Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  rovspindling

Organismgrupp Storsvampar, Basidiesvampar Cortinarius napus
Rovspindling Storsvampar, Basidiesvampar

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
Rovspindling är en relativt stor och kraftig spindling i undersläktet Phlegmacium, med rödbrun, flammig och inväxt trådig hatt. Lamellerna är täta och ljusgrå. Foten är vitaktig, senare anlöpande i brunt och har en skarpt kantad bulb vid basen.
Utbredning
Länsvis förekomst för rovspindling Observationer i Sverige för rovspindling
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
En sällsynt men kanske något förbisedd art, främst i mellersta Sverige. Den är funnen på enstaka lokaler i Västergötland, Bohuslän, Närke, Dalarna, Härjedalen och Jämtland. Efterforskningar kan sannolikt medföra fynd även i andra landskap. 20 kända aktuella lokaler i landet (2005). Det verkliga antalet lokaler i landet bedöms inte överstiga 500, vilket motsvarar ungefär 1 000 genetiskt unika mycel (bedöms motsvara 10 000 individer enligt IUCN:s definitioner). Utbredningen i landet bedöms vara kraftigt fragmenterad. Förekomstarean skattas till som mest omkring 1 500 km2. Total population i landet bedöms ha minskat kraftigt, med mer än 30 % över de senaste 50 åren, p.g.a. slutavverkningar. Minskningen bedöms fortgå framöver. Den saknas i Danmark och är sällsynt i Norge och Finland. Den förekommer även i mellersta och södra Europa (t.ex. Tyskland och Frankrike) men utbredning och frekvens är ännu dåligt känd.
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Nära hotad (NT)
Kriterier
A2c+3c+4c; C2a(i)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Nära hotad (NT)
 • 2005 Sårbar (VU)
 • 2000 Nära hotad (NT)
Bildar mykorrhiza med gran i äldre ängsgranskog på näringsrik mark. Vanligen, men inte alltid, i kalkrika områden. Är anonym och sällsynt funnen även i yngre granplanteringar, men har uppenbart svårt att återetableras efter avverkning.Total population i landet bedöms därför sammantaget ha minskat och fortsatt minska p.g.a. slutavverkningar av kontinuitetsskogar. Antalet reproduktiva individer skattas till 4000 (400-8000). Antalet har skattats genom att multiplicera tre faktorer: 1) Troliga antalet aktuella lokaler i landet (200). 2) Bedömt antal unika mycel/lokal (2). 3) En schablon för hur många fragmenterade enheter varje unikt mycel bedöms ge upphov till (10). Antalet lokalområden i landet skattas till 200 (20-400). Utbredningsområdets storlek (EOO) överskrider gränsvärdet för rödlistning. Förekomstarean (AOO) skattas till 600 (80-600) km². En minskning av populationen pågår eller förväntas ske. Minskningen avser kvalitén på artens habitat. Minskningstakten uppgår till 15 % inom 50 år. Den minskande trenden har pågått en tid och bedöms fortsätta. Bedömningen baseras på minskad geografisk utbredning och/eller försämrad habitatkvalitet. Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Nära hotad (NT) till Sårbar (VU). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Nära hotad (NT). Minskningstakten för den svenska populationen bedöms vara nära gränsvärdet för Sårbar (VU). Fortgående minskning förekommer i kombination med att antalet reproduktiva individer är lågt vilket gör att arten rödlistas som Nära hotad (NT). (A2c+3c+4c; C2a(i)).
Ekologi
Bildar mykorrhiza med gran. Växer i äldre ängsgranskog på näringsrik mark. Vanligen, men inte alltid i kalkrika områden. Som regel uppträder fruktkroppar bara på någon enstaka till ett par ställen på en lokal. Varje plats rymmer troligtvis en genetiskt unik svampindivid (genet) som kan fragmenteras till 10 eller flera frilevande men genetiskt identiska mycel (rameter, motsvarar IUCN:s definition av individ). Fruktkropparna är kortlivade, medan markmycelet kan ha en lång livslängd, flera decennier och potentiellt kan leva lika länge som mykorrhizasvampens värdträd kontinuerligt finns på platsen.
Landskapstyper
Skog
Skog
Förekommer
Viktig
Biotoper
Barrskog
Barrskog
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Mykorrhiza
Substrat/Föda
Växtdelar, ej ved
Växtdelar, ej ved
· gran
· gran
Mark/sediment
Mark/sediment
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Agaricomycetes, Ordning Agaricales, Familj Cortinariaceae, Släkte Cortinarius (spindlingar), Art Cortinarius napus Fr. - rovspindling Synonymer

Kategori Nära hotad (NT)
Kriterier A2c+3c+4c; C2a(i)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Nära hotad (NT)
 • 2005 Sårbar (VU)
 • 2000 Nära hotad (NT)

