Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  violettrandad spindling

Organismgrupp Storsvampar, Basidiesvampar Cortinarius pseudoglaucopus
Violettrandad spindling Storsvampar, Basidiesvampar

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
Violettrandad spindling är en typisk representant för undersläktet Phlegmacium, med slemmig, olivbrun hatt och en fot med kantad bulb vid basen. Lamellerna är ljusgrå med svag olivton. Velumet är lilablått, vilket brukar kunna ses på foten och bulbkanten hos unga exemplar. Den lila tonen kan dock vara svag och snart försvinnande.
Utbredning
Länsvis förekomst för violettrandad spindling Observationer i Sverige för violettrandad spindling
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
En mycket sällsynt barrskogsart med några spridda förekomster i mellersta Sverige och på Gotland. 20 kända aktuella lokaler i landet (2005). Det verkliga antalet lokaler i landet bedöms inte överstiga 200, vilket motsvarar ungefär 400 genetiskt unika mycel (bedöms motsvara 4 000 individer enligt IUCN:s definitioner). Utbredningen i landet bedöms vara kraftigt fragmenterad. Förekomstarean skattas till som mest omkring 800 km2. Total population i landet bedöms ha minskat med mer än 15 % över de senaste 50 åren, p.g.a. slutavverkningar. I övriga Norden är den bara funnen i Norge, men är där så sällsynt att den är uppförd som akut hotad på rödlistan. I Mellaneuropa förekommer arten sällsynt i bergstrakter.
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Sårbar (VU)
Kriterier
A2c+3c+4c; C1
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Sårbar (VU)
 • 2005 Sårbar (VU)
 • 2000 Nära hotad (NT)
Bildar mykorrhiza med tall, i kalktallskog och lavtallskog på kalkrik mark. Växer främst i luckiga skogar påverkade av plockhuggning och/eller skogsbete. Total population i landet liten och bedöms ha minskat och fortsatt minska bl.a. genom slutavverkning och upphört skogsbete. Antalet reproduktiva individer skattas till 2500 (500-5000). Antalet har skattats genom att multiplicera tre faktorer: 1) Troliga antalet aktuella lokaler i landet (125). 2) Bedömt antal unika mycel/lokal (2). 3) En schablon för hur många fragmenterade enheter varje unikt mycel bedöms ge upphov till (10). Antalet lokalområden i landet skattas till 125 (25-250). Utbredningsområdets storlek (EOO) överskrider gränsvärdet för rödlistning. Förekomstarean (AOO) skattas till 500 (136-500) km². Populationen minskar med mer än 10% inom 50 (= 3 generationer) år. Minskningen avser kvalitén på artens habitat. Minskningstakten uppgår till 30 % inom 50 år. Den minskande trenden har pågått en tid och bedöms fortsätta. Bedömningen baseras på minskad geografisk utbredning och/eller försämrad habitatkvalitet. De skattade värdena som bedömningen baserar sig på ligger alla inom intervallet för kategorin Sårbar (VU). Minskningstakten överstiger gränsvärdet för Sårbar (VU) enligt A-kriteriet. Fortgående minskning förekommer i kombination med att antalet reproduktiva individer är lågt vilket gör att arten hamnar i kategorin Sårbar (VU). (A2c+3c+4c; C1).
Ekologi
Bildar mykorrhiza med tall, i kalktallskog och lavtallskog på kalkrik mark. En utpräglad barrskogsart. Hittills gjorda iakttagelser tyder på att den kan vara knuten till tall. Den växer, åtminstone i Sverige, endast på relativt kalkrik mark. På de kända lokalerna uppträder som regel fruktkroppar bara på någon enstaka till ett par platser. Varje plats rymmer troligtvis en genetiskt unik svampindivid (genet) som kan fragmenteras till 10 eller flera frilevande men genetiskt identiska mycel (rameter, motsvarar IUCN:s definition av individ). Fruktkropparna är kortlivade, medan markmycelet kan ha en lång livslängd, flera decennier och potentiellt kan leva lika länge som mykorrhizasvampens värdträd kontinuerligt finns på platsen.
Landskapstyper
Skog
Skog
Förekommer
Viktig
Biotoper
Barrskog
Barrskog
Trädbärande gräsmark
Trädbärande gräsmark
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Mykorrhiza
Substrat/Föda
Växtdelar, ej ved
Växtdelar, ej ved
· tall
· tall
Mark/sediment
Mark/sediment
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Agaricomycetes, Ordning Agaricales, Familj Cortinariaceae, Släkte Cortinarius (spindlingar), Art Cortinarius pseudoglaucopus (Jul.Schäff. ex M.M.Moser) Quadr. - violettrandad spindling Synonymer Phlegmacium pseudoglaucopus Jul.Schäff. ex M.M.Moser, Cortinarius violaceolimbatus M.M.Moser, Cortinarius pinetorum, Phlegmacium pinetorum M.M.Moser

