så att skötseln kan planeras med hänsyn till artens krav. Samtliga fyndplatser hyser även flera andra hotade och sällsynta arter.

Niskanen T. & Kytövuori, I. 2012. Knudsen, H. & Vesterholt, J. editors. Funga Nordica. Agaricoid, boletoid, clavarioid, cyphelloid and gastroid genera. Nordsvamp, Copenhagen

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Mattias Andersson 2016

Namn och släktskap
 • Rike
  Fungi - svampar 
 • Stam
  Basidiomycota - basidiesvampar 
 • Understam
  Agaricomycotina  
 • Klass
  Agaricomycetes  
 • Underklass
  Agaricomycetidae  
 • Ordning
  Agaricales  
 • Familj
  Cortinariaceae  
 • Släkte
  Cortinarius - spindlingar 
 • Undersläkte
  Cortinarius subgen. Cortinarius  
 • Art
  Cortinarius cotoneus, Fr. - olivbrun spindling
  Synonymer
  olivbrun spindelskivling
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Mattias Andersson 2016