Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  sotbandad spindling

Organismgrupp Storsvampar, Basidiesvampar Cortinarius fuscoperonatus
Sotbandad spindling Storsvampar, Basidiesvampar

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
Sotbandad spindling är en relativt stor och kraftig, torr art som tillhör samma grupp som rödbandad spindling. Banden är dock inte röda utan mörkt gråbruna av velumet. Hatten är dystert gråbrun eller rödaktigt brun med trubbig puckel och länge inböjd kant medan den klubbformiga foten är vitaktig, ibland med svag blåton upptill, och försedd med gråbruna band och flockar.
Utbredning
Länsvis förekomst för sotbandad spindling Observationer i Sverige för sotbandad spindling
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
En sällsynt men kanske i någon mån förbisedd barrskogsart, som är funnen på enstaka lokaler på Gotland, i Västergötland, Dalsland, Dalarna, Härjedalen och Jämtland. Ett fynd har rapporterats från Abisko i Torne Lappmark. Den enda kända lokalen i Västergötland är nu ett kalhygge. 20 kända aktuella lokaler i landet (2005). Det verkliga antalet lokaler i landet bedöms inte överstiga 200, vilket motsvarar 4 000 individer. Utbredningen i landet bedöms vara kraftigt fragmenterad. Förekomstarean skattas till som mest omkring 800 km2. Total population i landet bedöms ha minskat med mer än 15 % över de senaste 50 åren, främst p.g.a. slutavverkningar. Minskningen bedöms pågå fortlöpande. I de övriga nordiska länderna är den bara funnen i Norge. Arten är beskriven från Frankrike, men dess förekomst och frekvens i mellersta Europas barrskogsområden är dåligt känd. Den är dock rapporterad från Sydtyskland.
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Sårbar (VU)
Kriterier
A2c+3c+4c; C1+2a(i)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Sårbar (VU)
 • 2005 Sårbar (VU)
 • 2000 Nära hotad (NT)
Bildar mykorrhiza med gran, men troligen även med andra träd. Påträffas i äldre barrskog, bl.a. ängsgranskog på torr och kalkrik mark. Total population i landet bedöms som liten, ha minskat och fortsätter att minska främst p.g.a. slutavverkningar av kontinuitetsbestånd. Har uppenbart svårt att återetableras efter avverkning i produktikonsskog. Antalet reproduktiva individer skattas till 2000 (400-4000). Antalet har skattats genom att multiplicera tre faktorer: 1) Troliga antalet aktuella lokaler i landet (100). 2) Bedömt antal unika mycel/lokal (2). 3) En schablon för hur många fragmenterade enheter varje unikt mycel bedöms ge upphov till (10). Antalet lokalområden i landet skattas till 100 (20-200). Utbredningsområdets storlek (EOO) överskrider gränsvärdet för rödlistning. Förekomstarean (AOO) skattas till 400 (132-400) km². Populationen minskar med mer än 10% inom 50 (= 3 generationer) år. Minskningen avser kvalitén på artens habitat. Minskningstakten uppgår till 30 % inom 50 år. Den minskande trenden har pågått en tid och bedöms fortsätta. Bedömningen baseras på minskad geografisk utbredning och/eller försämrad habitatkvalitet. De skattade värdena som bedömningen baserar sig på ligger alla inom intervallet för kategorin Sårbar (VU). Minskningstakten överstiger gränsvärdet för Sårbar (VU) enligt A-kriteriet. Fortgående minskning förekommer i kombination med att antalet reproduktiva individer är lågt vilket gör att arten hamnar i kategorin Sårbar (VU). (A2c+3c+4c; C1+2a(i)).
Ekologi
Bildar mykorrhiza med gran, men troligen även med andra träd. Påträffas i äldre barrskog, bl.a. ängsgranskog på torr och kalkrik mark. Fyndet vid Abisko antyder att arten kan ha en något vidare ekologi än hittills varit känt. Som regel uppträder fruktkroppar bara på någon enstaka till ett par ställen på en lokal. Varje plats rymmer troligtvis en genetiskt unik svampindivid (genet) som kan fragmenteras till 10 eller flera frilevande men genetiskt identiska mycel (rameter, motsvarar IUCN:s definition av individ). Fruktkropparna är kortlivade, medan markmycelet kan ha en lång livslängd, flera decennier och potentiellt kan leva lika länge som mykorrhizasvampens värdträd kontinuerligt finns på platsen.
Landskapstyper
Skog
Skog
Förekommer
Viktig
Biotoper
Barrskog
Barrskog
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Mykorrhiza
Substrat/Föda
Växtdelar, ej ved
Växtdelar, ej ved
· gran
· gran
Mark/sediment
Mark/sediment
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Agaricomycetes, Ordning Agaricales, Familj Cortinariaceae, Släkte Cortinarius (spindlingar), Art Cortinarius fuscoperonatus Kühner - sotbandad spindling Synonymer sotbandad spindelskivling

Kategori Sårbar (VU)
Kriterier A2c+3c+4c; C1+2a(i)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Sårbar (VU)
 • 2005 Sårbar (VU)
 • 2000 Nära hotad (NT)

