Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  rosettskinn

Organismgrupp Storsvampar, Basidiesvampar Cotylidia pannosa
Rosettskinn Storsvampar, Basidiesvampar

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
En 3–5 cm hög svamp som består av tunglika fruktkroppar vilka växer tätt hopgyttrade och sammanväxta så att de bildar en rosett. På ovansidan är svampen radiärt strimmig, först vit, senare smutsgul. Undersidan är slät men något ådrig eller otydligt veckad. Fruktkroppen saknar egentlig fot men basen omges i regel av en vit, lucker vävnad av mycel. Bland basidierna sitter långa, cylindriska cystider som kan iakttas i en stark lupp. Sporerna är elliptiska. Rosettskinn kan inte förväxlas med någon annan art.
Utbredning
Länsvis förekomst för rosettskinn Observationer i Sverige för rosettskinn
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
En mycket sällsynt art hittad två gånger i Sverige. Det första fyndet är från Femsjö i Småland och rapporterades av Elias Fries redan 1821. Det andra fyndet gjordes i Skåne 1993. Endast en aktuell känd lokal i landet, i Skåne där den senast observerades 1993. Hotbild oklar, men uppenbarligen en ytterst sällsynt art. Från Danmark finns en rapport som daterar sig till 1861. Även övriga europeiska fynd är i huvudsak av äldre datum. Den är påträffad på Brittiska öarna, i Frankrike, Tyskland, Holland, Schweiz och Ungern. Den är vidare uppgiven för USA och Ostasien men dessa uppgifter är inte bekräftade. På den skånska lokalen syntes inga fruktkroppar 1994. Arten är ansedd som utgången i Danmark och Tyskland (2005).
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Starkt hotad (EN)
Kriterier
D
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Starkt hotad (EN)
 • 2005 Kunskapsbrist (DD)
 • 2000 Starkt hotad (EN)
Nedbrytare i förna eller på ved i bokskog och blandskog med bok, avenbok och ek på lerig, kalkhaltig mark. Endast några få moderna fynd i landet, från Skåne och Västergötland. Hotbild oklar, men uppenbarligen en ytterst sällsynt art med mycket liten population i landet. Svårt att bedöma ev. populationsförändringar. Antalet reproduktiva individer skattas till 200 (20-400). Antalet har skattats genom att multiplicera tre faktorer: 1) Troliga antalet aktuella lokaler i landet (10). 2) Bedömt antal unika mycel/lokal (2). 3) En schablon för hur många fragmenterade enheter varje unikt mycel bedöms ge upphov till (10). Antalet lokalområden i landet skattas till 10 (2-20). Utbredningsområdets storlek (EOO) skattas till 1000 (8-1000) km² och förekomstarean (AOO) till 40 (8-40) km². Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Sårbar (VU) till Akut hotad (CR). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Starkt hotad (EN). Antalet individer bedöms vara lägre än gränsvärdet för Starkt hotad (EN) enligt D-kriteriet. (D).
Ekologi
Rosettskinn är nedbrytare i förna eller på ved i bokskog och blandskog med bok, avenbok och ek, på lerig, kalkhaltig mark. Den är bara påträffad i lövskog och växer helst med bok. Det skånska fyndet gjordes i en blandskog av bok, avenbok och ek. Marken på platsen är lerig, kalkhaltig och relativt fuktig. Fältskiktet är örtrikt. Svampen förekom inom ett ca 100 m2 stort område. Detta område hyser förmodligen en till högst ett par genetiskt unika svampindivider (genet) som kan fragmenteras till flera frilevande men genetiskt identiska mycel (rameter, motsvarar IUCN:s definition av individ). Fruktkropparna är kortlivade, men markmycelet kan ha lång livslängd, flera decennier, eller mer.
Landskapstyper
Skog
Skog
Förekommer
Viktig
Biotoper
Lövskog
Lövskog
Ädellövskog
Ädellövskog
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Saprotrof/fag, detrivor
Substrat/Föda
Ved och bark
Ved och bark
Mark/sediment
Mark/sediment
Mineraljord/sediment
Mineraljord/sediment
Organogena jordar/sediment
Organogena jordar/sediment
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Agaricomycetes, Ordning Hymenochaetales, Familj Hymenochaetales, genera incertae sedis, Släkte Cotylidia, Art Cotylidia pannosa (Sowerby:Fr.) D.A.Reid - rosettskinn Synonymer Helvella pannosa Sowerby:Fr., Thelephora pannosa (Sowerby:Fr.) Fr., Thelephora pallida (Pers.) Pers., Craterella pallida Pers., Bresadolina pallida (Pers.) Brinkmann, Cotylidia pallida (Pers.) Boidin, Podoscypha pallida (Pers.) Pilát

Kategori Starkt hotad (EN)
Kriterier D
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Starkt hotad (EN)
 • 2005 Kunskapsbrist (DD)
 • 2000 Starkt hotad (EN)

