Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  småsporigt knotterskinn

Organismgrupp Storsvampar, Basidiesvampar Kneiffiella microspora
Småsporigt knotterskinn Storsvampar, Basidiesvampar

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
En skinnsvamp som bildar utbredda, svagt gulaktiga, småknottriga fruktkroppar. Svampen har långa, cylindriska cystider, särskilt i toppen av knottrorna vilket gör att dessa i lupp ser håriga ut. Arten har anmärkningsvärt små basidier och sporer. De senare är elliptiska och bara 3.5 µm långa. Svampen liknar till det yttre många andra arter av släktena Kneiffiella och Xylodon men vid undersökning i mikroskop är arten lätt igenkännlig tack vare kombinationen av långa cystider och små sporer.
Utbredning
Länsvis förekomst för småsporigt knotterskinn Observationer i Sverige för småsporigt knotterskinn
Svensk förekomst
Påträffad, okänt om reproducerande
Har bara setts en gång i Sverige, i Dalsland 1974. Arten beskrevs på grundval av detta enda material 1976. Senare har arten påträffats som skadesvamp i byggnader i Danmark och i Norge, i Danmark helt nyligen också i naturlig miljö. Arten är inte känd från Finland men förekommer spridd i Europa, dock är observationerna få. Den är inte ovanlig i delar av Sydamerika, fr.a. i områden med tydliga torrperioder.
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Kunskapsbrist (DD)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Kunskapsbrist (DD)
 • 2005 Ej bedömd (NE)
 • 2000 Livskraftig (LC)
Nedbrytare på barr- och lövved. Hittills enda fyndet i Sverige (1974) på murken barrved. Kosmopolit som förefaller vara ovanlig överallt. Ekologi dåligt känd, men verkar oftast föredra varma och torra växtmiljöer; bland annat påträffad på kvarsittande döda grenar i trädkronan av lind, på tallved. Arten är sannolikt förbisedd och måste artbestämmas i mikroskop. Oklar status, dock uppenbart en mycket sällsynt art. Faktaunderlaget bedöms vara otillräckligt för att avgöra vilken av de olika rödlistningskategorierna som är mest trolig.
Ekologi
Nedbrytare som orsakar vitröta i död ved. Fyndet i Dalsland gjordes på en stubbe på ett hygge. I Tyskland har arten samlats in från torra grenar högt upp i trädkronor av lind. Tillsammans med förekomsterna i hus och utbredningen i tropikerna ger detta intryck av att svampen föredrar torra och varma miljöer. Det är möjligt att fyndet i Sverige var en tillfällig långspridning och att arten inte ska betraktas som bofast i naturliga miljöer i landet.
Landskapstyper
Skog
Skog
Urban miljö
Urban miljö
Förekommer
Viktig
Biotoper
Barrskog
Barrskog
Löv-/barrblandskog
Löv-/barrblandskog
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Saprotrof/fag, detrivor
Substrat/Föda
Ved och bark
Ved och bark
· tall
· tall
Dött träd
Dött träd
· tall
· tall
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Agaricomycetes, Ordning Hymenochaetales, Familj Schizoporaceae, Släkte Kneiffiella, Art Kneiffiella microspora (J. Erikss. & Hjortstam) Jülich & Stalpers - småsporigt knotterskinn Synonymer Grandinia microsporella Jülich, Hyphodontia microspora J.Erikss. & Hjortstam

Kategori Kunskapsbrist (DD)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Kunskapsbrist (DD)
 • 2005 Ej bedömd (NE)
 • 2000 Livskraftig (LC)

