Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  grönkantad spindling

Organismgrupp Storsvampar, Basidiesvampar Cortinarius prasinus
Grönkantad spindling Storsvampar, Basidiesvampar

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
Grönkantad spindling är en typisk representant för undersläktet Phlegmacium, med slemmig hatt och kantad fotbulb. Hatten är från början ljust gulgrön men blir snart mer eller mindre rödbrun från mitten. Den gulgröna tonen brukar finnas kvar närmast kanten. Lamellerna är täta och gulgröna, som mycket unga kan de ha en något blå ton.
Utbredning
Länsvis förekomst för grönkantad spindling Observationer i Sverige för grönkantad spindling
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
En mycket sällsynt art i Sverige, funnen på en handfull lokaler på Gotland, Öland samt på en i Västergötland (Kinnekulle). 15 kända aktuella lokaler i landet (2005). Det verkliga antalet lokaler i landet bedöms inte överstiga 80, vilket motsvarar ungefär 150 genetiskt unika mycel (bedöms motsvara 1 500 individer enligt IUCN:s definitioner). Utbredningen i landet bedöms vara kraftigt fragmenterad. Förekomstarean skattas till som mest omkring 300 km2. Total population i landet bedöms ha minskat med mer än 20 % över de senaste 50 åren, p.g.a. försämrad hävd och igenväxning i ädellövbärande fodermarker. Den är ej känd från övriga Norden. Arten är vitt utbredd i södra och mellersta Europa, men är inte särskilt vanlig. Den kan dock vara något förbisedd på grund av förväxling med andra arter. Arten är rödlistad i Tyskland.
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Starkt hotad (EN)
Kriterier
B2ab(iii); C1+2a(i)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Starkt hotad (EN)
 • 2005 Starkt hotad (EN)
 • 2000 Sårbar (VU)
Bildar mykorrhiza med ek i ekdominerad och blandad ädellövskog på kalkrik mark. Är endast känd från Öland, Gotland och Västergötland. Total population i landet är liten och utbredningsområdet begränsat. Bedöms ha minskat och fortlöpande att minska p.g.a. avverkning samt försämrad hävd och igenväxning i ädellövbärande fodermarker. Antalet reproduktiva individer skattas till 2000 (400-4000). Antalet har skattats genom att multiplicera tre faktorer: 1) Troliga antalet aktuella lokaler i landet (100). 2) Bedömt antal unika mycel/lokal (2). 3) En schablon för hur många fragmenterade enheter varje unikt mycel bedöms ge upphov till (10). Antalet lokalområden i landet skattas till 100 (20-200). Utbredningsområdets storlek (EOO) skattas till 30000 km² och förekomstarean (AOO) till 300 (120-300) km². Populationen minskar med mer än 20% inom 30 (= 2 generationer) år. Minskningen avser kvalitén på artens habitat. De skattade värdena som bedömningen baserar sig på ligger alla inom intervallet för kategorin Starkt hotad (EN). De skattade värdena för förekomstarea ligger under gränsvärdet för Starkt hotad (EN). Detta i kombination med att utbredningsområdet är kraftigt fragmenterat och fortgående minskning förekommer gör att arten uppfyller B-kriteriet. Fortgående minskning förekommer i kombination med att antalet reproduktiva individer är lågt vilket gör att arten hamnar i kategorin Starkt hotad (EN). (B2ab(iii); C1+2a(i)).
Ekologi
Bildar mykorrhiza med ek, i ekskog och blandad ädellövskog på kalkrik mark. Närmare uppgifter om växtplatsernas beskaffenhet föreligger inte. På de kända lokalerna uppträder som regel fruktkroppar bara på någon enstaka till ett par platser. Varje plats rymmer troligtvis en genetiskt unik svampindivid (genet) som kan fragmenteras till 10 eller flera frilevande men genetiskt identiska mycel (rameter, motsvarar IUCN:s definition av individ). Fruktkropparna är kortlivade, medan markmycelet kan ha en lång livslängd, flera decennier och potentiellt kan leva lika länge som mykorrhizasvampens värdträd kontinuerligt finns på platsen.
Landskapstyper
Skog
Skog
Förekommer
Viktig
Biotoper
Trädbärande gräsmark
Trädbärande gräsmark
Lövskog
Lövskog
Ädellövskog
Ädellövskog
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Mykorrhiza
Substrat/Föda
Växtdelar, ej ved
Växtdelar, ej ved
· avenbok
· avenbok
· hassel
· hassel
· skogsek
· skogsek
Mark/sediment
Mark/sediment
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Agaricomycetes, Ordning Agaricales, Familj Cortinariaceae, Släkte Cortinarius (spindlingar), Art Cortinarius prasinus (Schaeff. : Fr.) Fr. - grönkantad spindling Synonymer

Kategori Starkt hotad (EN)
Kriterier B2ab(iii); C1+2a(i)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Starkt hotad (EN)
 • 2005 Starkt hotad (EN)
 • 2000 Sårbar (VU)

