Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  praktspindling

Organismgrupp Storsvampar, Basidiesvampar Cortinarius eucaeruleus
Praktspindling Storsvampar, Basidiesvampar

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
Praktspindling är en mycket vacker spindling av undersläktet Phlegmacium, med kraftigt blåviolett, inväxt fibrig och slemmig hatt, som ung ljust gråblå lameller och med vitaktig fot med kantad bulb vid basen. Den blå färgen på hatten bleknar ur ganska snart och övergår till ljust gulbrunt. Arten beskrevs så sent som 1992. Tidigare har den innefattats i vad som kallats blå lökspindling (Cortinarius caerulescens), som den mycket liknar. Denna art är dock inte lika blå och har mandel- eller något citronformiga sporer medan praktspindling har ellipsoida sporer. Dessutom anses den "riktiga" Cortinarius caerulescens vara en utpräglad bokskogsart.
Utbredning
Länsvis förekomst för praktspindling Observationer i Sverige för praktspindling
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
En sydlig ädellövskogsart, hittills funnen i Skåne, på Öland och Gotland och i Västergötland (Kinnekulle). 50 kända aktuella lokaler i landet (2005). En vacker, iögonfallande, väl eftersökt art i exklusiva miljöer. Det verkliga antalet lokaler i landet bedöms inte överstiga 300, vilket motsvarar ungefär 500 genetiskt unika mycel (bedöms motsvara 5 000 individer enligt IUCN:s definitioner). Utbredningen i landet bedöms vara kraftigt fragmenterad. Förekomstarean skattas till som mest omkring 1 000 km2. Total population i landet bedöms ha minskat med mer än 15 % över de senaste 50 åren, huvudsakligen p.g.a. igenväxning, beskuggning och försämrat lokalklimat. Den är också funnen i Danmark (en lokal på Jylland) men inte i övriga nordiska länder. Den är lokalt relativt vanlig i södra och mellersta Europa.
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Sårbar (VU)
Kriterier
C1+2a(i)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Sårbar (VU)
 • 2005 Sårbar (VU)
 • 2000 Sårbar (VU)
Bildar mykorrhiza med främst hassel och ek i luckiga hässlen, ädellövskog och löväng på torr och kalkrik mark. Främst funnen på Gotland, Öland och Västergötland, några äldre fynd från i Skåne. En vacker, iögonfallande och väl eftersökt art i exklusiva miljöer. Total population i landet är liten och bedöms fortsatt att minska. Missgynnas både av igenväxning och alltför stark utglesning av träd- och buskskikt. EU´s miljöstödsregler kräver oftast alltför kraftig och schablonartad röjning för att passa mosaikberoende arter. Utförd på rätt sätt kan miljöstödets restaureringar vara gynnsamma för arten. Arten har tidigare sammanblandats med flera blå ädelspindlingar, senast under namnet C. terpsichores, ett namn som idag avser en art i tallskog på kalkrik mark endast funnen på Gotland. Antalet reproduktiva individer skattas till 1000 (400-2000). Antalet har skattats genom att multiplicera tre faktorer: 1) Troliga antalet aktuella lokaler i landet (50). 2) Bedömt antal unika mycel/lokal (2). 3) En schablon för hur många fragmenterade enheter varje unikt mycel bedöms ge upphov till (10). Antalet lokalområden i landet skattas till 50 (20-100). Utbredningsområdets storlek (EOO) överskrider gränsvärdet för rödlistning. Förekomstarean (AOO) skattas till 300 (220-300) km². Populationen minskar med mer än 10% inom 50 (= 3 generationer) år. Minskningen avser kvalitén på artens habitat. De skattade värdena som bedömningen baserar sig på ligger alla inom intervallet för kategorin Sårbar (VU). Fortgående minskning förekommer i kombination med att antalet reproduktiva individer är lågt vilket gör att arten hamnar i kategorin Sårbar (VU). (C1+2a(i)).
Ekologi
Bildar mykorrhiza med ek, avenbok och hassel. Påträffas i hässlen, ädellövskog och löväng, på torr och kalkrik mark. Arten är sannolikt beroende av varma terränglägen. Arten indikerar skyddsvärd lövskogsmiljö. Den växer på samma lokaler som många andra sydliga och sällsynta svampar som t.ex. andra Phlegmacium-arter och vissa soppar. På de kända lokalerna uppträder som regel fruktkroppar bara på någon enstaka till ett par platser. Varje plats rymmer troligtvis en genetiskt unik svampindivid (genet) som kan fragmenteras till 10 eller flera frilevande men genetiskt identiska mycel (rameter, motsvarar IUCN:s definition av individ). Fruktkropparna är kortlivade, medan markmycelet kan ha en lång livslängd, flera decennier och potentiellt kan leva lika länge som mykorrhizasvampens värdträd kontinuerligt finns på platsen.
Landskapstyper
Skog
Skog
Jordbrukslandskap
Jordbrukslandskap
Förekommer
Viktig
Biotoper
Trädbärande gräsmark
Trädbärande gräsmark
Lövskog
Lövskog
Ädellövskog
Ädellövskog
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Mykorrhiza
Substrat/Föda
Växtdelar, ej ved
Växtdelar, ej ved
· avenbok
· avenbok
· bok
· bok
· hassel
· hassel
· skogsek
· skogsek
Mark/sediment
Mark/sediment
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Agaricomycetes, Ordning Agaricales, Familj Cortinariaceae, Släkte Cortinarius (spindlingar), Art Cortinarius eucaeruleus Rob. Henry - praktspindling Synonymer Cortinarius terpsichores var. calosporus Melot, Cortinarius terpsichores auct p.p., non Melot

