Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  grå kantarell

Organismgrupp Storsvampar, Basidiesvampar Craterellus cinereus
Grå kantarell Storsvampar, Basidiesvampar

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
Ej tillgänglig
Utbredning
Länsvis förekomst för grå kantarell Observationer i Sverige för grå kantarell
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Nära hotad (NT)
Kriterier
A2c+3c
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Livskraftig (LC)
 • 2005 Livskraftig (LC)
 • 2000 Nära hotad (NT)
Bildar mykorrhiza med ädellövträd, främst bok och ek i blandad ädellövskog, bokskog, ek-/hasselskog, löväng och hagmarker. Finns endast i äldre bestånd med lång kontinuitet. Förefaller ha minskat även i dessa miljöer varför en kontinuerligt försämring av habitatkvalité bedöms ha skett. Förutom avverkning bedöms ökad kvävebelastning negativt påverka dess växtplatser. Antalet reproduktiva individer skattas till 7000 (1400-14000). Antalet lokalområden i landet skattas till 350 (70-700). Det föreligger indikation på eller misstanke om populationsminskning. Minskningen avser kvalitén på artens habitat. Minskningstakten har uppgått till 15 % under de senaste 50 åren. Under de kommande 50 åren förväntas minskningstakten uppgå till 15 %. Bedömningen baseras på minskad geografisk utbredning och/eller försämrad habitatkvalitet. De skattade värdena som bedömningen baserar sig på ligger alla inom intervallet för kategorin Nära hotad (NT). Minskningstakten för den svenska populationen bedöms vara nära gränsvärdet för Sårbar (VU). (A2c+3c).
Ekologi
Lövskog, ofta bokskog. Även hassellund och löväng. Rik mulljord med uttunnat växttäcke. Med ädellövträd. Kalkgynnad.
Landskapstyper
Skog
Skog
Förekommer
Viktig
Biotoper
Lövskog
Lövskog
Ädellövskog
Ädellövskog
Trädbärande gräsmark
Trädbärande gräsmark
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Mykorrhiza
Substrat/Föda
Mark/sediment
Mark/sediment
Ved och bark
Ved och bark
Växtdelar, ej ved
Växtdelar, ej ved
· bok
· bok
· skogsek
· skogsek
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Agaricomycetes, Ordning Cantharellales, Familj Hydnaceae, Släkte Craterellus (trumpetsvampar), Art Craterellus cinereus (Pers.:Fr.) Donk - grå kantarell Synonymer Craterellus cinereus Pers.:Fr., Cantharellus cinereus Pers:Fr., Pseudocraterellus cinereus (Pers.:Fr.) Kalamees

Kategori Nära hotad (NT)
Kriterier A2c+3c
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Livskraftig (LC)
 • 2005 Livskraftig (LC)
 • 2000 Nära hotad (NT)

Dokumentation Bildar mykorrhiza med ädellövträd, främst bok och ek i blandad ädellövskog, bokskog, ek-/hasselskog, löväng och hagmarker. Finns endast i äldre bestånd med lång kontinuitet. Förefaller ha minskat även i dessa miljöer varför en kontinuerligt försämring av habitatkvalité bedöms ha skett. Förutom avverkning bedöms ökad kvävebelastning negativt påverka dess växtplatser. Antalet reproduktiva individer skattas till 7000 (1400-14000). Antalet lokalområden i landet skattas till 350 (70-700). Det föreligger indikation på eller misstanke om populationsminskning. Minskningen avser kvalitén på artens habitat. Minskningstakten har uppgått till 15 % under de senaste 50 åren. Under de kommande 50 åren förväntas minskningstakten uppgå till 15 %. Bedömningen baseras på minskad geografisk utbredning och/eller försämrad habitatkvalitet. De skattade värdena som bedömningen baserar sig på ligger alla inom intervallet för kategorin Nära hotad (NT). Minskningstakten för den svenska populationen bedöms vara nära gränsvärdet för Sårbar (VU). (A2c+3c).
Konventioner Skogsstyrelsens signalart

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för grå kantarell

Länsvis förekomst och status för grå kantarell baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för grå kantarell

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.

 • Rike
  Fungi - svampar 
 • Stam
  Basidiomycota - basidiesvampar 
 • Understam
  Agaricomycotina  
 • Klass
  Agaricomycetes  
 • Underklass
  Agaricomycetes, ordines incertae sedis  
 • Ordning
  Cantharellales  
 • Familj
  Hydnaceae  
 • Släkte
  Craterellus - trumpetsvampar 
 • Art
  Craterellus cinereus(Pers.:Fr.) Donk - grå kantarell
  Synonymer
  Craterellus cinereus Pers.:Fr.
  Cantharellus cinereus Pers:Fr.
  Pseudocraterellus cinereus (Pers.:Fr.) Kalamees

Lövskog, ofta bokskog. Även hassellund och löväng. Rik mulljord med uttunnat växttäcke. Med ädellövträd. Kalkgynnad.

Ekologisk grupp: Mykorrhiza

Landskapstyper som är viktiga för arten: Skog

Biotoper som är viktiga för arten: Lövskog, Ädellövskog

Biotoper där arten kan förekomma: Trädbärande gräsmark

Substrat/Föda:
Mark/sediment (Viktig)
Ved och bark (Viktig)
Växtdelar, ej ved (Viktig)
· bok - Fagus sylvatica (Viktig)
· skogsek - Quercus robur (Viktig)


Påverkan
 • Avverkning (Stor negativ effekt)
 • Ökad näringsbelastning (Viss negativ effekt)

Strid, Å. 1993: Vad är Cantharellus cinereus? Jordstjärnan 14(3): 25--29.

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Namn och släktskap
 • Rike
  Fungi - svampar 
 • Stam
  Basidiomycota - basidiesvampar 
 • Understam
  Agaricomycotina  
 • Klass
  Agaricomycetes  
 • Underklass
  Agaricomycetes, ordines incertae sedis  
 • Ordning
  Cantharellales  
 • Familj
  Hydnaceae  
 • Släkte
  Craterellus - trumpetsvampar 
 • Art
  Craterellus cinereus, (Pers.:Fr.) Donk - grå kantarell
  Synonymer
  Craterellus cinereus Pers.:Fr.
  Cantharellus cinereus Pers:Fr.
  Pseudocraterellus cinereus (Pers.:Fr.) Kalamees
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.