Dokumentation Nedbrytare på barr- och lövved. Hittills enda fyndet i Sverige (1974) på murken barrved. Kosmopolit som förefaller vara ovanlig överallt. Ekologi dåligt känd, men verkar oftast föredra varma och torra växtmiljöer; bland annat påträffad på kvarsittande döda grenar i trädkronan av lind, på tallved. Arten är sannolikt förbisedd och måste artbestämmas i mikroskop. Oklar status, dock uppenbart en mycket sällsynt art. Faktaunderlaget bedöms vara otillräckligt för att avgöra vilken av de olika rödlistningskategorierna som är mest trolig.
En skinnsvamp som bildar utbredda, svagt gulaktiga, småknottriga fruktkroppar. Svampen har långa, cylindriska cystider, särskilt i toppen av knottrorna vilket gör att dessa i lupp ser håriga ut. Arten har anmärkningsvärt små basidier och sporer. De senare är elliptiska och bara 3.5 µm långa. Svampen liknar till det yttre många andra arter av släktena Kneiffiella och Xylodon men vid undersökning i mikroskop är arten lätt igenkännlig tack vare kombinationen av långa cystider och små sporer.

Svensk förekomst Påträffad, okänt om reproducerande
Länsvis förekomst för småsporigt knotterskinn

Länsvis förekomst och status för småsporigt knotterskinn baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för småsporigt knotterskinn

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.Har bara setts en gång i Sverige, i Dalsland 1974. Arten beskrevs på grundval av detta enda material 1976. Senare har arten påträffats som skadesvamp i byggnader i Danmark och i Norge, i Danmark helt nyligen också i naturlig miljö. Arten är inte känd från Finland men förekommer spridd i Europa, dock är observationerna få. Den är inte ovanlig i delar av Sydamerika, fr.a. i områden med tydliga torrperioder.
 • Rike
  Fungi - svampar 
 • Stam
  Basidiomycota - basidiesvampar 
 • Understam
  Agaricomycotina  
 • Klass
  Agaricomycetes  
 • Underklass
  Agaricomycetes, ordines incertae sedis  
 • Ordning
  Hymenochaetales  
 • Familj
  Schizoporaceae  
 • Släkte
  Kneiffiella  
 • Art
  Kneiffiella microspora(J. Erikss. & Hjortstam) Jülich & Stalpers - småsporigt knotterskinn
  Synonymer
  Grandinia microsporella Jülich
  Hyphodontia microspora J.Erikss. & Hjortstam

Nedbrytare som orsakar vitröta i död ved. Fyndet i Dalsland gjordes på en stubbe på ett hygge. I Tyskland har arten samlats in från torra grenar högt upp i trädkronor av lind. Tillsammans med förekomsterna i hus och utbredningen i tropikerna ger detta intryck av att svampen föredrar torra och varma miljöer. Det är möjligt att fyndet i Sverige var en tillfällig långspridning och att arten inte ska betraktas som bofast i naturliga miljöer i landet.

Ekologisk grupp: Saprotrof/fag, detrivor

Landskapstyper som är viktiga för arten: Skog

Landskapstyper där arten kan förekomma: Urban miljö

Biotoper där arten kan förekomma: Barrskog, Löv-/barrblandskog

Substrat/Föda:
Ved och bark (Viktig)
· tall - Pinus sylvestris (Har betydelse)
Dött träd (Viktig)
· tall - Pinus sylvestris (Har betydelse)
Arten förefaller inte vara hotad av förändrad markanvändning eller av skogsbruk i Sverige.
Inga åtgärder föreslås. Om arten åter påträffas i Sverige får man på nytt ta ställning till eventuella åtgärder.
Utländska namn. NO - småsporeknorteskinn.

Eriksson, J. & Ryvarden, L. 1976. The Corticiaceae of North Europe, vol. 4. Fungiflora, Oslo.

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Karl-Henrik Larsson 2012

Namn och släktskap
 • Rike
  Fungi - svampar 
 • Stam
  Basidiomycota - basidiesvampar 
 • Understam
  Agaricomycotina  
 • Klass
  Agaricomycetes  
 • Underklass
  Agaricomycetes, ordines incertae sedis  
 • Ordning
  Hymenochaetales  
 • Familj
  Schizoporaceae  
 • Släkte
  Kneiffiella  
 • Art
  Kneiffiella microspora, (J. Erikss. & Hjortstam) Jülich & Stalpers - småsporigt knotterskinn
  Synonymer
  Grandinia microsporella Jülich
  Hyphodontia microspora J.Erikss. & Hjortstam
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Karl-Henrik Larsson 2012