Dokumentation Nedbrytare i förna eller på ved i bokskog och blandskog med bok, avenbok och ek på lerig, kalkhaltig mark. Endast några få moderna fynd i landet, från Skåne och Västergötland. Hotbild oklar, men uppenbarligen en ytterst sällsynt art med mycket liten population i landet. Svårt att bedöma ev. populationsförändringar. Antalet reproduktiva individer skattas till 200 (20-400). Antalet har skattats genom att multiplicera tre faktorer: 1) Troliga antalet aktuella lokaler i landet (10). 2) Bedömt antal unika mycel/lokal (2). 3) En schablon för hur många fragmenterade enheter varje unikt mycel bedöms ge upphov till (10). Antalet lokalområden i landet skattas till 10 (2-20). Utbredningsområdets storlek (EOO) skattas till 1000 (8-1000) km² och förekomstarean (AOO) till 40 (8-40) km². Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Sårbar (VU) till Akut hotad (CR). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Starkt hotad (EN). Antalet individer bedöms vara lägre än gränsvärdet för Starkt hotad (EN) enligt D-kriteriet. (D).
En 3–5 cm hög svamp som består av tunglika fruktkroppar vilka växer tätt hopgyttrade och sammanväxta så att de bildar en rosett. På ovansidan är svampen radiärt strimmig, först vit, senare smutsgul. Undersidan är slät men något ådrig eller otydligt veckad. Fruktkroppen saknar egentlig fot men basen omges i regel av en vit, lucker vävnad av mycel. Bland basidierna sitter långa, cylindriska cystider som kan iakttas i en stark lupp. Sporerna är elliptiska. Rosettskinn kan inte förväxlas med någon annan art.

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för rosettskinn

Länsvis förekomst och status för rosettskinn baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för rosettskinn

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.En mycket sällsynt art hittad två gånger i Sverige. Det första fyndet är från Femsjö i Småland och rapporterades av Elias Fries redan 1821. Det andra fyndet gjordes i Skåne 1993. Endast en aktuell känd lokal i landet, i Skåne där den senast observerades 1993. Hotbild oklar, men uppenbarligen en ytterst sällsynt art. Från Danmark finns en rapport som daterar sig till 1861. Även övriga europeiska fynd är i huvudsak av äldre datum. Den är påträffad på Brittiska öarna, i Frankrike, Tyskland, Holland, Schweiz och Ungern. Den är vidare uppgiven för USA och Ostasien men dessa uppgifter är inte bekräftade. På den skånska lokalen syntes inga fruktkroppar 1994. Arten är ansedd som utgången i Danmark och Tyskland (2005).
 • Rike
  Fungi - svampar 
 • Stam
  Basidiomycota - basidiesvampar 
 • Understam
  Agaricomycotina  
 • Klass
  Agaricomycetes  
 • Underklass
  Agaricomycetes, ordines incertae sedis  
 • Ordning
  Hymenochaetales  
 • Familj
  Hymenochaetales, genera incertae sedis  
 • Släkte
  Cotylidia  
 • Art
  Cotylidia pannosa(Sowerby:Fr.) D.A.Reid - rosettskinn
  Synonymer
  Helvella pannosa Sowerby:Fr.
  Thelephora pannosa (Sowerby:Fr.) Fr.
  Thelephora pallida (Pers.) Pers.
  Craterella pallida Pers.
  Bresadolina pallida (Pers.) Brinkmann
  Cotylidia pallida (Pers.) Boidin
  Podoscypha pallida (Pers.) Pilát

Rosettskinn är nedbrytare i förna eller på ved i bokskog och blandskog med bok, avenbok och ek, på lerig, kalkhaltig mark. Den är bara påträffad i lövskog och växer helst med bok. Det skånska fyndet gjordes i en blandskog av bok, avenbok och ek. Marken på platsen är lerig, kalkhaltig och relativt fuktig. Fältskiktet är örtrikt. Svampen förekom inom ett ca 100 m2 stort område. Detta område hyser förmodligen en till högst ett par genetiskt unika svampindivider (genet) som kan fragmenteras till flera frilevande men genetiskt identiska mycel (rameter, motsvarar IUCN:s definition av individ). Fruktkropparna är kortlivade, men markmycelet kan ha lång livslängd, flera decennier, eller mer.

Ekologisk grupp: Saprotrof/fag, detrivor

Landskapstyper som är viktiga för arten: Skog

Biotoper som är viktiga för arten: Lövskog, Ädellövskog

Substrat/Föda:
Ved och bark (Har betydelse)
Mark/sediment (Viktig)
Mineraljord/sediment (Har betydelse)
Organogena jordar/sediment (Viktig)
Detta är en av våra mest sällsynta svampar. Växtplatsen i Skåne är inte skyddad. Hotet på platsen är olika slag av skogsvårdsåtgärder och oförutsedd exploatering av lokalen.

Påverkan
 • Avverkning (Stor negativ effekt)
 • Förstörelse av habitat/substrat (Viss negativ effekt)
Växtplatsen i Skåne måste säkerställas.
Utländska namn – FI: Lehtotorvikka.

Eriksson, J. & Ryvarden, L. 1975. The corticiaceae of North Europe. Vol. 3. Fungiflora, Oslo.

Reid, D.A. 1965. A monograph of the stipitate stereoid fungi. Nova Hedwigia Beiheft 18.

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Karl-Henrik Larsson 1997.

Namn och släktskap
 • Rike
  Fungi - svampar 
 • Stam
  Basidiomycota - basidiesvampar 
 • Understam
  Agaricomycotina  
 • Klass
  Agaricomycetes  
 • Underklass
  Agaricomycetes, ordines incertae sedis  
 • Ordning
  Hymenochaetales  
 • Familj
  Hymenochaetales, genera incertae sedis  
 • Släkte
  Cotylidia  
 • Art
  Cotylidia pannosa, (Sowerby:Fr.) D.A.Reid - rosettskinn
  Synonymer
  Helvella pannosa Sowerby:Fr.
  Thelephora pannosa (Sowerby:Fr.) Fr.
  Thelephora pallida (Pers.) Pers.
  Craterella pallida Pers.
  Bresadolina pallida (Pers.) Brinkmann
  Cotylidia pallida (Pers.) Boidin
  Podoscypha pallida (Pers.) Pilát
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Karl-Henrik Larsson 1997.