Kategori Sårbar (VU)
Kriterier C1+2a(i)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Sårbar (VU)
 • 2005 Sårbar (VU)
 • 2000 Sårbar (VU)

Dokumentation Bildar mykorrhiza med främst hassel och ek i luckiga hässlen, ädellövskog och löväng på torr och kalkrik mark. Främst funnen på Gotland, Öland och Västergötland, några äldre fynd från i Skåne. En vacker, iögonfallande och väl eftersökt art i exklusiva miljöer. Total population i landet är liten och bedöms fortsatt att minska. Missgynnas både av igenväxning och alltför stark utglesning av träd- och buskskikt. EU´s miljöstödsregler kräver oftast alltför kraftig och schablonartad röjning för att passa mosaikberoende arter. Utförd på rätt sätt kan miljöstödets restaureringar vara gynnsamma för arten. Arten har tidigare sammanblandats med flera blå ädelspindlingar, senast under namnet C. terpsichores, ett namn som idag avser en art i tallskog på kalkrik mark endast funnen på Gotland. Antalet reproduktiva individer skattas till 1000 (400-2000). Antalet har skattats genom att multiplicera tre faktorer: 1) Troliga antalet aktuella lokaler i landet (50). 2) Bedömt antal unika mycel/lokal (2). 3) En schablon för hur många fragmenterade enheter varje unikt mycel bedöms ge upphov till (10). Antalet lokalområden i landet skattas till 50 (20-100). Utbredningsområdets storlek (EOO) överskrider gränsvärdet för rödlistning. Förekomstarean (AOO) skattas till 300 (220-300) km². Populationen minskar med mer än 10% inom 50 (= 3 generationer) år. Minskningen avser kvalitén på artens habitat. De skattade värdena som bedömningen baserar sig på ligger alla inom intervallet för kategorin Sårbar (VU). Fortgående minskning förekommer i kombination med att antalet reproduktiva individer är lågt vilket gör att arten hamnar i kategorin Sårbar (VU). (C1+2a(i)).
Konventioner Skogsstyrelsens signalart
Praktspindling är en mycket vacker spindling av undersläktet Phlegmacium, med kraftigt blåviolett, inväxt fibrig och slemmig hatt, som ung ljust gråblå lameller och med vitaktig fot med kantad bulb vid basen. Den blå färgen på hatten bleknar ur ganska snart och övergår till ljust gulbrunt. Arten beskrevs så sent som 1992. Tidigare har den innefattats i vad som kallats blå lökspindling (Cortinarius caerulescens), som den mycket liknar. Denna art är dock inte lika blå och har mandel- eller något citronformiga sporer medan praktspindling har ellipsoida sporer. Dessutom anses den "riktiga" Cortinarius caerulescens vara en utpräglad bokskogsart.