Dokumentation Bildar mykorrhiza med gran i äldre ängsgranskog på näringsrik mark. Vanligen, men inte alltid, i kalkrika områden. Är anonym och sällsynt funnen även i yngre granplanteringar, men har uppenbart svårt att återetableras efter avverkning.Total population i landet bedöms därför sammantaget ha minskat och fortsatt minska p.g.a. slutavverkningar av kontinuitetsskogar. Antalet reproduktiva individer skattas till 4000 (400-8000). Antalet har skattats genom att multiplicera tre faktorer: 1) Troliga antalet aktuella lokaler i landet (200). 2) Bedömt antal unika mycel/lokal (2). 3) En schablon för hur många fragmenterade enheter varje unikt mycel bedöms ge upphov till (10). Antalet lokalområden i landet skattas till 200 (20-400). Utbredningsområdets storlek (EOO) överskrider gränsvärdet för rödlistning. Förekomstarean (AOO) skattas till 600 (80-600) km². En minskning av populationen pågår eller förväntas ske. Minskningen avser kvalitén på artens habitat. Minskningstakten uppgår till 15 % inom 50 år. Den minskande trenden har pågått en tid och bedöms fortsätta. Bedömningen baseras på minskad geografisk utbredning och/eller försämrad habitatkvalitet. Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Nära hotad (NT) till Sårbar (VU). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Nära hotad (NT). Minskningstakten för den svenska populationen bedöms vara nära gränsvärdet för Sårbar (VU). Fortgående minskning förekommer i kombination med att antalet reproduktiva individer är lågt vilket gör att arten rödlistas som Nära hotad (NT). (A2c+3c+4c; C2a(i)).
Konventioner Skogsstyrelsens signalart
Rovspindling är en relativt stor och kraftig spindling i undersläktet Phlegmacium, med rödbrun, flammig och inväxt trådig hatt. Lamellerna är täta och ljusgrå. Foten är vitaktig, senare anlöpande i brunt och har en skarpt kantad bulb vid basen.

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för rovspindling

Länsvis förekomst och status för rovspindling baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för rovspindling

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.En sällsynt men kanske något förbisedd art, främst i mellersta Sverige. Den är funnen på enstaka lokaler i Västergötland, Bohuslän, Närke, Dalarna, Härjedalen och Jämtland. Efterforskningar kan sannolikt medföra fynd även i andra landskap. 20 kända aktuella lokaler i landet (2005). Det verkliga antalet lokaler i landet bedöms inte överstiga 500, vilket motsvarar ungefär 1 000 genetiskt unika mycel (bedöms motsvara 10 000 individer enligt IUCN:s definitioner). Utbredningen i landet bedöms vara kraftigt fragmenterad. Förekomstarean skattas till som mest omkring 1 500 km2. Total population i landet bedöms ha minskat kraftigt, med mer än 30 % över de senaste 50 åren, p.g.a. slutavverkningar. Minskningen bedöms fortgå framöver. Den saknas i Danmark och är sällsynt i Norge och Finland. Den förekommer även i mellersta och södra Europa (t.ex. Tyskland och Frankrike) men utbredning och frekvens är ännu dåligt känd.
 • Rike
  Fungi - svampar 
 • Stam
  Basidiomycota - basidiesvampar 
 • Understam
  Agaricomycotina  
 • Klass
  Agaricomycetes  
 • Underklass
  Agaricomycetidae  
 • Ordning
  Agaricales  
 • Familj
  Cortinariaceae  
 • Släkte
  Cortinarius - spindlingar 
 • Undersläkte
  Cortinarius subgen. Phlegmacium  
 • Art
  Cortinarius napusFr. - rovspindling

Bildar mykorrhiza med gran. Växer i äldre ängsgranskog på näringsrik mark. Vanligen, men inte alltid i kalkrika områden. Som regel uppträder fruktkroppar bara på någon enstaka till ett par ställen på en lokal. Varje plats rymmer troligtvis en genetiskt unik svampindivid (genet) som kan fragmenteras till 10 eller flera frilevande men genetiskt identiska mycel (rameter, motsvarar IUCN:s definition av individ). Fruktkropparna är kortlivade, medan markmycelet kan ha en lång livslängd, flera decennier och potentiellt kan leva lika länge som mykorrhizasvampens värdträd kontinuerligt finns på platsen.

Ekologisk grupp: Mykorrhiza

Landskapstyper som är viktiga för arten: Skog

Biotoper som är viktiga för arten: Barrskog

Substrat/Föda:
Växtdelar, ej ved (Viktig)
· gran - Picea abies (Viktig)
Mark/sediment (Viktig)
Eftersom de kända förekomsterna utgörs av gammal, avverkningsmogen skog är det stor risk att de utplånas om uttaget av skog sker genom kalavverkning.

Påverkan
 • Avverkning (Viss negativ effekt)
Arten bör efterforskas och dess ståndortskrav klarläggas bättre. Kända växtplatser bör säkerställas eller miljön bevaras genom ett modifierat skogsbruk. Uttag av skog får ej ske som kalavverkning. Svampens värdträd bör lämnas kvar.
Utländska namn: NO: Kastanjeslørsopp.

Moser, M. 1960. Die Pilze Mitteleuropas Band IV. Die Gattung Phlegmacium. Verlag Julius Klinkhardt, Bad Heilbrunn.

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Stig Jacobsson 1997.

Namn och släktskap
 • Rike
  Fungi - svampar 
 • Stam
  Basidiomycota - basidiesvampar 
 • Understam
  Agaricomycotina  
 • Klass
  Agaricomycetes  
 • Underklass
  Agaricomycetidae  
 • Ordning
  Agaricales  
 • Familj
  Cortinariaceae  
 • Släkte
  Cortinarius - spindlingar 
 • Undersläkte
  Cortinarius subgen. Phlegmacium  
 • Art
  Cortinarius napus, Fr. - rovspindling
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Stig Jacobsson 1997.