Kategori Sårbar (VU)
Kriterier A2c+3c+4c; C1
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Sårbar (VU)
 • 2005 Sårbar (VU)
 • 2000 Nära hotad (NT)

Dokumentation Bildar mykorrhiza med tall, i kalktallskog och lavtallskog på kalkrik mark. Växer främst i luckiga skogar påverkade av plockhuggning och/eller skogsbete. Total population i landet liten och bedöms ha minskat och fortsatt minska bl.a. genom slutavverkning och upphört skogsbete. Antalet reproduktiva individer skattas till 2500 (500-5000). Antalet har skattats genom att multiplicera tre faktorer: 1) Troliga antalet aktuella lokaler i landet (125). 2) Bedömt antal unika mycel/lokal (2). 3) En schablon för hur många fragmenterade enheter varje unikt mycel bedöms ge upphov till (10). Antalet lokalområden i landet skattas till 125 (25-250). Utbredningsområdets storlek (EOO) överskrider gränsvärdet för rödlistning. Förekomstarean (AOO) skattas till 500 (136-500) km². Populationen minskar med mer än 10% inom 50 (= 3 generationer) år. Minskningen avser kvalitén på artens habitat. Minskningstakten uppgår till 30 % inom 50 år. Den minskande trenden har pågått en tid och bedöms fortsätta. Bedömningen baseras på minskad geografisk utbredning och/eller försämrad habitatkvalitet. De skattade värdena som bedömningen baserar sig på ligger alla inom intervallet för kategorin Sårbar (VU). Minskningstakten överstiger gränsvärdet för Sårbar (VU) enligt A-kriteriet. Fortgående minskning förekommer i kombination med att antalet reproduktiva individer är lågt vilket gör att arten hamnar i kategorin Sårbar (VU). (A2c+3c+4c; C1).
Konventioner Skogsstyrelsens signalart
Violettrandad spindling är en typisk representant för undersläktet Phlegmacium, med slemmig, olivbrun hatt och en fot med kantad bulb vid basen. Lamellerna är ljusgrå med svag olivton. Velumet är lilablått, vilket brukar kunna ses på foten och bulbkanten hos unga exemplar. Den lila tonen kan dock vara svag och snart försvinnande.

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för violettrandad spindling

Länsvis förekomst och status för violettrandad spindling baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för violettrandad spindling