Dokumentation Bildar mykorrhiza med ek i ekdominerad och blandad ädellövskog på kalkrik mark. Är endast känd från Öland, Gotland och Västergötland. Total population i landet är liten och utbredningsområdet begränsat. Bedöms ha minskat och fortlöpande att minska p.g.a. avverkning samt försämrad hävd och igenväxning i ädellövbärande fodermarker. Antalet reproduktiva individer skattas till 2000 (400-4000). Antalet har skattats genom att multiplicera tre faktorer: 1) Troliga antalet aktuella lokaler i landet (100). 2) Bedömt antal unika mycel/lokal (2). 3) En schablon för hur många fragmenterade enheter varje unikt mycel bedöms ge upphov till (10). Antalet lokalområden i landet skattas till 100 (20-200). Utbredningsområdets storlek (EOO) skattas till 30000 km² och förekomstarean (AOO) till 300 (120-300) km². Populationen minskar med mer än 20% inom 30 (= 2 generationer) år. Minskningen avser kvalitén på artens habitat. De skattade värdena som bedömningen baserar sig på ligger alla inom intervallet för kategorin Starkt hotad (EN). De skattade värdena för förekomstarea ligger under gränsvärdet för Starkt hotad (EN). Detta i kombination med att utbredningsområdet är kraftigt fragmenterat och fortgående minskning förekommer gör att arten uppfyller B-kriteriet. Fortgående minskning förekommer i kombination med att antalet reproduktiva individer är lågt vilket gör att arten hamnar i kategorin Starkt hotad (EN). (B2ab(iii); C1+2a(i)).
Konventioner Skogsstyrelsens signalart
Grönkantad spindling är en typisk representant för undersläktet Phlegmacium, med slemmig hatt och kantad fotbulb. Hatten är från början ljust gulgrön men blir snart mer eller mindre rödbrun från mitten. Den gulgröna tonen brukar finnas kvar närmast kanten. Lamellerna är täta och gulgröna, som mycket unga kan de ha en något blå ton.

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för grönkantad spindling

Länsvis förekomst och status för grönkantad spindling baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för grönkantad spindling

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.En mycket sällsynt art i Sverige, funnen på en handfull lokaler på Gotland, Öland samt på en i Västergötland (Kinnekulle). 15 kända aktuella lokaler i landet (2005). Det verkliga antalet lokaler i landet bedöms inte överstiga 80, vilket motsvarar ungefär 150 genetiskt unika mycel (bedöms motsvara 1 500 individer enligt IUCN:s definitioner). Utbredningen i landet bedöms vara kraftigt fragmenterad. Förekomstarean skattas till som mest omkring 300 km2. Total population i landet bedöms ha minskat med mer än 20 % över de senaste 50 åren, p.g.a. försämrad hävd och igenväxning i ädellövbärande fodermarker. Den är ej känd från övriga Norden. Arten är vitt utbredd i södra och mellersta Europa, men är inte särskilt vanlig. Den kan dock vara något förbisedd på grund av förväxling med andra arter. Arten är rödlistad i Tyskland.
 • Rike
  Fungi - svampar 
 • Stam
  Basidiomycota - basidiesvampar 
 • Understam
  Agaricomycotina  
 • Klass
  Agaricomycetes  
 • Underklass
  Agaricomycetidae  
 • Ordning
  Agaricales  
 • Familj
  Cortinariaceae  
 • Släkte
  Cortinarius - spindlingar 
 • Undersläkte
  Cortinarius subgen. Phlegmacium  
 • Art
  Cortinarius prasinus(Schaeff. : Fr.) Fr. - grönkantad spindling

Bildar mykorrhiza med ek, i ekskog och blandad ädellövskog på kalkrik mark. Närmare uppgifter om växtplatsernas beskaffenhet föreligger inte. På de kända lokalerna uppträder som regel fruktkroppar bara på någon enstaka till ett par platser. Varje plats rymmer troligtvis en genetiskt unik svampindivid (genet) som kan fragmenteras till 10 eller flera frilevande men genetiskt identiska mycel (rameter, motsvarar IUCN:s definition av individ). Fruktkropparna är kortlivade, medan markmycelet kan ha en lång livslängd, flera decennier och potentiellt kan leva lika länge som mykorrhizasvampens värdträd kontinuerligt finns på platsen.

Ekologisk grupp: Mykorrhiza

Landskapstyper som är viktiga för arten: Skog

Biotoper som är viktiga för arten: Trädbärande gräsmark, Lövskog, Ädellövskog

Substrat/Föda:
Växtdelar, ej ved (Viktig)
· avenbok - Carpinus betulus (Viktig)
· hassel - Corylus avellana (Har betydelse)
· skogsek - Quercus robur (Viktig)
Mark/sediment (Viktig)
Förändring av miljön på växtplatserna genom avverkning av ekar, ändrad markanvändning, minskad hävd etc. kan hota arten.

Påverkan
 • Igenväxning (Stor negativ effekt)
 • Avverkning (Stor negativ effekt)
Artens förekomst och ekologi i Sverige är dåligt dokumenterad och behöver utredas bättre. Tills dess måste alla kända lokaler skyddas på något sätt.

Brandrud, T.E., Lindström, H., Marklund, H., Melot, J. & Muskos, S. 1992. Cortinarius, Flora Photographica. Blad B11. Härnösand.

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Stig Jacobsson 1997.

Namn och släktskap
 • Rike
  Fungi - svampar 
 • Stam
  Basidiomycota - basidiesvampar 
 • Understam
  Agaricomycotina  
 • Klass
  Agaricomycetes  
 • Underklass
  Agaricomycetidae  
 • Ordning
  Agaricales  
 • Familj
  Cortinariaceae  
 • Släkte
  Cortinarius - spindlingar 
 • Undersläkte
  Cortinarius subgen. Phlegmacium  
 • Art
  Cortinarius prasinus, (Schaeff. : Fr.) Fr. - grönkantad spindling
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Stig Jacobsson 1997.