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för praktspindling

Länsvis förekomst och status för praktspindling baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för praktspindling

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.En sydlig ädellövskogsart, hittills funnen i Skåne, på Öland och Gotland och i Västergötland (Kinnekulle). 50 kända aktuella lokaler i landet (2005). En vacker, iögonfallande, väl eftersökt art i exklusiva miljöer. Det verkliga antalet lokaler i landet bedöms inte överstiga 300, vilket motsvarar ungefär 500 genetiskt unika mycel (bedöms motsvara 5 000 individer enligt IUCN:s definitioner). Utbredningen i landet bedöms vara kraftigt fragmenterad. Förekomstarean skattas till som mest omkring 1 000 km2. Total population i landet bedöms ha minskat med mer än 15 % över de senaste 50 åren, huvudsakligen p.g.a. igenväxning, beskuggning och försämrat lokalklimat. Den är också funnen i Danmark (en lokal på Jylland) men inte i övriga nordiska länder. Den är lokalt relativt vanlig i södra och mellersta Europa.
 • Rike
  Fungi - svampar 
 • Stam
  Basidiomycota - basidiesvampar 
 • Understam
  Agaricomycotina  
 • Klass
  Agaricomycetes  
 • Underklass
  Agaricomycetidae  
 • Ordning
  Agaricales  
 • Familj
  Cortinariaceae  
 • Släkte
  Cortinarius - spindlingar 
 • Undersläkte
  Cortinarius subgen. Phlegmacium  
 • Art
  Cortinarius eucaeruleusRob. Henry - praktspindling
  Synonymer
  Cortinarius terpsichores var. calosporus Melot
  Cortinarius terpsichores auct p.p., non Melot

Bildar mykorrhiza med ek, avenbok och hassel. Påträffas i hässlen, ädellövskog och löväng, på torr och kalkrik mark. Arten är sannolikt beroende av varma terränglägen. Arten indikerar skyddsvärd lövskogsmiljö. Den växer på samma lokaler som många andra sydliga och sällsynta svampar som t.ex. andra Phlegmacium-arter och vissa soppar. På de kända lokalerna uppträder som regel fruktkroppar bara på någon enstaka till ett par platser. Varje plats rymmer troligtvis en genetiskt unik svampindivid (genet) som kan fragmenteras till 10 eller flera frilevande men genetiskt identiska mycel (rameter, motsvarar IUCN:s definition av individ). Fruktkropparna är kortlivade, medan markmycelet kan ha en lång livslängd, flera decennier och potentiellt kan leva lika länge som mykorrhizasvampens värdträd kontinuerligt finns på platsen.

Ekologisk grupp: Mykorrhiza

Landskapstyper som är viktiga för arten: Skog

Landskapstyper där arten kan förekomma: Jordbrukslandskap

Biotoper som är viktiga för arten: Trädbärande gräsmark, Lövskog, Ädellövskog

Substrat/Föda:
Växtdelar, ej ved (Viktig)
· avenbok - Carpinus betulus (Har betydelse)
· bok - Fagus sylvatica (Har betydelse)
· hassel - Corylus avellana (Viktig)
· skogsek - Quercus robur (Viktig)
Mark/sediment (Viktig)
Avverkning av lövskog eller annan förändring av miljön på växtplatserna kan spoliera artens förekomst.

Påverkan
 • Igenväxning (Stor negativ effekt)
 • Avverkning (Stor negativ effekt)
Flera av artens växtplatser ligger i naturreservat. Oskyddade lokaler kan behöva säkerställas på något sätt för att undgå förstörelse. För att öka artens möjligheter att överleva i landet bör fler och större arealer av lövskog skyddas.
Utländska namn – NO: Indigoslørsopp, DK: Indigo-slørhat.

Brandrud, T.E., Lindström, H., Marklund, H., Melot, J. & Muskos, S. 1992. Cortinarius, Flora Photographica. Blad B24. Härnösand.

Nitare J. 2000. Signalarter, indikatorer på skyddsvärd skog. Flora över kryptogamer. Skogsstyrelsen. Jönköping

Vesterholt, J 1993. Interessante fund av knold-slørhatte (Cortinarius underslægt Phlegmacium). Svampe 27: 41–46 Vesterholt J. 2004. Danmarks svampe. Gyldendal Fakta. Köpenhamn

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Stig Jacobsson 1997.

Namn och släktskap
 • Rike
  Fungi - svampar 
 • Stam
  Basidiomycota - basidiesvampar 
 • Understam
  Agaricomycotina  
 • Klass
  Agaricomycetes  
 • Underklass
  Agaricomycetidae  
 • Ordning
  Agaricales  
 • Familj
  Cortinariaceae  
 • Släkte
  Cortinarius - spindlingar 
 • Undersläkte
  Cortinarius subgen. Phlegmacium  
 • Art
  Cortinarius eucaeruleus, Rob. Henry - praktspindling
  Synonymer
  Cortinarius terpsichores var. calosporus Melot
  Cortinarius terpsichores auct p.p., non Melot
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Stig Jacobsson 1997.