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.En mycket sällsynt barrskogsart med några spridda förekomster i mellersta Sverige och på Gotland. 20 kända aktuella lokaler i landet (2005). Det verkliga antalet lokaler i landet bedöms inte överstiga 200, vilket motsvarar ungefär 400 genetiskt unika mycel (bedöms motsvara 4 000 individer enligt IUCN:s definitioner). Utbredningen i landet bedöms vara kraftigt fragmenterad. Förekomstarean skattas till som mest omkring 800 km2. Total population i landet bedöms ha minskat med mer än 15 % över de senaste 50 åren, p.g.a. slutavverkningar. I övriga Norden är den bara funnen i Norge, men är där så sällsynt att den är uppförd som akut hotad på rödlistan. I Mellaneuropa förekommer arten sällsynt i bergstrakter.
 • Rike
  Fungi - svampar 
 • Stam
  Basidiomycota - basidiesvampar 
 • Understam
  Agaricomycotina  
 • Klass
  Agaricomycetes  
 • Underklass
  Agaricomycetidae  
 • Ordning
  Agaricales  
 • Familj
  Cortinariaceae  
 • Släkte
  Cortinarius - spindlingar 
 • Undersläkte
  Cortinarius subgen. Phlegmacium  
 • Art
  Cortinarius pseudoglaucopus(Jul.Schäff. ex M.M.Moser) Quadr. - violettrandad spindling
  Synonymer
  Phlegmacium pseudoglaucopus Jul.Schäff. ex M.M.Moser
  Cortinarius violaceolimbatus M.M.Moser
  Cortinarius pinetorum
  Phlegmacium pinetorum M.M.Moser

Bildar mykorrhiza med tall, i kalktallskog och lavtallskog på kalkrik mark. En utpräglad barrskogsart. Hittills gjorda iakttagelser tyder på att den kan vara knuten till tall. Den växer, åtminstone i Sverige, endast på relativt kalkrik mark. På de kända lokalerna uppträder som regel fruktkroppar bara på någon enstaka till ett par platser. Varje plats rymmer troligtvis en genetiskt unik svampindivid (genet) som kan fragmenteras till 10 eller flera frilevande men genetiskt identiska mycel (rameter, motsvarar IUCN:s definition av individ). Fruktkropparna är kortlivade, medan markmycelet kan ha en lång livslängd, flera decennier och potentiellt kan leva lika länge som mykorrhizasvampens värdträd kontinuerligt finns på platsen.

Ekologisk grupp: Mykorrhiza

Landskapstyper som är viktiga för arten: Skog

Biotoper som är viktiga för arten: Barrskog

Biotoper där arten kan förekomma: Trädbärande gräsmark

Substrat/Föda:
Växtdelar, ej ved (Viktig)
· tall - Pinus sylvestris (Viktig)
Mark/sediment (Viktig)
Intensivt skogsbruk med kalavverkning, markberedning etc. minskar artens möjligheter att överleva. På sikt kan troligen försämrade markförhållanden på grund av luftföroreningar ha betydelse.

Påverkan
 • Avverkning (Stor negativ effekt)
Aktuell utbredning och ekologi bör utredas bättre. På artens kända växtplatser bör avverkning undvikas. Om uttag av skog ändå måste göras bör det ske på sådant sätt att det alltid finns ett antal äldre träd kvar. Om artens värdträd kan identifieras bör de lämnas intakta.
Utländska namn – NO: Fiolett knollslørsopp.

Brandrud, T.E., Lindström, H., Marklund, H., Melot, J. & Muskos, S. 1989. Cortinarius, Flora Photographica. Blad A43. Härnösand.

Marchand 1982. Champignons du nord et du midi 7. Perpignan.

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Stig Jacobsson 1997.

Namn och släktskap
 • Rike
  Fungi - svampar 
 • Stam
  Basidiomycota - basidiesvampar 
 • Understam
  Agaricomycotina  
 • Klass
  Agaricomycetes  
 • Underklass
  Agaricomycetidae  
 • Ordning
  Agaricales  
 • Familj
  Cortinariaceae  
 • Släkte
  Cortinarius - spindlingar 
 • Undersläkte
  Cortinarius subgen. Phlegmacium  
 • Art
  Cortinarius pseudoglaucopus, (Jul.Schäff. ex M.M.Moser) Quadr. - violettrandad spindling
  Synonymer
  Phlegmacium pseudoglaucopus Jul.Schäff. ex M.M.Moser
  Cortinarius violaceolimbatus M.M.Moser
  Cortinarius pinetorum
  Phlegmacium pinetorum M.M.Moser
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Stig Jacobsson 1997.