Dokumentation Bildar mykorrhiza med gran, men troligen även med andra träd. Påträffas i äldre barrskog, bl.a. ängsgranskog på torr och kalkrik mark. Total population i landet bedöms som liten, ha minskat och fortsätter att minska främst p.g.a. slutavverkningar av kontinuitetsbestånd. Har uppenbart svårt att återetableras efter avverkning i produktikonsskog. Antalet reproduktiva individer skattas till 2000 (400-4000). Antalet har skattats genom att multiplicera tre faktorer: 1) Troliga antalet aktuella lokaler i landet (100). 2) Bedömt antal unika mycel/lokal (2). 3) En schablon för hur många fragmenterade enheter varje unikt mycel bedöms ge upphov till (10). Antalet lokalområden i landet skattas till 100 (20-200). Utbredningsområdets storlek (EOO) överskrider gränsvärdet för rödlistning. Förekomstarean (AOO) skattas till 400 (132-400) km². Populationen minskar med mer än 10% inom 50 (= 3 generationer) år. Minskningen avser kvalitén på artens habitat. Minskningstakten uppgår till 30 % inom 50 år. Den minskande trenden har pågått en tid och bedöms fortsätta. Bedömningen baseras på minskad geografisk utbredning och/eller försämrad habitatkvalitet. De skattade värdena som bedömningen baserar sig på ligger alla inom intervallet för kategorin Sårbar (VU). Minskningstakten överstiger gränsvärdet för Sårbar (VU) enligt A-kriteriet. Fortgående minskning förekommer i kombination med att antalet reproduktiva individer är lågt vilket gör att arten hamnar i kategorin Sårbar (VU). (A2c+3c+4c; C1+2a(i)).
Sotbandad spindling är en relativt stor och kraftig, torr art som tillhör samma grupp som rödbandad spindling. Banden är dock inte röda utan mörkt gråbruna av velumet. Hatten är dystert gråbrun eller rödaktigt brun med trubbig puckel och länge inböjd kant medan den klubbformiga foten är vitaktig, ibland med svag blåton upptill, och försedd med gråbruna band och flockar.

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för sotbandad spindling

Länsvis förekomst och status för sotbandad spindling baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för sotbandad spindling

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.En sällsynt men kanske i någon mån förbisedd barrskogsart, som är funnen på enstaka lokaler på Gotland, i Västergötland, Dalsland, Dalarna, Härjedalen och Jämtland. Ett fynd har rapporterats från Abisko i Torne Lappmark. Den enda kända lokalen i Västergötland är nu ett kalhygge. 20 kända aktuella lokaler i landet (2005). Det verkliga antalet lokaler i landet bedöms inte överstiga 200, vilket motsvarar 4 000 individer. Utbredningen i landet bedöms vara kraftigt fragmenterad. Förekomstarean skattas till som mest omkring 800 km2. Total population i landet bedöms ha minskat med mer än 15 % över de senaste 50 åren, främst p.g.a. slutavverkningar. Minskningen bedöms pågå fortlöpande. I de övriga nordiska länderna är den bara funnen i Norge. Arten är beskriven från Frankrike, men dess förekomst och frekvens i mellersta Europas barrskogsområden är dåligt känd. Den är dock rapporterad från Sydtyskland.
 • Rike
  Fungi - svampar 
 • Stam
  Basidiomycota - basidiesvampar 
 • Understam
  Agaricomycotina  
 • Klass
  Agaricomycetes  
 • Underklass
  Agaricomycetidae  
 • Ordning
  Agaricales  
 • Familj
  Cortinariaceae  
 • Släkte
  Cortinarius - spindlingar 
 • Undersläkte
  Cortinarius subgen. Telamonia  
 • Art
  Cortinarius fuscoperonatusKühner - sotbandad spindling
  Synonymer
  sotbandad spindelskivling

Bildar mykorrhiza med gran, men troligen även med andra träd. Påträffas i äldre barrskog, bl.a. ängsgranskog på torr och kalkrik mark. Fyndet vid Abisko antyder att arten kan ha en något vidare ekologi än hittills varit känt. Som regel uppträder fruktkroppar bara på någon enstaka till ett par ställen på en lokal. Varje plats rymmer troligtvis en genetiskt unik svampindivid (genet) som kan fragmenteras till 10 eller flera frilevande men genetiskt identiska mycel (rameter, motsvarar IUCN:s definition av individ). Fruktkropparna är kortlivade, medan markmycelet kan ha en lång livslängd, flera decennier och potentiellt kan leva lika länge som mykorrhizasvampens värdträd kontinuerligt finns på platsen.

Ekologisk grupp: Mykorrhiza

Landskapstyper som är viktiga för arten: Skog

Biotoper som är viktiga för arten: Barrskog

Substrat/Föda:
Växtdelar, ej ved (Viktig)
· gran - Picea abies (Viktig)
Mark/sediment (Viktig)
Arten tål inte kalavverkning eller andra mer radikala ingrepp i växtplatsernas miljö. Det är troligt att den bara bildar mykorrhiza med äldre träd.

Påverkan
 • Avverkning (Stor negativ effekt)
Kända växtplatser bör tills vidare undantas från skogsbruk. Arten bör eftersökas ytterligare.
Utländska namn: NO: Sotbelteslørsopp.

Brandrud, T.E., Lindström, H., Marklund, H., Melot, J. & Muskos, S. 1989. Cortinarius, Flora Photographica. Blad A38. Härnösand.

Moser, M. & Jühlich, W. 1985–1994. Farbatlas der Basidiomyceten. III. (Cortinarius:65). Gustav Fischer Verlag, Stuttgart.

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Stig Jacobsson 1997.

Namn och släktskap
 • Rike
  Fungi - svampar 
 • Stam
  Basidiomycota - basidiesvampar 
 • Understam
  Agaricomycotina  
 • Klass
  Agaricomycetes  
 • Underklass
  Agaricomycetidae  
 • Ordning
  Agaricales  
 • Familj
  Cortinariaceae  
 • Släkte
  Cortinarius - spindlingar 
 • Undersläkte
  Cortinarius subgen. Telamonia  
 • Art
  Cortinarius fuscoperonatus, Kühner - sotbandad spindling
  Synonymer
  sotbandad spindelskivling
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Stig Jacobsson 1997.